Toerist betaalt mee aan zijn „eigen” voorzieningen Toeristenbelasting in Westerschouwen Wilt u. Waarschuwing Hoog- en laag water paard gereden Bezienswaardigheden Prettige vakantie haalt U er altijd uit JL 23 juni 1972 No. 3 Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Brouwershaven Commentaar Ook hier Tarieven HUIB BOOGERT Heeft U al Met nadruk wordt er op ge wezen dat het VERBODEN is VUREN te stoken op het strand en in de duinen. De tarieven zijn: Woonforensenbelasting Kleine huisjes f 50,per jaar, grotere huisjes f 125,—, grote DREISCHOR Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 10.00-17.00 uur. Toe gang gratis. Er staat een busje. GEMEENTE WESTERSCHOUWEN 6.20 7.00 7.37 8.12 8.47 9.24 10.02 10.40 11.22 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 1. 2. 12.49 13.32 14.13 14.54 15.29 16.01 16.33 17.09 17.51 BROUWERSHAVEN Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 1.30-4.30 uur, behalve zondags. Inlichtingen: kosteres mevr. K. de Jonge-Hoekman, Noorddijkstraat 44, telef. (01119) 468. Laagwater 18.46 19.26 20.01 20.40 21.21 21.59 22.32 23.G8 23.52 24 juni t/m 2 juli 1972 Hoogwater 0.20 1.07 1.51 2.32 3.12 3.48 4.23 5.00 5.38 BADCOURANT WESTERSCHOUWEN Voor de vele tienduizenden toeristen, die dit jaar voor de zoveelste maal in de vakantie hun kamp op slaan in één der recreatiecentra van Westerschouwen, zal de hernieuwde kennismaking met v westelijk Schouwen op alle pun ten misschien reden geven tot voldoening en geluk. Niettemin zullen bosjes recrean ten zich verbaasd of misschien zelfs ongelukkig voelen met de tractatie, die de gemeente Wes terschouwen hen dit jaar, 1972, voor het eerst in de historie aanbiedt: n.l. een toeristenbelas ting. In het verleden kende het woud van gemeentelijke verordenin gen, ook één boom die de naam „Woonforensenbelasting" droeg. Op grond daarvan kon een be paalde categorie verblijfstoeris- ten (t.w. zij die méér dan 90 da gen in de gemeente hun hoofd verblijf hadden) worden aange slagen tot een maximum van f 200. Dit jaar is de belastingheffing van hen, die hun vakantie lan ger dan 10 dagen in de gemeen te Westerschouwen doorbren gen, uitgebreid met een toeris tenbelasting, een belasting die al in tal van kustgemeenten ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met zaterdag geopend, van 10.00-12.00 en 13.30 -16.30 uur. Toegangsprijs: 100 en 25 cent. Maritiem-museum, Noord Ha venpoort. Van maandag tot en met zaterdag geopend 10.00-17.00 uur. Toegangsprijs: 100 en 25 cent. Burgerweeshuis, Poststraat 45. Beeldentuin en antiekbeurs. Ge opend maandag t/m zaterdag, 10.00-17.00 uur. tweede woningen f 200,en de grootste huizen f 300,Als maatstaf wordt aangelegd de oppervlakte van de woning, bui tenwerks gemeten. Toeristenbelasting Het tarief is f 0,25 per nacht. Voor tenten en caravans wordt aan de recreatie-ondernemer een aanslag ineens opgelegd van f 40,(gebaseerd op 45 over nachtingen per jaar door gemid deld 3% kampeerder tegen f 0,25 per overnachting). Voor woningen en vakantiehuis jes wordt de aanslag op vloer oppervlak gebaseerd. Bij ge meubileerde kamers is het uit gangspunt: gemiddeld 4 weken verhuur per seizoen. Projecten j De gemeente Westerschouwen kan dat geld goed gebruiken, omdat er nog een fors aantal in vesteringen op het programma staan, waarvoor bijv, in de be groting ’72 nog geen cent kon worden opgenomen, omdat er wordt geheven. Westerschouwen was één van de laatste Zeeuwse badplaatsen, die ermee op de proppen kwam. De aanleiding tot het invoeren van toeristenbelasting zijn dui delijk: de recreatiegemeente moet zich ten behoeve van de toeristen zodanige investeringen veroorloven, dat het de daarmee samenhangende kosten jaarlijks zelf niet kan opbrengen. Daar heeft ook het rijk de inconse quentie van ingezien en per 24 december 1970 werd de moge lijkheid tot invoering van de toeristenbelasting geschapen. Het betreffende artikel 276 uit de gemeentewet luidt: „Terzake van het houden van verblijf binnen de gemeente door perso nen. die niet in het bevolkings register der gemeente zijn opge nomen, kan een toeristenbelas ting worden geheven”. Tenslotte volgt hier het com mentaar van de Westerschou- wense VW’s, die bij uitstek be langenbehartigers van de recre anten zijn, maar die niettemin voorstander zijn van de toeris tenbelasting: het is hun directe voordeel. „Hoezeer we belas tingverhoging verafschuwen, we