I s I I 1 Evenementenlijst laag water Bezienswaardigheden HAAMSTEDE I Houdt de duinstreek schoon! ie EN DIT DAAROM WIST U 15 JULI I960 No. 4 (Dorpshuis) voetbal SCHARENDIJKE 14.00-16.30 RENESSE stokken of takjes af! 1 -10 -20 HAAMSTEDE-BURGH Maandag- en vrijdagavond: Uit- leenbibliotheek van 7 tot 8 uur, in Herv. Verenigingsgebouw. Zaterdag 16 juli - 19.30 uur: Op treden boerenkapel. Woensdag 20 juli - uur: hengelwedstrijd. Woensdag 20 juli voetbalwedstrij d Wekken. ZIERIKZEE Maandag t/m zaterdag: Tentoon stelling Chinese kunst en Chi nese tuin, van 10.00 tot 17.00 uur. (Burgerweeshuis). Dinsdag 19 juli - 20.00 uur: Or gelconcert in de Grote kerk. Or ganist: Dirk Jansz. Zwart. OUWERKERK Zaterdag 16 juli - Oriënterings- rit voor auto’s, motoren en scoo ters. Start om 2 uur vanaf het dorpshuis, Ring. Ouwerkerk. Vrijdag 22 juli: Concert door het plaatselijk muziekgezelschap 0.32 1.27 2.15 3.04 3.52 4.40 5.27 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21 22. n.m. 12.09 13.04 13.55 14.45 15.35 16.24 17.10 17.57 n.m. 18.11 18.58 19.39 20.25 21.10 21.58 22.45 23.34 voor Woensdag 20 en 27 juli en 3 en 10 augustus: zgn. Wandelcon- certen op het kerkorgel van de Ned. Herv. Kerk te Ouwerkerk, 19.30-21.00 uur. BADCOURANT Twen in de verte Zeeland biedt er de ruimte toe. De boeiende afwisseling van land en water met daarboven de grootse hemel koepel maken altijd weer een blijvende indruk, ook op mensen die de hele .wereld al hebben af gereisd. Intussen heeft Schouwen- Duiveland nog altijd de plekjes waar men vrijwel alleen aan de dijk nog volop kan genieten van de stilte. van de rijsschermen! werkt mede om de rijsschermen in stand te houden en te t ontzien en breek geen toL-iac of! 9 15 t/m 22 juli Hoogwater v.m. BROUWERSHAVEN Herv. Kerk. Bezichtiging iedere dag (behalve zondag) van 9.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, onder geleide. Inlich tingen bij de kosteres mevr. De Jonge-Hoekman, Noorddijkstr. nr. 44. Toegang 50 cent. Voor groepen ook buiten bovenver melde uren, in overleg met de kosteres. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met vrijdag ge opend. Toegangsprijs 50 en 25 cent. Vrijdag 22 juli - (Dorpshuis) 8.00 uur: bioscoop. „Zorro de rode adelaar”. In deutscher Sprache. Wildwest film. Zaterdag 23 juli - (Dorpshuis) 2.50 uur: t.v.-reportage wereld kampioenschap voetbal le kwartfinale. 6.30 uur 2e kwart finale. Voor de t.v.-reportages zijn dagelijks plaatsen te reser veren aan het dorpshuis van 9.00 tot 11.00 uur en per tele foon (01116)-345 en 209. r'"""/rrrirtrrrtrrrrrtrrrirti VOETGANGERS De nieuwe bepalingen voor voet gangers schrijven voor, dat U links van de rijbaan moet lopen. Waar voet- of rijwielpaden zijn, dient men deze te volgen! ""'"'rmiilimillliuiluH Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9.30.11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. van der Weij- deweg. Toegang gratis. RENESSE Bezichtiging Ned. Herv. Kerk elke dinsdag- en vrijdagmorgen van 11-12 uur. I feest; mosselen eten, monstratie, meevaren gepavoiseerde vloot, groot vuurwerk. DE BADCOURANT verschijn! gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave •van Drukkerij Lakenman Ocht- man te Zierikzee. Advertenties voor het volgende nummer moeten uiterlijk dinsdag morgen in ons bezit zijn, t.n.v. Badcourant, postbus 1, Zierikzee. bewoners van de inlagen”. Kas sa open: 19.15 uur. Alle leef tijden. Vrijdag 22 juli - 19.00 uur: Ex cursie langs de vogelbroedplaat- sen in de duinen van het Rijks- domein. Samenkomst bij Pomp station (einde A. v. d. Weijde- weg). Kaarten afhalen bij de V.V.V.-kantoren in Haamstede en Renesse. Alle dagen (niet op zondag): 10.00-13.00 uur; 14.00-18.00 uur; 19.00-21.00 uur: Tentoonstelling „Natuur en struktuur”. Een beeld der vormenwereld en or- ganisatiestrukturen rondom ons. Met verdere demonstratie hand vormen keramiek door Wim Luijendijk en demonstratie handweven, spinnen en batik ken door Joke Noest. Plaats: Oude o.l.