DE VUURTOREN s Wilt U... I i uw om- x geving (door uw optreden) x rust en sfeer. x TE HAAMSTEDE 3 i ia- ■iil H n Prettige vakantie haalt U er altijd uit! 5 A 26 JULI 1968 No. 7 Brouwershaven ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ DENKT IN UW VAKANTIE B1DC0UR1NT verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Och- man, postbus 1, Zierikzee. x x x X Plaats uw auto op de vlucht- en De gemiddelde toerist zal wei nig aandacht schenken aan de vuurtoren van Haamstede die elke avond en nacht met zijn stralen het duister dóórprikt. Hij zal waarschijnlijk wel midden op dag uit nieuwsgierigheid een bezoek aan de toren brengen en zich de moeite getroosten de 226 treden (waaronder 190 van steen enen 36 van ijzer) op te klimmen misschien omdat hij vindt dat een- ,’uurtorenbezoek in zijn va- kanreprogramma niet mag ont breken, misschien ook omdat hij wel eens graag zou willen weten wal je nu vanaf die toren eigen lijk, allemaal kan zien. En, wanneer men vraagt wat de vuurtoren voor nut heeft, zal hij antwoorden: „Nou, licht ge ven, •.■ooi' de schepen”. Hij heeft gölj-.-a de vuurtoren is een ba ken voor de schepen die de kust van Schouwen naderen. Voor de kust ligt een complex van ban ken, ie .Banjaard’. waar de zee - oete als het niet stormt - be- hoaiJijk kan spoken. Dan hoeft men zich niet af te vragen, hoe hoog de golven daar niet zullen opzwepen en razend te keer zul len gaan als het wél stormt! Het is inderdaad een feit dat sche pen ’s nachts langs de kust van vuurtoren tot vuurtoren varen om niet in moeilijkheden te ko men Veel verder zal men in het al gemeen over de functie .van de vuurtoren niet komen. Niet erg, warir vele mensen die in Schou wer rijn geboren en getogen zul len ook geen afdoend antwoord weten te geven. Voor hen heeft de vuurtoren echter wel iets méér betekenis dan voor degeen die hem uitsluitend ziet zoals de toerist hem ziet. Met de aan- Wilt U lekker eten, uw fris drankje of kopje koffie gebrui ken, een boottocht maken langs de Zeeuwse kust, de deltawer ken van nabij bekijken of fijn alleen of gezamenlijk een hen geltje uitgooien, musea bezoe ken, een stukje grond of een huisje kopen, paardrijden, ge nieten van cabaret of een gezel lige dansavond, geld wisselen ofoch, noemt U maar op, het staat allemaal in de adver tenties in deze badcourant. waaruit U een keus kunt maken. De uitkijktoren nabij het Pompstation „De Blinkert" temidden van. het Domaniale duingebied. Laat uw auto niet langer op een vluchtstrook staan dan strikt noodzakelijk. nachten. Het licht werd name- j lijk, nadat op 7 september 1837 I strook altijd uiterst rechts zet de handrem aan. wezigheid is ieder die er binnen een straal van vijf kilometer om heen woont, zo vereenzelvigd als met de aanwezigheid van zijn eigen huis. Onbewust echter is de vuurtoren een symbool, een monument van het gevaar dat de zee voor de schepen en voor de bevolking (denkt u maar aan de bemanning van- de reddings boten) oplevert. Verder maakt de slanke, bijna gestroomlijnde, vorm en de mooie, opvallende kleur de vuurtoren tot een re- markabel aandachttrekkend be zit. Aandachttrekkend is hij wel. Er zijn grote aantallen toeristen die er (letterlijk) bij stil staan. Zij lezen het bord onder de toren dat vermeldt dat de tijden van openstelling elke werkdag 9.30- 11.30 uur en 2-4 uur zijn; dat de toegangsprijs f 0,35 is en dat de toegangskaartjes boven in de toren te verkrijgen zijn. Dan be ginnen zij aan de klim door de toren. Zij „nemen” opgewekt, monter, overmoedig en fris als een hoentje de treden van de smalle stenen trap en moe ten na enkele tientallen treden toch al toegeven