RENESSE bevalt de toerist goed OW Si Bol U kunt niet alles weten VEILIG VERKEER - AAr SCHOUWENS BADCOURANT PAGINA 5 Een afbeelding van „meneer” Fazant, een veel bewonderde vogel, die zich gaarne ophoud in de duinpolders. Spiegels Wie goed en veilig wil rijden, kijkt heel veel in de buitenspie gels. Zorg dat ze goed staan om een maximaal zicht naar achte ren en langs de wagen te geven. Houd ze schoon en blijf niet rij den met verweerde of gebarsten spiegels. a. via kennissen b. via familie c. gewoonte ja nee matig 8 3 13 WAS DE GROENTE VLUG en laat ze niet te lang in het wa ter staan. EEN ZEEMLEREN LAP blijft zacht als men deze na het ge bruik in zout water naspoelt en opgerold weglegt. 1 °/o 3 “/o 45 »/o 30 16 «/o 5 100 °/o DE HARDGROENE BLADEREN van sla, andijvie, prei, spruit jes e.d. en de groene uitlopers van uien zijn vaak het rijkst aan ijzerzouten (die o.a. bloed armoede helpen voorkomen) en verder aan andere waar devolle stoffen. OVER TAAI VLEES kunt u een beetje water gieten, vermengd met cognac of brandewijn. Het taaiste vlees wordt dan weer mals. KLEDINGSTUKKEN, gewassen in synthetisch wasmiddel, be hoeven slechts eenmaal ge spoeld te worden; die welke gewassen zijn in huishoudzeep minstens drie keren, want zeepresten tasten het goed aan en veroorzaken huidirritatie. SMEER UW ZAAG IN met pe troleum als u hard hout moet zagen. BESCHERM UW BEHANG als een kinderbox er dichtbij staat, door er een stuk hard board tegen te plaatsen. Be plakken met aardige plaatjes. KAPPERTJES zijn de groen grijze, jonge bloemknoppen van de Capparis Spinosa, die in azijn zijn ingemaakt. Zij vormen een aardige garnering op verschillende hartige hap jes, als opgemaakte toastjes, gevulde eieren en slaatjes. MET ALUMINIUMFOLIE kunt u pannekoeken tijdens het bakken warm houden. Door stukjes folie tussen de panne koeken te leggen, blijven deze veel beter. d. toeval e. zee-strand-duin f. reine zee en schoon strand g. natuurschoon h. rust i. gezellig dorp 95 "/o 4 "/o 1 »/o 100 Bij deze cijfers dient echter in aanmerking te worden genomen, dat 45 van de ondervraagden in een bungalow vertoefde. Een bijzonder belangrijke vraag die vooral voor de VVV aanlei ding gaf tot veel bezinning, was: „Stelt u prijs op méér avond vertier?” De uitslag was merk waardig ja nee niet van toepassing 10 °/o 37 “/o HEBT U LAST VAN TRANS PIRERENDE HANDEN en moet u glacé handschoenen dragen, bestrooi uw hand schoenen van binnen dan eerst met talkpoeder. LOOPT UW NAAIMACHINE MOEILIJK, nadat ze een tijd lang „op non actief” heeft ge staan, druppel er dan eerst wat petroleum in, draai zo hard mogelijk, veeg daarna de petroleum weg en smeer haar met goede naaimachine-olie. interesseerde zich niet voor de evenementen. Hoewel niet tot op het procent nauwkeurig, geeft de enquête toch een vrij aardige indicatie van het „toeristen-oordeel” ovei' Renesse. Het dorp komt er goed af. Begrijpelijk, want anders zou het ieder jaar niet uitpuilen van de vakantiegangers. Eén van de conclusies die aan het eind van het rapport worden gesteld, is: „De toenemende ver ontreiniging van het strand (ver oorzaakt door de mensen die daar aanwezig zijn) zou een on derwerp van gesprek moeten zijn”. Niet minder dan 43 °/o van de ondervraagden had daar kri tiek op (bij de Duitsers zelfs 80 ’/o), anderen vonden er te wei nig toiletten en vonden het daardoor „vies” (20 en weer anderen achtten de badhokjes niet altijd even goed verzorgd (9 Slotcommentaar van de VVV- voorzitter, de heer A. C. W. v. d. Vet; „We hebben ons een hoop werk op de hals gehaald. Het uitwerken van zo’n enquête is niet iets voor een regenachti ge zondagmiddag, maar we ge loven dat het goed is, wanneer we, in de snelle ontwikkeling die ons dorp als recreatieplaats doormaakt, véél meer weten van de wensen van onze