Hebt u last van vermoeide ogen? TE KOOP L Wij vullen BLOEMEN! KAMPEER- GASFLESJES WASSERETTE VOETGANGERS! gntiefc en Curiosa jlBomnfcar (In- en verkoop) F u W H I 1 J i V X Lezen bij duisternis is niet slecht voor de ogen Mlooöterlueg 20, Meneööe A LEEUW Bloemen Bloemen 3* Tuinbouwhuis Sluys Zn. i i- J f Coöp. kolenvereniging E.M.M. - Burgh Problemen met uw wasgoed in de vakantie? t X X i Wr 4 SCHOUWENS BADCOURANT PAGINA 5 llll|. i'illllHHTÏI i en t Hoeveel licht? Hoe komt dat? Ervaring Inlichtingen: Agentuur en Commissiehandel Ver-ziende. i Vermoeidheid Grevelingenlaan 15 - Tel. (01115) 1974 - Haamstede f alle merken Deze verkoop begint zaterdagmorgen 17 juni. Weeldeweg 58 (eerste kruispunt Hoogezoom 44 - Telefoon (01115) 1437 - Haamstede richting Burghsluis). ..-uiuuliuiUlimiiiM1UIIIl op het juiste gewicht en tegen de voordeligste prijs. HAAMSTEDE. In het bungalowpark „de Grevelingen" nieuwe, moderne bungalow, met garage voor twee auto's, 132.000,—. RENESSE. Geheel gemeubileerde woning in prima staat van onderhoud, op het mooiste gedeelte mid den in het dorp. Vraagprijs 50.000,— k.k. RECLAME-AANBIEDING! Bij aankoop van een bloembak voor 2,— bloemen gratis. Zolang de voorraad strekt. 1 l Iemand van 60 jaar heeft voor het lezen al ongeveer vijftien maal zoveel licht nodig als een kind van tien jaar. V wTw1 De op Bungalowpark „De Horizon” wast óók voor U! Hoogenboomlaan - Renesse Telefoon (01116) 448 De adaptatie maakt het moge lijk om nog bij zeer lagen ver- lichtssterkte waar te nemen. Maar als we in de schemering zitten te lezen, zal dit steeds meer inspanning gaan kosten *1. L’? V'’ iiii 1 niiTl We weten allemaal dat een goed kontrast het zien vergemakke lijkt. Als vanzelf maken we ge bruik van een donkere achter grond als we een licht draad in het oog van een naald moeten steken en omgekeerd zorgen we voor een lichte achtergrond als we een donkere draad gaan ge bruiken. ZONNEMAIRE. Goed onderhouden middenstands- woning, juist voor u die rust zoekt, mooie tuin en in het hart van het dorp. Vraagprijs ƒ57.500,—. De nieuwe bepalingen voor voetgangers schrijven voor, dat u links van de rijbaan moet lopen. Waar voet- of rijwielpaden zijn, dient men deze te volgen. I Het spreekt vanzelf dat bij fijn en zeer fijn werk een hoge ver- lichtingssterkte van belang is, want een grote lichtsterkte vergt immers een minimale inspan ning van de ogen. We vragen ons soms met verba zing af hoe het kan dat oma vaak veel gemakkelijker dan haar kleindochter een draad door het oog van een naald steekt. Toch is hier een eenvou dige verklaring voor. Oma heeft veel licht nodig bij het lezen en borduren als kompensatie voor het tekortschieten van haar ge- zichtsscherpte. Maar al is de ge- zichtsscherpte van een oma veel kleiner dan die van haar klein dochter, toch steekt ze waar schijnlijk een draad gemakkelij ker door het oog van een naald dan haar kleindochter, die dit voor het eerst doet. Dit komt door haar jarenlange ervaring. Hoe beter we name lijk een bepaald werk beheer sen, hoe minder belangrijk de taak van de ogen wordt! ’t Werk begint voor oma pas als ze naald met de draad gaat ge bruiken. Bij het ouder worden, wordt de lens steeds minder soepel, het akkommodatievermogen gaat achteruit en het wordt steeds moeilijker om dichtbij-zijnde voorwerpen scherp te zien. Het gevolg is, dat, bijvoorbeeld bij het lezen, het boek steeds ver der van de ogen moet worden Biedt U een collectie antiek koper, tin- en zilverwerk, tevens Perzische kleedjes kussens en allerlei leuke curiositeiten. gehouden om de letters nog te kunnen onderscheiden. Tot, op een bepaalde leeftijd de armen niet lang genoeg meer zijn.... Een leesbril zal dan het te kort aan akkommodatievermogen kunnen opheffen. Dit tekort schieten aan akkommodatiever mogen wordt niet veroorzaakt door te weinig licht en het kan niet verholpen