I SEIZOEN NIEUW VOETGANGERS! Wilt u... Waarschuwing Bezienswaardigheden Hoog- en laag water UIT DE VOGELWERELD 18 BODEDIENSTEN Prettige vakantie haait U er altijd uit DE BADCOURANT Houdt <le duinstreek schoon Excursie broedgebied van zilvermeeuwen 10 juni t/m 18 juni 1972 13.07 Kolibrie II BADCOURANT Met nadruk wordt er op ge wezen dat het VERBODEN is VUREN te stoken op het strand en in de duinen. Wilt U lekker eten, uw fris drankje of kopje koffie gebrui ken, een boottocht maken langs de Zeeuwse kust, de deltawer ken van nabij bekijken of fijn alleen of gezamenlijk een hen geltje uitgooien, musea bezoe ken, een stukje grond of een huisje kopen, paardrijden, ge nieten van cabaret of een gezel lige dansavond, geld wisselen ofoch, noemt U maar op, het staat allemaal in de adver tenties in deze badcourant -waaruit U een keus kunt maken. 10 11 12 13 14 15 16 17 18.52 19.40 20.37 21.30 22.18 22.59 23.46 ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met zaterdag geopend, van 10.00-12.00 en 13.30 -16.30 uur. Toegangsprijs: 100 en 25 cent. GEMEENTE WESTERSCHOUWEN 13.04 14.00 14.55 15.42 16.22 17.02 17.47 18.25 19.10 Mogen wij dit hier elke tourist ook nog eens vragen? Het is zo’n kleine moeite afval te depo neren in de daarvoor bestemde bakken of mee terug te nemen naar tent, bungalow of hotel en het daar dan op verantwoorde wijze van de hand te doen. Het is toch te gek dat iedere herfst nog een lange sliert van afvalstoffen op en neergaat met eb en vloed en soms metersver opnieuw op het strand wordt gespoeld. Laat - als 't effe kan - de auto ook eens wat meer staan. Dat past weer bij het trimbeeld, dat ook bij deze tijd behoort. Soms kan een flinke wan deling heel veel deugd doen en voor een kleine afstand is gebruik van de auto vaak echt niet nodig. Maar u leest de Badcourant niet om „be-Ieerd” te worden. Laten we denken aan prettige dingen: aan de schoonheid van de natuur, de wijdheid van strand, zee en duinen en laten velen echt mogen genieten van de hier nog uitzonderlijke omstandigheden. De redaktie wenst allen een heel goede tijd toe en hoopt dat men na de kostbare weekjes tot de conclusie komt: „het was hier fijn, we komen vast nog eens terug”. Veel zon, rust en ontspan ning! REDAKTIE Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Brouwershaven Laagwater 6.18 7.10 8.00 8.50 9.40 10.28 11.19 12.14 0.35 Hoogwater 0.33 1.32 2.26 3.20 4.07 4.50 5.35 6.15 6.59 HAAMSTEDE Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaar ten verkrijgbaar in het nabijge legen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabij gelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangs prijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. v. d. Weijde- weg. Toegang gratis. DENKT IN UW VAKANTIE niet alleen om de nachtrust van uw eigen kinderen, maar óók om die van uw buren- vakantiegangers Breng 's avonds in uw om geving (door uw optreden) rust en sfeer. Laat vooral uw radio een ge not voor u zelf zijn en geen ergernis voor uw omgeving Evenals vorige jaren vinden ook dit jaar weer excursies plaats naar het broedgebied van de zilvermeeuwen. Plaats van sa menkomst is het pompstation aan het eind van de Adr. v. d. Weijdeweg te Haamstede. Elke dinsdag- en vrijdagavond om 19.00 uur vertrekken de deelne mers naar het broedterrein. De Vogelwacht Schouwen-Dui- veland, welke deze excursies in samenwerking met de plaatse lijke V.V.V.’s organiseert, heeft middels een aktie de laatste maanden zeer veel nieuwe leden kunnen inschrijven. De verwer king, o.a. ten behoeve van de adresseermachine, vergt enige tijd, zodat niet onmiddellijk alle nieuwe leden wat van de vere niging horen. Al het mogelijke wordt echter gedaan om op zo kort mogelijke termijn aan elk nieuw lid de laatste uitgave van het verenigingsorgaan „Sterna” te doen toekomen. Ondanks deze extra werkzaam heden hoopt de penningmeeste- resse van de Vogelwacht, P. D. de