I I I I I Evenementenlijst x X j x Hoog- en laag water SPREEKUREN X S' Bezienswaardigheden ‘f 8 JULI 1966 No. 3 16.00- woensdag n.m. OUWERKERK RENESSE ZIERIKZEE SCHARENDIJKE Heeft U misschien een vuurtje voor me 1(1 20 Maandag t/m zaterdag: Tentoon stelling Chinese kunst en Chi nese tuin, van 10.00 tot 17.00 uur. (Burgerweeshuis). Dinsdag 12 juli - 20.00 uur: Or gelconcert in de Grote kerk. Or ganist: Dirk Jansz. Zwart. Dinsdag 12 juli - 20.00 uur: Or gelconcert in de Willibrordus- kerk. Organist: Henk Korteweg. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15. 12.45 13.33 14.25 15.13 16.20 17.21 18.11 B1DC0UR1NT Velen nemen tijdens hun vakantie de werphengel ter hand. Langs de fraaie Schouwse stranden is er dan ook volop gelegenheid tot het beoefenen van deze sport. Wie krijgt er dan ook ooit genoeg van dit bezig zijn op de grens van land en water? Artsen Haamstede: G. A. M. Stenger, Burghseweg 56, telef. (01115) 280. Spreekuren: maandag t/m vrij dag van 8.00-9.00 en van 17.00- 18.00 uur; zaterdag van 9.00-9.30 uur. Boodschappen vóór 9.30 u. P. Romyn, Torenweg 36, Haam stede. Praktijk vanaf 10 juli: camping „De Duinhoeve”, „Gin- sterveld”, „De Maire”, Algemene Bank Nederland en woongebied en omgeving vliegveld-vuurto- ren. Spreekuren: 8.00-9.00 uur en 19.00-20.00 uur. Renesse: H. J. Simons, Hoge- zoom 186. Alle werkdagen van 8.00-9.00 uur en 5.00-6.00. Vanaf 12 juli van 8.00-9.00 uur, 1.00- 2.00 en 5.00-6.00 uur. Laagwater v.m. 11.51 0.17 1.05 1.52 2.45 3.43 4.50 5.45 geldt voor HAAMSTEDE Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. afbeeldingen, foto’s e.d. over het Plompetoren. Te bezichtigen da- leven op Schouwen-Duiveland van vóór 1940. Geopend: 7 juli ’s avonds van 8.15 tot 10 uur; 9 juli: ’s middags van 2 tot 5 uur en voorts iedere maandag-, woensdag-, vrijdag- en zater dagavond van 7 tot 10 uur. Bui ten deze openingstijden is er ook gelegenheid de tentoonstelling te bezoeken. Zie daarvoor aandui ding op deur van tentoonstel lingsgebouw. Zaterdag 16 juli - Oriënterings- rit voor auto’s, motoren en scoo ters. Start om 2 uur vanaf het dorpshuis, Ring, Ouwerkerk. i 8 t/m 15 juli Hoogwater v.m. 5.57 6.37 7.16 8.02 8.58 10.04 11.10 BROUWERSHAVEN Herv. Kerk. Bezichtiging iedere dag (behalve zondag) van 9.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, onder geleide. Inlich tingen bij de kosteres mevr. De Jonge-Hoekman, Noorddijkstr. nr. 44. Toegang 50 cent. Voor groepen ook buiten bovenver melde uren, in overleg met de kosteres. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met vrijdag ge opend. Toegangsprijs 50 en 25 cent. gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. van der Weij- deweg. Toegang gratis. RENESSE Bezichtiging Ned. Herv. Kerk elke dinsdag- en vrijdagmorgen van 11-12 uur. Donderdag 7 t/m vrijdag 29 juli: Tentoonstelling „Hoe ’t was”, in speellokaal kleuterschool, van DE BADCOURANT verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd en is een uitgave van Drukkerij Lakenman Ocht- man te Zierikzee. Advertenties voor het volgende nummer moeten uiterlijk dinsdag morgen in ons bezit zijn, t.n.v. Badcourant, postbus 1, Zierikzee. D. H. 15, Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijlce en Brouwershaven n.m. 18.22 18.59 19.38 20.27 21.24 22.32 23.35 12.09 Bovenstaande tabel het gehele strand rond Schou- wen’j duinstreek. Alleen houde men met het volgende rekening: in de eerste uren komt de vloed van de zuidkant opzetten door het Westgat, doch in de laatste twee uur massaal over de ban ken en in de Oosterschelde en ’t Brouwershavens© Gat vrijwel gelijk. Het verschil in hoogwa ter te Westenschouwen is onge veer 10 minuten eerder. Zaterdag 9 juli - 19.30 uur: Con cert muziektent op het dorps plein door „Luctor et Emergo” te Renesse. 