uit öe histORie BRuinisse - 5oo jaar I s s s De Plompe Toren van Koudekerke Wilt U... I t FmF - DE BADCOURANT 3 n Prettige vakantie haalt U er altijd uit! s 5 - F 12 JULI 1968 No. 5 //firimiiiini/riii/tiiirrii van DENKT IN UW VAKANTIE niet alleen om de nachtrust 3- Feestprogramma verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Och- man, postbus 1. Zierikzee. Wilt U lekker eten, uw fris drankje of kopje koffie gebrui ken, een boottocht maken langs de Zeeuwse kust, de deltawer ken van nabij bekijken of fijn alleen of gezamenlijk een hen geltje uitgooien, musea bezoe ken, een stukje grond of een huisje kopen, paardrijden, ge nieten van cabaret of een gezel lige dansavond, geld wisselen of.... och, noemt U maar op, het staat allemaal in de adver tenties in deze badcourant. waaruit U een keus kunt maken. dit oud Nijverheidsschool voor meisjes, Poststraat. auto’s, met De kerktoren van het vergane dorpje Koudekerke. nu algemeen bekend als de Plompetoren. BADCOURANT Vrijdag 19 juli - 10.30 uur: Of ficiële ontvangst door het ge meentebestuur van genodigden t.g.v. de opening van het mos- selseizoen; 11.30 uur: Aankomst mosselkoningin op de haven, per helicopter; 11.35 uur: Toespraak mosselkoningin; 11.45-12.15 uur: Reddingsdemonstratie Konink lijke Luchtmacht met helicop ters; 13.30 uur: Vlootschouw door plm. 60 schepen; 15.30-16.00 uur; Wandeling met mosselko ningin door het dorp, o.l.v. het Tamboer- en pijperkorps „Ex celsior” te Goes; 16.00 uur: Breugheliaanse mosselmaaltijd met de bemanning van de vloot 17.00-18.00 uur: Gelegenheid tot het deelnemen aan een massale mosselmaaltijd op het havenpla teau; 19.30 uur: Muzikale show door tamboer- en trompetter korps en majorettes; 20.00-03.00 uur: Beatavond m.m.v. Cuby and the Blizzards, Shocking Blue, Full of Soul en de Go-Go girls; 24.00 uur: Miss-toerist verkie zing. Donderdag 18 juli - 10.00 uur: Puzzelrit auto’s, motoren en brommers, met opdrachten; 14.00-16.30 u.: Hengelwedstrijd; 14.00 uur: Kinderoptocht; 19.00 uur: Voetbalwedstrijd tussen het eerste elftal van Sparta (Rotter dam) en het Zeeuwse elftal. Van welke kant men Bruinisse ook benadert, eerst moet men over water, diep, breed en sterk stromend water. Komt men van de richting Rotterdam, dan gaat men over de brug van het Ha ringvliet en de dam door de Grevelingen; vanuit Walcheren neemt men de Zeelandbrug over de Oosterschelde en vanuit Bra bant varen de veerponten gere geld over het Zijpe. Deze wateren hebben in de loop der eeuwen een grote rol ge speeld in de geschiedenis van het dorp Bruinisse, meestal ge noemd „Bru”. De vissersbevolking geeft „Bru’’ zijn gezellige sfeer en ondanks het feit dat de mosselcultuur wordt bedreigd door het afslui ten van het Brouwershavense Gat in 1971, zal deze sfeer hier blijven en zullen jachthaven en bungalows dit gebied van een sfeervol vissersdorp tot een orachtig recreatie-oord maken. De recreatie op de Grevelingen. met zijn 10.600 ha water en 4.000 ha natuurreservaten, wordt iets unieks in Nederland. Met deze toekomst voor ogen gaat Bruinisse, met zijn 2400 inwoners, een luisterrijk 500-ja- rig bestaan vieren van 16 tot 20 juli, met als hoogtepunt „vlag getjesdag" op 19 juli, waarop alle toeristen aan boord van de schepen mee kunnen varen, ge ëscorteerd door eenheden van de Koninklijke marine en een charmante mosselkoningin. Gedurende de gehele feestweek is er muziek en attracties voor de jeugd, o.m. kindercarroussels, kindertrein, enz. ’s Avonds is er gezelligheid in de expositiehal van de Bruse middenstand, o.a. optreden van Gert en Hermien Timmerman. Bromsnor, enz. Op 18, 19 en 20 juli in het gebouw van de kleu terschool aan de Dreef: postze- gelruilbeurs, o.m. verkoop her- denkingsenveloppe. Heerlijkheidsbrieven van de Heerlijkheid Bruinisse zullen de gehele week te koop zijn voor de prijs van 1,terwijl mon sterboekjes ter herinnering aan de grootse vlootschouw verkocht zullen worden. Het geheel versierde dorp met haar in 15e eeuwse klederdracht gestoken inwoners, zal zeker een bezoek waard zijn. Zaterdag 20 juli - 14.00-15.30 uur Historische optocht t.g.v. het 500-jarig bestaan van Bruinisse; 19.00-20.00 uur: Show door een bekende muziekkapel; 21.00- 22.00 uur: Grote taptoe; 22.00 uur: Groots vuurwerk. hierover had het gemeentebe stuur van Haamstede niet het beschikkingsrecht. De toren was en is een stuk ge schiedenis geschreven in steen. Reeds in 1405 wordt de kerk van dit dorp genoemd en aan de Oostzijde van de toren ziet men nog de moet van de dakzoom van de kerk die eens aan de to ren verbonden is geweest, zon der dat in de toren de hoofdtoe gang tot de kerk was. Het is nimmer een grote kerk