ii» Hoog- en laag water Evenementenliist ^ven. J VOETGANGERS’ SPREEKUREN Bezienswaardigheden EN DIT A S' Arzt und Patiënt WAARSCHUWING J WARNUNG f» iöilil MK V, 24 JUNI 1966 No. 1 4 Renesse Tandarts woensdag Scharendijke Haamstede-Burgh unten- „One man show”. B1DC0UR1NT V.V.V—kantoren in Haamstede en in Renesse. De nieuwe bepalingen voor voet gangers schrijven voor, dat U links van de rijbaan moet lopen. Waar voet- of rijwielpaden zijn, dient men deze te volgen! BROUWERSHAVEN Herv. Kerk. Bezichtiging iedere dag (behalve zondag) van 9.30 ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Van maandag tot en met vrijdag ge opend. Toegangsprijs 50 en 25 cent. Burgerweeshuis. Regentenkamer 1700, en voorts permanente expositie van moderne keramiek van het echtpaar Braat; potterie en plastieken. 24. 25. 2». 27. 28. 29. 30. 12.45 13.39 d. per Loop op de wegen, waar geen wandel of fietspad is, altijd LINKS. Artsen v.m. 6.36 7.31 8.33 9.38 10.46 11.47 0.15 1.10 v.m. 12.32 0.58 2.00 3.09 4.20 5.16 6.09 6.58 Zaterdag 16 juli optreden boe renkapel. aanvang 7.30 uur. Woensdag 20 juli hengelwed- strijd. De zee onder de wijde spanningsboog van de hemel, waarlangs de hoog optorende wolken voorbijdrijven. Een stemmingsbeeld op de grens van land en water, waar jong noch oud ooit voldoende naar zullen kunnen kijken. HAAMSTEDE Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdag en zon dag) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. van der Weij- deweg. Toegang gratis. 24 juni-1 juli 1966 Hoogwater n.m. 19.06 19.59 21.03 22.11 23.14 Laagwater n.m. tot 11.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, onder geleide. Inlich tingen bij de kosteres mevr. De Jonge-Hoekman, Noorddijkstr. nr. 44. Toegang 50 cent. Voor groepen ook buiten bovenver melde uren, in overleg met de kosteres. •t te' BADCOURANT verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd. Beobachten Sie bitte stehende Vorschrifte. Schwimmen Sie niemals wenn es Ebbe oder niedriges Wasser gibt. Das ist sehr gefahrlich. Es ist verboten sich in einem Ruderboot, Kajak, Gummiboot. auf einemen Gimmireifen, Luft. bett oder in irgend welchem zum schwimmen geeignetes Fahrzeug oder Objekt vom Strande ins Wasser zu begeben. Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Brouwershaven Oft melden sich (besonders deutsch sprechende Personen) am Krankenhaus, wenn sie nur eine lichte Krankheit oder kleine Verletzung haben. Es sei darauf hinggewiesen dasz in dergleichen Fallen zuerst ein Hausarzt konsultiert werden musz. Wenn dieser Aufnahme in ein Krankenhaus vorschreibt, kann Hilfe oder Verpflegung folgen. Man merke sich deshalb Nah- men und Adresse von dem Arzt in der Ortschaft wo man seine Ferien verbringt! D. H. 15, 13.37 14.43 15.50 16.56 17.48 18.39 19.23 Bovenstaande tabel geldt voor het gehele strand rond Schou- wen’s duinstreek. Alleen houde men met het volgende rekening: in de eerste uren komt de vloed van de zuidkant opzetten door het Westgat, doch in de laatste twee uur massaal over de ban ken en in de Oosterschelde en ’t Brouwershavense Gat vrijwel gelijk. Het verschil in hoogwa ter te Westenschouwen is onge veer 10 minuten eerder. Haamstede: D. H. de Kup, Breedsteweg 15, spreekuur maandag, dinsdag, donderdag 13.30-14.30 uur, vrijdag 16.00- 17.00 uur. Zaterdag van 9.00- 10.00 uur. Spreekuur te Brou wershaven, woensdag 14.00- 15.00 uur. Zaterdag 2 juli Concert op de muziektent in het dorp door het muziekcorps uit Zonnemaire. Zaterdag 25 juni Dorpshuis, 8.00 uur, dansen met de Beatgroep „Les Cochons”. Donderdag 30 juni 8 uur. Grote zangavond Ned. Herv. kerk. Me dewerking van een koor, koper- groep, zangduo, verbindende teksten ds. F. A. van Liere. Toegang vrij. Houdt U aan de volgende voor schriften: Zwem niet bij eb of laag water. Dit is zéér gevaarlijk. Het is niet toegestaan zich met een I roeiboot, kano, rubberboot, rub berband, luchtbed of enig ander tot drijven geschikt voorwerp ja -| vanaf het strand in zee te be- Dinsdag 28 juni 19.00 uur. Ex cursie langs de vogelbroedplaat- sen in de duinen van het Rijks- domein. Samenkomst bij het Pompstation (einde A. v. Weijdeweg). Kosten f 1,- persoon. Kaarten afhalen bij de V.V.V.-kantoren in Haamstede en in Renesse. Donderdag 30 juni 19.00 uur. Ex cursie langs de vogelbroedplaat- sen in de duinen van het Rijks- domein. Samenkomst bij het Pompstation (einde A. v. d. Weijdeweg). Kosten f 1,- per persoon. Kaarten afhalen bij de Haamstede: G. A. M. Stenger, Burghseweg 56, telef. (01115) 280. Spreekuren: maandag t/m vrij dag van 8.00-9.00 en van 17.00- 18.00 uur; zaterdag van 9.00-9.30 uur. Boodschappen vóór 9.30 u. I Renesse: H. J. Simons, Hoge- zoom 186. Alle werkdagen van 8.00-9.00 uur en 5.00-6.00. Vanaf 12 juli van 8.00-9.00 uur, 1.00- 2.00 en 5.00-6.00 uur. Brouwershaven: W. J. Terpstra. Spreekuui’ 8.00-9.00 uur. Scharendijke (in ’t wijkgebouw): W. J. Terpstra; maandag, woensdag en vrijdag van 11.00- 11.30 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1966 | | pagina 1