w Onderhoud is behoud van eeii Overpeinzingen badgast autodealers Lijst van DE KERKDIENSTEN BODEDIENSTEN SPREEKUREN WARNUNG 11 SCHOUWEN’S BADCOCRANT PAGINA 3 Hoe werkt de Renesse: Volkswagen. Zondag 17 juli 1966 9.00-10.30 van Artsen 10.00, maandag, Terpstra W. J. Haamstede: y Noordgouwe: Garage Akkerdaas: Opel. Banden. Als uw banden bij con trole nog profiel vertonen op het gehele oppervlak, kunnen ze er nog mee door. Is er hier en daar géén profiel meer te zien of komt het canvas er zelfs door, dan kunt u geen dag langer wachten! Denk regelmatig om de juiste bandenspanning. (oftewel op een normaal auto stuur niet meer dan pl.m. 8 cm cirkelomtrek). Renesse: H. J. Simons, Hoge- zoom 186. Alle werkdagen van 8.00-9.00 uur en 5.00-6.00. Vanaf 12 juli van 8.00-9.00 uur, 1.00- 2.00 en 5.00-6.00 uur. Haamstede: G. A. M. Stenger, Burghseweg 56. telef. (01115) 280. Spreekuren: maandag t m vrij dag van 8.00-9.00 en van 17.00- 18.00 uur; zaterdag van 9.00-9.30 uur. Boodschappen vóór 9.30 u. C. Romeyn, Torenweg 36, Haam stede. Praktijk vanaf 10 juli: camping ..De Duinhoeve”, „Gin- sterveld”, „De Maire”, Algemene Bank Nederland en woongebied en omgeving vliegveld-vuurto- ren. Spreekuren: 8.00-9.00 uur en 19.00-20.00 uur. Geref. Gemeenten Haamstede: (Ankerweg): 14.30 en 19.00 uur. Geref. Gemeenten in Ned. Renesse: (Evangelisatiegebouw, Moolweg): 10.00 en 14.30 uur. Zierikzee: Garage Van der Wekken: Fiat, Austin. Garage Glerum: Ford. Garage Braai: Renault. Ned. Herv. Kerk Burgh: 9.00 uur (jeugddienst) en 10.00 uur. Haamstede. 10.00 en 19.00 uur. Renesse: 9.00 en 10.15 uur. Noordwelle: 19.00 uur. Scha- rendyke: 10.00 uur, 19.00 uur in terkerkelijke zangdienst. Brou wershaven: 10.00 uur. Bodedienst Radeinaker, Haam stede. Dagelijks vanaf Westen- schouwen-Burgh en Haamstede, Scharendijke. Brouwershaven n. Zierikzee en omgekeerd. Bode dienst Hart, Renesse. Op maandag, woensdag en vrijdag vanaf Renesse via Noordwelle, Serooskerke en Moriaanshoofd naar Zierikzee en omgekeerd. De bodediensten staan tevens in contact met de N.V. Goederen dienst Koophandel te Zierikzee, die een geregelde dienst onder houdt tussen Zierikzee en Rot terdam. Bodedienst Zierikzee-Goes. Een geregelde bodedienst per vracht auto tussen Zierikzee en Goes. Iedere werkdag. Ondernemer: per adres Bolwerk Nieuwe Haven, Zierikzee. N.V. Rotterdamsche Tramweg Mij. Dagelijks vrachtautodienst tussen Zierikzee en Rotterdam met aansluitende vrachtauto- diensten op het gehele eiland Schouwen - Duiveland. Directe doorvoer van goederen naar/van N. V. Ned. Spoorwegen en Van Gend en Loos. n ge- geen S vinnl Richtingaanwijzers. Als u toch bezig bent met het zaterdagse autopoetsen, kijkt U dan meteen of uw richtingaanwijzers, of, in goed Nederlands, uw clignoteurs wel werken. Dat geldt ook voor de stop- of remlichten. Door een zwaar voorwerp op de rempe daal te leggen (steen) kunt U zelf de remlichten even contro leren. Neem altijd een set reserve lamp j es mee. Het scheelt U op z’n minst bij aanhouding een prosec-verbaal als U een de fect lampje meteen kunt ver wisselen. Vitlaat. Een lekke - en dus niet meer geluiddempende -uitlaat pijp vergroot de kans op gas ontwikkeling in de cabine. U kunt het controleren door de uit laat even af te sluiten. De mo tor moet dan afslaan als alles in orde is. Andere - vaak ongevallen ver oorzakende - punten zijn: los staande stoelen, uitstekende de len aan een auto, gescheurde chassis veerbladen, defecte bor ging van koppelingen bij vracht auto’s met caravanhaken. Laat bij aankoop van een tweede- handsauto de wagen eerst keu ren. Een verstandig voorstel is de kosten van de keuring voor eigen rekening te nemen als de auto in orde wordt bevonden, en als de wagen niet goed is de kosten door de verkoper te la ten voldoen! Zondagsschool