uit öe histonie De schippers van Westenscliouwen I s s Wilt U... F Tl ïc'ff :s DE BADCOURANT 1, L L r 5 443 GH- kwa- n Prettige vakantie haalt U er altijd uit 5 5 i I s 19 JULI 1968 No. 6 Zonder expert geen welvaart :N R werden S DENKT IN UW VAKANTIE Het dorp Burgt in 1745. B1DC0UR1NT Hierboven een afbeelding van het slot „Krayesteijn”, zoals dat in 1734 door de tekenaar werd gezien. In 1890 werd het laatste deel van het gebouw afgebroken. Rondom de boerderij „Kraayen- steijn" liggen nog de, grachten en ook de stenen brug is nog aan wezig. s Wilt U lekker eten, uw fris drankje of kopje koffie gebrui ken, een boottocht maken langs de Zeeuwse kust, de deltawer ken van nabij bekijken of fijn alleen of gezamenlijk een hen geltje uitgooien, musea bezoe ken, een stukje grond of een huisje kopen, paardrijden, ge nieten van cabaret of een gezel lige dansavond, geld wisselen of.och, noemt U maar op, het staat allemaal in de adver tenties in deze badcourant. waaruit U een keus kunt maken. verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Och- man, postbus 1, Zierikzee. Het is een woord dat voor alle tijden van toepassing is. Dat begrepen ook de mensen in de middeleeuwen en daarom voer men in de tijd der Bourgon diërs met het overschot van zuivel, als boter en kaas, naar het noorden om het daar te verkopen en er graan voor te rug te kopen dat in Holland te weinig werd verbouwd. Maar ook vis, volgens de ge- standariseerde Brielse maat, bracht men naar het noorden, vanwaar het de weg vond naar midden- en noord-Europa. Niet minder gezocht waren de la kens, waarvan in Zierikzee een grote markt was, wat ook in de staten rond de Oostzee een goed handelsartikel was. De Zeeuwse steden als Middel burg en Zieriksee hadden een hoewel meer i en Het slot Haamstede en het dorp in ’t verschiet. Een prent na de jaren dat de schippers van Westenschouwen voor hun bestaan vochten. gersnood Maar een handel der Zeeuwen in de Oostzee te vernietigen. Verer gerd werd dit alles door de misoogst in onze landen, toen meer dan ooit het graan uit de Wendische landen nodig was, als voorziening in een grote voedselnood. Hierdoor werd een verbittering geboren, zo dat men zich niet kon schik ken, maar de kapersoorlog des te sterker oplaaide. De Hollan ders en Zeeuwen beschadigden waar zij konden de Hanzevloot en brachten die zo mogelijk op naar hun eigen land. Intussen blokkeerden de Wen- dischen de Sont en sneden de toevoer geheel af. schouwen, in zijn kronyk. „soe was gróte sterfte over al die lande soe dattet vele sonder getal int veld en in de bos(s)- schen ende in de straten ne- derstortende van de Gee doot”. Hier is wel het duidelijk bewijs hoe treurig het was in Zeeland. Want de Geedood was de pest, die vele slachtoffers eiste. Het uitbreken van de pest werd ge schoven op de Joden en het ge volg was dat ook toen de Jo den erg werden vervolgd, waar toe de kruisbroeders sterk mee werkten en de uitroeiing der Joden eisten. Het was een slechte tijd en het verwondert ons niet dat ook Westenschouwen in die tijd is ondergegaan, waaraan waar schijnlijk niet alleen het verzan den van de haven de oorzaak is geweest, doch een samenloop van omstandigheden. P. VAN BEVEREN. Nog erger werd het toen in 1426 die van Lubeck de vaart in de Sont voor Hollanders en Zeeuwen geheel wilden ver bieden. Het is begrijpelijk dat de Zeeuwen dat verre van prettig vonden en zich daar tegen hebben verzet. Op voorstel van die van Zie riksee begon er toen een ka- peroorlog, die ook