20.00 uur: Dorpshuis, dansen met de beatgroep „The Jesters”. Maandag 11 juli - 19.30 uur: T.v.-voetbalreportage Engeland- Uruquay (Dorpshuis). Dinsdag 12 juli - 19.30 uur: T.v.- voetbalreportage W.-Duitsland- Zwitserland (Dorpshuis). 22.30 uur: T.v.-voetbalreportage Bulgarije-Brazilië (Dorpshuis). 19.20 uur: Spanje- ,c Woensdag 13 juli - T.v.-voetbalreportage Argentinië (Dorpshuis). 20.00 uur: Herv. kerk: samen zang van liederen in modern rythme, m.m.v. combo. Leiding: wika Hiensch uit Goes. Toegang vrij. Donderdag 14 juli - 20.00 uur: Dansen met beatgroep „The Jes ters” (Dorpshuis). Vrijdag 15 juli - 19.30 uur: T.v.- reportage Brazilië-Hongarije (Dorpshuis). Zaterdag 16 juli - 14.50 uur: T.v.- voetbalreportage Italië-Rusland (Dorpshuis). 19.30 uur: T.v.-voetbalreportage Mexico-Engeland (Dorpshuis). Reservering voor t.v.-reportages op de dag van uitzending van 9 tot 11 uur. HAAMSTEDE-BURGH Vrijdag 8 juli - 19.00 uur: Ex cursie langs de vogelbroedplaat- sen in de duinen van het Rijks- domein. Samenkomst bij Pomp station (einde A. v. d. Weijde- weg). Kaarten afhalen bij de V.V.V.-kantoren in Haamstede en Renesse. Dinsdag 12 juli - 19.00 uur: Ex cursie langs de vogelbroedplaat- sen in de duinen van het Rijks- domein. Samenkomst bij Pomp station (einde A. v. d. Weijde- weg). Kaarten afhalen bij de V.V.V.-kantoren in Haamstede en Renesse. Woensdag 13 juli - 18.00 uur: Wandeltocht door mooi natuur schoon. Start: gemeentehuis te Haamstede. Kaarten afhalen bij de start en het V.V.V.-kantoor, Haamstede. Na volbrenging her- inneringskruis. Organisatie: S.v. D.F.S. en V.V.V. Woensdag 13 juli - 20.00 uur: Do cumentaire kleurenfilm „Schou- wens Westhoek” in hotel Bom. Kassa open: 19.15 uur. Alle leef tijden. Woensdag 13 juli - Excursie per autobus Zeeuwse Landbouw Mij. Bezoek aan diverse landbouw bedrijven. Kaartjes verkrijgbaar bij de V.V.V.-kantoren. Donderdag 14 juli - 20.00 uur: Documentaire kleurenfilm „De bewoners van de inlagen”. Kas sa open: 19.15 uur. Alle leef tijden. Vrijdag 15 juli - 19.00 uur: Ex cursie langs de vogelbroedplaat- sen in de duinen van het Rijks- domein. Samenkomst bij Pomp station (einde A. v. d. Weijde- weg). Kaarten afhalen bij de V.V.V.-kantoren in Haamstede en Renesse. Donderdag 14 juli - 8.00 uur: Kleurendia’s „Schouwen-Duive land binnen en buiten de dij ken”, in Herv. Verenigingsge bouw. Toegang gratis. Maandag- en vrijdagavond: Uit- leenbibliotheek van 7 tot 8 uur, in Herv. Verenigingsgebouw. Zaterdag 16 juli - 19.30 uur: Op treden boerenkapel. Brouwershaven: W. J. Terpstra. Spreekuur 8.00-9.00 uur. Scharendijke (in ’t wijkgebouw): W. J. Terpstra; maandag, woensdag en vrijdag van 11.00- 11.30 uur. Tandarts Haamstede: D. H. de Kup, Breedste weg 15, spreekuur maandag, dinsdag, donderdag 13.30-14.30 uur, vrijdag 17.00 uur. Zaterdag van 9.00- 10.00 uur. Spreekuur te Brou wershaven, woensdag 14.00- 15.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1966 | | pagina 1