I Beziensw aardigheden CJ laag water VOETGANGERS! V.V.V. feestavond Brouwershaven I S AUGUSTUS 1966 No. 7 Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Brouwershaven BROUWERSHAVEN OUWERKERK SCHARENDIJKE HAAMSTEDE - BURGH RENESSE garage ZIERIKZEE op De nieuwe bepalingen voor voet gangers schrjjven voor, dat U links van de rijbaan moet lopen. Waar voet- of rijwielpaden zyn, dient men deze te volgen! Vrijdag 5 augustus - 15.00 uur: .Van Schil tot klokhuis”. Alles over appels en peren, in Boom gaard „Boeyes Bosch” te Burgh. Ingang bij trapgevelhuisje in Burghse Ring. Maandag- en vrijdagavond: Uit- leenbibliotheek van 7 tot 8 uur, in Herv. Verenigingsgebouw. Zaterdag 13 augustus - 7.30 uur: Concert op muziektent door mu ziekvereniging uit Dreischor. 8.00 uur: (Dorpshuis) dansen. Dinsdag 9 augustus - 18.45 uur: Film voor kinderen; 20.00 uur: Film voor ouderen, „De dertien ezels” (Herv. Ver.-gebouw). Donderdag 11 augustus - 20.00 uur: Dia-avond „Schouwen bin nen en buiten de dijken” (Herv. Ver.-gebouw). Zaterdag 6 augustus - 20.00 uur: Grote V.V.V.-feestavond op het marktplein, met lampionoptocht, ballonnenwedstrijd en dansen op de markt. (Zie bericht elders in dit blad). HAAMSTEDE Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9.30.11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. van der Weij- deweg. Toegang gratis. RENESSE Bezichtiging Ned. Herv. Kerk elke dinsdag- en vrijdagmorgen van 11-12 uur. 12.31 13.21 14.15 15.19 16.36 10.00 en 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. v.m. 4.53 5.25 5.56 6.31 7.10 7.57 9.01 10.18 n.m. 22.56 23.30 Donderdag 11 augustus - 20.00 uur: Documentaire kleurenfilm „De bewoners van de inlagen”. Kassa open: 19.15 uur. Alle leef tijden. Woensdag 10 augustus - uur: Boswandeling door Dinsdag 9 augustus - 8.00 uur: Bioscoop (Dorpshuis) „Een reis naar de zon”. Voorverkoop en plaatsbespreking: maandag en dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur en tel. (01116) 345 en 209. I Vrijdag 12 augustus - 19.30 uur: Muziekuitvoering door „Apollo” uit Brouwershaven, met voor de kinderen lampionoptocht. BAOCOURINT Laagwater v.m. 10.32 11.07 11.48 0.09 0.54 1.42 2.39 3.54 het slot Fjaemstede. Sa menkomst bij slothek tegenover hotel Bom, kaarten verkrijgbaar bij beginpunt. 14.00 uur: Excursie per auto- I bus naar diverse landbouwbe drijven. Oogstmachines in wer king. Kaarten en inlichtingen bij de V.V.V.-kantoren. 18.00 uur: Wandeltocht door mooi natuurschoon. Start: ge meentehuis, Haamstede. Kaar ten afhalen bij de start en het V.V.V.-kantoor, Haamstede. Na volbrenging herinneringskruis. Organisatie: S.v. DFS en VVV. 20.00 uur: Documentaire kleurenfilm „Schouwens West hoek”, in hotel Bom. Kassa open 19.15 uur. Alle leeftijden. BROUWERSHAVEN Herv. Kerk. Bezichtiging iedere dag (behalve zondag) van 9.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, onder geleide. Inlich tingen bij de kosteres mevr. De Jonge-Hoekman, Noorddijkstr. nr. 44. Toegang 50 cent. Voor groepen ook buiten bovenver melde uren, in overleg met de kosteres. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met vrijdag ge opend. Toegangsprijs 50 en 25 cent. Burgerweeshuis, tentoonstelling Chinese kunst - Chinese tuin. Maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Toegang f 1,25, kinderen f 0,50. Morgenwandeling in het Rijks- domein. Beginpunt Nieuwe Kweektuin. (2e weg links Adr. I met beatgroep v. d. Weijdeweg inrijden). Kaartverkoop vanaf 7.30 uur. Woensdag 10 augustus: 19.30- 21.00 uur: zgn. wandelconcert op het orgel van de Herv. kerk. Maandag 8 augustus - 20.00 uur: Populair concert door Kon. har monie „Witte van Haemstede”, op parkeerterrein voor „Gin- sterveld”. 