Vogelsport P.T.T. Belevenissen in en om de De grauwe klauwier I DE KERKDIENSTEN 5 Gereformeerde Gemeente - Haamstede 1 BODEDIENSTEN SCHOUWEN’S BADCOURANT PAGINA 3 9.00-10.30 van Hoe werkt de Weeltje Zondag 3 juli 1966 15.00 10.00 I ge om en ver- hun hand wandelde ik enkele passen heen en weer, op een meter of zes afstands en kreeg foto op foto. Ik had er een week lang mijn vertier mee. Zondag 3 juli: 10, 2.30 en 7 uur Ds. J. VAN HAAREN van Amersfoort. Zondag 10 juli: 10. 2.30 en 7 uur Ds. J. VAN HAAREN van Amersfoort. uur. 14.30 Wij publiceren in de badcourant een aantal artikelen va.n de hand van de heer J. Vijverberg, de laatste die uit zijn vruchtbare en welverneden pen zijn gevloeid, want in de nacht van 14 op 15 april 1965 werd de bekende Schouwse vogelfotograaf-ornitholoog in de leeftijd van 84 jaar door de dood weggenomen. DE BADCOURANT verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd. Dat grauwe zal betrekking heb ben op de vrouwelijke vogel. Het mannetje toch is een onzer mooist- en rijkstgekleurde vo gels. Rug en vleugels kastanje- roodbruin, kruin en stuit licht grijs, brede, diepzwarte streep door het oog, onderzijde wit, zwemend naar lichtrose, staart zwart met witte zijveren. Het wijfje, over het geheel bruin achtig, valt door haar kleur he lemaal niet op. Het doet me aan een wijfjesmerel denken. Toch, ondanks de opzichtige kleuren, zijn er weinig mensen, die de mannelijke - klauwier kennen. Ten eerste komt hij ui ons polderland zeer schaars voor, dan is hij een zomer- dus een trekvogel en ten derde is hij voor zijn levenswijze bonden aan een bepaalde geving. SCHARENDIJKE Voor de postdienst is het kan toor voor het publiek geopend: van maandag tot en met vrijdag van 8.45-10.45; 14.00-15.00; 17.30 -18.30 uur. Bodedienst Rademaker, Haam stede. Dagelijks vanaf Westen- schouwen-Burgh en Haamstede, Scharendij ke, Brouwershaven n. Zierikzee en omgekeerd. Bode dienst Hart, Renesse. Op maandag, woensdag en vrijdag vanaf Renesse via Noordwelle, Serooskerke en Moriaanshoofd naar Zierikzee en omgekeerd. De bodediensten staan tevens in contact met de N.V. Goederen dienst Koophandel te Zierikzee. die een geregelde dienst onder houdt tusSbn Zierikzee en Rot terdam. Bodedienst Zierikzee-Goes. Een geregelde bodedienst per vracht auto tussen Zierikzee en Goes. Iedere werkdag. Ondernemer: per adres Bolwerk Nieuwe Haven. Zierikzee. i N.V. Rotterdamsche Tramweg I Mij. Dagelijks vrachtautodienst tussen Zierikzee en Rotterdam met aansluitende vrachtauto- diensten op het gehele eiland Schouwen - Duiveland. Directe doorvoer van goederen naar/van N. V. Ned. Spoorwegen en Van Gend en Loos. Na ramp verdwenen Dan, in 1951, aan de dijk naar Dreischor, mijn eerste klauwier op kleurenfilm, gevolgd door meerdere op Schuddebeurs zelf van rondvliegende ouden en jongen. Dan steekt de herver kaveling, hoe onvermijdelijk pp ook, er een stokje voor, ont neemt de soort alle biotopen, 'k Zie, sinds de ramp, geen klauwier meer. De schaapher der gewaagt van een broedge- val in 1960 in ’t Gouweveer, bij de Ruige dijk. Er zouden in au gustus drie rondvliegende jon ge vogels waargenomen zijn. We hopen het. J. VIJVERBERG mannetjes. Van een biotoop ge sproken, waar hij niet van week, die had hij hier, evenals de klauwier aan de Leverdijk (Verbrande man) bij Schudde beurs. Van deze laatste vond ik zelfs het nest met één jong slechts. Papa liet zich heel ge willig op de rand van het nest staande fotograferen. Ik had dit nest zo maar wandelende weg gevonden. Ik zocht nooit naar de nesten van deze vogels, ook al, daar het me, wat foto’s betreft, immers om de kleurige mannelijke vogels zonder