Haamstede Tijdens de morgendienst iedere zondag zondagsschool. Na de kerkdienst kunnen de kinderen afgehaald worden in de winter- kerk van de Herv. kerk. Rooms Katholieke Kerk Haamstede: Eucharistievierin gen om 7.30, 9, 10.30 en 20 uur. Renesse: Eucharistievieringen om 8, 9.30, 10.30 en 19 uur in de kerktent welke staat opge steld op het parkeerterrein aan de Oude Moolweg. auf einemen Gimmireiien, Lult, bett Oder in irgend welchem zum schwimmen geeignetes Fahrzeug oder Objekt vom Strande ins Wasser zu begeben. I 15.00 uur. RENESSE Voor de post-, telegraaf- en te lefoondienst is het hulpkantoor voor het publiek geopend: van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30; 14.00-16.00; 17.30-18.30 uur. Des zaterdags: voor de post dienst van 8.30-10.30 uur; voor de telegraaf- en telefoondienst van 08.30-10.30 uur. Gelegenheid tot afhalen van dagbladen van 17.30-18.00 uur. Op zondagen en feestdagen is het kantoor niet geopend. Laatste lichting brievenbus voor verzending per nachttrein: 17.00 uur. BURGH-HAAMSTEDE Voor de post-, telegraaf- en te lefoondienst is het hulpkantoor voor het publiek geopend: van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30; 14.00-16.00; 17.30-18.30 uur. Des zaterdags: voor de post dienst van 8.30-10.30 uur; voor de telegraaf- en telefoondienst van 8.30-10.30 uur. Gelegenheid tot afhalen van dagbladen van 17.40-18.10 uur. Op zondagen en feestdagen is het kantoor niet geopend. Laatste lichting brievenbus voor verzending per nachttrein: 17.00 uur. Brouwershaven: Garage Slager: D. H. 15, Geref. Kerk (vrijgemaakt) Haamstede: 19.00 uur in de Chr. Gerei, kerk. Brouwershaven: 10.00 en 15.00 uur. Chr. Geref. Kerk Haamstede: (Noordstr. 34): 9.00, 10.30 en 15.00 uur. Brouwershaven: W. J. Terpstra. i Spreekuur 8.00-9.00 uur. I Scharendijke (in 't wijkgebouw): j W. J. Terpstra; maandag, I woensdag en vrijdag van 11.00- 11.30 uur. Ouwerkerk: Ik kan mij voorstellen, dat de i Garage Remeeus: B.M.W. bevoegde autoriteiten de zucht slaken: „Wij hebben geen geld Nieuwerkerk: M. van Dijke: N.S.U. Garage Wandel: Skoda. T Geref. Kerk. Haamstede: 9.00, 10.30 en 17.00 uur, Renesse: 19.00 uur, Scha rendijke: 10.00 en 14.30 uur. Brouwershaven: 10.00 en 14.30 uur. wen geweldig veel voordelen. Maar zou het niet goed zijn in- I dien de gasten van het eiland ook eens enkele wensen naar voren brengen? Reeds vorig jaar viel te consta teren, dat het ontbreken van een riolering op de grote kam- I peerterreinen langs de Hoge Weg tot hygiënische noodtoe standen leidt. Elke wandelaar langs de Hoge Weg zal dit met opgetrokken neus beamen. om alles te doen wat noodzake- is”. Ik dacht dat de toeristen geza menlijk enige honderdduizenden guldens per dag op Wester- Bruln4SSe- schouwen achterlaten en mocht I Garage Elenbaas: Peugeot, hieruit niets af te zonderen zijn, I Triumph Technische gebreken die aan de bestuurder van een auto bekend zijn of redelijkerwijs bekend kunnen zijn worden gerekend tot de nalatigheid van die chauf feur. Of het nu bij een controle of een aanrijding is: dan zit hij of zij fout! Met gladde banden bijvoorbeeld, slechte remmen, onjuiste verlichting, kapotte stuurinrichting en noemt U maar op. Onderstaand daarom een paar tips voor het regelma tig zélf controleren van auto- onderdelen die van primair be lang zijn. Want: onderhoud is behoud; behoud van uw auto en U zélf! Remmen. Trap de rem - terwijl de auto stilstaat - zo diep mo- gelijk in. Laat hem weer opko- i men en trap dan nogmaals zo ver i mogelijk naar beneden. Als U S de tweede keer nu aanzienlijk S minder diep kunt trappen, dan - 1 in het hard nodig de automon teur erbij te roepen. Tijdens de zaterdagse wasbeurt even pro beren! Controleer de werking van de handrem bij voorkeur op een helling. Kunt U de handrem steeds