Oudheidkunde onder water Ir VLEES BERGMANS WASSERETTE zonnebrillen Mevrouw J. Deurloo-Timmers Middellandse zee verbergt nog vele geheimen :n Fa. J.W. GUDDE al wipje iel Slagerij DE KONING o PEDICURE HAAMSTEDE i )0, iit; Voor OPTIEK - PARFUMERIE DROGISTERIJ - BODEDIENSTEN Mol 9 - Zierikzee BARDISCO VEILIG VERKEER SCHARENDIJKE Platteweg 9 Prima verrekijkers 18 onze 18 A Koopt bij adverteerders Problemen met uw wasgoed in de vakantie? MATINEES OP ZATERDAG EN ZONDAGMIDDAG om 14.30 uur vanaf 24 juni I en an SPREEKUREN ARTSEN i?a. ;n- A r GOEDE KEUKEN SPAAR DE VOGELS! 5’ Betere A „DE PATRIJS’’ al uw inkopen SCHOTJWENS BADCOURANT PAGINA 5 Margrietstraat 19 - Haamstede Telef. afspraken 01115-1933 Gediplomeerd Havens gevonden i Gouden kom Gastvrouwe Sjaan Discjockey Christiaan Griekse kunst Buchman voorhangers TH. P. VAN LAARSCHOT Vakopticiëns Koopt u daarom bij Eerste kwaliteit vlees t Kerkstr. 26 - Burgh - Tel. 1440 j Eerste kwaliteit vleeswaren (Internationaal bekroond) Grote sortering conserven en diepvriesartikelen versterkt uw vakantievreugd Exclusieve brilmonturen J. KLOET - Foto „Totem” Burgh In Tunis werd een paar dagen later alarm geslagen, en de di- rekteur van het Oudheidkundig museum trok er op uit, om in Spiegels Wie goed en veilig wil rijden, kijkt heel veel in de buitenspie gels. Zorg dat ze goed staan om een maximaal zicht naar achte ren en langs de wagen te geven. Houd ze schoon en blijf niet rij den met verweerde of gebarsten spiegels. schil, nadelig voor de duikers kan zijn. SPECIALE VISSCHOTELS Mooi uitzicht op Zeeland- brug en ingang vissershaven Oproep aan weggebruikers Rodenstock Zeiss Havenpark 1 - Zierikzee Telefoon (01110)2029 De op Bungalowpark „De Horizon” wast óók voor U! Hoogenboomlaan - Renesse Telefoon (01116) 448 i uw om optreden) Wie aan archeologie denkt, ziet meestal in zijn gedachten man nen in tropenkleding aan het graven in een onherbergzame streek van de wereld. En te recht, want een groot deel van onze kennis over verdwenen volken en hun leefwijzen is af komstig van opgegraven resten uit lang vervlogen tijden. Toch bestaan er ook andere vormen van oudheidkundig onderzoek, en een van de beste vindplaat sen is de Middellandse Zee, waar sinds een halve eeuw re gelmatig belangrijke kunstvoor werpen opgehaald worden. TANDARTS Haamstede: D. H. de Kup Vroon- weg 4. Spreekuur maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag van 14.00-15.00 uur; vrijdagmid dag van 16.00-17.00 en zaterdag morgen van 9.00-10.00 uur. (Don derdag geen spreekuur). Haamstede: Spreekuur doktoren G. A. M. Stenger en C. v. d. Ha ve, Burghseweg 56 van 7.00-8.00 uur voor inwoners, van 8.00-9.00 uur voor badgasten en van 16.00-17.00 uur. Bovendien op de camping „Duinhoeve" van 10.00- 10.30 uur (vanaf 1 juli). Renesse: Praktijk Hoogezoom 186. Spreekuren doktoren H. J. Simons en J. Thies. Spreekuren van. 8.00-9.00 en 17.00-18.00 uur. Spoedgevallen tel. (01116) 280, b.g.g. 659 of 759. Scharendijke: Spreekuur arts W. J. Terpstra: Wijkgebouw Carl- straat 2: maandag, woensdag en vrijdag van 11.00-11.30 uur. Brouwershaven: Spreekuur arts W. J. Terpstra, Markt 48: van 8.00-9.00 uur. Op zaterdag te consulteren na afspraak. Telex. (01119) 280. De moderne duikmethoden wa ren ook van veel belang toen men ging trachten de oude af metingen van havensteden, die ooit aan de kust van de Middel landse Zee in de grijze oudheid hadden gelegen, vast te stellen. Met behulp van luchtfoto’s, die duidelijk aangaven, waar de dammen en andere havenwer ken geweest moesten zijn, ging men weer zoeken, en al spoedig kon men verrassende medede- ligen doen. Het bleek dat er een heel ingenieus systeem was aangelegd, om verzandingen te voorkomen. Het laatste woord over deze vorm van archeologie is nog lang niet gesproken, dat een zo jonge methode voor oudheid kundig onderzoek al zoveel re sultaat heeft gehad. Hotel-café-restaurant COLIJNSPLAAT Telefoon (01199) 303 Bodedienst Rademaker, Haam stede. Dagelijks (behalve zater dag) vanaf Westenschouwen, Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke, Brouwershaven (via Noordwelle en Serooskerke) Aansluiting met de Zeeuwse IJldienst te Zierikzee, Nieuwe Haven 147 en „Flakkee Expres se”, eveneens op boven genoemd adres bereikbaar. Verdere tran sporten van goederen door ge heel Nederland, o.a. rechtstreeks naar Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Breda. Met