DRAINEERBUIZEN i I I I I I 1 I I C. W. JONKER DORPSHUIS 8 en 10 cm ZOMERHUIZEN ook voor permanente bewoning; Bouw- en woeste grond Nog te huur na 15 augustus: ZOMERHUIZEN 1 S s t SNEEP WILLEMSTAD 1 I Bezienswaardigheden EVENEMENTENLIJST Bloemen geven is vreugde en dankbaarheid beleven! Hoog- en laag water Op zeer goede stand gelegen HERENHUIS c c •f f 18,50 KERKDIENSTEN uit Moskou Gereformeerde Gemeente - Haamstede MENSEN, MENSEN een grote legertent J. L. EDELSCHAAP Veel liefs Te rijk om los te lopen TE KOOP omgeving vuurtoren: FANTOMAS SLAAT WEER TOE WINDSCHERM if I 14 JULI 1967 No. 4 Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Brouwershaven T' Telefoon (01687) 500 (4 lijnen) b.g.g. 304 of 430 Hogezoom 20 HAAMSTEDE Telefoon (01115) 383 RENESSE RENESSE 15 juli—22 juli 1967 Hoogwater Laagwater Te koop in Renesse: BAOCOURANT GOUDZWAARD Bloemisterij en Tuincentrum gebakken draineerbuizen met kraag Zondag 16 juli 1967 10 en 3 uur Ds. P. HONKOOP van Kampen OUWERKERK Van 4 juli tot en met 4 augus tus „Scheepspraet’, tentoonstel ling over scheepvaart, scheeps modellen, zeekaarten e.d. in het speellokaal van de kleuterschool te Ouwerkerk. Geopend iedere avond - behalve ’s zondags van 7.30 tot 9 uur. Iedere woensdagmiddag organi- Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 10, 11.30 en 3 uur ds. J. Keizer. Haamstede: 5 uur ds. J. Keizer in de Geref. kerk. Geref. Kerk Haamstede: 9.00, 10.30 en 19.00 uur Haamstede: 13.00 uur in de Geref. kerk. Katholischer Gottesdienst in deutscher spraehe; sonntags. Renesse: 8.00 Uhr. Haamstede: 11.30 JJhr. BROUWERSHAVEN Herv. kerk. Bezichtiging iedere dag (behalve zondag) van 9.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, onder geleide. Inlich- gen bij de kosteres mevrouw De Jonge-Hoekman, Noorddijk- straat 44. Toegang 50 cent. Voor groepen ook buiten bovenver melde uren, in overleg met de kosteres. Wegens overcompleet te koop, 75 gulden STEUR, Wilhelminaweg 3, Renesse vm. 8.05 9.09 10.19 11.31 12.36 1.03 1.59 2.48 13.36 14.29 15.19 Alle mafen en soorten gebakken en plastic Ook kunnen wij U leveren 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Te bevragen: A. C. Polderman, Duindoornweg 6, Haamstede, tel. (01115) 507. Inlichtingen bij Makelaarskantoor Molenweg 63 - Oosterland Telefoon (01114)578 n.m. 20.34 21.40 22.47 23.59 v.m. 1.42 2.45 3.54 4.59 6.02 6.55 7.45 8.30 n.m. 14.18 15.23 16.30 17.34 18.31 19.22 20.10 2C.55 Woensdag 19 juli 7 en 9.15 uur James Bond 007 in (Kleuren en cinemascope) 9.15 uur Shirley MacLaine en Dick van Dyke in U blijft lachen wat is hef druk op het strand Chr. Geref. Kerk Haamstede (Noordstr. 34): 9.00 10.30. 15.00 en 19.00 uur. Geref. Gemeenten Haamstede (Ankerweg): 10.00 en 14.30 en 19.00 uur. BRUINTSSE Zaterdag 15 juli mosselfeest. Donderdag 20 juli - 9.00 uur: Morgenwandeling door de den nenbossen van het Domein, van af de Adr. v. d. Weijdeweg (60 meter westelijk van het pomp station). Duur plm. 2 uren. 20.00 uur: Documentaire kleu renfilm „De bewoners van de inlagen”. Kassa open: 19.15 uur. Alle leeftijden. HAAMSTEDE-BURGH Woensdag 19 juli - 20.00 uur: Do cumentaire kleurenfilm „Schou- wens Westhoek” in hotel Bom. Kassa open: 19.15 uur. Alle leef tijden. 10.00 uur: Wandeling door de bos- en duinbezittingen van het Slot „Haamstede”. Start bij de ingang van het Slot. 13.30 uur: Excursie per auto bus naar diverse landbouwbe drijven. Oogstmachines in wer king. Vertrek vanaf hotel Bom te Haamstede. Kaarten en in lichtingen bij de V.V.V.