I 5° Evenementenlijst Hoog- en Achter vrij? Voor vrij? laag water Dan pas inhalen! 150 120 ?0ö 450 330 240 300 240 132 1U 93 T60 i8ö 135 600 100 T 060 i110 72? 70 48? 80 T 210 140 ^20 25 s 180 540 90 -144 ^30 60 50 420 'W 210 40 ^21 130 -- 780 Vl2 97 ƒ00 3 150 C 120 150 s 130 DE BADCOURANT DAAROM JOO 27 0 zè60 ƒ40 ƒ20 ^6 WIST u 19 AUGUSTUS 1966 No. 9 Brouwershaven RENESSE teringen! SCHARENDIJKE voor Hoe werkt de RENESSE V I BADCOURANT 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 13.21 14.31 15.50 17.18 dat de duinen een be langrijke zeewerende functie voor Schouwen-Duiveland vervullen? dat de bescherming van de duinbelopen jaarlijks duizenden guldens vergt? dat moedwillige ver nieling van de beplanting op de duin hellingen U een be keuring kan bezorgen? Vele weggebruikers onderschat ten de lengte van de benodigde inhaalweg. Als u er vanuit gaat dat u 25 meter achter de voor ligger naar links gaat, dat de lengte van de in te halen auto 10 meter bedraagt en dat u 25 meter voorbij de ingehaalde auto Des zaterdags: voor de post dienst van 8.30-10.30 uur; voor de telegraaf- en telefoondienst van 8.30-10.30 uur. Laatste lichting brievenbus voor verzending per nachttrein: 17.00 uur. Gelegenheid tot afhalen van dagbladen van 17.40-18.10 uur. Op zondagen en feestdagen is het kantoor niet geopend. weer naar rechts gaat, dan is de formule voor de berekening van de inhaalweg: 60 (25 10 25) maal de eigen snelheid, gedeeld door de eigen snelheid, vermin derd met de snelheid van de in te halen auto. In de driehoek kunt u het zo af lezen: vanuit het getal op de ho rizontale lijn dat uw eigen snel heid aangeeft en vanuit het ge tal dat de snelheid van de in te halen voorligger aangeeft, dient u de lijn te volgen die schuin rechts, resp. schuin links naar beneden loopt. Op het snijpunt van deze lijnen vindt u dan de inhaalafstand. Maandag- en vrijdagavond: Uit- leenbibhotheek van 7 tot 8 uur, in Herv. Verenigingsgebouw. Zondag 21 augustus - 19.00 uur: Interkerkelijke zangdienst in de Herv. kerk. Des zaterdags: uur. n.m. 16.52 17.36 18.17 18.57 19.41 20.47 22.12 23.39 V~~ “V7 840 BURGH-HAAMSTEDE Badcourant, postbus 1, Zierikzee. Voor de post-, telegraaf- en te- v.m. 9.56 10.38 11.25' 23.54 12.20 0.49 1.52 3.04 4.35 T Laagwater n.m. 22.24 23.07 lefoondienst is het hulpkantoor voor het publiek geopend: van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30; 14.00-16.00; 17.30-18.30 uur. Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en ken van tochtjes te voet of per fiets. Op soms verrassend tus sen begroeide duinen gelegen akkerbouwpercelen kan men tijdens zo’n rustig uitstapje ge nieten van een fraai gezicht op de Ned. Hervormde kerk, die hoog torent boven dit in welig groen verscholen vriendelijke dorp. Voor de post-, telegraaf- en te. lefoondienst is het hulpkantoor voor het publiek geopend: van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30; 14.00-16.00; 17.30-18.30 uur. Des zaterdags: voor de post dienst van 8.30-10.30 uur; voor de telegraaf- en telefoondienst van 08.30.10.30 uur. Gelegenheid tot afhalen van dagbladen van 17.30-18.00 uur. Op zondagen en feestdagen is het kantoor niet geopend. Laatste lichting brievenbus voor verzending per nachttrein: 17.00 uur. werkt mede om de duinbeplanting in stand te houden en 5 te ontzien J loopt niet buiten de paden! J blijft buiten de af ras- 19 t/m 26 augustus Hoogwater v.m. 4.24 5.11 5.54 C Q'7 O. J 7.22 8.17 9.36 11.05 Bovenstaande tabel geldt het gehele strand rond Schou- wen’s duinstreek. Alleen houde men met het volgende rekening: in de eerste uren komt de vloed van de zuidkant opzetten door het Westgat, doch in de laatste twee uur massaal over de ban ken en in de Oosterschelde en ’t Brouwershavense Gat vrijwel gelijk. Het verschil in hoogwa ter te Westenschouwen is onge veer 10 minuten eerder. verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ocht- man te Zierikzee. Advertenties voor het volgende nummer moeten uiterlijk dinsdag morgen in ons bezit zijn, t.n.v. HAAMSTEDE-BURGH Zaterdag 20 augustus - 20.00 uur Concert op de muziektent te Burgh, door Kon. Harm. „Witte van Haemstede”. Dinsdag 23 augustus - 8.30 uur: Morgenwandeling in het Rijks- domein. Beginpunt Nieuwe Kweektuin. (2e weg links Adr. v. d. Weijdeweg inrijden). Woensdag 24 augustus - 10.00 uur: Boswandeling door en langs de bos- en duinbezittingen van het slot Haemstede. Sa menkomst bij slothek tegenover hotel Bom, kaarten verkrijgbaar bij beginpunt. 20.00 uur: Documentaire kleurenfilm „Schouwens West hoek”, in hotel Bom. Kassa open 19.15 uur. Alle leeftijden. Donderdag 25 augustus - 20.00 uur: Documentaire kleurenfilm „De bewoners van de inlagen”. Kassa open: 19.15 uur. Alle leef tijden. I SCHARENDIJKE Voor de postdienst is het kan toor voor het publiek geopend: van maandag tot en met vrijdag van 8.45-10.45; 14.00-15.00; 17.30 -18.30 uur. Des zaterdags: van 09.00_10.30 uur. Gelegenheid tot afhalen van dagbladen van 17.00-17.15. Voor de telefoon- en telegraaf dienst is het kantoor geopend: van maandag tot en met vrjjdag van 9.00-12.00; 14.00-15.00; 17.30 -18.30 uur. van 9.00-10.30 Zaterdag 20 augustus - 8.00 uur: Dorpshuis, dansen met de beat- groep „The Ravions”. Kaartver koop 19.30 uur. Zaterdag 27 augustus - 19.30 uur Afsluiting van het seizoen met muziek van „Luctor et Emergo” op de muziektent. De omgeving van Renesse is bij uitstek geschikt voor het ma-

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1966 | | pagina 1