o 1 Slot Haemstede en Slot Moermont hadden iets met elkaar te maken Hoog- en laag water i 1 Dirk Jansz. Zwart Laatste orgelavond door i' 1 25 AUGUSTUS 1967 No. 10 I n.m. v.m. 13.05 B1DC0UR1NT Slot Haamstede, thans in restau ratie, zowel het in- als exterieur 18.14 18.48 19.31 20.35 21.59 23.27 12.29 13.23 14.23 15.39 17.04 18.10 18.57 26 27 28 29 30 31 1 2 5.58 6.31 7.13 8.06 9.22 10.51 12.06 0.32 11.49 0.11 0.55 1.49 2.56 4.24 5.45 6.40 Vrijdag 25 augustus geeft Dirk Jansz. Zwart de laatste orgelbe spelingen van dit seizoen in de kerken te Zierikzee. Des middags om Kwart over 12 is er een bespeling in de Gast huiskerk en des avonds om 8 uur in de Grote Kerk. De pro gramma’s bestaan uit verzoek nummers. namelijk werken van Walther, Kellner, Franck. Guil- mant, Vieme en Jan Zwart (ko- raalbewerkingen). Aan het ontstaan van Schouwen is in de historie de vorming van duinen voorafgegaan. In die „duinen” waren de duinen van nu nog lang niet te herkennen. Destijds vormden zich slechts grote zandruggen, die door zand- afzetting langzamerhand met el kaar verbonden geraakten. Het eerste leven op Schouwen speel de zich dan ook af op deze zand ruggen. Tijdens en kort na de Middeleeuwen stonden op deze immense zandheuvels niet min der dan achttien kastelen. Om deze kastelen woonden de hori gen op de landerijen. Van al deze achttien vestingwer ken zijn er tot op de dag van vandaag nog slechts twee over gebleven. Dat zijn slot „Witte van Haemstede” (of kortweg: slot „Haemstede”), dat in de be bouwde kom van Haamstede staat, en het slot „Moermont” dat even buiten Renesse ligt. Slot Haemstede ziet er uit als een krijgshaftig, ongenaakbaar- en enigszins plomp kasteel. Er zou zich best een middeleeuws griezelverhaal hebben kunnen afspelen, een geheel in het zwart geklede tovenaar met duistere bedoelingen zou er best zijn praktijken hebben kunnen uit oefenen, een roofridder zou er hebben kunnen wonen. De ge schiedenis vermeldt echter geen ongunstige details waardoor het slot op een van de genoemde 26 augustus—2 september 1967 Hoogwater vm. Laagwater n.m. manieren in een niet zo best daglicht zou komen te staan. Maar zo er op slot Haemstede een roofridder zou hebben ge woond, dan zouden de schone jonkvrouwen, die hij wilde ka pen, heel goed op slot Moermont hebben kunnen wonen. Wanneer men dit slot namelijk van een afstand bekijkt, valt de grote sierlijkheid en rankheid op. Ie mand met veel fantasie kan er in gedachten de adellijke jof fers in hun schone gewaden over vloeren en trappen zien schrijden. Het slot doet teer aan, niet in het minst door de in drukwekkende rijzigheid en de gotische bouwstijl. Ondanks de grote verschillen - om maar niet van tegenstellin gen te spreken - in de uiter lijke vormgeving van de beide kastelen, bestond er in de his torie een band tussen Slot Haem stede en slot Moermont. De bekendste bewoner van Slot Haemstede is ongetwijfeld Wit te van Haemstede geweest. Ie dere Nederlander heeft in zijn leven wel één of meer malen deze naam gehoord tijdens de geschiedenisles op de lagere of middelbare school. Witte van Haemstede komt namelijk voor in de tot de verbeelding van ie dere scholier sprekende school- boekjesverhalen over de gevan genneming en de dood van Floris V. Voorts stond Witte aan het hoofd van het Kennemers-leger dat bij het Manpad de tot Haar lem opgedrongen Vlamingen te rugdreef door hen een gevoelige nederlaag toe te brengen. De familie Van Haemstede, waar uit Witte de meest bekende af stammeling is geworden, heette echter oorspronkelijk niet Van Haemstede, maar Van Renesse. Een tak van deze familie Van Renesse woonde destijds op Slot Moermont. Deze familie was bijzonder groot en ook bijzonder rijk Zij had vele bezittingenuitgestrekte landerijen rondom het kasteel, talloze „werknemers” die, op deze landerijen woonden en werkten, en tal van heerlijkhe den in het Holland van toen. Het is niet geheel bekend wat de beweegreden van Witte is geweest, maar om zich van de rest van de familie te onder scheiden noemde hij zich - naar het kasteel dat hij bewoonde - Witte van Renesse van Haem- minder ongenaakbaar geweest dan kasteelheer en horigen had vermoed. Misschien hebben de kasteelbewoners gedacht: „Wat het zwaarst is, moet