de toename van het vakan tieverkeer op de Schouwen- Duivelandse wegen zien we ook het aantal doodgereden vogels sterk stjjgen. Op hoofdwegen misschien niet altijd te voorko men. Er worden echter ook op de smallere landwegen zulke In het begin van onze eeuw werd er in de Middellandse Zee nog veel naar sponzen ge vist, waarbij men gebruik maakte van de ouderwetse zwa re duikerpakken, dié men meestal tweedehands op de kop tikte. Dit bedrijf vond ook plaats in de Golf van Tunesië, in de nabijheid van het plaatsje Madhia. Nu lag deze plaats niet al te gunstig, want men moest meer dan veertig meter duiken voor men de tamelijk vlakke zeebodem bereikt. Toch werd er hier gevist omdat vele andere tot dan gekozen plaatsen bijna leeggevist waren. Al de eerste keer dat enkele duikers afdaalden, vonden zij in plaats van sponzen vreemde ci linders, dicht begroeid met al gen en schelpdieren. Toen ze een gedeelte van zo'n cilinder schoonmaakten, bleek die tot hun niet geringe verbazing uit marmer te bestaan. Later gin gen meer duikers mee naar be neden, en zij vonden een talloze verzameling kunstvoorwerpen en bewerkte stenen. De mannen besloten de vondsten geheim te houden en hun schatten zo, voordelig mogelijk te verkopen. DENKT IN UW VAKANTIE niet alleen om de nachtrust van uw eigen kinderen, maar óók om die van uw buren- vakantiegangers Breng 's avonds in geving (door uw i rust en sfeer. Laat vooral uw radio een ge not voor u zelf zijn en geen ergernis voor uw omgeving I t Toch was deze historisch zeer belangrijke vondst eigenlijk niet de eerste, want al veel eer der had men eens een gouden kom in de sleepnetten van vis sers opgehaald, en ook een bronzen kop, die voor een klein bedrag aan een amateur-ar- cheoloog verkocht werd. Ook weet men nog van een zak munten, die uiteraard bij toeval in de netten terecht kwam, maar men heeft achteraf nooit de juiste vindplaatsen vast kun nen stellen. Nu de archeologen echter eenmaal op het spoor van dit onderzees museum waren, wer den er meer vondsten in de Middellandse Zee gedaan, en men haalde vaak onbeschadig de beelden op, waarvan er één een beeld van Zeus, thans staat opgesteld in de hal van het ge bouw van de U.N.O. Inmiddels kreeg men meer ervaring met dit werk, en men kon de bodem beter en vooral gemakkelijker gaan onderzoeken. Hiertoe droeg ook het gebruik van de aqua-long veel bij, die de on handige duikerpakken, waar mee men niet erg lang diep on der water kon werken, ging ver vangen. De duikers kregen door het gebruik hiervan veel meer bewegingsvrijheid. Toch is de toepassing van deze aqua long niet geheel zonder gevaar, want het is noodzakelijk dat men de beschikking heeft over een drukkamer, waar de duiker weer kan wennen aan de druk boven water, omdat een te snel stijgen,' door het grote drukver- een bazar zogenaamde Griekse kunstvoorwerpen, die daar ver kocht zouden worden, eens na der te gaan bezien. Tot zijn verwondering bleken de berichten inderdaad juist te zijn, en zo kwam hij op het spoor van de sponzenvissers, die de vondst deden. Men rustte een expeditie uit naar de plaats waar de vissers hun ontdekking deden, en deze trof een wonderlijk mooie ver zameling Griekse en Romeinse beelden aan. die eenmaal schoongemaakt lieten zien hoe goed hun makers de beeldhouw kunst beheersten. Toch werd er een fout gemaakt tijdens het onderzoek, want in hun enthousiasme trokken de archeologen het scheepswrak, waaruit de beelden en voorwer pen afkomstig waren, bijna he lemaal uit elkaar. ue siiiaiirrc lanuwvg j slachtoffers gevonden. Dringend wordt een beroep op bestuurders van motorvoertui gen gedaan onze vogels zoveel mogelijk te sparen. Een korte signaalstoot, tijdig gegeven, is dikwijls al voldoende om de vo gels de rijweg te doen verlaten. Men hoeft dan het achteropko mend verkeer (en zichzelf) niet in gevaar te brengen door plot seling op de rem te gaan staan. Mocht uw weg worden gekruist door overstekende jonge vogels, probeer ze dan even de gelegen heid daartoe te geven. Werp geen etensresten of ver pakkingsmateriaal langs of op de weg! Dit lokt vogels en an dere dieren (honden en katten) aan en is ook om andere rede nen sterk af te keuren! Door aan deze verzoeken gevolg te geven oogst u de dank van de VOGEL- EN NATUURWACHT „SCHOUWEN-DUIVELAND” ".ri O

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1972 | | pagina 5