nest te doen was. Op zwart-wit film toch geeft deze een heel wat vrolijker foto dan het sober ge kleurde wijfje. En dan zit het nest van de klauwier in de re gel zé in ’t dichtst van de strui ken verborgen, dat men een he le ravage moet aanrichten, om er wat licht voor een opname te krijgen. Vrij uitzicht Ik respecteerde zijn gevoelens. Nóg, zo vaak ik aan de klauwier denk! Volgende jaren zag ik de klauwier in de Korte Blokweg niet weer, was hij er niet. Want waar hij zich ophoudt, 'Ziet men hem ook, daar hij, als alle klauwieren, zich gaarne neerzet op steunpunten, waar hij een ruim en vrij uitzicht heeft: een alleenstaande •'paal, een boven het struikgewas uitstekende dode tak e.d. Vele jaren achter een zag ik hem langs de dijk bij Burghsluis met zijn - toen lan ge rij van hoge, dichte mei doorns. - dan zat hij daar op zijn verheven post, nu hier, dan daar, in de gapingen tussen die hoge struiken. Eén keer waren er zowaar twee verschillende RENESSE Voor de post-, telegraaf- en te lefoondienst is het hulpkantoor voor het publiek geopend: van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30; 14.00-16.00; 17.30-18.30 uur. Des zaterdags: voor de post dienst van 8.30-10.30 uur; voor de telegraaf- en telefoondienst van 08.30.10.30 uur. Gelegenheid tot afhalen van dagbladen van 17.30-18.00 uur. Op zondagen en feestdagen is het kantoor niet geopend. Laatste lichting brievenbus voor verzending per nachttrein: 17.00 uur. BURGH-HAAMSTEDE Voor de post-, telegraaf- en te lefoondienst is het hulpkantoor voor het publiek geopend: van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30; 14.00-16.00; 17.30-18.30 uur. Des zaterdags: voor de post dienst van 8.30-10.30 uur; voor de telegraaf- en telefoondienst van 8.30-10.30 uur. Gelegenheid tot afhalen van dagbladen van 17.30-18.00 uur. Op zondagen en feestdagen is het kantoor niet geopend. Laatste lichting brievenbus voor verzending per nachttrein: 17.00 uur. „Pad door struweel” Men baant zich een pad door het struweel om er bij te komen en wijst daarmee langskomen de vrijbuiters de weg naar het nest. En zwervende katten! Neen, neen, de nesten rustig la ten zitten. Het mannetje op z’n paal of op z’n takje, daar is niet het minste risico voor het nest bij. Dan komt zeker jaar op een morgen een mijner leerlingen op school me vertellen, dat hij bij ’t Weeltje (Kakkersweel) zo’n mooie vogel gezien heeft, licht- lange Grootte tussen mus en spreeuw in. Hij zat al de tijd van waarneming op de zelfde paal. Na vier uur dade lijk er heen. Inderdaad zat hij weer op zijn paal en inderdaad was het de grauwe klauwier. Het bleek, dat hij daar zijn jachtterrein had: een rug van droog gewor den modder uit een gedolven sloot. Aan de dijk zittend zag ik hem neerschieten en met een grote kever - naar het mij toescheen - weer opduiken, om dan de richting te nemen naar een groep hoge meidoorns enige honderden meters ver het wei land in. Hij was doodmak, ne geerde me eenvoudig, bleef met zijn eigen aangelegenheden be zig. Hij liet zich kieken op z’n paal en op elk paaltje, dat ik nu hier, dan daar, in de sloot kant stak, ’k Had in die dagen al een elektrisch werkend sluitap- paraat en een snoer van plm. 10 meter. De contactknop in de Ned. Herv. Kerk Burgh: 10.00 uur. Haamstede: 10.00 en 19.00 uur. Renesse: 9.00 en 10.15 uur. Noordwelle: 10.15 uur. Scharendijke: 10.00 uur. Brouwershaven: 10.00 uur. Geref. Kerk. Haamstede: 9.00, 10.30 en 17.00 I uur, Renesse: 19.00 uur, Scha rendijke: 10.00 en 14.30 j Brouwershaven: 10.00 en uur. Geref. Kerk vrijgemaakt Brouwershaven: 10.00 en uur. Chr. Geref. Kerk Haamstede: (Noordstr. 