EVENEMENTENLUST Hoog- en laag water KERKDIENSTEN Landbouwexcursie georganiseerd door Z.L.M. en V.V.V. Gereformeerde Gemeente - Haamstede Zondag 23 juli en zondag 30 juli 10.00, 3.00 en 7.00 uur V.V.V.-kantoren in Haam- g®r_d,?,,en Tessa BFa Bezienswaardigheden De orgelbespelingen te Zierikzee 21 JULI 1967 No. 5 Brouwershaven N.B. RENESSE BADCOURANT OUWERKERK Van 4 juli tot en met 4 augus tus „Scheepspraet’, tentoonstel ling over scheepvaart, scheeps- ELLEMEET Maandag 24 juli, 20.00 uur: in de noodschool diaserie „Arbeid en rust langs Schctuwse kust”. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. BROUWERSHAVEN Herv. kerk. Bezichtiging iedere dag (behalve zondag) van 9.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 12.46 13.35 gen bij de kosteres mevrouw De Jonge-Hoekman, Noorddijk- straat 44. Toegang 50 cent. Voor groepen ook buiten bovenver melde uren, in overleg met de kosteres. Katholischer Gottesdienst in deutscher spraehe; sonntags: Renesse: 8.00 Uhr. Haamstede: 11.30 Uhr. HAAMSTEDE-BURGH Dinsdag 25 juli - 19.00 uur zaal Bom bioscoopvoorstelling „Do dende ogen van Ceylon”; 21.15 uur „En eeuwig zingen de bos sen”'. Woensdag 26 juli - 20.00 uur: Do cumentaire kleurenfilm „Schou- wens Westhoek” in hotel Bom. Kassa open: 19.15 uur. Alle leef tijden. 10.00 uur: Wandeling door de bos- en duinbezittingen van het Slot „Haamstede”. Start bij de ingang van het Slot. 13.30 uur: Excursie per auto bus naar diverse landbouwbe drijven. Oogstmachines in wer king. Vertrek vanaf hotel Bom te Haamstede. Kaarten en in lichtingen bij de V.V.V.-kanto ren. Kosten f 3,-, kinderen f 2,-. Wandeltocht, georganiseerd door S.V. „DFS” en V.V.V. Start gemeentehuis Haamstede. Ver trek 18.00 uur. Kosten f 1,50. Na afloop uitreiking herinne- ringsmedaille. n.m. 21.38 22.21 23.00 23.38 n.m. 16.03 16.42 17.18 17.53 18.26 19.00 19.39 Geref. Kerk Haamstede: 9.00, 10.30 en 19.00 uur. Renesse: 19.00 uur. Scha- rendijke: 10.00 en 14.30 uur. Chr. Geref. Kerk Haamstede (Noordstr. 34): 9.00 10.30, 15.00 en 19.00 uur. ZIERIKZEE Woensdag 26 juli ’s avonds van 1.00-2.00 uur wijnfeest en ver kiezing Miss Toerist 1967 in res taurant „Mondragon”. Elke donderdag 20.00 uur dia reportage „Zierikzee in kleur”. Restaurant „Mondragon”, Oude Haven. Elke donderdag, 15.00 uur: Wan deling door oud-Zierikzee, on der deskundige leiding (vanaf het V.V.V.-kantoor op het Ha venplein). Iedere vrijdagmiddag orgelbe speling in de Gasthuiskerk, van 12.15-13.00 uur. ’s Avonds van 20.00-21.00 uur in de Grote kerk. Organist: Dirk Jansz. Zwart uit Rotterdam. 16.00 uur, onder geleide. Inlich- Ds. J. v. Haven van Amersfoort 22 juli—29 juli 1967 Hoogwater vm. 3.37 4.15 4.53 5.30 6.05 6.41 7.19 Laagwater v.m. 9.11 9.53 10.35 11.15 11.57 0.23 1.08 U hopelijk veel gebruik zult ma ken De organisatoren hopen, dat de ze excursie bij U in de smaak valt en dat U hierdoor een be ter inzicht hebt gekregen van de wijze waarop de landbouw te genwoordig wordt beoefend. Het is in de loop der jaren gebleken dat er een enor me belangstelling voor de ze excursie bestaat. Het is daarom wenselijk dat U zich zo vroeg mogelijk van kaarten voorziet. Plaatsbespreking op de r ra4nJols,? ^nae sted e en Renesse. Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Op deze moderne op goed In de maanden juli en augus tus trekken velen er op uit om enige tijd van de vakantie te ge nieten. Dat is juist in een tijd, dat het in de landbouw bij goed weer erg druk is, werk, waar de stedeling weinig van af weet. De Zeeuwse Lanbouw Maat schappij is dan ook op de ge dachte gekomen, juist in deze tijd belangstellenden in de ge legenheid te stellen, nader met de landbouw kennis te maken. De bedoeling is, dat U met een bus verschillende landbouwob- jecten bezoekt en een toelich ting ontvangt van enkele land bouwers, die deze middag als gidsen optreden. Schouwen-Duiveland