het zwaarst wegen: Maximiliaan heeft in elk geval zijn overwinning bin nen De familie ging echter niet bij de pakken neerzitten en trok een nieuw kasteel op, dat er he den ten dage nog staat. Helemaal hetzelfde is het ook al niet meer, want na de opbouw is men aan het herstellen gebleven, nu nog. Daarbij zijn de laatste jaren op merkelijk oudheidkundige vond sten gedaan. De bewoners die in 1525 hun slot zagen afbranden waren geen Van Haemstedes meer. Deze stierf door de dood van Adolf van Haemstede in 1456 uit. Het slot werd toen eigendom van een zijdelings familielid van de Van Haemstedes, Lodewijk v. Brug ge. Hij - en enkele volgende ge neraties van zijn familie - ver bleven tot 1572 op slot Haem stede. Het slot is nu eigendom van de familie Van der Lek de Clerq. In Slot Moermont is de Outward Bound School gevestigd, een in ons land unieke vorm van op leiding. waarin jongens worden getraind in hardheid, teamgeest en (automatisch) in het op peil houden van onderlinge vriend schappelijke verhoudingen. Het doel van de opleiding is de jon gens (af en toe op bepaald niet zachtzinnige wijze) lichamelijk en mentaal voor te bereiden op het maatschappelijk leven in al zijn onderdelen. H. B. Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Brouwershaven stede Latei' werd deze naam ge woon verkort tot zonder meer Witte van Haemstede. De bewoners van Kasteel „De Hellenburg” in de buurt van Baarland (Zuid-Beveland) voel den blijkbaar ook wel voor een naamsverlenging: zij heetten oorspronkelijk - net als Witte - ook Van Renesse maar lieten zich later Van Renesse van der Baar noemen. Het is opmerkelijk dat de hui dige dorpen Haamstede en Baar land zijn vernoemd naar de fa milies Van Haemstede en Van der Baar. De families Van Renesse, die oorspronkelijk haar domicilie had in kasteel,. Moermont” maar die later uiteen viel waarna de vele afstammelingen zich elders vestigden, vond men echter niet uitsluitend in het zuidwesten van ons land. Ook op het Slot van Zeist waren telgen uit het Van Renesse-geslacht te vinden. Het Slot Haemstede. dat tegen woordig in de bebouwde kom van Haamstede een bijna monu mentale plaats inneemt, is niet het kasteel dat in de Middel eeuwen werd gebouwd. Onder het begrip Slot Haemstede val len eigenlijk twee kastelen. Het eerste zoals dat voor het eerst werd opgetrokken, het tweede zoals dat in 1525 (en een aan tal daaropvolgende jaren) werd herbouwd. De oorzaak van deze wederopbouw was in feite geen oorzaak, maar een noodzaak. Het kasteel was namelijk uitgebrand en gedeeltelijk verwoest. Het ligt voor de hand dat in een tijd waarin bij de edelen de ver- veling hoortij vierde en de ver veling alleen maar kon worden verdreven door oorlogje-spelen met de kasteelheer van een na burige burcht, het beslechten van een ruzie de oorzaak was van deze brand. Niets is echter minder waar. De aanleiding was geen oorlog, maar.een feest. Ene Maximiliaan won in het ge noemde jaar 1525 een weinig be tekenende slag. De toenmalige kasteelheer van Slot Haemstede stond vermoedelijk met Maxi miliaan op zeer goede voet - zijn leger(tje) nam bij tijd en wijle zelfs deel aan de oorlogen die Maximiliaan veelvuldig voerde - en de vreugde om de over winning van Maximiliaan nam zozeer bezit van de Haemstede- bewoners dat Maximiliaan werd uitgenodigd de zege op Slot Haemstede te komen vieren. Het nieuws over de overwinning van Maximiliaan bereikte ech ter niet alleen de mensen in het kasteel, maar ook de mensen die er om heen woonden: de horigen. Toen zij hoorden van de zegeroes waarin hun kasteelheer was ge raakt, begon ook de blijdschap over de overwinning op hen aan stekelijk te werken. Ze werden zo geestdriftig dat ze ongevraagd het feest kwamen meevieren en - in hun enthousiasme - onaan gekondigd een groot vreugde vuur ontstaken. Zij zagen niet in dat het vuur té groot was en voordat de horigen het konden verhinderen deed het vuur zijn werk: het sloeg over van de binnenplaats op het kasteel en het krijgshaftige edelen-onder- komen bleef net zo lang de prooi van het allesaantastende vuur tot er een zwartgeblakerde ru ïne overbleef. Het ongenaakbaar lijkende kasteel was blijkbaar T~

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1967 | | pagina 1