Belevenissen in en om de Vogelsport HET LAATSTE NUMMER en Hoog- laag water De scholekster Extra bootreis Zierikzee- Numansdorphaven - Vogelwacht Schouwen-Duiveland’ A 5 s 'T'*» C 27 AUGUSTUS 1965 No. 10 Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke Reeksen van honderden Hysterisch gekrijs zaterdag Opleiding tot natuurgids n.m. v.m. voor '4'.- B1DC0UR1NT de zaak vadertje 2.39 3.21 4.02 4.42 5.20 5.59 6.52 7.58 9.25 10.56 11.30 15.13 15.45 16.26 17.06 17.44 18.23 19.16 20.22 21.49 23.20 23.54 12.39 13.29 14.05 14.37 15.07 15.35 16.04 16.34 8.42 9.24 10.05 10.45 11.23 12.02 0.30 1.19 2.25 3.51 5.23 6.03 7.08 7.44 8.16 8.46 9.14 9.43 10.13 12.55 14.01 15.28 16.59 17.33 18.42 19.32 20.08 20.40 21.10 21.38 22.07 22.37 28. 29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1.05 1.41 2.13 2.43 3.11 3.40 4.10 21.16 21.48 22.29 23.09 23.47 Naar aanleiding van de re acties op dit jaar wat vroeger beëindigen van de excursies naar de broedplaats der zilver meeuwen in het Domeingebied kan het volgende worden mede gedeeld. Het ligt in de bedoeling de or ganisatie dezer rondleidingen in het volgende seizoen enigszins te wijzigen, zulks in samenwer king met V.V.V. Burgh-Haam- stede. Er is daarbij echter een drin gende behoefte aan een groter aantal rondleiders-natuurgidsen Eén gids kan onmogelijk b.v. 150 deelnemers (zoals dit sei zoen is voorgekomen) van een behoorlijke toelichting voorzien! Om in volgende seizoenen de ze evenementen voor alle be trokkenen zo aangenaam moge lijk te kunnen doen verlopen doet de Vogelwacht „Schouwen- Duiveland” een beroep op ieder, die als gids hieraan wil mee werken, zich nu reeds op te ge ven. Bij voldoende aantal deelne mers is het mogelijk in de ko- leemkleurig naderen Het is wel een wisselvallig seizoen geweest, deze zomer 1965. Eén ding is zeker: het is in Schouwen’s Westhoek nog niet eerder zo druk geweest als in het afgelopen seizoen. Via de Grevelingen- dam hebben duizenden het thans definitief „ontsloten” Schou- wen-Duiveland weten te vinden en ook bij de veerpont Zijpe- Anna Jacoba Polder bleef de belangstelling groot. Óndanks de dam kwamen velen, vooral uit het zuiden van ’t land, weer via deze veerdienst en op vele dagen moest er weer heel wat uurtjes worden gewacht. Intussen is dit wel een bewijs dat de vakantie gangers er weer heel wat voor over hadden om enige weken op Schouwen te kunnen vertoeven. De afgelopen maanden hebben weer heel wat krachtsinspanning gevraagd van degenen die in de Westhoek thans hun bestaan vinden in de recreatie. Er komt nu eenmaal heel wat bij kijken als het inwonertal voor enkele maanden zo enorm boven het ge wone aantal stijgt. Velen kunnen echter met voldoening op hun werk terugzien omdat ongetwijfeld zeer veel gasten goede her inneringen aan hun verblijf op Schouwen-Duiveland zullen heb ben. Rest nog een woord van dank aan onze adverteerders die de uitgave van de Badcourant ook dit jaar weer hebben mogelijk gemaakt en aan onze vaste medewerkers voor hun waardevolle bijdragen in onze nieuwskolommen. Laagwater n.m. Hoogwater v.m. Wij publiceren in de badcourant een aantal artikelen van de hand van de heer J. Vijverberg, de laatste die uit zijn vruchtbare en welversne den pen zijn gevloeid, want in de nacht van 14 op 15 april werd de bekende Schouwse vogel- fotograaf-ornitholoog in de leeftijd van 84 iaar door de dood weggenomen. 28 augustus tot IS september 1965 T - t sta. De vogels blijven me luid krijtend bestoken. De randen van hun nest zijn eenvoudig zó tot en met weggeblazen, dat de eieren stuk voor stuk naar be neden gerold zullen zijn,’ het ene west-, het andere zuid waarts, het derde daartussen in. Blijkens het alarm der vo gels moet dit nog kort geleden zijn gebeurd. Dus ga ik naar be neden, speur langs de voet van de heuvel en vind vrij vlug de eieren, alle drie. Ik zal doen, wat ik kan om de zaak te red den, dus ga ik met de eieren in de hand naar boven, diep de kuil uit, veel dieper dan die te voren was, verzwaar en hoog de randen op en leg de eieren er in. Verder laat ik aan de genade van Wind over. en Brouwershaven Scholekster. Deze naam zegt mij persoonlijk niets. De naam zee- ekster uit mijn jongensjaren in midden-Duiveland alles. Zee- ekster, vogel van de zeekant. De Latijnse, Engelse en Franse na men verwijzen alle naar de oes ter. Oestereter dus. Op Schou wen zegt men algemeen zeelie- ven of lieven. Lectuur en lezin gen hebben in de loop der laat ste jaren echter ook hier de naam scholekster meer ingang doen vinden. Dus houden we ons in dit geschrift hier maar aan, ofschoon zeeekster mij persoonlijk het meest eigen blijft. Ook dat „lieven” wil er bij mij wel in. De Rotterdamsche Tramweg- maatschappij heeft voor zater dag 28 augustus een extra boot reis ingelast. Vakantiegangers kunnen nog maals genieten van een interes sante tocht langs de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden en zij die aan de terugtocht van hun vakantie beginnen, kunnen ook van deze extra gelegenheid ge bruik maken omdat er een bus verbinding