HET GREVELINGENBEKKEN EEN GIGANTISCH GEBIED gr I GREVELINGENBEKKEN SCHOUWENS BADCOURANT PAGINA 4 I bevaarbaar In totaal 3.790.000' Met dit aantal zal het Grevelin genbekken nog net iets minder in de belangstelling staan dan het Veerse meer, waarvoor de zelfde commissie in 1985 wat meer dan 4 miljoen bezoekers' voorspelt. C. de Vos, Middelburg. (uit Veerse Meer Gids) De inrichting van het Greve- lingenbekken vergt grote inves teringen. Hoewel er alleen nog maar een globaal inrichtings plan is, wordt er nu al op gere kend, dat de gehele aankleding van dit gebied een bedrag van 150 a 200 miljoen zal gaan kos ten. De geweldige investeringen, dje voor dit recreatiegebied van in ternationale allure nodig zijn, kunnen niet worden opgebracht door de in de Stichting Recre- atieplan Grevelingenbekken deelnemende provincies en ge meenten. Belangrijke financiële steun van het rijk is onmisbaar. Het rijk is dan ook uitgenodigd deel te nemen in een samen- werkingslichaam, dat de inrich ting van het Grevelingenbekken ter hand moet nemen. Tot nu toe heeft het rijk nog geen be slissing genomen. Gehoopt wordt dat deze niet te lang zal uitblij ven. Immers, wanneer de Brou- De grote belangen, die op het spel staan, hebben de provinci ale besturen van Zuid-Holland en Zeeland en de gemeentebe sturen op Goeree-Overflakkee en op Schouwen-Duiveland aan leiding gegeven te gaan samen werken op het bestuurlijke vlak. In 1966 werd de Stichting Re- creatieplan Grevelingenbekken in het leven geroepen. Deze stichting heeft al nuttig werk verricht door het opstellen van een inrichtingsplan, dat door de betrokken provinciale en ge meentebesturen is aanvaard en do basis zal vormen voor streek- en bestemmingsplannen. ge- j Het Grevelingenbekken beslaat een geweldige oppervlakte. Het omvat 11.000 ha water en ruim 3.000 ha land. Deze cijfers spre ken nog meer indien men ze vergelijkt met die van het Veer se meer, dat reeds als een groot recreatie-gebied wordt be schouwd. Het Veerse meer-ge- bied beslaat in totaal 2.800 ha. Dit is 1/5 deel van de opper vlakte van de Grevelingenbek ken. Het Grevelingenbekken zal zo wel voor dag- als voor week end- en vakantiebezoek grote betekenis hebben. Het ligt op korte afstand van grote bevol kingscentra. Rotterdam is onge veer 40 km hiervan verwijderd en Den Haag niet veel verder. Deze gunstige ligging is belang rijk omdat de Randstad Holland kampt met een groot tekort aan recreatieruimten. De afstand tot Antwerpen en het Roergebied is evenmin groot, namelijk res pectievelijk 80 en 130 km. De verwachting is dan ook. dat veel weekendrecreanten en vakan tiegangers uit deze stedelijke concentraties naar het Greve- lingenbekken zullen komen. Al deze recreanten zullen reinen en drukke concentratie- I heden punten. Deze centra moeten mo gelijkheden bieden voor actieve bezigheden, zoals speelterreinen, speelwerktuigen. spartelvijvers en natuurlijk ook overdekte ge legenheden voor sport en spel. sen Deze centra moeten vooral ko men op de plaatsen, waar de re creanten reeds de neiging heb ben tot sterke concentratie: dus waar de grote toegangswegen het recreatiegebied bereiken. Centra voor dagrecreatie van de eerste orde zijn geprojecteerd op de Plaat van Oude Tonge, op de Mosselbanken bij Stellendam, op de Punt van Goeree, op de slikken van Flakkee en bij de Zoute Haard bij Ellemeet. Eenvoudiger centra zijn gedacht bij Bruinisse, Zonnemaire. oos telijk van Ouddorphaven, bij Battenoord en op de landtong ten oosten van het Halskanaal. Voor de weekend- en het ver blijf stoerisme zal het Grevelin genbekken van grote betekenis worden. Op het Zeeuwse gedeelte zijn gebieden voor zomerwoningen aangegeven, nl. bij