-school in de Noord- straat te Haamstede. De fraaie natuur in de Westhoek van Schouwen wordt nog al te vaak ontsierd door achtergelaten dozen, conservenblikjes, flessen, papier, e.d. Geen weldenkend mens stelt deze rommel op prijs en het is zeker geen te grote moeite dit afval daar te deponeren waar het de aanblik van het mooie duingebied niet ontsiert. Weg met de rommel Loop op de wegen, waar geen wandel of fietspad is, altijd LINKS. Laagwater v.m. 5.45 6.32 7.17 8.00 8.43 9.26 10.15 11.04 Bovenstaande tabel geldt het gehele strand rond Schou- wen’s duinstreek. Alleen houde men met het volgende rekening: in de eerste uren komt de vloed van de zuidkant opzetten door het Westgat, doch in de laatste twee uur massaal over de ban ken en in de Oosterschelde en ’t Brouwershavense Gat vrijwel gelijk. Het verschil in hoogwa ter te Westenschouwen is onge veer 10 minuten eerder. - 19.00 uur: Z.S.C.-v. d. Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Brouwershaven geniet van het „zitje” i in de vakjes, maar laat de rijsschermen s zelf met rust! j blijft aan de zeezijde Vrijdag 8 juli - 19.00 uur: Ex cursie langs de vogelbroedplaat- sen in de duinen van het Rijks- domein. Samenkomst bij Pomp station (einde A. v. d. Weijde- weg). Kaarten afhalen bij de V.V.V.-kantoren in Haamstede en Renesse. Dinsdag 19 juli - 8.30 uur: Mor genwandeling in het Rijksdo- main. Beginpunt Nieuwe Kweektuin. (2e weg links Adr. v. d. Weijdeweg inrijden). 19.00 uur: Excursie langs de vogel- broedplaatsen in de duinen van het Rijksdomein. Samenkomst bij Pompstation (einde A. v. d. Weijdeweg). Kaarten afhalen bij de V.V.V. kantoren in Haam stede en Renesse. Woensdag 20 juli - 10.00 uur: Boswandeling door en langs de bos- en duinbezittingen van het slot Haemstede. Samenkomst bij slothek tegenover hotel Bom, waar kaarten verkrijgbaar zijn. Woensdag 20 juli - 14.00 uur: Excursie per autobus naar di verse landbouwbedrijven. Oogst- machines in werking. Kaarten en inlichtingen bij de V.V.V.- ka rtoren. Woensdag 20 juli - 18.00 uur: Wandeltocht door mooi natuur schoon. Start: gemeentehuis te Haamstede. Kaarten afhalen bij de start en het V.V.V.-kantoor, Haamstede. Na volbrenging her- inneringskruis. Organisatie: S.v. D.F.S. en V.V.V. Woensdag 20 juli - 20.00 uur: Document, kleurenfilm „Schou- wens Westhoek” in hotel Bom. Kassa open: 19.15 uur. Alle leef tijden. Donderdag 21 juli - 20.00 uur: Documentaire kleurenfilm „De I The Jesters. Zaterdag 16 juli - 14.50 uur: T.v.- voetbalreportage Italië-Rusland (Dorpshuis). 19.30 uur: T.v.-voetbalreportage Mexico-Engeland (Dorpshuis). Maandag 18 juli - 20.00 uur: Dansen met beatgroep „The Jes ters” (Dorpshuis). Dinsdag 19 juli - Dorpshuis 4.20 uur t.v.-reportage wereld kampioenschap voetbalwedstrijd Mexico-Uruquay. 7.30 uur Por- tugal-Brazilië. Woensdag 20 juli - (dorpshuis) 7.2Q uur: t.v.-reportage wereld kampioenschap voetbalwedstrijd Spanje-West Duitsland. Woensdag 20 juli - 20.00 uur: in de Ned. Herv. kerk: kerkcon- cert met Arie J. Keijzer (orgel) en Frans Vreugdenhil (trompet). Donderdag 21 juli - (Dorpshuis) 8.00 uur: dansen met beatgroep „Nieuw Leven” op de camping. Gondelvaart op de kreken, lam- Hoog- pionoptocht met aansluitend kampvuur bij of op de caissons, pr» Bij ongunstig weer wordt dit l programma verschoven naar vrijdag 29 juli. Tentoonstelling „Hoe ’t was”, in speellokaal kleuterschool, van afbeeldingen, foto’s e.d. over het leven op Schouwen-Duiveland van vóór 1940. Geopend: iedere maandag-, woensdag-, vrijdag en zaterdagavond van 7 tot 10 uur. Buiten deze openingstijden’ is er ook gelegenheid te ten toonstelling te bezoeken. Zie daarvoor aanduiding op deur van tentoonstellingsgebouw. BRUINISSE Zaterdag 23 juli - Groot mossel- mosselen eten, ski-de- met de taptoe, dat de rijsschermen aan de duinvoet die- nen om het zand „vast te houden”? dat zee en wind in nimmer aflatende be weging de duinen „aanvallen”? dat moedwillige ver nieling van de rijs schermen u een bekeu ring kan bezorgen? I BROUWERSHAVEN Zaterdag 16 juli - 20.00 uur: optreden folkloristische dans groep „Medio-Burgum" o.l.v. mej. J. C. Vermeulen te Middel burg afgewisseld met marsmu ziek door de muziekvereniging Apollo op verlicht Marktplein.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1966 | | pagina 1