zien de onontkoombaarheid in van een dergelijke regeling voor een gemeente, die jaarlijks enor me bedragen moet uitgeven voor haar recreanten, zonder dat ze daarvoor voldoende com pensatie ontvangt van de cen trale overheid.” voor was, zoals: 1. uitbreiding gemeentepersoneel o.a. voor I controle op de juiste toepassing I van de toeristenbelasting; 2. ver- Per eind december 1971 is dan ook in Westerschouwen (na ja renlang denken en overleg) de verordening-woonforensenbe- lasting ingrijpend gewijzigd en de verordening-toeristenbelas- ting ingevoerd. De vraag kan gesteld worden of het billijk is, dat de toerist mee betaalt in de kosten die voor hem worden gemaakt. Deze vraag moet, volgens b. en w. van Westerschouwen, bevesti gend worden beantwoord: „Het gaat tenslotte niet aan, de eigen bevolking alles te laten betalen voor de recreatieve projecten en werkzaamheden”. Om de noodzaak van de toeris tenbelasting voor Westerschou wen aan te tonen, had gemeen tesecretaris de heer J. W. de Jonge uit de posten van de ge meentebegroting voor 1972 een zgn. recreatiebegroting samen gesteld, waaruit bleek dat Wes terschouwen door de toeristen voor een jaarlijkse last staat van 6 a 7 ton, zonder dat daar voldoende inkomsten tegenover staan. Het tekort is dan ook ruim de helft: f 359.669,ofte wel f 83,64 per inwoner. Uit de nieuwe woonforensen belasting hoopt de gemeente nu f 104.750,in het laadje te krij gen, en uit de nieuwe toeristen belasting f 330.000,—. BRUINISSE Oudheidskamer. Woensdag en zaterdagmiddag van 15.00-17.00 uur. Toegangsprijs f 0,50. HAAMSTEDE Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaar ten verkrijgbaar in het nabijge legen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabij gelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangs prijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. v. d. Weijde- weg. Toegang gratis. „Prettig vindt niemand deze be lasting, maar ze moet als een noodzakelijk kwaad worden be schouwd: de rijksoverheid biedt de gemeentebesturen deze mo gelijkheid en omdat een ge meente als Westerschouwen niet op andere wijze aan geld kan komen voor de toeristische in- I frastructuur, blijft er in de praktijk geen andere keus”, al- dus het VVV-standpunt, dat er op neerkomt, dat het niet onre delijk is, dat de toerist meebe taalt aan „zijn” voorzieningen ’n Wilt U lekker eten, uw fris drankje of kopje koffie gebrui ken, een boottocht maken langs de Zeeuwse kust, de deltawer ken van nabij bekijken of fijn alleen of gezamenlijk een hen geltje uitgooien, musea bezoe ken, een stukje grond of een huisje kopen, paardrijden, ge- nieten van cabaret of een gezel lige dansavond, geld wisselen ofoch, noemt U maar op, het staat allemaal in de adver tenties in deze badcourant. waaruit U een keus kunt maken. betering van diverse toeristische wegen; 3. verlenging zuidelijke ontsluitingsweg; 4. reconstructie kruispunt Noordstraat-Seroos- kerkseweg-Hogezoom-Klooster- weg te Haamstede; 5. verbreding Hoogenboomlaan via de Roe- landsweg/Lagezoom tot de Stoofweg te Renesse en 6. ver betering Rampweg naar Renes se. Bij de invoering stelden de ge meenteraadsleden aan b. en w. wél de voorwaarde, dat „de toe rist duidelijk moet kunnen zien, wat er met de opbrengsten van „zijn” toeristenbelasting ge beurt”. B. en w. stelden o.m.: „Elke be lasting is onsympathiek, ook de toeristenbelasting, maar omdat de recreatiegemeenten niet op andere wijze aan geld kunnen komen, blijft er maar één moge lijkheid over”. Overigens kregen b. en w. van de raadsleden een compliment over de wijze van heffing en over de soepelheid bij de invoering: deze werd zelfs door de afdeling Zeeland van de RECRON (Recreatie Onderne mers in Nederland) ten voor beeld gesteld aan de andere, toeristenbelasting heffende ge meenten. Slechts één gemeenteraadslid toonde destijds bezwaren: „Wes terschouwen heeft niet die be kendheid van bijv. Schevenin- gen of Knokke. Hier moet de grote toeloop nog komen (alhoe wel, als je bevolking ’s zomers 40 x zo groot is als normaal H. B.). Men gaat hiermee afbre ken, wat de VVV’s hebben opge bouwd. Dat is niet sociaal.” Hoe wel ook het woord „overval op de argelozen” nog viel, keurde de gemeenteraad de toeristen belasting en de hernieuwde woonforensenbelasting ongewij zigd goed. eenvoudig geen cent voorhanden

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1972 | | pagina 1