Bruinisse, Zonnemaire. Brouwershaven en Scharendijke. In Zuid-Holland is deze ontwikkeling nog niet zo ver. Vandaar, dat de structuur schets maar één gebied op de Zuid-Hollandse kant aangeeft, nl. bij Dirksland. De geconcentreerde vormen van accomodatie, als hotels, motels, botels, zullen naar de gedach- 1 niet in het magische jaar 2000' tengang van het inrichtingsplan j zijn. Natuurlijk zijn er al prog- als regel aansluiten bij de ker-I noses over de belangstelling inj nen en vooral bij de watersport- I de toekomst. Ik zal er één noe- centra. Deze overnachtingsacco- modatie is daarom niet afzon derlijk in de structuurschets aangegeven. De grootste behoefte zal natuur lijk bestaan aan eenvoudige vormen van overnachtingsacco- modatie, zoals tenten, caravans en kamphuisjes. De inrichtings- schets wil deze zoveel mogelijk in complexen onderbrengen. Hierdoor zal men goede moge lijkheden hebben voor eenvou dige vormen van ontspanning op en in de nabijheid van de kampeerplaatsen. Het is al zo dikwijls gesteld: deze ontspan- ningselementen zijn hard nodig omdat juist de recreanten, die van eenvoudige verblijfsvoor- zieningen gebruik maken, bij I minder goede weersomstandig- wershavense dam omstreeks 1971 zal zijn voltooid, zal met de inrichtingswerken moeten worden gestart. De inrichtingsschets van de Stichting Recreatieplan Greve lingenbekken geeft een globaal beeld van de toekomstige struc tuur van het Grevelingenbek ken. men, namelijk die voorkomt in de recreatienota van de Zeeuw- se Recreatieraad. De werkcom- missie (het dagelijks bestuur) van deze raad verwacht in 1985 de volgende bezoekersaantallen:'?- Verblijfstoeristen 1.650.000 Watersporters 840.000 Sportvissers 100.000 Dagrecreanten 1.200.000 dat door een sterke afwisseling van eilanden en kleine water- kleine boten. Wanneer te zijner tijd in het oostelijk deel van het Grevelingenbekken een spaar bekken wordt aangelegd, zullen daaromheen randmeren ontstaan die eveneens geschikt zijn voor de ..kleine" watersport. Bij goed weer zullen de bootjes natuur lijk ook kunnen uitzwerven over grotere wateroppervlakten. Het is prettig, dat het inrichtings plan zo’n grote aandacht be steedt aan de ..kleine’’ water sport. Wat is nu de capaciteit van deze grote watermassa? In dit stadi um kunnen natuurlijk nog geen nauwkeurige ramingen worden gegegeven. De capaciteit is van verscheidene factoren afhanke lijk, zoals: de oppervlakte water; de oeverlengte en de toegan kelijkheid hiervan; de aanwezigheid van verpo- zingsmogelijkheden aan de oevers en op de platen. Verwacht mag worden, dat er uiteindelijk enkele tienduizen den ligplaatsen zullen zijn. De structuurschets geeft al een groot aantal jachthavens aan. Op Zeeuws grondgebied vinden we ze in Bruinisse (meerdere havens), Zonnemaire, Brouwers haven (bestaande en nieuwe haven), Den Osse en Scharen dijke. Jachthavens aan de Zuid- Hollandse kant: de Kabbelaars- bank, de Kil, bij de uitmonding van het Halskanaal, Herkingen en Battenoord (sportvisserij). Het is van het grootste belang, dat bij de inrichting van het Grevelingenbekken van het be gin af rekening wordt gehouden met de belangen van de sport vissers. Voor de sportvisserij bestaat een enorme belangstel ling, die nog steeds toeneemt. Deze vorm van vrijetijdsbeste ding vraagt eigen voorzieningen voor het te water laten van vis- bootjes, verblijfsaccomodatie, knutselruimten, e.d. Ook voor de landrecreatie zal het Greve lingenbekken een grote rol gaan spelen. Een zo groot mogelijke verscheidenheid van recreatieve voorzieningen moet voor ogen staan. De dagrecreant moet kunnen kanaal is een gebied gedacht, kiezen tussen stille wandelter makkelijk kunnen worden op gevangen. De opnamecapaciteit