s 5 i s N s N N I 5 5 EVENEMENTENLIJST Hoog- en laag water KERKDIENSTEN DAAROM WAARSCHUWING WARNUNG EN DIT Orgelbespelingen te Zierikzee Tevreden sportvissers BODEDIENSTEN 5 DE BADCOURANT VOETGANGERS’ Bezienswaardigheden Wandelingen door bos en duin Slot Haamstede SPREEKUREN WIST U 18 AUGUSTUS 1967 No. 9 I Brouwershaven HAAMSTEDE-BURGH unten- een uitgave BJDCOURJNT ZIERIKZEE Elke donderdag 20.00 uur dia reportage Zierikzee in kleur”. Restaurant ..Mondragon”, Oude Haven. deling door oud-Zierikzee, on der deskundige leiding (vanaf het V.V.V.-kantoor op het Ha venplein). Iedere vrijdagmiddag orgelbe speling in de Gasthuiskerk, van 12.15-13.00 uur. 's Avonds van 20.00-21.00 uur in de Grote kerk. Organist: Dirk .Jansz. Zwart uit Rotterdam. Zondagsschool Haamstede Zondagsschool om 10.00 uur tij dens de kerkdienst. BROUWERSHAVEN Herv. kerk. Bezichtiging iedere dag (behalve zondag) van 9.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, onder geleide. Inlich- gen bij de kosteres mevrouw De Jonge-Hoekman, Noorddijk- straat 44. Toegang 50 cent. Voor groepen ook buiten bovenver melde uren, in overleg met de kosteres. 19. 20. 21 22. 23. 24. 25. 26. Bodedienst Rademaker, Haam stede. Dagelijks vanaf Westen schouwen-Burgh en Haamstede, Scharendijke, Brouwershaven n. Zierikzee en omgekeerd. Bodedienst Hart, Renesse. Op maandag, woensdag en vrijdag vanaf Renesse via Noordwelle, Serooskerke en Moriaan&hoofd naar Zierikzee en omgekeerd. De bodediensten staan tevens in contact met de N.V. Goederen dienst Koophandel te Zierikzee, die een geregelde dienst onder houdt tussen Zierikzee en Rot terdam. n.m. 14.21 15.03 15.40 16.13 16.46 17.16 17.44 18.14 v.m. 7.43 8.22 8.53 9.27 10.00 10.33 11.07 11.49 Houdt ti aan de volgende voor schriften: Zwem niet bij eb of laag water. Dit is zéér gevaarlijk. Het is niet toegestaan zich met een roeiboot, kano, rubberboot, rub berband, luchtbed of enig ander tot drijven geschikt voorwerp vanaf het strand in zee te be geven. rijd niet met uw auto over de dijken! 5 plaats geen tenten etc. Hoe werkt de Chr. Geref. Kerk Haamstede (Noordstr. 34): 9.00 10.30, 15.00 en 19.00 uur. s s s Op de vrijdagen 18 en 25 au gustus geeft de orgelist Dirk Jansz. Zwart de laatste middag en avondbespelingen van dit seizoen te Zierikzee. Om kwart Jver 12 tot kwart voor 1 bespeelt hij het orgel van de Gasthuis kerk; des avonds van 8 tot 9 uur kan men het machtige or gel van de Grote Kerk beluis teren. De programma’s zijn zeer gievarieerd. Katholischer Gottesdienst in deutscher spraohe; sonntags. Renesse: 8.00 Uhr. Haamstede: 11.30 Uhr. Loop op de wegen, waar géén wandel- of fietspad is, ALTIJD LINKS. RENESSE In het dorpshuis bioscoopvoor- stelling.Maandag 21 aug. 7 uur: Het mysterie der verdwenen meisjes (Fluch der grünen Au gen); Maandag 21 aug. 9.15 uur: Winden waaien om de rotsen (Das erbe von Bjömdal); Woens- dag 23 aug. 7.00 uur: De spion in het kanten broekje; 9.15 uur: Winden waaien om de rotsen. Iedere dag dancing in „Para diso”, Stoofweg. Laagwater n.m. 20.06 20.44 21.17 21.52 22.26 22.56 23.32 Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met zaterdag ge opend. Toegangsprijs 50 en 25 cent. Burgerweeshuis: Cora van Git ters - Jan Jongschaap - G. H. Breetvelt - Francois v. d. Ende - Frans Hage - Ad en Tessa Braat. Expositie dagelijks van 10.00- 17.00 uur. 