I I s Evenementenlij st HAAMSTEDE-BURGH en laag water BV Houdt de duinstreek schoon! WAARSCHUWING autodealers S van Garage Elenbaas: Peugeot. Lijst EN DIT Bezienswaardigheden u00« HAAMSTEDE WIST u s DAAROM 22 JULI 1966 No. 5 I Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Brouwershaven Volkswagen. 6.45 BADCOURANT Nieuwerkerk: M. van Dijke: N.S.U. Garage Wandel: Skoda. Ouwerkerk: Garage Remeeus: B.M.W. Houdt U aan de volgende voor schriften: Zwem niet bij eb of laag water. Dit is zéér gevaarlijk. Het is niet toegestaan zich met een roeiboot, kano, rubberboot, rub berband, luchtbed of enig ander tot driven geschikt voorwerp vanaf het strand in zee te be geven. Bruinisse: Triumph Renesse: K. J. Goedbloed: Citroen, Pan hard. Fa. W. Giljamse: D.A.F., Simca, Mercedes en D.K.W. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 13.02 14.04 15.09 16.20 17.31 18.29 n.m. 17.57 18.44 19.31 20.22 21.26 22.37 23.52 v.m. 11.04 12.00 0.28 1.29 2.30 3.42 4.51 6.02 Noordgouwe: Garage Akkerdaas: Opel. Zierikzee: Garage Van der Wekken: Fiat, Austin. Garage Glerum: Ford. Garage Braai: Renault. geniet van het „zitje” in de vakjes, maar laat de rijsschermen zelf met rust! blijft aan de zeezijde van werkt mede om de rijsschermen in stand te houden en te ontzien en breek geen stokken of takjes af! Laagwater n.m. 23.34 Tegen de avond vereenzaamt het overdag drukke strand. Wie ge- geduld heeft echter krijgt nog veel schoons te zien, met als extra daarbij fraaie fotokansen. Van silhouetopnamen tegen het dovend daglicht, kan een bijzondere stemming uitgaan. 13.30-1600 6.30 uur: BROUWERSHAVEN Herv. Kerk. Bezichtiging iedere dag (behalve zondag) van 9.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, onder geleide. Inlich tingen bij de kosteres mevr. De Jonge-Hoekman, Noorddijkstr. nr. 44. Toegang 50 cent. Voor groepen ook buiten bovenver melde uren, in overleg met de kosteres. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met vrijdag ge opend. Toegangsprijs 50 en 25 cent. Burgerweeshuis, tentoonstelling Chinese kunst - Chinese tuin. Maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Toegang f 1,25, kinderen f 0,50. I DE BADCOURANT verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ocht- man te Zierikzee. Advertenties voor het volgende nummer moeten uiterlijk dinsdag morgen in ons bezit zijn, t.n.v. Badcourant, postbus t, Zierikzee. Brouwershaven: Garage Slager: «gJM— 22 tot en met 29 juli Hoogwater v.m. 5.27 6.18 7.06 7.56 8.56 10.07 11.22 12.27 Bovenstaande tabel geldt voor het gehele strand rond Schou- wen’s duinstreek. Alleen houde men met het volgende rekening: in de eerste uren komt de vloed van de zuidkant opzetten door het Westgat, doch in de laatste twee uur massaal over de ban ken en in de Oosterschelde en ’t Brouwershavense Gat vrijwel gelijk. Het verschil in hoogwa ter te Westenschouwen is onge veer 10 minuten eerder. SCHARENDIJKE Maandag- en vrijdagavond: Uit- leenbibllotheek van 7 tot 8 uur, in Herv. Verenigingsgebouw. Zaterdag 23 juli - 13.30-16.00 uur: Strandfeest. 19.00 uur voet balwedstrijd Z.S.C.-v. d. Wek ken. Maandag 25 juli - 18.30 uur: Brommer puzzelrit. Vertrek Ned. Herv. Verenigings gebouw. Dinsdag 26 juli - 18.45 uur: Film voor de kinderen; 20.00 ur: film voor de ouderen „over va kantie gesproken”. Woensdag 27 juli uur: Strandfeest; avondwandeling. Donderdag 28 juli - 20.00 uur: Dia-avond, „Schouwen binnen en buiten de dijken”. Dinsdag 26 juli - 8.30 uur: Mor genwandeling in het Rijksdo- mein. Beginpunt Nieuwe Kweektuin. (2e weg links Adr. v. d. Weijdeweg inrijden). Woensdag 27 juli - 10.00 uur: Boswandeling door en langs de bos- en duinbezittingen van het slot Haemstede. Samenkomst bij slothek tegenover hotel Bom, kaarten verkrijgbaai’ bij begin punt. Woensdag 27 juli - 14.00 uur: Excursie per autobus naar di verse landbouwbedrijven. Oogst- machines in werking. Kaarten en inlichtingen bij de V.V.V.