I I I i en Evenementenlijst Hoog- a 9 Bezienswaardigheden laag water Arzt uml Patiënt DAAROM Houdt de duinstreek schoon! S EN DIT Lijst van autodealers A S' WIST U 29 JULI 1966 No. 6 n.m. t 6 SCHARENDIJKE ZIERIKZEE HAAMSTEDE-BURGH OUWERKERK RENESSE Volkswagen. 10.00 n! d e Weg met rommel ig BADCOURANT Nieuwerkerk: M. van Dijke: N.S.U. Garage Wandel: Skoda. Ouwerkerk: Garage Remeeus: B.M.W. Géén duidelijker zomers accent kan worden gezet op de image van het vaderlandse - en dus ook Schouwen-Duivelandse - landschap, dan door een gelend korenveld. Als de wind golft door het wui vend koren, ondergaat men de sfeer van het „goede seizoen” als een stille verrukking. HAAMSTEDE Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9.30.11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „Dé Blinkert”, A. van der Weij- deweg. Toegang gratis. RENESSE Bezichtiging Ned. Herv. Kerk elke dinsdag- en vrijdagmorgen van 11-12 uur. werkt mede om de duinbeplanting 29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. Noordgouwe: Garage Akkerdaas: Opel. Zierikzee: Garage Van der Wekken: Fiat, Austin. Garage Glerum: Ford. Garage Braai: Renault. Bruinisse: Garage Elenbaas: Peugeot, Triumph Renesse: K. J. Goedbloed: Citroen, Pan hard. Fa. W. Giljamse: D.A.F., Simca, Mercedes en D.K.W. 13.24 14.11 14.55 15.33 16.08 16.43 17.13 n I. r> n.m. 18.29 19.17 19.59 20.37 21.14 21.49 22.23 22.56 Zaterdag 6 augustus - 7.30 uur: Concert op de muziektent door Luctor ét Emergo uit Renesse. Zaterdag 6 augustus - 8.00 uur: Dansen met beatgroep The Jes ters. Kaartverkoop vanaf 19.30 uur. Maandag- en vrijdagavond: Uit- leenbibhotheek van 7 tot 8 uur, in Herv. Verenigingsgebouw. Woensdag 3 augustus - 2.00 tot 4.30 uur: Hengelwedstrijd. van de duinbelopen jaarlijks duizenden guldens vergt? j dat moedwillige ver nieling van de beplanting op de duin hellingen U een be keuring kan bezorgen? Kaartver- wandel LINKS. Laagwater v.m. 6.02 6.54 7.38 8.17 8.52 9.24 9.58 10.32 Dinsdag 2 augustus - Dorpshuis, bioscoop „Palmen en muziek”. Voorverkoop en plaatsbespre king maandag en dinsdag van 9.00 tot 11.00 uur. Alle leeftij den. Maandag 1 augustus - 20.00 uur: baillonoptocht. Ballonnen ver krijgbaar bij Garage Dijkman. Vertrek gemeente Burgh. Eind punt Westenschouwen. Woensdag 3 augustus - uur: Boswandeling door en langs de bos- en duinbezittingen van het slot Fjaemstede. Sla- menikomst bij slothek tegenover hotel Bom, kaarten verkrijgbaar bij beginpunt. BROUWERSHAVEN Herv. Kerk. Bezichtiging iedere dag (behalve zondag) van 9.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, onder geleide. Inlich tingen bij de kosteres mevr. De Jonge-Hoekman, Noorddijkstr. nr. 44. Toegang 50 cent. Voor groepen ook buiten bovenver melde uren, in overleg met de kosteres. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met vrijdag ge opend. Toegangsprijs 50 en 25 cent. Burgerweeshuis, tentoonstelling Chinese kunst - Chinese tuin. Maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Toegang f 1,25, kinderen f 0,50. Vrijdag 29 juli - 15.00 uur: ,Van schil tot klokhuis Alles over appels en peren, in Boomgaard „Boeyes Bosch” te Burgh. In gang bij trapgevelhuisje in Burghse Ring. Oft melden sich (besonders deutsch sprechende Personen) am Krankenhaus, wenn sie nur eine lichte Krankheit oder kleine Verletzung haben. Es sei darauf hinggewiesen dasz in dergleichen Fallen zuerst ein Hausarzt konsultiert werden musz. Wenn dieser Aufnahme in ein Krankenhaus vorschreibt, kann Hilfe oder Verpflegung folgen. Man merke sich deshalb Nah- men und Adresse von dem Arzt in der Ortschaft wo man seine Ferien verbringt! Dinsdag 2 augustus - 8.30 uur: Morgenwandeling in het Rijks- domein. Beginpunt Nieuwe Kweektuin. (2e weg links Adr. v. d. Weijdeweg inrijden). I Brouwershaven: Garage Slager: Woensdag 3 en 10 augustus: zgn. Wandelconcerten op het kerkorgel van de. Ned. Herv. Kerk te Ouwerkerk 19.3021.00 uur. Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Brouwershaven j Loop op de wegen, waar geen of fietspad is, altijd 29 juli t/m. 5 augustus Hoogwater v.m. 12.27 0.53 1.43 2.27 3.08 3.47 4.20 4.53 Bovenstaande tabel geldt voor het gehele strand rond Schou- wen’s duinstreek. Alleen houde men met het volgende rekening: in de eerste uren komt de vloed van de zuidkant opzetten door het Westgat, doch in de laatste twee uur massaal over de ban ken en in de Oosterschelde en ’t Brouwershavense Gat vrijwel gelijk. Het verschil in hoogwa ter te Westenschouwen is onge veer 10 minuten eerder. in stand te houden en y te ontzien! loopt niet buiten de paden! blijft buiten de afras- teringen Donderdag 4 augustus - Groot mosselfeest. Voor programma, zie aanplakbiljetten. Wcensdag 3 augustus - 8.00 uur: Zomeravondstilte. (Herv. Kerk) Spreker ds. J. van Dijk, Den Haag. Onderwerp ..Het is niet te geloven”. Soliste Mevr, de Vries-Holm. sopraan. Toegang vrij. Wcensdag 3 augustus - 8.00 uur: Dorpshuis: Dansen met beat- groep The Jesters. 1 koop vanaf 19.30 uur. Donderdag 4 augustus - Bios coop ..Een wonderlijke zomer”. Voorverkoop en plaatsbespre king, woensdag en donderdag van 9.00 uur tot 11.00 uur. Alle leeftijden. DE BADCOURANT verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ocht- man te Zierikzee. Advertenties voor het volgende nummer moeten uiterlijk dinsdag morgen in ons bezit zijn, t.n.v. Badcourant, postbus 1, Zierikzee. De fraaie natuur in de Westhoek van Schouwen wordt nog al te vaak ontsierd door achtergelaten dozen, conservenblikjes, flessen, papier, e.d. Geen weldenkend mens stelt deze rommel op prijs en het is zeker geen te grote moeite dit afval daar te deponeren waar het de aanblik van het mooie duingebied niet ontsiert. Zaterdag 30 juli - 2.50 uur: t.v.-reportage finale wereld kampioenschap voetballen. Plaatsreservering van 9.00 tot 11.00 uur. Dorpshuis 8.00 uur dansen met beatgroep The Jes ters. Kaartverkoop vanaf 19.30 uur. Wcensdag 3 augustus - 14.00 uur: Excursie per autobus naar diverse landbouwbedrijven. Oogstmachines in werking. Kaarten en inlichtingen bij de V.V.V.-kantoren. Donderdag 4 augustus - 20.00 uur: Documentaire kleurenfilm. ,.De bewoners van de inlagen”. Kassa open: 19.15 uur. Alle leef tijden. Vrijdag 5 augustus - 15.00 uur: ,.Van Schil tot klokhuis”. Alles over appels en peren, in Boom gaard „Boeyes Bosch” te Burgh. Ingang bij trapgevelhuisje in Burghse Ring. Woensdag 3 augustus - 18.00 uur: Wandeltocht door mooi na tuurschoon. Start: gemeente huis te Haamstede. Kaarten af halen bij de start en het V.V.V- kantoor, Haamstede. Na vol brenging herinneringskruis. Or ganisatie: S.v. D.F.S. en V.V.V. Woensdag 3 augustus - 20.00 uur: Documentaire kleurenfilm „Schouwens Westhoek” in ho tel Bom. Kassa open: 19.15 uur. Alle leeftijden. J dat de duinen een be- j langrijke zeewerende functie voor Schouwen-Duiveland vervullen? dat de bescherming

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1966 | | pagina 1