Grevelingen voor de beginners, Oosterschelde voor de ervarenen.. Schouwen-Duiveland wordt omsloten door gevarieerd terrein” voor watersporters r DE BADCOURANT f Excursie broedgebied i van zilvermeeuwen SCHOUWENS BADCOURANT PAGINA 3 Jachten e: czee, Havenmond and, irik- oek, Wateren wer- ieu- n 9 Polka - scheepswerf Kesteloo idi - ;elef. De Grevelingen is, zoals gezegd, één van de rustiger binnenwa teren van het Deltagebied. Men ziet er ’s zomers nog geen la wine van kris-kras voor eikaars ziekte kan er de oorzaak van zijn, dat men het vaartuig niet meer behoorlijk kan bedienen, hetgeen vooral op kenterbare schepen noodlottig kan zijn’'. ■niging horen. Al het mogelijke wordt echter gedaan om op zo kort mogelijke termijn aan elk nieuw lid de laatste uitgave van het verenigingsorgaan „Sterna” te doen toekomen. ken, >iel- ieu- son, ort- 3ge- 328. rou- 1. i?u- hud- ster- Fa. 1113) noodzaak dat men op de hoog te is van de manoeuvreerbaar heid en vaarmogelijkheden van het jacht. Deze ervaring kan men opdoen op verscheidene manieren. De beste basis is een zeilopleiding. Maar men kan zich ook al veel voordeel verschaffen met het roeien in een hengelaarsbootje. Men kan zich deze tak van wa tersport ook aan leren door een gehele of gedeeltelijke vakantie door te brengen bij een zeil- school van de ANWB. Ook kan men zich theoretisch voorberei den met enige geschikte boeken van de reeds genoemde ANWB. Daarin wordt ook ingegaan op het onderhoud van de boten. Voor een motor in een jacht moeten tenslotte verschillende potten vet worden aangesproken voor smering van schroefas en waterpomp. Ondanks deze extra werkzaam heden hoopt de penningmeeste- resse van de Vogelwacht, P. D. de Vosstraat 7, Zierikzee (giro 59368), dat de stroom van nieu we leden zich nog zal blijven voortzetten. Evenals vorige jaren vinden ook dit jaar weer excursies plaats naar het broedgebied van de zilvermeeuwen. Plaats van sa menkomst is het pompstation aan het eind van de Adr. v. d. Weijdeweg te Haamstede. Elke dinsdag- en vrijdagavond om 19.00 uur vertrekken de deelne mers naar het broedterrein. De Vogelwacht Schouwen-Dui veland, welke deze excursies in samenwerking met de plaatse lijke- V.V.V.’s organiseert, heeft middels een aktie de laatste maanden zeer veel nieuwe leden kunnen inschrijven. De verwer king, o.a. ten behoeve van de adresseermachine, vergt enige tijd, zodat niet onmiddellijk alle nieuwe leden wat van de vere- worden beschouwd als één der onveiligste, zeg maar: gevaar- lijkste. SCHOUWEN-DVIVELAND. Be. halve de tienduizenden „land- toeristen”, die jaarlijks hun ver tier en/of rust in de Westhoek van Schouwen-Duiveland ko men zoeken, zijn er duizenden „watertoeristen”, die zich met evenveel genoegen vermeien op de wateren rondom het (voor malige) eiland. I Het geluk wil, dat Schouwen- Duiveland een ideaal aanleg- oord is voor watersporters, om dat het wordt omsloten door twee wateren (Grevelingen en Oosterschelde), die qua karakter zover uiteen lopen, dat ze ei kaars tegengestelden kunnen worden genoemd. De Grevelingen is een meer (sinds de zeearm van de Noord zee werd „afgeknepen” in 1971) en de Oosterschelde is (nog) een open water, dat met zijn eb en vloed de watersporters voor grote en velerlei moeilijkheden kan stellen. De Grevelingen be hoort tot de veiligste wateren in ons land, de Oosterschelde kan verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis hu s-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ocht- man, postbus 1, Zierikzee. boeg langs scherende jachten. Die parade valt pas over min stens 5 tot 7 jaar te verwachten. Dan spreekt Brouwershaven zijn