brood brood I I 1 I I ZEE SPORTVISSEN en in RIJPAARDEN I Hoog- en M laag water zit veel verschiI EVENEMENTENLIJST i KERKDIENSTEN Harde broodjes Vloerbroden Oberlanders Duits brood Weekend brood bakker warme J. VERWIJS Meelstraat 43/Mol 1, Zierikzee i Verfijnd wit brood uit de nieuwe oven Orgelbespelingen te Zierikzee op de Oostersclielde J. L. HANSE Laat uw vakantie niet door ziekte bederven Pas op voor voedselvergiftiging Bezienswaardigheden VERHUUR VAN 5 i&'/' i ,,c/e Schouws Palingbrood en echte Zeeuwse bolussen. 5 5 i s 5: Brouwershaven zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz-zzzxzzz DENKT IN UW VAKANTIE uw om- >zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzZ door B1DC0UR1NT door Dirk Jansz. Zwart Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 10.00 en 15.00 uur. Haamstede: 17.00 uur (in de Geref. kerk). Geref. Gemeenten Haamstede (Ankerweg): 10.00 en 14.30 uur. 12.42 13.37 14.38 15.36 16.38 met speciaal daarvoor ingerichte salon-motorschepen. Vertrek uit de haven van Burghsluis. (Zie onze folders). Aanm.: C. J. Moermond, Kloos- terweg 52, Haamstede, telefoon (01115) 620. (Bij hotel „Witte van Haemstede”). Vertrekplaats: Maireweg richting vuur toren rechts 29. 30. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Steursweg 4 - Haamstede n.m. 16.57 17.37 18.18 19.01 19.49 20.44 21.48 22.58 v.m. 10.20 11.01 11.47 0.12 1.04 2.01 3.00 4.01 Zondag 30 juni 1968 Herv. Kerk Burgh: 9.00 uur. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur. zondagsschool (23 juni t/m 11 aug.), aanvang 10.00 uur. Renesse: 9.00, 10.15 en 19.00 uur. Noordwelle: 9.30 uur. Se roos kerke: 11.00 uur. Scharen- dyke: 10.00 uur.Brouwershaven: 11.00 uur. Geref. Kerk Haamstede 9.00 uur, 10.30 uur en 17.00 uur. Renesse: 19.00 uur. Laagwater n.m. 22.45 23.26 HAAMSTEDE i Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da- I gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation ,.De Blinkert”, A. v. d. Weijde- weg. Toegang gratis. BROUWERSHAVEN Herv. kerk. Bezichtiging iedere dag (behalve zondag) van 9.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, onder geleide. Inlich tingen bij de kosteres mevr. De Jonge-Hoekman, Noorddijkstr. nr. 44. Toegang 50 cent. Voor groepen ook buiten bovenver melde uren, in overleg met de kosteres. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met zaterdag ge opend. Toegangsprijs 50 en 25 cent. Donderdag 4 juli - Dansen in het Dorpshuis. Vrijdag 5 juli - Rekreatiegebouw „De Ark”: Cabaret /dansant m. m.v. Ted de Brake en Rieta Ho ving. Zaterdag 6 juli - Concert har- moniever. „Crescendo” te Drei- schor; Kindermiddag in het Dorpshuis: clowns, goochelko- miek, Indianehspel, enz. - Dan sen in het Dorpshuis. - Rekrea tiegebouw „De Ark”: Dansen. Rijpaarden te huur voor prachtige tochten door de duinen,' bossen en over ’t strand, met of zonder begeleiding. HAAMSTEDE/BURGH Dinsdag 2 juli - 19.00 uur: Ex cursie naar de zilvermeeuw- broedplaatsen in de duinen van het Rijksdomein. Vertrekpunt: pompstation „De Blinkert” Adr. v. d. Weijdeweg, Haamstede. 20.00 uur: Zangdienst in de Herv. kerk te Haamstede, m.m. v. T. Faber (orgel), het kerkkoor te Haamstede en het kinderkoor Westelijk Schouwen. Dat kunnen wij U laten zien met onze nieuwe broodsoorten die wij U te koop aanbieden. Kom eens kijken naar de ver schillende soorten! i R.K. Kerk Haamstede: Toeristenkerk O.L. Vrouw op Zee, Serooskerkseweg 2. Zaterdag 29 juni 19.00 uur. Van zondag 30 juni t/m 11 augustus: zaterdag 17.00 en 19.00 uur, zondag 8.30, 10.00 en 19.00 uur, zondag 11.30 uur Deutsche Messe. Van 17 augus tus t/m 8 september: zaterdag 19.00 uur, zondag 8.30, 10.00 en 19.00 uur. Renesse: Toeristen kerk „De Ark”, Hoogenboom- laan. Zaterdag 29 juni 19.00 uur. Van 30 juni t/m 11 augustus: zaterdag 17.00 en 19.00 uur, zon dag 9.30, 11.00 en 19.00 uur, zon,- dag 8.00 uur Deutsche Messe. Van 17 augustus t/m 8 septem ber: zaterdag 19.00 uur, zondag 9.30 en 11.00 uur. Zierikzee: Wil- librorduskerk, Hoge Molenstr. Zaterdag 19.00 uur, zondag 8.00 en 10.00 uur (lat. zang). Katholischer Gottesdienst in Deutscher Sprache: vom 30 Juni bis am 11 August: Renesse: Sonntag 8 Uhr; Haam stede: Sonntag 11.30 Uhr. Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Excursie meeuwenkolonie De Vogelwacht „Schouwen-Dui- veland” organiseert op de dins dag- en vrijdagavonden om 7.00 uur, te beginnen bij het pomp station „De Blinkert” te Haam stede (eindpunt A. van der Weijdeweg), excursies naar de zilvermeeuw-broedplaatsen in de duinen van het Rijksdomein. Op één plaats wordt het broeden van deze vogels nog toegelaten. De excursies staan onder leiding van ervaren natuurgidsen van de Vogelwacht „Schouwen-Dui- veland”. De hiervoor benodigde toegangskaarten moeten ge kocht woorden aan de V.V.V.- kantoren. Burgerweeshus, Hedendaagse nederlandse plastiek. (In de tuin). Beurs van klein en fijn antiek. (Binnen). 22 juni-31 au gustus. Maandag t/m Zaterdag 10-17 uur. Toegang 1,50 p.p. Kinderen 1, I I 1. Bewaar al uw vlees en vlees waren uitsluitend onder koe ling. 2. Het is zaak, bij de bereiding van voedingsmiddelen, grote reinheid te betrachten, koel te bewaren en de duur in de zomer zo mogelijk te beper ken. 3. Over het algemeen doen de ziekteverschijnselen zich voor een dag na het gebruik van voedsel dat met bacterieën is besmet. Men heeft hoofdpijn, diarree en dikwijls koorts. 4. Voorkom deze narigheid en braad of kook zo vlug moge lijk. 5. Verwerk geen resten vers gekookt voedsel. 6. Het is belangrijk om te we ten, dat vergiftigd voedsel er niet altijd bedorven uitziet. VLEESKEURINGSDIENST Zierikzee. Chr. Geref. Kerk Haamstede (Noordstraat 34): 9 00, 10.00, 15.00 en 19.00 uur. 30 juni 6 juli Hoogwater vm. 4.36 5.12 5.53 6.35 7.23 8.16 9.17 10.27 Met ingang van dinsdag 2 juli a.s. zal, evenals vorige jaren, weer een serie orgelbespelingen worden gegeven op het prach tige orgel van de Grote kerk te Zierikzee. De Rotterdamse orga nist Dirk Jansz. Zwart hoopt ook dit jaar met een uitgebreid orgelprogramma vele orgellief- hebbers te boeien en in aanra king te brengen met de schatten aan bewerkingen aan psalmen en gezangen en de vele schone orgelmuziek die in de loop der eeuwen voor dit instrument is gemaakt Niet alleen ’s avonds om 8 uur, doch ook ’s middags om half 5 zal Dirk Jansz. Zwart in deze kerk het orgel bespelen. In de maanden juli en augustus zullen deze bespelingen weke lijks plaats hebben; in juli op de dinsdagen 2, 9, 16, 23 en 30: in de maand augustus op dins dag en verder op de zaterdagen 10, 17, 24 en 31. Laat vooral de radio een ge- J not voor U zelf zijn en geen n ergernis voor uw omgeving! s niet alleen om de nachtrust van uw eigen kinderen, maar s óók om die van uw buren- vakantiegangers! 5 Breng ’s avonds in uw om- - 5 geving (door uw optreden) s rust en sfeer. s RENESSE Vrijdag 28 juni - Natuurwande ling in de bossen en rondom het slot Moermond. Kaarten bij V.V.V. Zaterdag 29 juni - Concert Fan farecorps L. et E. uit Renesse - Dansen met The Limited Four in Dorpshuis - Natuurwandeling in de bossen en rondom het slot Moermond. Kaarten verkrijg baar bij V.V.V. Zondag 30 juni - Film in het Dorpshuis: Samen uit, samen thuis; Angelique; Markiezin der Engelen. Maandag 1 juli - Dansen in het Dorpshuis met Just Married Soul Machines uit Breda. Dinsdag 2 juli - Film in het Dorpshuis: Sound of Music. Woensdag 3 juli - N.H. kerk: Internationale zangdienst - ds. L. J. Boeijenga, Rijswijk; zang en muziekgroep uit Wuppertal; Frannie Fraassen, zang; Kees Groenleer, orgel. - Dansen in het Dorpshuis. Woensdag 3 juli - 9.00-20.00 uur: Verkoop handwerken door de leden van de vrouwenvereni ging der Geref. Gemeente, t.b.v. de zending. Verkoop: winter- kerk Herv. gemeente. Haam stede. 10.00 uur: Wandeling door de bos- en duinbezittingen van het Slot „Haamstede”. Start bij de ingang van het slot. Donderdag 4 juli - 9.00 uur: Morgenwandeling door de den nenbossen van het Domein, van af de Adr. v, d. Weijdeweg (60 meter westelijk van het pomp station). Duur plm. 2 uren. Vrijdag 5 juli - 19.00 uur: Ex cursie naar de zilvermeeuw- broedplaatsen in de duinen van het Rijksdomein. Vertrekpunt: pompstation „De Blinkert”, Adr. v. d. Weijdeweg, Haamstede. Zaterdag 6 juli - 20.00 uur: Con cert door een Noors harmonie- gezelschap uit Bergen. Plaats: Beatrixweide. Toegang gratis. SCHARENDIJKE Zaterdag 6 juli - 20.00 uur: Con cert m.m.v. Chr. gem. zangver. „Sursum Corda” tè Scharen dijke en Haamsteeds Hervormd kerkkoor, o.l.v. dhr. J. Schouls. Plaats: Herv. kerk. Afspraken aldaar of telefonisch (01115)415 Gunstige prijzen!

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1968 | | pagina 1