van dit uitgestrekte recreatie gebied is bijzonder groot. En kele honderdduizenden perso nen zullen hier tegelijkertijd kunnen recreëren. Het Grevelingenbekken zal ove rigens niet alleen een functie hebben voor de recreatie, maar ook voor de natuurbescher ming en de waterhuishouding. Deze laatste functie staat de be langen van de recreatie en de natuurbescherming gelukkig niet in de weg. Het waterpeil kan zodanig zijn, dat een inde ling in land en water kan wor den verkregen, die een onmis bare variatie in het landschap pelijk beeld oplevert. op secundaire voorzie ningen zijn aangewezen. Als kampeercentra (tenten, ca- oppervlakten geschikt is voor ravans en kamphuisjes) van de eerste orde zijn gedacht plaat- op de Mosselbanken ten oosten van Ouddorp-haven en op de slikken van Flakkee. Kampeercentra van de tweede orde kunnen komen in Bruinis se, Zonnemaire, Brouwersha-<* ven, Scharendijke, Herkingen, f op de Mosselbanken bij Stellen dam en op de slikken van Flak kee. Kampeerterreinen, uitsluitend voor tenten en caravans, wor den aangegeven op de Kabbe-1 laarsbanken (in verband met de nogal geïsoleerd gelegen jacht haven en voor passanten), op het eiland Dwars in de weg bij Brouwershaven en bij Batten oord (voor sportvissers). Al met al moet worden gezegd, i dat de samenwerkende provin cies en gemeenten met een erg ambitieus plan voor de dag zijn gekomen. Het woord is nu aan het rijk. Zoals al is opgemerkt, plan Grevelingenbekken het rijk heeft de Stichting Recreatie-^ uitgenodigd deel te nemen in een nieuwe samenwerkingsvorm voor de inrichting van dit grote recreatiegebied. Het is te hopen dat het rijk spoedig een beslis sing gaat nemen. De tijd dringt. Niemand kan zeggen, wanneer het inrichtingsplan geheel zal zijn voltooid. Dit zal zeker nog Het waterpeil in van groot be lang voor de vormgeving van het gebied. Hiervan is namelijk afhankelijk de omvang van het land dat in de vorm van bui tendijkse gronden en eilanden zal ontstaan. Een tamelijk laag, constant peil is nodig om een zo groot mogelijke oppervlakte droogvallende gronden ter be schikking te krijgen. Voor de beheersing van de kwa liteit van het water door een natuurlijke lozing zal het peil niet lager kunnen zijn dan N.A. P. -0.20 m. Dit peil is ook no- dig voor de overige waterhuis- houdkundige belangen, zowel voor het omringende oude land als voor de nieuwe aangewon nen gronden. Bij een peil van N.A.P. 00.20 m zal gelukkig een aantrekkelijke landschappelijke aankleding kunnen worden be reikt. Het gebied zal dan be staan uit 11.000 ha water en ruim 3.000 ha land. Wanneer uitsluitend zal worden gekeken naar het recreatieve gebruik, dan zou een lager peil van bijv. N.A.P. 11.00 m de voorkeur ge nieten. In dat geval zou de ver deling zijn 8.500 ha water en 5.500 ha land. Voor de vormgeving van het ge bied zijn de platen van groot belang. De Hompelvoet en de groot zijn, en de platen van Veermansplaat, die elk 400 ha Bommenee, die variëren van 15 tot 150 ha, zullen voorlopig na tuurgebied blijven, zo vermeldt de toelichting op de structuur schets. De andere eilanden heb ben een recreatieve functie. Zij zijn vooral bestemd als verpo- zingsmogelijkheid voor water sporters. Het Grevelingenbekken biedt enorme mogelijkheden voor de watersport. Niet alleen de ..gro te” watersport, maar ook de be zitters van kleine boten zullen hier graag naar toe komen. In de omgeving van het Hals- structuurschets J jachthoven - wegen P parkeerterrein -provinciegrens occomrnedot>e voor verblqfs. r—recreatie L-—J open oeverterretn met verspreide bos beplanting natuurgebied I3 natuur, of recreatiegebied

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1970 | | pagina 4