BAZAR 1 I I a 1 BH fI I I ZEE SPORTVISSEN I EVENEMENTENLIJST HET DORPSHUIS Hoog- en laag water mooi vrijgelegen burgerwoning met ruime tuin. Hoog de lucht Bezienswaardigheden KERKDIENSTEN Renesse m 4 'fr'-. J. L. EDELSCHAAP GOEDE KEUKEN Gereformeerde Gemeente - Haamstede op de Ooslersclielde VOETGANGERS J Houdt de duinstreek schoon „DE PATRIJS” I 7 JULI 1967 No. 3 «1 Brouwershaven Zondag 9 juli 1967 half 3 Te koop in Haamstede: RENESSE ■i 8 juli—15 juli 1967 Hoogwater Laagwater v.m. 13.17 Zondag 9 juli 1967 10.00. 2.30 en 7.00 uur ds. C. WISSE van Elspeet Goes. Marion Sinke: drum; BROUWERSHAVEN Herv. kerk. Bezichtiging iedere dag (behalve zondag) van 9.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, onder geleide. Inlich- gen bij de kosteres mevrouw De Jonge-Hoekman, Noorddijk- straat 44. Toegang 50 cent. Voor groepen ook buiten bovenver melde uren, in overleg met de kosteres. 8.32 9.11 9.48 10.31 11.21 12.17 0.43 1.42 Geref. Kerk (Vrijgemaakt) Brouwershaven: 10, 11.30 en 3 uur ds. J. Keizer. Haamstede: 5 uur ds. J. Keizer in de Geref. kerk. Chr. Geref. Kerk Haamstede (Noordstr. 34): 9.00 10.30, 15.00 en 19.00 uur. Geref. Gemeenten Haamstede (Ankerweg): 10.00 en 14.30 en 19.00 uur. Voor bezichtiging telefonisch af te spreken met de eigenaar/be- woner fam. Lups, Sluispad 9 te Haamstede, telefoon (01115) 603. zie je ze vliegen, de vliegers en aircopters GOUDZWAARD Haamstede „TESSELSCHADE ARBEID ADELT" 8. 9. 10. 11 12. 13. 14. 15. KOOGERHUIS Renesse vm. 2.45 3.30 4.11 4.52 5.34 6.21 7.10 8.05 Inlichtingen bij Makelaarskantooi' Molenweg 63 - Oosterland Telefoon (01114) 578 n.m. 15.13 15.57 16.38 17.19 18.02 18.48 19.38 20.34 n.m. 20.53 21.34 22.16 23.00 23.49 Mooi uitzicht op Ooster- scheldebrug en ingang vis- sershaven. TH. P. VAN LAARSCHOT B1DC0UR1NT met speciaal daarvoor ingerichte motorschepen. Vertrek vanuit de haven van Burghsluis. Zie onze folders. Aanm.: C. J. Moermond, Kloos- terweg 52, Haamstede, telefoon 01115-620 (L o „Witte van Haem- 14.18 stede”). Let op ons nieuwe adres ZIERIKZEE Elke donderdag 20.00 uur dia reportage „Zierikzee in kleur”. Restaurant „Mondragon”, Oude Haven. Elke donderdag, 15.00 uur: Wan deling door oud-Zierikzee, on der deskundige leiding (vanaf het V.V.V.-kantoor op het Ha venplein). Iedere vrijdagmiddag orgelbe speling in de Gasthuiskerk, van 12.15-13.00 uur. ’s Avonds van 20.00-21.00 uur in de Grote kerk. Organist: Dirk Jansz. Zwart uit Rotterdam. De nieuwe bepalingen voor voet gangers schrijven voor, dat U links van de rijbaan moet lopen. 1 Waar voet- of rijwielpaden zijn dient men deze te volgen! Geref. Kerk Haamstede: 9.00, 10.30 en 19.00 uur. Scharendijke: 9.00, 10.30 en 19.00 uur. Brouwershaven: 10.00 en 14.30 uur. De fraaie natuur in de Westhoek van Schouwen wordt nog al te vaak ontsierd door achtergelaten dozen, conservenblikjes, flessen, papier, e.d. Geen weldenkend mens stelt deze rommel op prijs en het is zeker geen te grote moeite dit afval daar te deponeren waar het de aanblik van het mooie duingebied niet ontsiert. Weg met de rommel! BRUINISSE Zaterdag 8 juli: Groot Zeehen- gelconcours vanaf visserssche pen. Vertrek vanaf gemeenteha- ven om 13.00 