Helft van Nederlanders gaat met vakantie hotel n Wilt u Waarschuwing Hoog- en laag water DE BADCOURANT Bezienswaardigheden HAAMSTEDE Prettige vakantie haalt U er altijd uit 16 juni 1972 No. 2 Zomervakanties Vakantiespreiding het HUIB BOOGERT BADCOURANT Met nadruk wordt er op ge wezen dat het VERBODEN is VUREN te stoken op het strand en in de duinen. De foto hierboven geeft een beeld uit de tijd dat de vacantiegan- ger nog werd af gehaald door de „kruier” van z’n hotel. Zijn enige zorg was dat alle bagage werd opgeladen met „zijn” adreskaartje. GEMEENTE WESTERSCHOUWEN 12.49 13.32 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 13.07 14.05 15.03 16.11 17.13 18.04 18.46 19.26 18.25 19.10 20.03 21.09 22.17 23.23 WESTERSCHOUWEN/DEN HAAG. - Het Centraal Bureau voor de Statistiek te Den Haag heeft nagegaan dat de helft van de Ne derlandse bevolking met vakantie gaat. Ongeveer 20 procent van de Nederlandse vakantiegangers neemt méér dan één vakantie, waardoor hetgemiddeld aantal vakanties (althans van hen die op vakantie gaan» 1,2 bedraagt. 17 juni t/m 25 juni 1972 Hoogwater 6.15 6.59 7.48 8.48 9.55 10.59 12.00 0.20 1.07 Laagwater 12.14 0.35 1.33 2.31 3.35 4.40 5.36 6.20 7.00 verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ochf- man, postbus 1, Zierikzee. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft voor het derde achtereenvolgende jaar een on derzoek ingesteld naar het va- kantiepatroon van de Neder landse bevolking. Hoewel het onderzoek het karakter had van een steekproef, werden er niet minder dan 4304 personen in be trokken. Enkele resultaten zijn hieronder samengevat. In de periode van 1 oktober 1970 tot 30 september 1971 is 50 procent van onze be volking één of meerdere keren met vakantie geweest. Dit per centage komt overeen met 6,4 miljoen Nederlandse vakantie gangers. Het is opmerkelijk dat dit per centage voor het eerst in de his torie zo hoog ligt. In voorgaande jaren lag het voortdurend lager: in 1966 trok 41 procent er op uit, in 1969 43 procent en in 1970 46 procent. Hieruit blijkt dat de vakantie niet meer (zoals in vroeger jaren) een voorrecht is van de beter gesitueerden, maar dat ieder, wiens huiselijke om standigheden een vakantie toe laten, hierop aanspraken laat gelden. 6,4 miljoen Nederlandse vakan tiegangers brachten samen 7,8 mljoen vakanties door. Hiervan waren 0,7 miljoen wintervakan- ties en 7,1 miljoen zomervakan ties. Méér dan de helft (55 pro cent) van de zomervakanties werden in het eigen land door gebracht. De grootste aantrekkingskracht als binnenlandse vakantiebe stemming oefenden de Noord- zeebadplaatsen uit (incl. de Waddeneilanden), met 28 pro cent van de vakanties, gevolgd door de watersportgebieden 14 procent en Noord-Limburg 13 procent. Voor de buitenlandse vakanties waren de Bondsrepubliek Duits land (19 procent), Spanje-Portu- gal (17 procent), Oostenrijk (13 procent) en Italië (12 procent) het meest in trek. Van de zo mervakanties in Nederland werd 29 procent doorgebracht in zomerhuisjes, 22 procent in een tent of tenthuisje en 20 procent in een caravan. De auto was het meest populaire vervoermiddel. In bijna 78 pro cent van de binnenlandse va kanties werd van de auto ge bruik gemaakt. 8 procent van de vankantiegangers maakte ge bruik van de trein. Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen .'behalve zaterdag en zon dag) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaar ten verkrijgbaar in het nabijge legen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabij gelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangs prijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation ,,De Blinkert", A. v. d. Weijde- weg. Toegang gratis. DREISCHOR Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 10.00-17.00 uur. Toe gang gratis. Er staat een busje. BROUWERSHAVEN Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 1.30-4.30 uur, behalve zondags. Inlichtingen: kosteres mevr. K. de Jonge-Hoekman, Noorddijkstraat 44, telef. (01119) 468. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met zaterdag geopend, van 10.00-12.00 en 13.30 -16.30 uur. Toegangsprijs: 100 en 25 cent. Maritiem-museum. Noord Ha venpoort. Van maandag tot en met zaterdag geopend 10.00-17.00 uur. Toegangsprijs: 100 en 25 cent. BRUINISSE Oudheidskamer. Woensdag en zaterdagmiddag van 15.00-17.00 uur. Toegangsprijs f 0,50. Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Brouwershaven Explosie Mén behoeft geen helderziende te zijn om te kunnen constate ren, dat het vakantiepatroon de laatste 10 jaar sterk is gewij zigd. Van een 14-daags uitstapje, dat was bedoeld om in een an dere omgeving rust en lijdelijk heid op je te laten inwerken, is de vakantie nu geworden een tijd waarin men een 50 weken lang opgespaarde wil om „zo veel mogelijk te beleven” in 2 weken laat exploderen. Een 50 weken lang opgeladen accu, laat men in 2 weken leeglopen, om daarbij de vrijkomende energie op zo intensief mogelijke wijze te gebruiken. Het is dan ook niet te verwon deren, dat de directeur van een groot Nederlands bedrijf on langs zei: „Als mijn personeel zich in de eerste helft van het jaar net zo aktief maakte voor het bedrijf, als in de vakantie voor zichzelf, dan konden ze van mij de gehele 2e helft van het jaar vrijkrijgen”. De vraag is alleen: hoe besteed je 232 dagen vakantie? Nu is de gemiddelde vakantieduur, vol gens de cijfers van het CBS, 15,6 dagen. Een vakantie in Neder land duurt gemiddeld 14,8 da gen, een vakantie in het bui tenland 16,6 dagen. Ten opzich te van de voorgaande jaren is de gem. vakantieduur tamelijk constant gebleven. Wilt U lekker eten, uw fris drankje of kopje koffie gebrui ken, een boottocht maken langs de Zeeuwse kust, de deltawer ken van nabij bekijken of fijn alleen of gezamenlijk een hen geltje uitgooien, musea bezoe ken, een stukje grond of een huigje kopen, paardrijden, ge nieten van cabaret of een gezel lige dansavond, geld wisselen of.... och, noemt U maar op, het staal allemaal in ,de adver tenties in deze badcourant waaruit U een keus kunt maken. Bij de voorzitter van één van de beide VVV’s in Westerschouwen vroegen we om commentaar op deze cijfers. Hij merkte op, dat de cijfers moeilijk te becom mentariëren zijn, omdat ze de algemene toeristenstroom in binnen- en buitenland betreft en uit dien hoofde nauwelijks op Schouwens Westhoek zijn te projecteren. Dat Vse deel van de vaderlandse vakantiegangers méér dan één vakantie neemt, is moeilijk te controleren in de gemeente Westerschouwen, omdat buiten het hoogseizoen het soort be zoekers sterk uiteenloopt. Wél is zeker, dat „vaste” bezoe kers, die in het westen van Schouwen-Duiveland een 2e woning of een sta-caravan heb ben, in een zacht najaar of in een luchtig voorjaar, elk week einde naar hier komen. Daar door zit Westerschouwen toch vaak „vol” buiten het hoogsei zoen. Je kunt in dit geval echter niet van een tweede vakantie spreken. Verder had onze woordvoerder nog een opmerking van een ge heel ander karakter: Die betrof namelijk de vakantiespreiding: „Eigenlijk is het deerniswek- kend dat nu weer al ruim 26 jaar geleden in Den Haag een eerste commissie ter bevorde ring van de vakantiespreiding werd opgericht. Een kwart eeuw overleg heeft echter nog tot bit ter weinig resultaat geleid. Het was vorig jaar gewoon een naargeestig jubileum. Vorig jaar vielen zelfs de belangrijkste vakantieperiodes in Nederland en West-Duitsland vrijwel ge heel samen. We moeten maar gelaten aanvaarden, dat de overheden er ondanks 25 jaar studie en overleg nog altijd niet in geslaagd zijn, het vakan tieseizoen te verlengen. al dus de voorzitter van één van de Weterschouwense VVV’s.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1972 | | pagina 1