20.00 uur: Ballonoptocht van Haamstede naar „Ginsterveld”. Ballonnen afhalen bij Dijkman. Zaterdag 6 augustus - 7.30 uur: Dinsdag 9 augustus - 8.30 uur: Concert op muziektent door „Luctor et Emergo”, Renesse. 8.00 uur: Dansen (Dorpshuis) „The Jesters”. A.s. zaterdag 6 augustus organi seert V.V.V. Brouwershaven een openluchtfeest, waarbij als eve nementen voor jong en oud een ballonnenwedstrijd (met vele prijzen), een groot kampvuur en een lampionoptocht. Het marktplein wordt voor deze gelegenheid feestelijk verlicht en de muziekvereniging „Apol lo” (Brouwershaven), o.l.v. de heer E. A. de Looff, en de Boe renkapel uit Zonnemaire, o.l.v. de heer L. Braber, zorgen voor muzikale opluistering en dans muziek. Terugdenkend aan het succes van het vorige jaar, kunnen we een bezoek aan Brouwershaven beslist aanbevelen. Aan vang: 20.00 uur. De lampions zijn verkrijgbaar a 50 cent op de Markt, van 18.00- 20.00 uur; eveneens kaarten voor de ballonnenwedstrijd (gratis). r-, Zaterdag 13 augustus - 20.00 uur r V Atl AITI Allt ATI 11 iet Muziekconcert en taptoe door de IJ vlldlIdltUIlllJ'I j}e Vries-Robbé harmonie” uit Gorinchem. Plaats: muziektent, Burgh. Alle dagen (niet op zondag): 10.00-13.00 uur, 14.00-18.00 uur, 19.00-21.00 uur: Tentoonstelling „Natuur en struktuur”. Een beeld der vormenwereld en or- ganisatiestrukturen rondom ons. Met verdere demonstratie hand vormen keramiek door Wim Luijendijk en demonstratie handweven, spinnen en batik ken door Joke Noest Plaats: oude o.l-school in de Noord- straat te Haamstede. j Dinsdag 9 augustus - 8.00-9.00 I uur: Orgelconcert door Dirk I Jansz. Zwart, op het prachtige orgel van de Grote kerk. Trekken door het duin met de vuurtoren als veilig baken, te gen het verdwalen het is het (bijna) altijd mogelijke avon- langs de bos- en duinbezittingen tuur, vooral voor de jongeren, van Haemstede. Sa die niet bang zijn voor wat wind of een bui. Als het strand wat al te guur is, zijn er nog atlijd de domeinduinen, als wel kome buiten-attractie. 5 t/m 12 augustus Hoogwater n.m. 17.13 17.44 18.18 18.49 19.30 20.22 21.30 22.53 Bovenstaande tabel geldt voor het gehele strand rond Schou wen’» duinstreek. Alleen houde men met het volgende rekening ih de eerste uren komt de vloed van de zuidkant opzetten door het Westgat, doch in de laatste twee uur massaal over de ban ken en in de Oosterschelde en ’t Brouwershavense Gat vrijwel gelijk. Het verschil in hoogwa ter te Westenschouwen is onge veer 10 minuten eerder. Donderdag 11 augustus - 8.00 uur: Bioscoop (Dorpshuis), „Der Vögelhandler”. Voorverkoop en plaatsbespreking woensdag en donderdag van 9.00 tot 11.00 uur en tel. (01116) 345 en 209. DE BADCOURANT verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ocht- man te Zierikzee. Advertenties voor het volgende nummer moeten uiterlijk dinsdag morgen in ons bezit zijn, t.n.v. Badcourant, postbus 1, Zierikzee. Woensdag 10 augustus - 8.00 uur: (Herv. kerk) Internationale zangdienst. Medewerking van zang- en muziekgroep uit Wup pertal en de zangeres Frannie Faassen. Toegang vrij. Mittwoch 10 August. 8.00 Uhr: Zwei Sprachen Gesang- dienst. Sangercreis aus Wupper tal und Frannie Faassen. Zu- gang frei. 8.00 uur: Dansen (Dorpshuis) met beatgroep „The Jesters”. Kaartverkoop vanaf 7.30 uur. s

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1966 | | pagina 1