is naar Rotterdam. Voor de vertrek- en aankomst tijden verwijzen wij u naar de advertentie in dit nummer. Bovenstaande tabel geldt het gehele strand rond Schou wen’s duinstreek. Alleen houde men met het volgende rekening: in de eerste uren komt de vloed van de zuidkant opzetten door het Westgat, doch in de laatste twee uur massaal over de ban ken en in de Oosterschelde en ’t Brouwershavense Gat vrijwel gelijk. Het verschil in hoogwa ter te Westenschouwen is onge veer 10 minuten eerder. Goed aanpassingsvermogen Waar hij als broedvogel voor komt, weet de scholekster zich aan gewijzigde cultuuromstan- digheden wonderwel aan te passen. Men treft het nest, een eenvoudig kuiltje in de grond, al of niet bevloerd met plan tenresten, op de meest uiteen lopende gronden aan, op wei land, op bouwland, in het lage begroeide groene duin, op de hoogste zandbergen der zee- duinen, in het rulle zand der uitgestorven ravijnen, op de smalle richels langs de hellin gen van deze, ook zelfs in tron ken en knotwilgen. Ik zag eens een foto van een nest met eieren in het door ver wering uitgevreten boveneinde van een hoge, dikke paal, doch hier zal wel sprake zijn van een zonderling onder zijn kornui ten. De eieren, leemkleurig met zwarte spikkels, naderen in grootte de omvang van een nor maal kippeëi. Het nest bevat er drie of vier. Door hun grootte en ook door hun kleur zal de leek ze in het groene weiland zeker gemakke lijker vinden, dan de meer zich aan de graskleur aanpassende kievitseieren, doch in het zand van de duinen liggend zou men it .SSKSTT»» V. mende wintermaanden weer eerT cursus voor natuurgidsen te houden (onder auspiciën van het I.V.N.-Instituut voor Na- tuurbeschermingseducatie). Ondergetekenden, die tevens nadere inlichtingen kunnen ver strekken, zullen gaarne, tot ui terlijk 15 september a.s., een zo groot mogelijk aantal deelne mers inschrijven. J. P. C. BOOT, Duinweg 31, Haamstede, (tel. 01115-616). W. KRISTELIJN, Jan v. Renesseweg 12, Renesse, (tel. 01116-277). Als ik dan volgende weer ter plaatse kom. is de kuil nog de kuil, maar hij is leeg, ik loop er omheen, maar zie geen spoor noch van jonge vogels, noch van eierdoppen. Maar het hysterisch gekrijs van de oude vogels, waarmee ze mij om zwermen. hun schijnaanvallen, rakelings, laten geen twijfel, of dicht om me heen zitten de drie jongen achter een kluitje of ri chel of helmpolletje verborgen. In de grote zandvlakten, gelijk als een dansvloer, met hier en daar wat kromverweerde, af gestorven takkenrommel vond ik vaak onder die resten de ei eren van de scholekster, m.i. door de vogel als plaats voor zijn nest gekozen, om het in die wijde, eenvormige zandvlakte I te vinden De naam zeeekster verwijst dus de vogel naar de zeekant. Daar kan men hem in reeksen van honderden zien op de paaltjes van de bazaltglooiingen van onze zeeweringen. Of even zo vele staan in de ondiepe plas sen of _op de landerijen achter de zeedijk, alle, kop naar de wind - zelfde houding - hun uren te verdromen, hun voed sel te verteren, om straks, als de eb intreedt, het water valt, zee te kiezen om op de dan bloot vallende zand- en slib- banken hun maag weer te vul len. Dit kan men op Schouwen het hele jaar door waarnemen, ook in de broedtijd, zodat deze mas sa’s wel vogels moeten zijn, die nog niet of niet meer aan de voortplanting meedoen. Dat vogels van de zeekant moet men niet al te nauw nemen, de kuststrook in onze lage landen, waar zij voorkomen, kan wel mijlen breed zijn. met meer recht van een schut kleur kunnen spreken. Hier, in het duin, met de eieren zo maar in het zand, loopt de scholekster vaak groot risico zijn eieren kwijt te raken, ook buiten menselijk ingrijpen om. De zeewind immers, die in voorhistorische tijden de dui nen opwerp, waat heden ten dage nog, werpt bergen op, diept ravijnen uit, stuift en blaast naar hartelust onver poosd naar her en der en zo worden bij tijd en wijle tal van nesten van op de grond neste lende vogels overstoven. De zelfde wind blaast ze een vol gend jaar weer bloot, wat ik eens ondervond, toen ik, door het duin lopend, tegen eieren van een vorig jaar schopte, die, toen nog niet zichtbaar, bezig waren bloot te waaien. Vooral de eieren op de richels langs de helling, der stuifgaten, rollen gemakkelijk uit het nest bij de helling neer, het ene hier, het andere daar terecht ko mend, wat eens voor mij de aanleiding was tot een interes sante ontmoeting. Een winderi ge zaterdagmorgen. Laten we zeggen, windkracht acht. Door het duin lopend, komen mij twee scholeksters, luid alarme rend, tegemoet. Een hoge duintop naderend, wordt het misbaar, dat de vo gels maken, heftiger. Ik beklim de hoogte, bevind, dat de top min of meer afgeplat is, zie middenop een ondiepe kuil, er omheen verse voetprenten van scholeksters, de nog niet over stoven zijn. Ik weet al van dat verwaaien van vogelnesten af en ’t is me duidelijk, dat ik hier voor het I gemakkelijker en vlugger weer ledige nest van een scholekster I te vinden.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 1