ZEE SPORTVISSEN PALINGBROOD VERS VLEES JONKERI Wij vullen kampeergas- flesjes Snijbloemen I BROUWERSHAVEN Wilt U in uw vakantie TAPIFLEX BALATRED LINOLEUM VRIJ vast TAPIJT I. DE SPIRT ZN 1 vlug klaar zijn BETER BIJ BOUWMAN! SPREEKUREN KERKDIENSTEN BODEDIENSTEN 7 POTAPPEL’S palingbroodbakkerij Coöp. kolenvereniging E.M.M. - Bnrgh TOPSLAGERIJ D. DE JONGE GEMEENTEMUSEUM die vluchtstrook WEES GEEN SLAK!! SLAGERIJ H. BOUWMAN - Burgh SLUIJS ZN Uw adres voor siergaas (ook gekleurd), geer palen, riet matten, tonkinstokken, tuin- en graszaden, kunstmest, tuinaarde, gedr. koemest, handsproeiers GAZONMAAIERS z J. L. Edelschaap op de Oosterschelde C. FASOL Bij uw vakantie op Schouwen. burgh-haamstede SCHOUWENS BADCOURANT PAGINA 2 VAN ZIERIKZEE woensdag Zondag 25 juni 1967 1 uit Weeldeweg 58 - Tel. (01115)678 ZIERIKZEE Poststraat 8-10 Caustraat 18-20 Hoe werkt de Zierikzee Telefoon (01110) 2134-2531 Noordstraat 45 Haamstede Telefoon 497 Chr. Geref. Kerk Haamstede (Noordstr. 34): 10.00 en 15.00 uur. Geref. Gemeenten Haamstede (Ankerweg): 10.00 en 14.30 uur. Gevestigd in het zestiende eeuwse stadhuis, waarvan het oudste gedeelte in de veertiende eeuw als vleeshal werd gebouwd. Oorkonden schilderijen prenten bodemvondsten zilver kristal aardewerk zegelstempels scheeps modellen enz., geven tezamen een indruk van het rjjke verleden van deze onde stad. Geopend: maandag tot en met zaterdag van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangsprijs: volwassenen 50 cent, kinderen 25 cent. BEZOEKT HET 13 30-14.30 17.00 uur. TE LANGZAAM RIJDEN OP DE AUTO SNELWEG IS ONVEILIG EN STRAFBAAR Telefoon 213 Maar óók voor uw Hoogezoom 44 - Haamstede tel. 437 tuingereedschappen Vlc erenbedr,jf hoort echt Schouws K Voor iedere maaltijd K van topkwaliteit alle merken op het juiste gewicht en tegen voordelige prijzen! Aanpassen aan het algemene verkeerstempó van 80 a 90 km, js veel veiliger. Makelaarskantoor Molenweg 63 - Oosterland Telefoon (01114)578 Weet U wat een verstandig mens doet bij aan- en verkoop van on roerend goed? Hij vraagt géén be middeling aan een drukdoende scharrelaar maar wél aan een des kundig en beëdigd makelaar! SCHARENDIJKE Voor de postdienst is het kan toor voor het publiek geopend: van maandag t/m donderdag 10.30-12.30 en 14.00-15.00 uur (o.a. geldzaken en verdere z.g. handelingen), 17.30-18.00 uur al leen postzaken; vrijdags zelfde openingstijden (geld- en post zaken ook van 17.30-18.00 uur). R.K. Kerk Haamstede (Serooskerkseweg 2): Eucharistievieringen zaterdag avond 19.00 uur, zondag 8.30, 10.00 en 19.00 uur. Renesse (tent- kerk, Oude Moolweg): Eucharis tievieringen zaterdagavond 19.00 uur, zondag 8.00, 9.30, 11.00 en 19.00 uur. Burgh (Herv. kerk, Ring, centrum): In de maanden juli en augustus Eucharistievie ring zaterdag- en zondagavond 19.00 uur. Naast het verbod een motorrij tuig op de autosnelweg tot stil stand te brengen (artikel 88RVV heeft de wetgever bepaald dat alleen - maar dan ook alleen - in noodgevallen zoals bijvoor beeld biji motorpech, gestopt mag worden op de vluchtstro ken (uiterst rechts). De automobilist kan echter veel mogelijke noodgevallen voorko men. Zo zullen auto en automo bilist goed uitgerust moeten zijn en de benzinetank behoorlijk ge vuld. Het komen op de vluchtstrook voor een incidentele stop en het daarvan vertrekken, kan tal van