34): 10.00 en 15.00 uur. Geref. Gemeenten Haamstede: (Ankerwegj: en 14.30 uur. Geref. Gemeenten in Ned. Renesse: (Evangelisatiegebouw, Moolweg): 10.00 en 14.30 uur. Rooms Katholieke Kerk Haamstede: Eucharistievierin gen om 7.30, 9, 10.30 en 20 uur. Renesse: Eucharistievieringen om 8. 9.30. 10.30 en 19' uur in de kerktent welke staat opge steld op het parkeerterrein aan de Oude Moolweg. bleek, hun nest met jongen hadden, hem scheldend schetterend de doortocht sperden, beducht voor kroost. Hij liet zich even inti mideren, maar zette toen door, waarna we hem even kwijt wa ren. Maar dra kwam hij terug, zonder rups. Spoedig echter had hij een nieuwe en passeerde daarna weer de grasmussen. Zonder er naar te zoeken von den we later in die richting het wijfje op haar nest met eieren. Klaarblijkelijk was het dus ’s mans werk, om het broedende wijfje van voedsel te voorzien. De biotoop De contrij waar de vogel zich in ’t algemeen thuis voelt, zijn voedsel vindt, zijn nest bouwt en zijn jongen groot brengt, noemt men met een nieuw woord zijn biotoop. En bij de biotoop van de grauwe klauw ier behoren dan zonder uitzon dering meidoorn- of andere doornstruiken. Een hebbelijk heid van hem is, de insecten en oök jonge vogels, die zijn voed sel uitmaken, aan scherpe doorns te spietsen, zodat het er alles van heeft, dat hij voedsel voorraden aanlegt. Jammer, dat deze mooie vogel zich ook aan jonge vogeltjes vergrijpt. Maar ja, de natuur wil het, heeft hem zelfs een klein haak je aan de bovensnavel gegeven, wat op een roofvogelnatuur wijst. Zo’n „slachtplaats” aan ’n doornstruik zou altijd of als regel negen opgeprikte insec ten tellen, vandaar een tweede naam voor deze vogel: negen- doder. Ik was al in de veertig, toen ik de klauwier voor het eerst zag op aanwijzing van een vriend, die hem ontdekt had in de Kor te Blokweg, onder Zierikzee. Dat was in 1923. We konden hem met onze kij kers nauwkeurig bestuderen, van zeer nabij, want hij bleek erg mak en vertrouwélijk te zijn, wat, naar ik later herhaal delijk ervoer, een eigenschap is van de soort. Hij had een dikke, mooi-groene rups in de snavel, die hij niet opat. Hij scheen er zo’n beetje „kat en muis” mee te spelen, totdat hij eindelijk wegvloog, een eind ver een droge sloot over, waarbij een paar gras mussen, die daar, naar later prachtig bruinrood en grijs van kleur, met zwarte staart. Des zaterdags: van 09.00-10.30 uur. Gelegenheid tot afhalen van dagbladen van 17.00-17.15. Voor de telefoon- en telegraaf dienst is het kantoor geopend: van maandag tot en met vrijdag van 9.00-12.00; 14.00-15.00; 17.30 -18.30 uur. Des zaterdags: uur. Een teleurstelling Op volgende dagen zette ik in het open gedeelte aan de sloot kant een tak in de grond, waar op hij zich, als we niet al te dichtbij waren, gewillig neer zette en liet, fotograferen. Om de camera maalde hij niet. Tot dat op een dag, kort daarna, bij onze komst, ook het wijfje er rondvloog, wat ons verdacht voorkwam. We gingen naar het nest.... Leeg! Uitgehaald!.... Geen twijfel aan! Waarschijn lijk door jongens, die onze be langstelling voor dat eindje weg opgemerkt hadden. Mijn vriend was boos, keek me aan: Een hartig woord! En dan: „Be grijp je nu, waarom ik een he kel aan mensen heb?” Hij gene raliseerde, zeker, verklaarbaar bij ernstige ontstemming. Ik zei er niet veel op. In mijn jongens jaren stond ik, kind van mijn omgeving, midden in het jon gensleven, wist wat er gebeur de en nóg gebeurt. Hij was op gegroeid in alle onschuld in deze, had van jongsaf een war me liefde voor dieren- en plan tenleven. De mens bedierf, ver nielde hem te veel.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1966 | | pagina 3