Vosstraat 7, Zierikzee (giro 59368), dat de stroom van nieu we leden zich nog zal blijven voortzetten. DREISCHOR Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 10.06-17.00 uur. Toe gang gratis. Er staat een busje. BROUWERSHAVEN Herv. kerk. Bezichtiging dage lijks van 1.30-4.30 uur, behalve zondags. Inlichtingen: kosteres mevr. K. de Jonge-Hoekman, Noorddijkstraat 44, telef. (01119) 468. Bodedienst Rademaker, Haam stede. Dagelijks (behalve zater dag) vanaf Westenschouwen, Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke, Brouwershaven (via Noordwelle en Serooskerke) Aansluiting met de Zeeuwse IJldienst te Zierikzee, Nieuwe Haven 147 en „Flakkee Expres se”, eveneens op boven genoemd adres bereikbaar. Verdere tran sporten van goederen door ge heel Nederland, o.a. rechtstreeks naar Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Breda. €7 De nieuwe bepalingen voor i voetgangers schrijven voor, dat u links van de rijbaan moet lopen. Waar voet- of rijwielpaden zijn, dient men deze te volgen. Als deze regels worden geschreven, stormt het buiten fiks en krijgt men echt geen typische juni-gevoelens. Maar de depressies zullen wel wegtrekken en het vroege voorjaar trouwens toonde al aan dat de toeristische belangstelling voor Schouwen-Duiveland in het algemeen en de Schouwse Westhoek in het bijzonder weer groot is. Het zit er dus „dik in”, dat het in de komende zomer druk gaat worden. De redaktie van de Badcourant hoopt - als steeds - paraat te zijn met de nodige dokumentatie, met aanwijzingen, artikeltjes, met aankondigingen en natuurlijk met advertenties over het „natje en het droogje". Dat komt allemaal wel voor elkaar en gehoopt wordt op een fijn en zonnig seizoen, dat duizen den hier de nodige rust en ontspanning zal brengen. Een aktueel onderwerp in het kader van de vakantie-besteding (het moet hier wel vermeld) is de strijd tegen de milieuverontreiniging. Op dit punt wordt met klem de medewerking ingcroepen van het publiek. Er wordt meer ver vuild dan strikt noodzakelijk is. De gemeente gaf het goede voorbeeld en plaatste - met mede werking van de jeugd - borden, waarop leuzen die aansporen de natuur zuiver te houden. verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ocht- man, postbus 1, Zierikzee. De kleinste vogels ter wereld, de kolibries, blijken volgens een recent onderzoek van Gotts- berger van de universiteit van Nijmegen een uitzonderlijk ge zichtsvermogen te bezitten. Ze kunnen nl. de geringste kleur schakeringen resp. verandering, niet door het menselijk oog te konstateren, waarnemen. Dit is maar goed, ook omdat anders de strijd om het bestaan voor hen zwaarder zou zijn. Aan die „onzichtbare” kleurverandering kunnen ze de rijpe nektar-dra- gende bloemen van de Malva viscus (een kaasjeskruidachtige) onderscheiden van de onrijpe geen nektar bevattende exem plaren. Het menselijke oog ziet met de beste wil van de wereld niet het minste verschil, noch in kleur noch in vorm. Het aan vliegen op de begeerde bloem geschiedt steeds feilloos, ook als de vooruitstekende stamper en meeldraden weggesneden zijn. Met gebruikmaking van de spektroskopische analyse is Gottsberger, die minimale kleurveranderingen in de bloem bladen naarmate ze ouder wor den vooronderstelde, er achter gekomen, dat in de loop van de groei inderdaad duidelijke ver anderingen optreden in de ab sorptie (opslorping van lichtgol ven) van golflengten om en na bij de 5150A (IA is een tienmil- joenste mm) in het blauwgroene tintengebied. De fraaie natuur in de Westhoek van Schouwen wordt nog al te vaak ontsierd door achtergela ten dozen, conservenblik) es, flessen, papier enz. Geen weldenkend mens stelt deze rommel op prijs en het is zeker geen te grote moeite dit afval daar te deponeren waar het de aanblik van het mooie duingebied niet ontsiert. Weg met de rommel

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1972 | | pagina 1