de r naar van SPORTCENTRUM VIS GERECHTEN VLEES Van der Weijde Vergelijkend onderzoek vakantiebesteding van de Nederlandse bevolking 1954-1970 verkoopmiddag „ONDERDAK” Comfortabele bungalows Bungalowpark „De Horizon” Mevrouw J. Deurloo-Timmers Slagerij DE KONING 1 Zondag 18 juni: VADERDAG rr ZOALS HET WAS A Kom overdekt zwemmen te Zierikzee PEDICURE HAAMSTEDE SPECIAAL ADRES Frites en groenten ff <a Tesselsehade Arbeid Adelt f f f t f i UITGEVERIJ STEENGRACHT r f SC SCHOEWENS BADCOURANT PAGINA 6 Algemene aspecten I Logiesvormen Geef hem dit jaar een boek uit onze serie: SCHOUWENS ZIERIKZEE 17,50 Vakantiespreiding Vakantie-uitgaven TEL. (01110) 3690 GROENEWEEGJE 7 ZIERIKZEE Gebruikte vervoermiddelen Margrietstraat 19 - Haamstede Teief. afspraken 01115-1933 Gediplomeerd Dinsdag 4 juli a.s. voor uw Koopt u daarom bij Hotel-Café-Restaurant Eerste kwaliteit vlees I Kerkstr. 26 - Burgh - Tel. 1440 in Slot Haamstede, vanaf 15.00 tot 17.00 uur o.a.: Gebakken tong Gebakken paling NOORDGOUWE Telefoon (01112) 491 De belangrijkste resultaten van het onderzoek kunnen als volgt worden samengevat. Eerste kwaliteit vleeswaren (Internationaal bekroond) Grote sortering conserven en diepvriesartikelen versterkt uw vakantie vreugd! DREISCHOR 16,— WESTHOEK 19,50 en WEMELDINGE f 20,50. Vakantiebesteding naar toeristengebied Gelukkig heeft ook „onze” beroemde weidevogel, de „Grutto” zijn broedplaats kunnen behouden op Schouwen-Duiveland. Een bij- Uu JLvctllUo LctU x zomervakan- I zonder gezellige herriemaker wanneer z’n broed wordt bedreigd. Jannewekken 23 - Zierikzee - Telefoon (01110) 2754 en 2824 -w- Het aandeel van de in het bui tenland doorgebrachte zomerva kanties is sterk gestegen van 28% van het totaal in 1954 tot 45% van het totaal in 1969. Het aantal in het buitenland doorgebrachte zomervakanties steeg in de periode 1954-1969 van 0,6 mln. tot 2,7 mln.; dit is een stijging met 350 Het aan tal in Nederland doorgebrachte zomervakantie steeg in dezelfde periode van 1,8 mln. tot 3,3 mln.; dit is een stijging met ruim 80%. Bij de wintervakanties is het aandeel van de in het buiten land doorgebrachte vakanties gestegen van 50% in 1966 tot 70% in 1969. Op basis van de overnachtingen is het aandeel van de traditio nele vakantiebestemming voor het binnenlandse toerisme nml. de Veluwe en de Noordzee-bad- plaatsen in de periode 1966-1970 verminderd. Daarentegen is het aandeel van de watersportge- bieden en van de Noordelijke provides gestegen. Dit wijst op een betere ruimtelijke spreiding van het binnenlandse toerisme. In de Noordzeebadplaatsen wor den relatief meer vakanties in gezinsverband met jongere kin deren doorgebracht. Ook het aantal jongeren, dat buiten ge zinsverband op vakantie gaat, is in de kuststreken relatief sterk aanwezig. Door de ligging van de Noord zeebadplaatsen is de Randstad met 60 «/o van alle l-- Na uw zwemgenoegens een gezellig zitje in ons restaurant ..ONDERDAK" tenlandse vakanties met 13 procent de tweede plaats in als gevolg van de popularisering van de Ité-tours. De ontwikkeling in het gebruik van de verschillende logiesvor men laat zien, dat het verblijf in tent, caravan of bungalow duidelijk is toegenomen, terwijl de betekenis van hotels en pen sions enigszins afnam. Vooral de caravan is als logiesvorm sterk in opkomst. In de periode 1954-1970 is geen grote verandering gekomen in de vakantieconcentratie. Het hoogseizoen loopt van begin juli tot half augustus. De vakantie concentratie tijdens het hoog seizoen schommelt rond 50 pro cent. Sinds 1966 heeft een verschui ving van de topdrukte plaats gevonden van begin augustus naar de tweede helft van juli. Voorts is een beperkte verschui ving naar het voorseizoen waar neembaar. In 1969 gaf de Nederlandse be volking circa 2 miljard gulden uit aan vakantiereizen. Van dit bedrag werd f 600 mln. of 30 procent in het binnenland Huur nog mogelijk vanaf 26 augustus. Corr.