I I Hl 1 I I f I K AM PEE R- 'J Week-endgshirt Textielhandel J. STOEL M. J. JONKER ZOON DELTA-VISIE JONKER CO Snijbloemen naar van Schouwen ÜCMObtó Pas uzelf aan! Stenen zomerwoning Spiegeltje, spiegeltje aan de wand waar koopt U het leukst in ’t Schouwse land Stenen zomerwoning H«6EL5POTTn f Reformhuizen e t i e n n e Kapsalon „Cora” mevrouw N. C. Hanse-Bal en f 9 Haamstede Hengelsport-specialist TE OUWERKERK t/m 14 augustus a.s. Dagelijks geopend van 10.00-12.00, 14.00- 17.00 en 19.00-21.00 uur. in Zierikzee dl •Juwelier Alles op gebied van VOOR UW X G. J. Wilbrink „De Maagd van Mechelen" van 1663 BOERDERIJ „DUIN EN STRAND” SCHARENDIJKE n Tsi RUI Zr i SCHOUWEN BADCOURANT PAGINA 7 i >7 Kats vertrek: DONDERDAGSAVONDS TE KOOP: en Voor een prachtig BROUWERSHAVEN Telefoon 285 Haven Z.Z. 4 maison Zuidstraat 2 (Verkeerspiegel) Telefoon (01115) 318 I sport huishoudelijke artikelen kunst nijverheid meubelen vele mooie geïmpor teerde artikelen kop en schotels en glazen windschermen van 4 en 5 meter lang - enz. M. J. J. stemt tevreê Veerverbinding Schouwen - Noord-Brabant Veerdienst Zjjpe - Anna Jaco- bapolder v.v. Auto- en perso nenvervoer met 1 of 2 veerboten met koplading van de R.T.M.: Werkdagen: Zijpe vertrek: 6.00, 6.30 enz. elk half uur t/m 22.30 uur. Anna Jacobapolder vertrek: 6.15, 6.45 enz. elk half uur t/m 22.45 uur. Zondagen: Zijpe vertrek: 7.30, 8.00 enz. elk half uur t/m 22.30 uur. Anna Jacobapolder vertrek: 7.45, 8.15 enz. elk half uur t/m 22.45 uur. 7.00, 10.20. 13.00, 15.40. 19.00, 8.00. 10.40. 13.20. 16.00. 18.40. 9.20, 12.00, 14.40, 17.20, 21.50. Bootdienst Zijpe - Numansdorp v.v. van de R.T.M. op zaterda gen in juni, juli en augustus (personen, rijwielen, bromfiet sen, motorrijwielen en uitslui tend na reservering personen auto’s): Speciale vistochten op de Oos- terschelde: Zierikzee vertrek en terugkomst resp. 06.00 en 10.00 uur; op dins dagen, woensdagen en vrij da- potplanten - tuinzaden - tuingereedschappen gazonmaaiers Ruim gesorteerd TE KOOP: 122 m2 eigen grond; gemeubi leerd. Dicht bij zee en jachtha ven. Prijs f 15.000, H. BERREVOETS, Bolwerk 4, Zierikzee, telef. (01110) 2079. 8.40, 11.20. 14.00, 16.40, 20.00, 8.20, 11.00, 13.40. 16.20, 19.40. 9.00, 11.40, 14.20, 17.00, 21.00. JAC. LEMSOM - Kuijerdamse- weg 35, Scharendij ke, telefoon (01117) 216. 3,1 ’/o 44,7 <7o 46,7 °/o 4,8 ’/o Onbetwist Zeer grote sortering WERPMOLENS en onderdelen Mitchell Snoeren - stokken - dobbers haken UNIEKE DELTAWERKEN TENTOONSTELLING zse ’S- en nz. ;en naast 's-Gravensteen vindt U: Dit is een vraag? Zoekt zelf maar uit, Bekijkt bij JONKER, ’t kost geen duit. U zult dan zeker zelf eens zien De grote keuze, die wij biên En wat voor spullen, groot of klein, Daar moet ge toch zeker bij JONKER zijn. Autobusdiensten op het eiland Voor de autobusdiensten op Schouwen-Duiveland raadplege men de dienstregeling van de R.T.M. EXCLUSIEVE SIERADEN in goud en zilver ZEEUWSE ARMBANDEN ZEEUWSE BROCHES ZEEUWSE RINGEN BLOEDKORAAL GRANAAT OCCASIONS en WAPENLEPELTJES in zilver en verzilverd van vele plaatsen van Schouwen-Duiveland Zierikzee-Veere v.v.: op donder dagen in juli en augustus: Zierikzee vertrek: 08.45 en 15.15 uur. Veere vertrek: 11.00 en 18.00 uur. 620 m2 eigen grond; gemeubi leerd. Dicht bij duin en strand. Prijs f 32.000,. H. BERREVOETS, Bolwerk 4, Zierikzee, telef. (01110) 2079. (2.2 pet.) het (te) snel rijden de directe ongevalsoorzaak. Dat het daarbij in de meeste geval len eerder een zaak was van te snel rijden dan van snel rijden zonder meer, blijkt uit de vol gende percentages: 0- 25 km per/uur 25- 50 km per/uur 50- 80 km per/uur 80-100 km per/uur 100 km per uur of meer 0,7 °/o Zjjpe vertrek: 07.50 en 14.50 Numansdorp vertrek: 09.45 en 16.45 uur. Van deze 3256 snelheidsonge- vallen was er slechts bij 176 (5,4 pet.) sprake van een sneller rijden dan de overheid ter plaatse - gezien de gestelde snelheidsbeperking - voor wen selijk hield. Uit deze cijfers blijkt dat juist tussen 25 en 80 km per uur de niet aangepaste snelheid een grote rol speelt. Ook speelt hier het zogenaam de „haast’-element een rol, want van een aangename snel- heidsbeleving is hier geen spra