verder uitrekken, zonder dat U weerstand voelt, dan ook deze laten bijstellen. Rij niet met de handrem „erop” weg! Stuurinrichting. Defecten aan de stuurinrichting zijn levens gevaarlijk. Laat uw auto hierop regelmatig nakijken. Stuurspe- ling kunt U zelf constateren. Houdt het stuur met beide han den vast. Draai het stuur, waar bij één hand op dezelfde hoogte K. J. Goedbloed: Citroën, Pan-I blijft rusten (U kunt ook iets I plakken op het stuur daar waar o. bijvoorbeeld uw linkerduim zit Fa. W. Giljamse: D.A.F., Simca, by het uitgangspunt). Daar waar Mercedes en D.K.W. I weerstand wordt ondervonden bij het draaien (als de wielen eveneens gaan bewegen) is het tweede meetpunt. De hoek tussen het uitgangs punt en dit punt van weerstand mag niet groter zijn dan 30° DENKT IN UW VAKANTIE niet alleen om de nachtrust van uw eigen kinderen, maar ook om die van uw buren- i vakantiegangers! Breng 's avonds in uw om- geving (door uw optreden) rust en sfeer. Laat vooral de radio een ge- S not voor U zelf zijn en ergernis voor uw omgeving! Een dezer dagen, genietend van zee, zon en wind op het onvol prezen Westerschouwse strand realiseerde ik mij, dat de inva sie van vakantiegangers behalve - veel geld in het laadje ook een aantal problemen veroorzaakt. Als gevolg van dijk en brug is de stroom toeristen zo groot ge worden, dat de voorzieningen welke voor de vaste bewoners van het eiland gedurende tien maanden van het jaar voldoen de geacht mogen worden, hope loos tekort schieten. De vakantiegangers zijn in het algemeen vol lof over de moge lijkheden tot recreatie, dat zij aan kritische opmerkingen niet toekomen en inderdaad, verge leken met andere Nederlandse badplaatsen, heeft Westerschou- Beobachten Sie bitte stekende Vorschrifte. Schwimmen Sie niemals wenn es Ebbe oder niedriges Wasser gibt. Das ist sehr gefahrlich. Haamstede: D. H. de Kup. Es ist verboten sich in einem j Breedsteweg 15, spreekuur Ruderboot, Kajak, Gummiboot, i maandag, dinsdag, donderdag 13.30-14.30 uur, vrijdag 16.00- 17.00 uur. Zaterdag van 9.00- 10.00 uur. Spréekuur te Brou wershaven, woensdag 14.00- ■TULI 1966 dan zou het instellen van een kampeerbelasting van bv. 25 et. per dag de middelen moeten verschaffen om de dringend noodzakelijke maatregelen te nemen. Niets doen leidt tot een nood situatie. Misschien hebben andere bad gasten ook een mening ten aan zien van deze en andere wensen. Het zou toe te juichen zijn, in dien de badcourant hun wen sen kon vertolken. B. BOTMAN - Etten/Leur. Hebt u wel eens getracht als voetganger met kinderen veilig van Burgh over het fietspad het strand in de Westhoek te berei ken? Een apart voetpad is thans een zeer urgente zaak geworden. Men kan niet voortgaan toeris ten naar het eiland te trekken zonder de bijbehorende maatre gelen te nemen. Vindt u ook niet, dat de auto mobilisten veel te hard mogen rijden op de smalle wegen? Een nu ingevoerde snelheidsbe perking, misschien alleen geldig voor het zomerseizoen, kan hel pen ernstige ongelukken te ver mijden. Een invasie van 50.000 toeristen maakt het m.i. ook noodzakelijk, dat de Rijkspolitie en de medi sche voorzieningen gedurende de zomermaanden op het ge wenste niveau gebracht worden. Nog nooit heb ik zoveel badgas ten op luchtbedden in zee zien drijven als dit jaar. SCHARENDIJKE Voor de postdienst is het kan toor voor het publiek geopend: van maandag tot en met vrijdag van 8.45-10.45; 14.00-15.00: 17.30 -18.30 uur. Des zaterdags: van 09.00-10.30 uur. Gelegenheid tot afhalen van dagbladen van 17.00-17.15. Voor de telefoon-» en telegraaf dienst is het kantoor geopend: van maandag tot en met vrijdag van 9.00-12.00; 14.00-15.00; 17.30 -18.30 uur. Des zaterdags: uur. unten- Tandarts

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1966 | | pagina 3