moeilijkheden opleveren. Bij de I Bodedienst Rademaker, Haam stede. Dagelijks vanaf Westen- schouwen-Burgh en Haamstede, Scharendij ke, Brouwershaven n. Zierikzee en omgekeerd. Bodedienst Hart, Renesse. Op maandag, woensdag en vrijdag vanaf Renesse via Noordwelle, Serooskerke en Moriaanshoofd naar Zierikzee en omgekeerd. De bodediensten staan tevens in contact met de N.V. Goederen dienst Koophandel te Zierikzee, die een geregelde dienst onder houdt tussen Zierikzee en Rot terdam. Bodedienst Zierikzee-Goes. Een geregelde bodedienst per vracht auto tussen Zierikzee en Goes. Iedere werkdag. Ondernemer Blopiaard, p/a Bol werk, Nieuwe Haven, Zierikzee. N.V. Rotterdamsche Tramweg Mij. Dagelijks vrachtautodienst tussen Zierikzee en Rotterdam met aansluitende vrachtauto- diensten op het gehele eiland Schouwen - Duiveland. Directe doorvoer van goederen naar/van N.V. Ned Spoorwegen en Van Gend en Loos. steeds groter wordende snelhe- den is dit laatste niet alleen ge vaarlijk, maar eist bovendien een goed verkeersinzicht van de bestuurder. Een schone vluchtstrook garan deert in bepaalde noodsituaties, zoals het abrupt stoppen van een voorligger, een uitwijkmo gelijkheid. Rekening houdend met de toekomstige intensiteit van het gehele Nederlandse we gennet zal een vrije vluchtstrook op de autosnelweg voor ambu lance, brandweer, politie, wegen wacht en andere hulpverlenen de diensten de mogelijkheid scheppen om bij filevorming en ongelukken, via deze strook snel tot de plaats van het ongeval door te dringen. Geref. Kerk Haamstede: 9.00, 10.30 en 19.00 uur. Scharendijke: 9.30 en 14.30 uur. Brouwershaven: 10.00 en 14.30 uur. Bloemenmagazijn Zuidstraat 4 - Haamstede Telefoon (01115)566 met speciaal daarvoor ingerichte motorschepen. Vertrek vanuit de haven van Burghsluis. Zie onze folders. Aanm.: C, J. Moermond, Kloos- terweg 52, Haamstede, telefoon 01115-620 (Vo „Witte van Haem- stede”). Let op ons nieuwe adres Herv. Kerk Burgh: 10.00 uur. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur. Renesse: 9.00, 10.15 en 19.00 uur. Noordwelle: 10.15 uur. Scharendijke: 10.00 uur. Brouwershaven: 9.30 uur. Onder auspiciën van de V.V.V. Brouwershaven zullen er dit seizoen een tweetal kerkmuziek concerten in de grote Hervormde kerk en een toneelavond in het jeugdgebouw worden gehouden. De V.V.V. is er in geslaagd een uitstekend programma samen te stellen, dat zowel op het gebied van de kerkmuziek als cultu reel op een hoog peil staat. Zaterdag 24 juni a.s. des avonds om 8 uur zal het programma worden geopend door het Neder lands Kerkmuziek Ensemble uit Hilversum o l.v. mevrouw Mety Smit-Duyzentkunst, De koor werken met en zonder instru mentale begeleiding zullen wor den afgewisseld met instrumen tale werken, o.a. clavesymbel, blokfluiten, strijkers en blaas instrumenten. Naast de Nederlandse koor werken worden ook werken van buitenlandse componisten ten gehore gebracht. De teksten van deze buitenlandse werken zul len voor de bezoekers op een gestencild programma in het Ne derlands zijn vertaald. De prachtige geluidsakoustiek van de kerk waarborgt voor de toerist en bewoners een sfeer volle avond, die door het ont steken van de kaarsverlichting zal worden geaccentueerd. Op donderdag 29 juni ’s avonds om 8 uur zal de toneelgroep van de Hervormde Jeugdvereniging van het boeiende toneelstuk „Ruwe stormen”, van P. L. van Prooyen-Bogaerds, een herop voering geven. Gezien het succes van dit stuk, wat zich afspeelt ten tijde van de watersnoodramp 1953, heeft de V.V.V. dit stuk ook voor de toeristen en uiteraard voor die genen die dit stuk nog niet heb ben gezien opgenomen in het zomerprogramma Ter completering van het geheel zal tussen het eerste bedrijf wat zich afspeelt vóór de ramp en het tweede en derde bedrijf na de ramp een film worden ver toond van de ramp van 1 fe bruari 1953. Tenslotte zal op zondag 9 juli eveneens om 8 uur door de Mi chaelis Kantorij uit Amsterdam o l.v. Dick v. d. Eijnden een vo caal en instrumentaal program ma worden gebracht van Miniaturen in de kerkmuziek. De staat van dienst van dit en semble waarborgt een zeer aan trekkelijk programma van korte koorwerken van grote kerkmu- ziekcomponisten. Ook bij deze uitvoering worden de Neder landse teksten gegeven, terwijl de kaarsverlichting eveneens zal branden. Het was bij de organisatie he laas niet mogelijk dit concert niet anders dan op zondag te doen plaatsvinden. De V.V.V. hoopt ondanks deze moeilijkheid op een grote belangstelling. prikkeldraad, normaal gaas werk, kleurcarbolineum, kool- teer, bruine carbolineum, tuin netten, diverse soorten plastic (ook voor onderzeil in tenten), bestrijdingsmiddelen voor tuin en kamerplanten. Onze produkten munten uit in kwaliteit én zijn het voordeligst in prijs! Renesse - Hoogezoom - tel. 450 D. H. 15, Tandarts Haamstede: D. H. de Kup, Breedsteweg 15, spreekuur maandaig, dinsdag, donderdag uur, vrijdag 16.00- Zaterdag van 9.00- 10.00 uur. Spreekuur te Brou wershaven, woensdag 14.00- 15.00 uur. potplanten - tuinzaden - tuingereedschappen gazonmaaiers Ruim gesorteerd RENESSE Voor de post-, telegraaf- en te lefoondienst is het hulpkantoor voor het publiek geopend: van maandag t/m donderdag 8.30- 12.30 en 14.00-15.00 uur (o.a. geldzaken en verdere z.g. han delingen), 17.00-18.00 uur alleen postzaken; vrijdags zelfde ope ningstijden (geld- en postzaken ook van 17.00-18.00 uur); zater dags gesloten voor alle diensten. Laat ons U helpen met: Slavinken - Saucijzen - Tartaar - Karbonades - Gehakt enz. Verder alle vlees van rund, kalf en varken, meest van eigen geslacht en van eerste kwaliteit! Bekend z\jn wij om onze specifiek Schouwse artikelen: Zeeuwse worst - boeren-leverworst - preskop. Keus uit 30 soorten vlees waren en vele bij-artikelen en grote sortering diepvries-artikelen Voor de post-, telegraaf- en te lefoondienst is het hulpkantoor voor het publiek geopend: van maandag t/m donderdag 8.30- 12.30 en 14.00-15.00 uur (o.a. geldzaken en verdere z.g. han delingen), 17.00-18.00 uur alleen postzaken; vrijdags zelfde ope ningstijden (geld- en postzaken ook van 17.00-18.00 uur); zater dags geopend van 8.30-9.30 uur. ZWARTE ZES Artsen Haamstede: G. A. M. Stenger, Burghseweg 56, telef. (01115) 280. Spreekuren: maandag t/m vrij dag van 8.00-9.00 en van 17.00- 18.00 uur; zaterdag van 9.00-9.30 uur. Boodschappen vóór 9.30 u. Renesse: H. J. Simons, Hoge- zoom 186. Alle werkdagen van 8.00-9.00 en 5.00-6.00 uur. Brouwershaven: W. J. Terpstra. Spreekuur 8.00-9.00 uur. Scharendijke (in ’t wijkgebouw): W. J. Terpstra; maandag, woensdag en vrijdag van 11.00- 11.30 uur. v ïtor

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1967 | | pagina 2