worden door veel licht. De lichtgevoeligheid van het oog past zich aan de omstandighe den aan. We noemen dit adap tatievermogen van het oog. He lemaal onbegrensd is dit ver mogen niet. We denken hierbij bijvoorbeeld aan verblinding door onvoldoende afgeschermde lampen. naarmate het donkerder wordt. Op een zeker moment zullen we dan ook het licht aandoen om dat we de letters niet meer kun nen onderscheiden. We merken hierbij dan duidelijk, dat de aanpassing van licht naar don ker tijd vraagt en dat de adap tatie van donker naar licht zeef snel verloopt. Bij het lezen gaat het er niet om de letters juist voldoende zichtbaar te maken, nee, we willen gemakkelijk kunnen le zen zonder onnodige inspanning. Want al is het oog als lichtge voelig orgaan evenmin vermoei- baar als een camera, langdurige oogarbeid veroorzaakt toch, ze ker bij onvoldoende verlichting, bij vrijwel iedereen een be paalde vermoeidheid. Onvoldoende verlichting leidt echter niet tot oogbederf zoals zo vaak verondersteld wordt. De vermoeidheid die ontstaat wanneer we ons bij onvoldoende licht onnodig inspannen, is ei genlijk een geestelijke ver moeidheid die door voldoende rust weer ovérgaat. Brandende ogen en hoofdpijn zijn klachten in ernstige gevallen. Jonge kinderen zijn eigenlijk voortdurend bezig met waarne- mingsoefeningen. Zij zien alles, omdat zij geen gerichte belang stelling hebben. Volwassenen analyseren en selekteren. Datge ne, wat voor het ogenblik niet belangrijk voor hen is negeren ze, bekende voorwerpen her kennen ze gemakkelijk. Het is daarom, dat vrijwel niemand het zien als een vermoeiende bezigheid beschouwt. Wat we elke dag weer opnieuw zien vermoeit ons niet, omdat wat dat alles al ontelbare malen gezien hebben. Maar een autorit in een totaal onbekende omge ving zal ons beslist veel meer afmatten dan een (rit over een weg die we al vele malen reden. Ook een bezoek aan een ten toonstelling of een museum kan erg vermoeiend zijn. Niet alleen omdat alles daar nieuw voor ons is, maar in de eerste plaats omdat we daar zoveel mogelijk willen zien en in ons op willen nemen. Zijn onze ogen in rust, dan is de ooglens plat, het oog is dan namelijk op oneindig ingesteld. Dat betekent, dat alle voorwer pen op een afstand van 6 meter en meer, scherp op het netvlies zijn afgebeeld. Willen we een voorwerp dat dichterbij staat, scherp waarne men, dan ontspant de soepele ooglens zich en wordt boller. Er ontstaat zo een scherpe af beelding. Dit vermogen tot aanpassing van het oog aan de afstand van lens tot een bepaald voorwerp, noemt men akkommodatiever mogen. Dit vermogen is mede afhankelijk van de elasticiteit van de lens. Op jeugdige leef tijd is die elasticiteit zo groot, dat een voorwerp op ongeveer 15 cm afstand van het oog, scherp kan worden waargeno men. X X Hoe donkerder het wordt, hoe meer de gezichtsscherpte af neemt, kleine details kunnen we dan niet meer goed waarnemen. Hoe ouder we worden hoe meer licht we nodig hebben om een goede gezichtsscherpte te heb ben. Onderstaand lijstje leert ons hoe de lichtbehoefte voor lezen stijgt met de jaren: van 10 tot 20 jaar met gemiddeld 29 procent van 20 tot 30 jaar met gemiddeld 40 procent van 30 tot 40 jaar met gemiddeld 51 procent van 40 tot 50 jaar met gemiddeld 82 procent van 50 tot 60 jaar met gemiddeld 168 procent DENKT IN UW VAKANTIE niet alleen om de nachtrust van uw eigen kinderen, maar óók om die van uw buren- vakantiegangers I Breng 's avonds in uw om geving (door uw optreden) rust en sfeer. Laat vooral uw radio een ge not voor u zelf zijn en geen ergernis voor uw omgeving SPECIALE AANBIEDING van bloeiende perkplanten: Gera niums 3 st. voor 5,—; Salvia’s 3 of 4 st. voor 1,— Petunia’s 3 of 4 st. voor 1,—; Afrikanen, 4 of 5 st. voor 1,— en vele andere soorten. - 'Wo.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1972 | | pagina 5