woordje mee en dan kan Brui- nisse beschikken over een jacht haven van 550 boten, waarvoor het rijk deze winter bijna f 1 miljoen subsidie toezegde. De uitwateringsluis bij Bruinisse (die op zondag beperkt bediend wordt) zal dan de invalshoek vormen voor een watersportge- bied, dat voorlopig alleen nog attractie uitoefent op de rust- zoeker onder de watertoerist. Tenslotte is de Grevelingen een weinig bezocht gebied van droogvallende platen, doorsne den door talrijke geulen. Anders ligt het bij de Ooster schelde, de zeearm ten zuiden van Schouwen-Duiveland, die in het kader van de Deltawer ken pas tegen 1978 van de Noordzee zal worden afgesloten. Ondanks de in de monding op geworpen eilanden, die als steunpunten bij de definitieve sluiting dienst doen, geeft de Oosterschelde aan de avontuur lijke en manmoedige zeiler een reeks gevaarlijke, maar uitda gende mogelijkheden. „Het getijwater kan zeer verra derlijk zijn. Bij matige oosten wind kan het voorkomen, dat er nagenoeg geen golfslag staat ge durende eb. Bij het opkomen van de vloed, wanneer het wa ter dus in tegengestelde richting gaat stromen, wordt de wind schijnbaar ineens veel krachti ger en kan de golfslag in korte tijd te hoog worden voor open vaartuigen en kleine kajuitjach- ten”, aldus waarschuwt de af deling waterrecreatie van de ANWB de zeilers. „Onder die omstandigheden moet men tij dens de vaart snel kunnen re ven. Een ervaren bemanning kan een goed gereed schip wel boven water houden, maar zee- Deze krachtige getijden hebben ook de havenmond van Zierik zee zijn beruchte reputatie ge geven. Bij harde wind en eb is het een levensgevaarlijke plaats: het water is er zeer beweeglijk, het is zéér diep en zelfs bij goed weer kan het er flink spoken. Vele watertoeristen maakten er angstige ogenblikken door. Vooral veel bange beginnelingen hebben vaak gedacht, dat daar hun laatste uur sloeg. Zierikzee is de laatste jaren zeer in trek gekomen als watersport- steunpunt, zeker ook door de schoonheid van het stadje zelf. Het haventje van Burghsluis krijgt óók meer aandacht. De havenmond en het haventje zelf zijn deze winter goed uitgebag gerd, zodat ook diepstekende jachten daar zonder bezwaar kunnen binnenlopen en aanleg gen. De accommodatie is er nog slecht. -Zlb? I Doen en kijken Schouwen-Duiveland kan er zich op beroemen, te worden omsloten door gevarieerd vaar water voor watersporters. Voor beginners kan een „stevige” vaart vaak een angstwekkend schrikbeeld nalaten, voor de er varen zeiler geeft het aanvaar den van de uitdaging vaak een plezierige voldoening. Daarbij komt, dat het voor de geïnteres seerde toekijker langs de wa terkant een evenement op zich is, om de jachten, hard op hun boegwater invarend, over het water voorbij te zien glijden. HUIB BOOGER.T Zij die met een zeil- of motor jacht veilig willen omgaan, moe ten er natuurlijk goed mee over weg kunnen. Daarnaast moet men de uitwijkbepalingen goed kennen. Het besturen van een motorboot heeft men spoedig onder de knie, want het is bijna even gemakkelijk als het be sturen van een auto. Als het rechtuitvaren moeilijkheden geeft, deugt de stuurinrichting niet. De werkelijke moeilijkheden ko men pas wanneer men moet aanleggen. Dat is heel wat las tiger dan het „insteken” van een auto, omdat bij het „parke ren op het water” de boot zij delings kan wegdrijven en voorts ook heel verschillend kan reageren op het achteruitslaan. Stilliggen met draaiende motor zonder dat de boot is vastge maakt, vergt nóg meer inzicht en oefening. Hoe men ook de wateren bevaart, het is een

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1972 | | pagina 3