is een ge schikt gebied voor deze excur sies, daar ons eiland naast een mooi vakantiegebied, op korte afstand hiervan ook goede land bouwgronden heeft, kleigronden wordt landbouw bedreven verkavelde gronden. Deze goede verkaveling is door ruilverkaveling en na de storm ramp van 1953 door de herver kaveling tot stand gekomen. Enige cijfers van deze verkave ling! Er zijn 420 km nieuwe wegen modellen, zeekaarten e.d. in het speellokaal van de kleuterschool te Ouwerkerk. Geopend iedere avond - behalve ’s zondags van 7.30 tot 9 uur. Iedere woensdagmiddag organi seert Staatsbosbeheer een rond leiding onder deskundige lei ding door het vogelgebied. De ze rondleidingen zijn gratis en worden gehouden tot en met 13 september a.s. Vertrektijden: 2.00 uur n.m. Vertrekpunt: 19 en 26 juli, 2, 16 en 30 augustus en 13 september vanaf de camping; 12 en 26 juli, 9 en 23 augustus en 6 september vanaf de loods in het bos bij de Stelweg. Zaterdag 29 juli: 8.00 uur n.m. concert door het harmoniegezel- scha „Nieuw Leven” op de cam ping. Aansluitend lampionop- tocht, kampvuur en gondel vaart op de kreek (bij eventueel slecht weer wordt dit programma ver schoven naar vrijdag 4 augus tus). Geref. Gemeenten Haamstede (Ankerweg): 10.00 en 15.00 en 19.00 uur. R.K. Kerk Haamstede (Serooskerkseweg 2): Eucharistievieringen zaterdag avond 19.00 uur, zondag 8.30, 10.00 en 19.00 uur. Renesse (tent- kerk, Oude Moolweg): Eucharis tievieringen zaterdagavond 19.00 uur, zondag 9.30, 11.00 en 19.00 uur. Burgh (Herv. kerk, Ring, centrum): In de maanden juli en augustus Eucharistievie ring zaterdag- en zondagavond 19.00 uur. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met zaterdag ge opend. Toegangsprijs 50 en 25 cent. Burgerweeshuis: Cora van Cit- ters - Jan Jongschaap - G. H. Breetvelt - Francois v. d. Ende - Zondag 23 juli 1967 Herv. Kerk Burgh: 9.00 en 10.15 uur. Haam stede: 10.00 uur. Renesse: 9.00, 10:15 en 19.00 uuf. Noordwelle: 10.15 uur. Scharendijke: 10.00 uur. Brouwershaven: 11.00 uur. Zondagsschool Haamstede Zondagsschool om 10.00 uur tij- deps de kerkdienst. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 10, 11.30 en 3 uur ds. J. Keizer. Haamstede: 5 uur ds. J. Keizer in de Geref. kerk. Expositie dagelijks van 10.00- 17.00 uur. 's-Gravensteen: Expositie van werken van kunstschilder Piet Bulthuis uit Middelburg. Geo pend van 7 juli tot en met 19 augustus (behalve zondags) van 14.00-17.00 uur. Donderdags ook van 20.00-22.00 uur. HAAMSTEDE Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9.30-1130 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. v. d. Weijde- weg. Toegang gratis. Ook op de eerstvolgende vrij dagen, die van 21 en 28 juli, be speelt de Rotterdamse orgelist Dirk Jansz. Zwart des middags van kwart over twaalf tot kwart voor één het orgel van de Gast huiskerk, en des avonds het machtige orgel van de Grote Kerk te Zierikzee. De program- mas’ zijn zeer gevarieerd. Op 21 juli bestaan deze uit werken van Walther, Huffat, Handel, Widor, Stam, Bijster en Jan Zwart. Vrijdagavond 28 juli zal in de Grote Kerk medewerking wor den verleend door de sopraan mevrouw M. N. Coumou-Groe nendijk uit Zierikzee, die liede ren en aria’s zingt van Purcell, Handel, Bach, Frank en Fauré! Dirk Jansz. Zwart speelt dan orgelwerken van Purcell, Bach, Franck, Andriessen en Jan RENESSE Maandag 24 juli - 18.45 uur: Dorpshuis: bioscoopvoorstelling „De dodende ogen van Ceylon”; 21.00 uur Shirley McLaine in „Irma la Douce”. Woensdag 26 juli - 18.45 uur: Dorpshuis: bioscoopvoorstelling „En eeuwig zingen de bossen”; 21.00 uur Shirley McLaine in „Irma la Douce” Donderdagavond 27 juli: N.H.