ke. Dat wordt bevestigd door het feit dat 54,5 pct. van de snel- heidsongevallen, veroorzaakt door bestuurders van vracht auto’s (rijdend onder druk van de klok) bleek te vallen in de groep 25 - 50 km per uur. Onnodig om te zeggen, dat bij te snel rijden de risicofactor t. a.v. een ernstige ongevalsaf- loop sterk wordt verhoogd. Re gen of sneeuw, verblinding of een slecht wegdek, mist of rook deren U niet. Wél als U „dom weg” volgas blijft rijden. U wist het al? Goed zo! Snelbusdiensten Schouwen - Rotterdam v.v., geldig in juni, juli en augustus, gen in juli en augustus. Havenplein 1 - Zierikzee Telefoon (01110) 2443 9.00 UUR GEOPEND «OU VAST AAN Bloemenmagazijn Zuidstraat 4 - Haamstede Telefoon (01115) 566 Diverse bootdiensten R.T.M. Zierikzee-Züpe v.v.: op maan dagen, dinsdagen, woensdagen en vrijdagen in juli en augustus: Zierikzee vertrek: 10.45e en 14.45 uur. Zijpe vertrek: 12.30 16.30f uur. e niet op maandag; f niet op vrijdag. Werkdagen: Zierikzee vertrek: 5.15,» 9.40, 12.20, 15.00, 17.40, Korte St. Janstraat 1 - Zierikzee Telefoon (01110) 2923 Bij ons gekocht wordt ook gerepareerd In Poststraat 31 - Zierikzee Verkoopadres voor Schouwen-Dui veland van de Ned. Ver. van Ruime sortering: Delicatessen - Dieetvoeding - Zeeuwse babbe laars - Zeeuwse suikerwafels en Zeeuws gesuikerd speculaas 6.05, 10.00, 12.40, 15.20, 18.00, niet op zaterdagen. Zondagen: Zierikzee vertrek: 7.00, 9.00 enz. elke 2 uur t/m 21.00 uur. Kats vertrek: 8.00, 10.00 enz. elke 2 uur t/m 20,00, 21.50 uur. „Ik rijd goed, ik let goed op, ik heb een goede wagen, dus ik kan mij gerust permitteren om snel te rijden”. Dat is de mening van vele automobilisten. Het is toch altijd goed gegaan! De technische mogelijkheden om snel te rijden, maken het accep teren en stipt opvolgen van snelheidsbeperkingen voor ve len tot een moeilijk aanvaard baar stuk sociaal weggedrag. Nu hoeft snel rijden niet ge vaarlijk te zijn. Dat hangt voor een belangrijk deel van de om standigheden af (aard van de weg, gesteldheid van het weg dek, intensiteit van het verkeer, aard en gesteldheid van het voertuig etc.), maar vooral ook van de vaardigheid, mentale en fysieke gesteldheid van de be stuurder. Indien al deze facto ren gunstig zijn, is snel rijden toelaatbaar, ja voor de vlotheid van de verkeersafwikkeling zelfs dikwijls aanbevelens- waardig. Té langzaam rijden is vaak levensgevaarlijk! De oorzaak van vele ongevallen is minder dan men denkt aan snel rijden zonder meer te wij ten. In veel gevallen is het eer der een kwestie van té snel rij den, d.w.z. met onaangepaste snelheid. Bij een onderzoek naar oorza ken van verkeersongevallen aan de hand van 145.000 verzeke- ringsdossiers in West-Duitsland, bleek slechts in 3256 gevallen Dames- en herenkapsalons Uitsluitend na afspraak Brouwershaven Markt 21 Telefoon 391 (01119) Wij hebben op ons kampeerter rein, dat grenst aan de zee, duin en strand, nog ruimte beschik baar voor uw tent of caravan. Kampwinkel - kantine met t.v. aanwezig Gedurende de wintermaanden gelegenheid voor stalling van uw caravan Het mooiste strand van Ne derland vindt U in Haam stede en Renesse. Maar, de modernste dameskapsalon tevens parfumerie is te. Noordwelle. Onze hobby is voor ieder een aparte coif fure! Ring 29 - Noordwelle Telefoon (01116) 435 Veerverbinding Schouwen - Noord-Beveland Veerdienst Zierikzee (De Val) - Veerhaven Kats v.v. (auto- en personenvervoer), geldig in juli en augustus. Provinciale Stoombootdiensten in Zeeland. Werkdagen: Haamstede vertrek: 05.40, 07.50, 09.50 enz. elke 2 uur t/m 19.50, 21.05 uur. Zierikzee vertrek: 06.25, 07.25, enz. elk uur t/m 20.25, 21,32 uur. Rotterdam CS, vertrek naar Zierikzee: 07.40, 08.40 enz. elk uur t/m 20.40 uur. Naar Haamstede: 08.40, 10.40 enz. elke 2 uur t/m 20.40 uur. Zondagen: Haamstede vertrek: 7.29, 10.53, 13.53, 15.35, 17.53, 19.53, 21.35» uur. Zierikzee vertrek: 8.25, 11.25, 14.25, 16.25, 18.25, 20.25, 22.02». Rotterdam CS vertrek naar Zierikzee: 7.40, 10.40, 13.40, 17.40. 19.40, 21.10 uur. Naar Haamstede: 7.40», 10.40, 13.40, 17.40, 19.40, 21.10 uur alleen in juli en augustus. |ïir

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 7