geweest. Er waren naast het hoofdaltaar, gewijd aan Sint Maarten, slechts twee bij-alta- ren. Wanneer met de grote vloe den van de 16e eeuw dit dorp bedreigt wordt, dan wil men de toren toch trachten te behou den en wordt in 1581 een dijk dwars door het dorp gelegd, zo dat de ene helft buiten, de an dere helft binnendijks komt te liggen. Niet omdat dit nog een levende parochie was, want naar alle waarschijnlijkheid zal de kerkelijke gemeente met de overgang naar de Paus in de jaren 1572, buiten gebruik ge komen zijn. Temeer schijnt deze veronderstelling aannemelijk als we weten dat bedoelde kerk in 1583 werd afgebroken. Bij een latere bedreiging van dit grondgebied werd in 1654 de inlaag aldaar gemaakt en sinds dien staat de plompe toren daar meer als broedgelegenheid als trouwe wachter aan de voet van de zeedijk, tot een baken voor de zeevarenden. De toren met een vierkante ka- sement, bestaande uit drie ge ledingen, gaat van boven over in een achtkantige vorm en is door een boogfries versiert. In 1764 werd de toren op kosten van de stad Zierikzee, die het behoud daarvan als baken zag, iest hersteld en in 1794 werd de borstwering daarvan vernieuwd. Daarna begint voor de toren een tijd van verval, een tijd waarin de torenkraaien de enige bewoners zijn in dit voor hun vrije domein. De toestand wordt dan kritiek; de trappen storten in, deur en luiken zijn ver molmd of hangen aan flarden nog aan de gebroken hengsels. Het geheel verkeerde in een deerniswaardige staat. Gelukkig heeft de óudheid-lief- hebber hier niet veel maar alles gered. Toen in 1931 zich een co mité vormde om dit stuk cul tuur uit voorgaande eeuwen voor ondergang te behoeden en deze te restaureren, stond de to ren ten name van het Departe ment van Defensie. Uit het ge deeltelijk door die commissie bijeengebrachte bedrag heeft de Haagse architect Jansen, in sa menwerking met de metselaar Lemson en de timmerman Gil- jamse, deze op voortreffelijke wijze gerestaureerd. Met die restauratie is bewust of onbewust rekening gehouden met het request van 9 december 1850, aangezien alle lichtopenin gen toen van glas zijn voorzien, zodat de kauwen deze toren niet kon-, een en geen svinq! den benutten. Maar met deze restauratie is deze toren gewor den ’n attractie voor de Schouwse bezoekende vreemde lingen, omdat deze nu is te be klimmen over een goed herstel de trap, zonder enig gevaar, waar men van de trans een uit zicht heeft over de Oosterschel de van een buitengewone schoonheid. P. v. B. Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Brouwershaven Woensdag 17 juli - 14.00 uur: Opening van feestelijk Bru door schout, schepenen en genodig den. Opening oudheidskamer, Oudestraat 27. Fossielen- en vis serij tentoonstelling in de Chr. s vakantiegangers! I Breng ’s avonds in uw om- i 5 geving (door uw optreden) 5 rust en sfeer. 5 s Laat vooral de radio een ge- 5 not voor U zelf zijn 5 ergernis voor uw omgeving! s s r/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzz/ mei aiiucn vin uc iiaunuuöi van uw eigen kinderen, maar óók om die van uw buren- 5 Het was een dwaas request 't welk de burgemeester van Haamstede ontving in de win termaand van 1850 van Job Adriaan de Glopper, die namens meerdere bewoners uit deze omtrek met respect in overwe ging geeft „Dat gedurende onderscheidene jaren mij is gebleken, bij nauw keurige opmerking, dat den steenen toren gelegen te Koude kerke, een lichaam zijt welk niet alleen onnuttig of liever tot gene bestemming gebezigd, of bewaard kan worden, mij is ge bleken, dat gezegde toren zelfs nadeel en meenige onaange naamheid te weeg brengt; en wel omreden, hier de juiste plaats zij, waar schadelijke voge len hunne nesten bouwen en voortelen, welks vermenigvuldig groot zij, in aanmerking ney mende de ontoegankelijke of tenminste moeilijke te genaken plaats om hunne broeijig te we ren hiervoor zeker veel gevaar voor zoude bestaan; en omreden den supliant inwoner der nabij heid van dien toren, op zijne velden in den zomer vele scha den leid, door dergelijke en vooral in diers toren gehuisves- tende gevogelte waaronder de zogenaamde kauwen een eerste plaats bekleden, is het verzoek of UEdl. moge goedvinden de zen - dezen toren te slopen, enz. enz.” Welk een bedreiging was voor een vele eeuwen bouwwerk. De aardige kauw tjes, met hun zwart glanzend bovendek, die als vrolijke stof fering van het landschap in het voorjaar zo veel bijdragen, nog niet eens de oude toren als nest- gelegenheid te gunnen. De arme torenkraai zou hier op de meest radicale wijze worden verjaagd? Neen, zo erg was het niet, want s s

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1968 | | pagina 1