- kerk 8 uur: Orgelconcert door Henk Lohuis, Amsterdam. Iedere dag dancing in „Para diso”, Stoofweg. Donderdag 27 juli - 9.00 uur: Morgenwandeling door de den nenbossen van het Domein, van af de Adr. v. d. Weijdeweg (60 meter westelijk van het pomp station). Duur plm. 2 uren. 14.30 uur: „Van schil tot klok huis”; ratis boomgaard-excursie naar „Boeyesbosch”, Burgh. In gang bij trapgevelhuisje aan de Ring. 20.00 uur: Documentaire kleu renfilm „De bewoners van de inlagen”. Kassa open: 19.15 uur. Alle leeftijden. Gedurende de maanden juli en augustus zal de Ned. Herv. kerk te Renesse iedere dinsdag en vrijdag van 11.00-12.00 uur ter bezichtiging worden openge steld. aangelegd, 133 km nieuwe wa terleidingen gegraven en oude gedicht. Percelen ge-egaliseerd en kavelsloten gegraven. 12000 km drainage aangelegd, erf en wegbeplanting aangelegd. Zes nieuwe gemalen gebouwd om regenwater en „kwel”water uit de polder in zee te pompen, klei nere bedrijven vergroot tot 12 of 15 ha, wat mogelijk was, door dat er plaats vrij kwam door vertrek van boeren naar de N.O.P. Vooral het zware werk is gro tendeels verdwenen en de ar beid die nu nog gevraagd wordt, moet gedaan worden door vak kundig personeel, die met steeds ingewikkelder en duurdere ma chines moeten kunnen omgaan. Zo komt het graan thans in één bewerking van de grond gedor- sen en geschoond in wagens, welke in enkele minuten in een heden van 4000 kg bij coöperatie of handel geleverd worden. Het stro wordt verder door een ma chine opgeraapt in pakjes van 30 kg geperst. Ook deze kunnen weer mechanisch geladen wor den en worden dan voor eigen vee gebruikt of naar veebedrij ven elders in het land verkocht. De suikerbieten worden ook rechtstreeks uit de grond ge haald, het loof verwijderd en op wagens gebracht die zichzelf, aangedreven door een tractor, kunnen lossen. De bieten wor den óf rechtstreeks naar sche pen vervoerd óf op hopen gelost om dan per auto naar de fabrie ken te worden gebracht. Ook de aardappels gaan recht streeks uit de grond op de wa gen om via transportbanden in de cellen te worden gebracht; Zwart, deze bewaarplaatsen kunnen worden geventileerd, zodat het produkt beter blijft. Aan vlas en erwten is nog wel het handwerk, omdat deze ter- wille van de kwaliteit op ruiters geplaatst moeten worden om na te drogen Het onkruid kan voor een groot deel mechanisch, maar vooral ook met de sproeimachine met chemische middelen gedood worden, wat grote arbeidsbe sparing geeft. Zo lezende hebt U gemerkt, dat er op een landbouwbedrijf ver schillende gewassen groeien; specialiseren is niet wel moge lijk om de volgende reden: De grond kan niet steeds het zelfde gewas voortbrengen, zo dat vruchtwisseling wordt toe gepast (bijv, bieten en vlas eens in de 5 a 7 jaar}. Met één gewas zou het risico t.a.v. de prijzen en het weer te groot worden. Daarbij komt dat verschillende gewassen op verschillende tij den hun aandacht vragen en dus een betere arbeidsverdeling in de hand werken Hiertegenover zijn natuurlijk nadelen te noemen wat vooral tot uiting komt met de mecha nisatie. Gemiddelde bedrijven zijn dan ook dikwijls niet in staat dure machines afzonder lijk aan te schaffen Mogelijkhe den worden gezocht in coöp. werktuigenver., loonbedrijven en gezamenlijke aankoop. Nadelen van grote machines openbaren zich met nat weer. Vele vragen zullen er na het lezen van deze regels nog blij ven; U heeft echter tijdens de excursie ruimschoots gelegen heid vragen te stellen, waarvan SCHARENDIJKE Elke donderdagavond serie kleurendia’s (17 augustus laat ste maal), Arbeid en rust langs Schouwse kust, 20.00 uur in het Herv. Verenigingsgebouw. De laatste voorstellingen worden gegeven in de week van 14 tot en met 19 augustus. Filmvoorstellingen: 25 juli 18.30 uur kindervoorstel ling, 20.00 „Grazige weiden”. 1 augustus 18.30 uur kindervoor stelling, 20.00 uur „Geen plaats voor wilde dieren”. Woensdag 26 juli, 1845 uur: Bromfietsenpuzzelrit. Start Her vormd Verenigingsgebouw te Scharendijke.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1967 | | pagina 1