uur. Inschrijvin gen voor 12.00 uur in café ,,’t Veerhuis”, Havenkade, Brui- nisse. Zaterdag 15 juli: Mosselfeest. R.K, Kerk Haamstede (Serooskerkseweg 2): Eucharistievieringen zaterdag avond 19.00 uur, zondag 8.30, 10.00 en 19.00 uur. Renesse (tent- kërk, Oude Moolweg): Eucharis tievieringen zaterdagavond 19.00 uur, zondag 8.00, 9.30, 11.00 en 19.00 uur. Burgh (Herv. kerk, Ring, centrum): In de maanden juli en augustus Eucharistievie ring zaterdag- en zondagavond 19.00 uur. Hótel-café-restaurant COLIJNSPLAAT Telefoon (01199)303 Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en OUWERKERK Van 4 juli tot en met 4 augus tus ..Scheepspraet’, tentoonstel ling over scheepvaart, scheeps modellen, zeekaarten e.d. in het speellokaal van de kleuterschool te Ouwerkerk. Geopend iedere avond - behalve ’s zondags van 7.30 tot 9 uur. Zaterdag 8 juli: 2.00 uur n.m. start vanaf paviljoen „De Vier Bannen” bij de caissons voor een fietsoriëntatierit. Inschrijf geld f 1,00. - 8.00 uur n.m. concert door het harmoniegezelschap „Nieuw Le ven” op de camping. Aanslui tend lampionoptocht, kampvuur en gondelvaart op de kreek (Bij eventueel slecht weer wordt dit programma verschoven naar vrijdag 14 juli). Iedere woensdagmiddag organi seert Staatsbosbeheer een rond leiding onder deskundige lei ding door het vogelgebied. De ze rondleidingen zijn gratis en BROUWERSHAVEN Zondag 9 juli: Kerkmuziekcon- cert in de grote met kaarsen verlichte Hervormde kerk te Brouwershaven, door de Michaë- lis Kantorij Amsterdam, vocaal en instrumentaal ensemble. Pro gramma Miniaturen in de kerk muziek. Aanvang 20.00 uur. op zaterdag 8 juli 1967, van tot 5 uur n.m. in worden gehouden tot en met 13 september a.s. Vertrektijden: 2.00 uur n.m. Vertrekpunt: 5 en 19 juli, 2, 16 en 30 augustus en 13 september vanaf de camping; 12 en 26 juli, 9 en 23 augustus en 6 september vanaf de loods in het bos bij de Stelweg. HAAMSTEDE-BURGH Zaterdag 8 juli - 20.00 uur: Mu zikale kermis m.m.v. Kon. Har monie „Witte van Haemstede”. Gelegenheid voor spel met rad van avontuur en schiettent. Dinsdag 11 juli - 19.00 uur: Ex cursie langs de vogelbroedplaat- sen in de duinen van het Rijks- domein. Samenkomst bij Pomp station (einde A. v. d. Weijde- weg). Kaarten afhalen bij de V.V.V.-kantoren in Haamstede en Renesse. Woensdag 12 juli - 20.00 uur: Do cumentaire kleurenfilm „Schou- wens Westhoek” in hotel Bom. Kassa open: 19.15 uur. Alle leef tijden. 10.00 uur: Wandeling door de bos- en duinbezittingen van het Slot „Haamstede”. Start bij de ingang van het Slot. 13.30 uur: Excursie per auto bus naar diverse landbouwbe drijven. Oogstmachines in wer king. Vertrek vanaf hotel Bom te Haamstede. Kaarten en in lichtingen bij de V.V.V.-kanto ren. Wandeltocht, georganiseerd door S.V. „DFS” en V.V.V. Sart gemeentehuis Haamstede. Ver trek 14.00 uur. Kosten f 1,50. 19.30 uur ballonoptocht. Bal lonnen afhalen bij garage Dijk man. Na afloop uitslag verloting Kon. Harmonie „Witte van Haemstede” bij het gemeente huis te Haamstede. HAAMSTEDE Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9.30-1130 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. v. d. Weijde- weg. Toegang gratis. Herv. Kerk Burgh: 9.00 en 10.15 uur. Haam stede: 10.00 en 19.00 uur. Renes se: 9.00, 10.15 en 19.00 uur. Noordwelle: 10.15 uur. Scharen dijke: 10.00 uur. Brouwersha ven: 9.30 uur. Zondagsschool Haamstede Zondagsschool om 10.00 uur tij dens de kerkdienst. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met zaterdag ge opend. Toegangsprijs 50 en 25 cent. Burgerweeshuis: Cora van Cit- ters - Jan Jongschaap - G. H. Breetvelt - Francois v. d. Ende - Frans Hage - Ad en Tessa Braat. Expositie dagelijks van 10.00- 17.00 uur. 's-Gravensteen: Expositie van werken van kunstschilder Piet Bulthuis uit Middelburg. Geo pend van 7 juli tot en met 19 augustus (behalve zbndags) van 14.00-17.00 uur. Donderdags ook van 20.00-22.00 uur. Donderdag 13 juli - 9.00 uur: Morgenwandeling door de den nenbossen van het Domein, van af de Adr. v. d. Weijdeweg (60 meter westelijk van het pomp station). Duur plm. 2 uren. 20.00 uur: Documentaire kleu renfilm „De bewoners van de inlagen”. Kassa open: 19.15 uur. Alle leeftijden. Vrijdag 17 juli - 19.00 uur: Ex cursie langs de vogelbroedplaat- sen in de duinen van het Rijks- domein. Samenkomst bij Pomp station (einde A. v. d. Weijde weg). Kaarten afhalen bij de V.V.V.-kantoren in Haamstede en Renesse. Sportveld Burgh-Haamstede, ie dere adg dancing in Elpaso. RENESSE In het komende zomerseizoen zullen in het Dorpshuis te Re nesse elke maandag- en woens dagavond verschillende grote en mooie films vertoond worden. Maandag 10 juli - 19.00 uur ko mische misdaadfilm Fantomas met Louis de Funes, in kleur. 21.15 uur, De Lokvogels met Dean Martin. Woensdag 12 juli - 19.00 uur: Doris Day en Rod Taylor in De spion met het kanten broekje. 21.15 uur de beroemde film „The bridge on the River Kwai’.’. Voorverkoop aan Dorpshuis. Woensdagavond 12 juli: - N.H.- kerk 8 uur: samenzang van lie deren in modern ritme. Mede werkenden combo uit Jaap Boon: piano; Goedhart: hobo; Joh. trompet; Piet Pieterse: Piet Geelhoed: solo zang. Iedere dag dancing in „Para diso”, Hoogenboomlaan. Natuurlijk, want vliegeren is een prettige bezigheid. Hebben uw kinderen nog geen vlieger? Ga er dan vlug één halen bij SCHARENDIJKE Zaterdag 8 juli - Strandfeest fi- guurleggen enz. Aanvang 2 uur. - 8 uur uitvoering Boerenkapel. Elke maandag- en vrijdagavond uitleenbibliotheek in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw van 19.06-20.00 uur (18 augustus laatste maal). Elke donderdagavond serie kleurendia’s (17 augustus laat ste maal), Arbeid en rust langs Schouwse kust, 20.00 uur in het Herv. Verenigingsgebouw. De laatste voorstellingen worden gegeven in de week van 14 tot en met 19 augustus. Filmvoorstellingen: 11 juli 18.30 uur kindervoorstelling, 20.00 uur „Het dal van de vrede”. 18 juli 18.30 uur kindervoorstelling, 20.00 uur „Whisky als water”. 25 juli 18.30 uur kindervoorstel ling, 20.00 „Grazige weiden”. 1 augustus 18.30 uur kindervoor stelling, 20.00 uur „Geen plaats voor wilde dieren”. Gedurende de maanden juli en augustus zal de Ned. Herv. kerk te Renesse iedere dinsdag en vrijdag van 11.00-12.00 uur ter bezichtiging worden openge steld.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1967 | | pagina 1