-kanto ren. Kosten f 3,-, kinderen f 2,-. Wandeltocht, georganiseerd door S.V. „DFS” en V.V.V. Start gemeentehuis Haamstede. Ver trek 19.00 uur. Kosten f 1,50. Na afloop uitreiking herinne- ringamedaille. R.K. Kerk Haamstede (Serooskerkseweg 2): Eucharistievieringen zaterdag avond 19.00 uur, zondag 8.30, 10.00 en 19.00 uur. Renesse (tent- kerk. Oude Moolweg): Eucharis tievieringen zaterdagavond 19.00 uur, zondag 9.30, 11.00 en 19.00 uur. Burgh (Herv. kerk, Ring, centrum): In de maanden juli en augustus Eucharistievie ring zaterdag- en zondagavond 19.00 uur. zeer geschikt voor familie-pen- sion of clubhuis. Slaapgelegen heid voor 20 personen. Bestek voor 20 personen is ook aan wezig. Maandag 17 juli 7 uur Louis de Funes in de 2de succesfilm: Zondag 16 juli 1967 Herv. Kerk Burgh: 9.00 en 10.15 uur. Haam stede: 10.00 uur. Renesse: 9.00. 10:15 en 19.00 uur. Noordwelle: 10.15 uur. Scharendijke: 10.00 uur. Brouwershaven: 11.00 uur. Zondagsschool Haamstede Zondagsschool om 10.00 uur tij dens de kerkdienst. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met zaterdag ge opend. Toegangsprijs 50 en 25 cent. Burgerweeshuis: Cora van Cit- ters - Jan Jongschaap - G. H. Breetvelt - Francois v. d. Ende - Frans Hage - Ad en Tessa Braat. Expositie dagelijks van 10.00- 17.00 uur. 's-Gravensteen: Expositie van werken van kunstschilder Piet Bulthuis uit Middelburg. Geo pend van 7 juli tot en met 19 augustus (behalve zondags) van 14.00-17.00 uur. Donderdags ook van 20.00-22.00 uur. Zoveel mensen op het strand en toch een beschut vrij p'ck- je voor uw gezin alleen Ja, dat is mogelijk met een We hebben RENESSE In het komende zomerseizoen zullen in het Dorpshuis te Re nesse elke maandag- en woens dagavond verschillende grote en mooie films vertoond worden. Maandag 17 juli - 19.00 uur Dorpshuis: bioscoopvoorstelling: „Fantomas slaat weer toe” met Louis de Funes. 21.15 uur idem. Dick van Dyke in „Te rijk om los te lopen”. Woensdag 19 juli - 19.00 en 21.15 uur Dorpshuis: James Bond 007 in „Veel liefs uit Moskou”. Woensdagavond 19 juli: - N.H.- kerk, 8.30 uur: filmavond met als hoofdfilm de prachtige reli gieuze film „Grazige weiden”. Iedere dag dancing in „Para diso”, Stoofweg. ZIERIKZEE Dinsdag 18 juli ’s avonds van 1.00-2.00 uur wijnfeest ver kiezing Miss Toerist 1967 in res taurant ..Mondragon”. Elke donderdag 20.00 uur dia reportage „Zierikzee in kleur”. Restaurant ..Mondragon”, Oude Haven. Elke donderdag, 15.00 uur: Wan deling door oud-Zierikzee, on der deskundige leiding (vanaf het V.V.V.-kantoor op het Ha venplein). Iedere vrijdagmiddag orgelbe speling in de Gasthuiskerk, van 12.15-13.00 uur. ’s Avonds van 20.00-21.00 uur in de Grote kerk. Organist: Dirk Jansz. Zwart uit Rotterdam. HAAMSTEDE Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9.30-1130 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. v. d. Weijde weg. Toegang gratis. seert Staatsbosbeheer een rond leiding onder deskundige lei ding door het vogelgebied. De ze rondleidingen zijn gratis en worden gehouden tot en met 13 september a.s. Vertrektijden: 2.00 uur n.m. Vertrekpunt: 19 en 26 juli, 2, 16 en 30 augustus en 13 september vanaf de camping; 12 en 26 juli, 9 en 23 augustus en 6 september vanaf de loods in het bos bij de Stelweg. SCHARENDIJKE Elke donderdagavond serie kleurendia’s (17 augustus laat ste maal), Arbeid en rust langs Schouwse kust, 20.00 uur in het Herv. Verenigingsgebouw. De laatste voorstellingen worden gegeven in de week van 14 tot en met 19 augustus. Filmvoorstellingen: 18 juli 18.30 uur kindervoorstelling, 20.00 uur ..Whiskey als water”. 25 juli 18.30 uur kindervoorstel ling, 20.00 „Grazige weiden”. 1 augustus 18.30 uur kindervoor stelling, 20.00 uur „Geen plaats voor wilde dieren”. Grote sortering kamerplanten, tuinplanten en plantenbakken voor kamer en tuin. U kunt vrij van verplichting tot kopen op onze kwekerij rond kijken. ze reeds vanaf Ga vlug zo'n kleurig en fleu rig windscherm uitzoeken bij Gedurende de maanden juli en augustus zal de Ned. Herv. kerk te Renesse iedere dinsdag en vrijdag van 11.00-12.00 uur ter bezichtiging worden openge steld.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1967 | | pagina 1