dat je er wel moe van wordt. Gaandeweg ech ter maakt de uitdrukking „ver moeid” plaats voor de uitdruk- geen sporen van vermoeidheid Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en king „vermoeider” en weer ver der is misschien ’t woord „over vermoeid” van toepassing. In elk geval parelen in het algemeen de zweetdruppeltjes langs het voorhoofd van de enkele minu ten geleden nog zo uitgeruste vakantieganger. Enkele ogen blikken rust bij één van de „pa trijspoorten” in de wand van de vuurtoren doen hem goed. Maar hij moet weer verder. Ten eerste heeft hij zo’n groot aan tal trappen geklommen, dat het zonde zou zijn nu weer terug te gaan. Ten tweede moet hij 35 cent boven in de toren gaan be talen en het zou oneerlijk zijn als hij terugging, nu hij reeds voor 25 cent heeft geklommen. Nadat hij tenslotte na de stenen trap zich ook nog eens langs twee steile ijzeren trapjes heeft gesleept, komt hij hijgend en blazend voor één van de vuur torenwachters te staan en mag zijn f 0,35 betalen. Dan begint hij ook te begrijpen, waarom de toegangsprijs van de toren zo bijzonder laag is. Bovendien mag je er desnoods de gehele middag blijven uitrusten. Er is één mogelijkheid dat u in het geheel niet moe bent wan neer u boven komt. Dat is op de tijden dat het druk is op en in de toren. Tientallen bezoekers wringen zich dan door het nau we gangetje van de wenteltrap en uiteraard doet zich dan wel eens ’n voetgangersverkeersop- stopping voor. Op die momenten kunt u even heerlijk bekomen van de inspanningen. Als u dit enige keren onderweg overkomt zult u bij aankomst boven beslist tonen. De vuurtorenwachter zal DE BADCOURANT denken dat u nog steeds een erg vitaal mens bent, wiens koude kleren een beklimming van de 55 meter hoge toren niet raakt. Weet hij veel U vindt het waarschijnlijk wel fijn vóór en na de beklimming I iets van de toren te weten. De toren staat officieel geboek staafd als „Rijkskustverlichting West-Schouwen, draaiend kust licht van de eerste grootte”. De uitdrukking „draaiend kustlicht” is niet geheel juist, want niet het licht zelf draait, maar het optiek dat zich om de lichtbron heen bevindt. Dit optiek bestaat uit zes panelen met platvormi ge lenzen en ringvormige pris ma’s. De lichtbron is een elec- trische gloeilamp met een ver mogen van 4200 watt en een lichtsterkte van 5,2 miljoen in ternationale kaarsen. Het licht is het sterkste van alle vuurto rens die langs de Nederlandse kust staan. Het optiek en de enorme gloeilamp zijn overdag achter grijze gordijnen verbor gen, zo gauw de duisternis ech ter begint te vallen, begint de vuurtoren zijn belangrijkste wenk en wordt het licht ontsto ken. Dan werpt de vuurtoren in een ononderbroken opvolging - met gezette tussenpozen - een reeks zg. „schitteringen” over het land en over de zee. Dit ge beurt volgens een bepaalde for mule, waarvan de afwerking 15 sec. duurt Binnen deze kwart minuut doen zich twee plus één schitteringen voor: schittering 0,2 seconden, duister 2.4 secon- Veilig Verkeer den, schittering 0,2 seconden, duister 6 seconden, schittering seconden, duister 6 seconden. De vuurtoren herhaalt deze reeks nu al meer dan ongeveer 47.000 nachten. Het licht werd name- 1 lijk, nadat op 7 september 1837 (Vervolg op pag. 3) x Laat vooral de radio een ge- J x not voor U zelf zijn en geen x ergernis voor uw omgeving! x s rzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz> niet alleen om de nachtrust x van uw eigen kinderen, maar 5 óók om die van uw buren- vakantiegangers! x Breng 's avonds in naxzinn fdnnr iivaz t 5 S - r

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1968 | | pagina 1