's-Gravensteen: Expositie van werken van kunstschilder Piet Bulthuis uit Middelburg. Geo pend van 7 juli tot en met 19 augustus (behalve zondags) van 14.00-17.00 uur. Donderdags ook van 20.00-22.00 uur. verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is r— - van Drukkerij Lakenman Ocht- man, postbus 1, Zierikzee. OUWERKERK Iedere woensdagmiddag organi seert Staatsbosbeheer een rond leiding onder deskundige lei ding door het vogelgebied. De ze rondleidingen zijn gratis en worden gehouden tot en met 13 september a.s. Vertrektijden: 2.00 uur n.m. Vertrekpunt: 19 en 26 juli, 2, 16 en 30 augustus en 13 september vanaf de camping; 12 en 26 juli, 9 en 23 augustus en 6 september vanaf de loods in het bos bij de Stelweg. De nieuwe bepalingen voor voet gangers schrijven voor, dat U links van de rijbaan moet lopen. Waar voet- of rijwielpaden zijn dient men deze te volgen! s s 5 5 N N s N 5 5 N HAAMSTEDE Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9.30-1130 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. v. d. Weijde- weg. Toegang gratis. Bodedienst Zierikzee-Goes. Een geregelde bodedienst per vracht auto tussen Zierikzee en Goes. Iedere werkdag. Ondernemer: Blomaard, p/a Bol werk, Nieuwe Haven, Zierikzee. I Beobachten Sie bitte stehende Vorschriften. Schwimmen Sie niemals bei Eb be oder niedrigem Wasser. Das ist sehr gefahrlich. Es ist verboten sich in einem Ruderboot, Kajak, Gummiboot, auf einem Schlauch, Luftbett oder in irgend welchen zum Schwimmen geeigneten Fahr- zeug oder Objekt vom Strande ins Wasser zu begeben. Vorige week, zo schrijft ons een gelukkige toerist-sportvisser, was er een beste dag voor de zeesportvisserij. Per persoon werd per uitvaart gemiddeld 6 pond paling aan de hengel ge slagen, een hoeveelheid die in geen tijden werd genoteerd. De „tevreden visser” roemt de goede verzorging aan boord en de medewerking om op de .luis te plaatsen in de zeegaten daar „vast te leggen” waar de kans op succes het grootst is. De zwaarste paling woog 3 pond en 435 gram. Wie breekt het re cord? Geref. Gemeenten Haamstede (Ankerweg): 10.00 en 15.00 en 19.00 uur. R.K. Kerk Haamstede (Serooskerkseweg 2): Eucharistievieringen zaterdag avond 19.00 uur, zondag 8.30, 10.00 en 19.00 uur. Renesse (tent- kerk, Oude Moolweg): Eucharis tievieringen. zondag 9.30 en 11.00 uur. Burgh (Herv. kerk, Ring, centrum): In de maanden juli en augustus Eucharistieviering zaterdag- en zondagavond 19.00 uur. 19 augustus—26 augustus 1967 Hoogwater vm. 1.49 2.36 3.18 3.53 4.27 4.57 5.27 5.58 de Kup, spreekuur dinsdag, donderdag uur, vrijdag 16.00- Zaterdag van 9.00- op de dijken! J laat geen afval (plas tics, etc.) achter op de dijken! graaf niet in de dijken! help mede om het plaatsen van bordjes „Verboden toegang” te voorkomen! 'rriiiiiiiiiiiii/ii/iiiiiiiini N.V. Rotterdamsche Tramweg Mij. Dagelijks vrachtautodienst tussen Zierikzee en Rotterdam met aansluitende vrachtauto- diensten op het gehele eiland Schouwen - Duiveland. Directe doorvoer van goederen naar/van N.V. Ned. Spoorwegen en Van Gend en Loos. De wandelingen door de bos- en duinbezittingen van het slot Haamstede zijn weer begonnen. Vertrek iedere woensdagmorgen om 10 uur vanaf ingang Slot Haamstede. De deelnemers wor den in het prachtige bos ge bracht terwijl een stukje van het fraaie duingebied ,,’t Zeepe” eveneens in de wandeling is op genomen. Normaal is dit uiterst mooie duingebied verboden ge bied. De kosten bedragen weer 75 cent per persoon. Natuurgid- sen van de Vogelwacht „Schou wen -Duiveland” zullen zich ter beschikking stellen om de gas ten rond te leiden. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 10 en 3 uur. Haamstede: 5 uur in de Geref. kerk. Geref. Kerk Haamstede: 9.00, 10.30 en 19.00 uur. Renesse: 19.00 uur. Scha rendijke: 9.00, 10.30 en 19.00 uur. Brouwershaven: 10.00 en 14.30 uur. RENESSE Voor de post-, telegraaf- en te lefoondienst is het hulpkantoor voor het publiek geopend: van maandag t/m donderdag 8.30- 12.30 en 14.00-15.00 uur (o.a. geldzaken en verdere z.g. han delingen). 17.00-18.00 uur alleen postzaken; vrijdags zelfde ope ningstijden (geld- en postzaken ook van 17.00-18.00 uur); zater dags gesloten voor alle diensten. BURGH-HAAMSTEDE Voor de post-, telegraaf- en te lefoondienst is het hulpkantoor voor het publiek geopend: van maandag t/m donderdag 8.30- 12.30 en 14.00-15.00 uur (o.a. geldzaken en verdere z.g. han delingen), 17.00-18.00 uur alleen postzaken; vrijdags zelfde ope ningstijden (geld- en postzaken ook van 17.00-18.00 uur); zater dags geopend van 8.30-9.30 uur. SCHARENDIJKE Voor de postdienst is het kan toor voor het publiek geopend: van maandag t/m donderdag 10.30-12.30 en 14.00-15.00 uur (o.a. geldzaken en verdere z.g. handelingen), 17.30-18.00 uur al leen postzaken; vrijdags zelfde openingstijden (geld- en post zaken ook van 17.30-18.00 uur). Dinsdag 22 augustus, Hotel Bom, bioscoopvoorstelling - 7.00 uur De spion in het kanten broekje; 9.15 uur Winden waaien om de rotsen. Woensdag 23 augustus - 10.00 uur: Wandeling door de bos- en duinbezittingen van het Slot „Haamstede”. Start bij de in gang van het slot. 13.30 uur: Excursie per auto bus naar diverse landbouwbe drijven. Oogstmachines in wer king. Vertrek vanaf hotel Bom te Haamstede. Kaarten en in lichtingen bij de V.V.V.-kanto- ren. Kosten f 3,-, kinderen f 2,-. Donderdag 24 augustus - 9 uur Morgenwandeling door de den nenbossen van het Domein, van af de Adr. v. d. Weijdeweg (60 meter westelijk van het pomp station). Duur plm. 2 uren. Zondag 20 augustus 1967 Herv. Kerk Burgh: 10 en 10.15 uur. Haam- I stede: 10.00 en 19.00 uur. Renes- I se: 9.00, 10.15 en 19.00 uur. Elke donderdag, 15.00 uur: Wan- Noordwelle: 10.15 uur. Scharen- dijke: 10.00 uur. Brouwersha ven: 9.30 uur. RENESSE Gedurende de maanden juli en augustus zal de Ned. Herv. kerk te Renesse iedere dinsdag en vrijdag van 11.00-12.00 uur ter bezichtiging worden openge steld. Artsen Haamstede: G. A. M. Stenger, Burghseweg 56, telef. (01115) 280. Spreekuren: maandag t/m vrij dag van 8.00-9.00 en van 17.00- 18.00 uur; zaterdag van 9.00-9.30 uur. Boodschappen vóór 9.30 u. Renesse: H. J. ,imons, Hoge- zoom 186. Alle werkdagen van 8.00-9.00 en 5.00-6.00 uur. Brouwershaven: W. J. Terpstra. Spreekuur 8.00-9.00 uur. Scharendijke (in ’t wijkgebouw): W, J. Terpstra; maandag, woensdag en vrijdag van 11.00- 11.3Ö uur. Tandarts Haamstede: Breedsteweg maandag, 13.30-14.30 17.00 uur. 10.00 uur. j dat de winterstormen een voortdurende bedreiging vormen voor ons mooie - laag gelegen - eiland? dat het onderhoud van de zeedijken voort durend grote sommen geld opeist? dat een goede grasmat een goede bescher ming vormt van het dijklichaam? dat de vastheid van het dijkoppervlak be vorderd moet worden? D. H. 15,

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1967 | | pagina 1