niet geheel zuiver werd gevoerd. De toen heersende spannende toestand tussen de regerende vorst over onze gewesten en die van Frankrijk en Engeland werkten bovendien mee om de si* Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Brouwershaven levendige handel, hoewel die Middelburg meer zuid-, van Zieriksee en Schou- meer noordwaarts waren Van men Een ongevraagd mee-etertje die ook weet dat een worteltje uit de Schouwse grond een lekkernij kan zijn. van uw ciycn miiucicil, maai J óók om die van uw buren- vakantiegangers! 5 5 Breng 's avonds in uw om- geving (door uw optreden) 5 rust en sfeer. j s Laat vooral de radio een ge- s s not voor U zelf zijn en geen 5 5 ergernis voor uw omgeving! 5 r/zz/z/zz/zz////z/zz/////z//z/' van die wen georiënteerd. Van de laatste plaatsen voer men naar de Hanzesteden, waar.stapels wa ren, om vandaar retourvrach ten mee te brengen als graan en hout. Maar de schippers de den liefst zaken met de ver bouwers zelf om tot een gro tere winstmarge te kunnen komen. In 1417 was door de Hanze- vergadering een verbodsbepa ling gemaakt dat geen koren door de Sont en Belt vervoerd mocht worden, indien dat niet in de sta pels teden was gela den. Dat was het nu juist waar men niet zo gemakkelijk ge noegen mee nam en waardoor het in 1422 tot een gewapend conflict kwam tussen de Hol landers en de Hamburgers. dering van betaald en wel schellingen en „Vlaamse gelte”. in onze 1154.20 gulden, drag is ons onbekend. Van de 1154.20 gulden is kwitantie aanwezig in het archief van Zieriksee, waaraan het stads zegel van Antwerpen hangt. Moge het bovenstaande een kleine bijdrage zijn in de ge schiedenis van Westenschou- wens scheepvaart, waarbij het een duidelijk beeld geeft dat het eens een zeehaven is ge weest die in de Oostzee en te Antwerpen van zich deed spie ken. al was het dan niet op de meest eervolle wijze. Vergeten we echter niet dat honger een scherp zwaard is en gedreven door de drang landgenoten van het allernoodzakelijkste voedsel te voorzien, want het was een bange tijd. Bang, omdat toen ook rond waarde de zwarte dood. Want, zo schrijft meester Claes Goe- tensone van Haemstede op last van Jacob Simon Danckaerts- zoon, schipper van Westen waardoor Holland en Zeeland met hon- bedreigd. kaperoorlog, men weet dit reeds lang, werd niet edel gevoerd en men ging wel eens zover dat men zelfs een aanval deed op schepen die met een zelfde doel naar de oostkust kwamen. Dat gebeur de in 1438. Een charter uit het archief van Zieriksee getuigt daarvan. Daaraan hebben dan ook de schippers van Westen schouwen zich schuldig ge maakt. Zij deden dat aan de vloot van Antwerpen die ook in de Hamburgse wateren voer. Het ligt voor de hand dat die van Antwerpen daar geen ge noegen mee namen, maar zich hierover tot de stad Zieriksee hebben gewend, om de schade vergoed te krijgen die de Wes tenschouwenaren aan hunne schepen hadden toegebracht. Het is zeker dat een poorter van Zieriksee, Jacob Willems zone. hierin als bemiddelaar is opgetreden en een overeen komst heeft gesloten betref fende de geleden schade. In elk geval heeft de genoemde arbiter in 1439 op den „vier- entwintich dach van Decem ber” een gedeelte van het be drag dier schade aan de Bur gemeesters. Schepenen en Ra den van Antwerpen, in min- het hoofdbedrag, 192 pond 7 2 penningen Omgerekend tegenwoordige munt Het hoofdbe- niet alleen om de nachtrust van uw eigen kinderen, maar s 5 s s s -el

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1968 | | pagina 1