- kantoren. Woensdag 27 juli - 14.30 uur: Wandeltocht door mooi natuur schoon. Start: gemeentehuis te Haamstede. Kaarten afhalen bij OUWERKERK Woensdag 27 juli, 3 en 10 au gustus: zgn. Wandelconcerten op het kerkorgel van de Ned. Herv. Kerk te Ouwerkerk, 19.30 -21.00 uur. Donderdag 28 juli - 20.00 uur: Concert door het „Northamp- ton Men’s Own mannenkoor in uur: de Ned. Herv. Kerk te Nieuwer- Sportveld Laóne, voetbal „Re- kerk. De fraaie natuur in de Westhoek van Schouwen wordt nog al te vaak ontsierd door achtergelaten dozen, conservenblikjes, flessen, papier, e.d. Geen weldenkend mens stelt deze rommel op prijs en het is zeker geen te grote moeite dit afval daar te deponeren waai’ het de aanblik van het mooie duingebied niet ontsiert. Weg met de rommel! Loop op de wegen, waar geen wandel of fietspad is, altijd LINKS. nesse cup 1966” Kampeerterrei nen Julianahoeve-Ongerepte. 7.35 uur: Kampeerterreinen In- ternationaal-Wilhelminahoeve. Dorpshuis 8.00 uur: dansen met beatgroep The Jesters. Donderdag 28 juli - 7.00 uur: Sportveld Laóne, voetbal „Re nesse cup 1966” finale tussen winnaar Poule A en Poule B. Dorpshuis 19.30 ur: t.v.-reporta ge wereldkampioenschap voet bal 3e en 4e plaats. Vrijdag 29 juli - 8.00 uur: Herv. Kerk. De neger spreekt. Pro gramma verzorgt door de voor drachtkunstenaar Otto Sterman. Dorpshuis 8.00 uur: bioscoop Peter schiet raak (Peter schiesst den Vogel ab). Zaterdag 30 juli - 2.50 uur: (Dorpshuis) t.v.-reportage we- reldkampioenschapp voetbal, fi nale Wembley stadion te Lon den. 8.00 uur Dorpshuis, dansen met beatgroep The Jesters. Voor de t.v.-reportages plaats- reservering dagelijks van 9 tot 11.00 uur aan het dorpshuis. Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9.30.11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. van der Weij deweg. Toegang gratis. RENESSE Bezichtiging Ned. Herv. Kerk elke dinsdag- en vrijdagmorgen van 11-12 uur. J dat de rijsschermen aan de duinvoet die nen om het zand „vast te houden”? dat zee en wind in nimmer aflatende be weging de duinen „aanvallen”? dat moedwillige ver nieling van de rijs schermen u een bekeu ring kan bezorgen? I de rijsschermen! i de start en het V.V.V.-kantoor, Haamstede. Na volbrenging her- inneringskruis. Organisatie: S.v. D.F.S. en V.V.V. Woensdag 27 juli - 20.00 uur: Document, kleurenfilm „Schou- wens Westhoek” in hotel Bom. Kassa open: 19.15 uur. Alle leef tijden. Donderdag 28 juli - 20.00 uur: Documentaire kleurenfilm „De bewoners van de inlagen”. Kas sa open: 19.15 uur. Alle leef tijden. Vrijdag 29 juli - 15.00 uur: ,Van schil tot klokhuis”. Alles over appels en peren, in Boomgaard „Boeyes Bosch” te Burgh. In gang bij trapgevelhuisje in Burghse Ring. Alle dagen (niet op zondag): 10.00-13.00 uur; 14.00-18.00 uur; 19.00-21.00 uur: Tentoonstelling „Natuur en struktuur”. Een beeld der vormenwereld en or ganisaties! ruk turen rondom ons. Met verdere demonstratie hand vormen keramiek door Wim Luijendijk en demonstratie handweven, spinnen en batik ken door Joke Noest. Plaats: Oude o.l.-school in de Noord- straat te Haamstede. RENESSE Zaterdag 23 juli - (Dorpshuis) 14.50 ur: t.v. reportage wereld kampioenschap voetbal le kwartfinale: 18.30 uur 2e kwart finale. Maandag 25 juli - 6.45 uur: Sportveld Laóne, voetbal „Re nesse cup 1966”. Kampeerterrei nen Internationaal-Schouwen. 7.35 uur Julianahoeve-N.V.V. Dorpshuis 7.30 uur: t.v.-reporta ge wereldkampioenschap voet bal le halve finale. Dinsdag 26 juli - 6.45 uur: Sportveld Laóne, voetbal Renes se cup 1966” Kampeerterreinen Schouwen-Wilhelminahoeve. 7.35 uur N.V.V.-Ongerepte. Dorpshuis: 7.30 uur t.v.-reporta ge wereldkampioenschap voet bal, 2e halve finale. Woensdag 27 juli

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1966 | | pagina 1