gasten, over zijn voorkeur voor rust of vermaak, over de service die hij krijgt, kortom over geheel Re nesse”. HUIB BOOGERT 20 °/o 75 »/o 5 °/o 100 »/o De groep ja-zeggers vond dat er met name wat uitgebreider avondvertier moest geschapen worden voor de ouderen. Van de nee-zeggers vond het merendeel dat Renesse nu al overladen was. De groep „niet van toepas sing” heeft betrekking op de mensen met kleine kinderen e.d., die voor zichzelf vinden dat ze niet toekomen aan uitgaan. Commentaar van de WV-voor- zitter: „We hebben, zo blijkt hier, al méér dan genoeg verma kelijkheden voor jonge mensen. We zijn al te ver doorgeschoten in wat ik dan maar de „Valken- burgse richting” zal noemen. Het belang van het dorp is er niet mee gediend als zulk een ontwikkeling zich ongebreideld voortzet”. Het afluisteren van wensen van 50 ’/o 12 38 »/o 100 De kritiek spitste zich hiertoe op: 1. te weinig voor de kinderen, 2. te weinig in het voorseizoen. De groep „niet van toepassing” recreanten, die kunnen worden doorgespeeld naar de midden standers, bereikte de VVV door ook de volgende vraag in het vragenpakket op te nemen: „Bent u tevreden over de ser vice in winkels en horeca-be- drijven?” ja nee matig 80 °/o 15 ®/o 5 «/o 100 »/o Hierover wordt van VVV-zijde gezegd: „Dit is geen resultaat om ons onmiddellijk over op de borst te kloppen. De mensen waren in het algemeen wel te vreden, maar er is wel degelijk detailkritiek, die soms lang niet mals was. Gelukkig is die kri tiek, om ervan te leren”. De meest gehoorde klachten be troffen volgens de vragenstellers te hoge prijzen en te lange wachttijden. Met de vraag „Bent u tevreden over de evenementen die voor de gasten worden georgani seerd?” stak de VVV van Re- nesse de hand in eigen boezem. Antwoorden: ja nee n.v.t, Terecht wordt opgemerkt dat de beantwoording van deze vraag „nietszeggend” is. Het geeft hooguit aan, dat de verspreiding van de vragenlijsten efficiënt is geweest. De vraag „Bent u tevreden over uw vakantieadres” gaf de vol gende resultaten te zien: 9 »/o 8 »/o 5 “/o 7 °/o 100 In dit geval was het aantal in gevulde formulieren 157. De vragenstellers maakten het on derscheid tussen e. en f„ omdat een aantal ondervraagden dui delijk te kennen gaf dat hun de combinatie „zee-strand-duin” alléén dan aanstond, als het strand en de zee niet verontrei nigd zijn. „Het lijkt me toe, dat dit waard is apart vermeld te worden”, zegt de heer Simons in zijn uitwerking. Het vakantieverblijf van de ge ënquêteerden was als volgt on der te verdelen: hotel pension bungalow caravan tent gedeelte woning RENESSE - Als vakantieoord bevalt Renesse de meeste recre anten bijzonder goed. Dit is ge bleken uit een enquête, die vorig jaar in de zomer werd ingesteld onder een groot aantal vakan tiegangers. Op de desbetreffende vraag antwoordde namelijk 93 °/o van de geënquêteerden, dat ze aan hun vakantie in Re- nesse zeer gunstige herinnerin gen overhouden. Er was 5 die ronduit „nee” zei en 2 die de indruk van het verblijf in Renesse omschreef als „matig”. De enquête werd gehouden door de VVV „Renesse Vooruit” en het cijfermateriaal werd uitge werkt en van commentaar voor zien door de heer H. J. Simons, Renessenaar van afkomst, die nu sociologie studeert aan de Amsterdamse universiteit. In een voorwoord wordt door de heer Simons gesteld, dat de cij fers die de enquête opleverde, geenszins mogen gelden als een juiste afspiegeling van de totale indruk bij de Renesse-bezoekers. Daarom zullen er ook niet al te lichtvaardige conclusies uit mo gen worden getrokken. Enkele opmerkelijke percentages laten we hieronder volgen. Op de vraag „Wat u doen besluiten uw vakantie in Renesse door te brengen?” werd namelijk als volgt geantwoord: ~X'

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1972 | | pagina 5