-adres ver huur: Zandstraat 1, Burgh. Telefoon (01115) 1246. Gezellig terrein met zelfbedieningsrestaurant, supermarkt en wasserette. Vrije toegaag Hoogenboomlaan - Renesse Zowel voor de zomervakanties in het eigen land als in het bui tenland is de personenauto het belangrijkste vervoermiddel. In eigen land was het aandeel van de personenauto in het to tale vakantievervoer in 1969 74 procent. In het buitenland 63 procent. Het openbaar vervoer (per trein) kwam voor de bin nenlandse vakanties met 11 procent op de tweede plaats. Het vliegtuig nam voor de bui- ties het belangrijkste herkomst- gebied voor de kust. Zowel op de Veluwe als in Zuid-Limburg ligt het aantal vakantiegangers uit de lagere inkomensgroepen hoger dan in de andere toeristengebieden. De niet-traditionele logies vor men overheersen duidelijk in het Veluwe-vakantiegebied; 60 van de vakanties wordt op kampeerterreinen doorgebracht, terwijl het hotel-pension met 12 op de tweede plaats komt. Het hotel-pension is in Zuid- Limburg de belangrijkste logies vorm voor de vakantiebeste ding. Ruim 60 procent van de vakantiegangers maakte in de zomer van 1969 hiervan gebruik terwijl het landelijk gemiddelde in dat jaar op 28 procent lag. De vakantiebesteding in het buitenland laat wat de landen van bestemming betreft een grote stijging van het bezoek aan Duitsland in 1969 ten op zichte van 1966 zien. Het aan deel steeg in die periode van 18 procent tot 22 procent. Op de tweede plaats kwam in 1969 Spanje-Portugal met 19 pro cent, gevolgd door Italië met 15 procent. België-Luxemburg en Oostenrijk waren beiden voor 11 procent van de Nederlandse vakantiegangers het land van bestemming. Het toerisme naar Spanje-Por tugal heeft een sterke groei ver toond in de periode 1966-1969. Het stijgingspercentage bedroeg 150, terwijl het relatieve aan deel steeg van 9 tot 19 procent. In de periode 1960-1966 is de deelname aan de zomervakan ties sterk gestegen van 43 tot 59 procent van de Nederlandse bevolking. Deze percentages zijn inclusief de vakanties door gebracht bij familie en kenissen. Op basis van de vakantiedefi- nitie in 1969 bedroeg de deel neming aan de vakanties in 1966, 1969 en 1970 achtereen volgend 41, 43 en 46 procent. Deze percentages zijn exclusief de vakanties bij familie er. kennissen. Voorts dient te wor den bedacht, dat bij de genoem de percentages tevens het ver blijf stoerisme van minder dan 5 dagen en het omvangrijke dagtoerisme buiten beschouwing zijn gelaten. Vooral in de periode 1954-1966 heeft de popularisering van de vakantie zich uitgebreid tot alle lagen van de bevolking. Zowel de deelname aan de va kanties als het gemiddeld aan tal vakanties per vakantiegan ger hangen met name samen met het bruto jaarinkomen en met het opleidingsniveau. In Nederland ligt het bereikbare plafond voor de vakantie-inten- siteit in de buurt van 80 pro cent van de bevolking. Groepen van de bevolking, die minder met vakantie gaan, zijn: alleenstaanden (met name be jaarden); echtparen met kinde ren beneden de 6 jaar; oudere echtparen zonder kinderen; we duwen of weduwnaren met kin deren. Gezins- en familie-omstandig- heden, geen behoefte aan va kantie en financiële omstandig heden zijn de belangrijkste re denen waarom men niet op va kantie gaat. besteed. In het buitenland werd f 1,4 mrd. of 70 procent besteed. De gemiddelde besteding per vakantie bedroeg in 1969 f 320 per persoon. Het uitgavenniveau van de Ne derlandse vakantieganger ligt voor buitenlandse vakanties on geveer driemaal zo hoog als voor vakanties in het eigen land. De gemiddelde vakantie- uitgaven in het binnenland be droegen in 1969 f 170 per per soon. De gemiddelde vakantie-uitga- ven in het buitenland beliepen in 1969 f 490 per persoon.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1972 | | pagina 6