smiöswepk Gemeentemuseum Hoog- en laag water Bezienswaardigheden HAAMSTEDE WAARSCHUWING WARNUNG 1 EN DIT SPORT VOETGANGERS DE BADCOURANT 13 AUGUSTUS 1965 No. 8 Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke unten- in een het VOETBAL 12.27 voor BADCOURANT Zierikzee I -M.O.C. I Zierikzee II-M.O.C. II 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. wandel LINKS. v.m. 9.07 9.37 10.08 10.37 11.08 11.43 0.07 geldt Zondag 15 augustus a.s. speelt Zierikzee I een vriendschappe lijke wedstrijd tegen het eerste elftal van M.O.C. T7 uit Bergen op Zoom, welke ploeg dit sei zoen zal uitkomen in de derde klasse zuid van de K.N.V.B. Ook de reserve-elftallen zullen elkaar ontmoeten. Beide wedstrijden vangen aan om half drie. Dus a.s. zondag naar Zierikzee: sportpark „Ban- nink”. Zwem niet bij eb of laag water. Dit is zéér gevaarlijk. Het is niet toegestaan zich met een roeiboot, kano, rubberboot, rub berband, luchtbed of enig ander tot drjjven geschikt voorwerp vanaf het strand in zee te be geven. Loop op de wegen, waar geen of fietspad is, altijd Laagwater n.m. 21.31 22.01 22.32 23.01 23.32 14-20 augustus 1965 Hoogwater v.m. 3.04 3.34 4.05 4.34 5.05 5.40 6.24 Op de bovenverdieping van het stadhuis, waarvan het oud ste gedeelte in de 15e eeuw als Vleeshuys werd gebouwd, is op de zogenaamde Schutterszaal met zijn prachtige eikehouten bekapping van 1554 en in enige aangrenzende ruimten het ge meentemuseum ondergebracht. Het museum is niet groot, doch bezit een aantal bijzonder mooie voorwerpen. Tezamen ge ven deze een indruk van het meer dan zeven eeuwen oude Zierikzee en het leven van zijn burgerij. Zoals omstreeks het jaar 1600 de stad bijna geheel ingesloten lag tussen hoge mu ren met versterkte poorten laat ons de maquette duidelijk zien. Zware belegeringen hebben de ze muren doorstaan; in 1205 door de Vlamingen en in 1575 door de Spanjaarden onder be vel van Mondragon. Merkwaar dig is, dat deze maquette of mi niatuurstad zowel het Zierikzee uit de late middeleeuwen als dat van het jaar 1965 uitbeeldt. Bij na alle grote gebouwen, even als de straten, zijn thans nog terug te vinden, omdat het stadsbeeld weinig is veranderd. Er is nog meer te zien, zoals de Eskimo-kajak. gemaakt van zeehondenhuid. Al een paar honderd jaar geleden was deze kano of kajak in het stadhuis aanwezig en thans is dit schuit je het enig goed bewaard ge bleven exemplaar in Nederland. Victor Hugo, de bekende Franse schrijver, kwam er honderd jaar geleden zelfs voor uit Pa rijs om dit zeldzame bootje te bekijken. Een bijzonder kostbaar muse umstuk is de rijk bewerkte zil veren drinkschaal, die in 1580 voor de thesauriers - de leden van het stadsbestuur, die voor de financiën zorgden - werd ge maakt. In het midden van deze schaal is een wapenschild uit geslagen met de wapens van Zierikzee en Duiveland. Onder aan de voet staan de namen van de burgers gegraveerd, die Houdt U aan de volgende voor schriften: en Brouwershaven Beobachten Sie bitte stehende Vorschrifte. Schwimmen Sie niemals wenn es Ebbe oder niedriges Wasser gibt. Das ist sehr gefahrlich. Es is verboten sich in einem Ruderboot, Kajak, Gummiboot, auf einemen Gimmireifen, Luft- bett oder in irgend welchem zum schwimmen geeignetes Fahrzeug oder Objekt vom Strande ins Wasser zu begeben. De nieuwe bepalingen voor voet gangers schrijven voor, dat u links van de rijbaan moet lopen. Waar voet- of rijwielpaden zijn, dient men deze te volgen. in het jaar 1580 het thesauriers- ambt bekleedden. Wie nauw keurig dit knap stuk zilver- smidskunt bekijkt, zal daar o.m. in gegraveerd zien staan de da tum van de herovering van Gra ve op 28 oktober 1674 door stadhouder Willem III uit han den van de Fransen. Dit feit werd toen ongetwijfeld van groot belang geacht en daarom hier vereeuwigd. Bij de schaal, in dezelfde vi trine, liggen enige zilveren voorwerpen, die eens de mach tige gilden der stad toebehoor den en de zilveren sleutel van de poort, die Lodewijk Napo leon in 1809 bij zijn bezoek aan Zierikzee werd aangeboden. Kijken we nog even op de grote zaal rond, dan zien we in één der wandvitrines een aantal koperen zegelstempels uit de middeleeuwen, waarmede tot de Franse tijd de belangrijke stukken ten stadhuize werden gezegeld, het beulszwaard, ge smeed in Solingen, een perka menten gildebrief van 1425, waaraan de zegels van veertig gilden hangen, een geheel van papier vervaardigd model van de in 1832 verbrande Sint Lie vens Monster Kerk, alsmede schilderijen, prenten en foto’s. Als laatste museumstukken op de grote Schutterszaal moe ten nog worden genoemd het model van een 17e eeuws oor logsschip en het kanon dat door de Franse commandant in 1813 voor de deur van zijn huis op de Haven in stelling werd ge bracht om te tonen, dat hij zijn gezag zou handhaven. In het overige deel van het gemeentemuseum zijn de pale ontologische verzamelingen en de bodemvondsten te zien. Ze vertellen ons iets van de bewo ning op Schouwen-Duiveland, vele eeuwen vóór onze jaartel ling. Een groot en op schaal gemaakt houten model van de stadhuis toren geeft een idee van de vaardigheid van de leden van het Timmermansgilde. Tevens staat in de Torenkamer een bij na levensgroot beeld van Nep- tunus, dat eeuwenlang als wind wijzer op de spits van de stad huistoren heeft gedraaid. Zoveel eer genoot deze Neptu- nus te Zierikzee, dat hij op 9 augustus 1902 plechtig in de gemeenteraadsvergadering werd binnengebracht om dit symbool van de zeevaart eens van dicht bij te kunnen bekijken. Veel meer nog zou van het museum te vertellen zijn. Er staan modellen van visserssche pen en er is een verzameling van gravures, tekeningen en fo to’s van Zierikzee, Brouwersha ven en de overige gemeenten op het eiland. Tenslotte behoeft hier niet alles beschreven te worden, omdat een museum er is om te zien. Het museum is voor het pu bliek geopend van 1 april tot en met 30 september, maandag tot en met vrijdag van 10-12 en van 2-4 uur. Toegangsprijs: Volwassenen 50 et. en kinderen beneden 12 jaar 25 ct. n.m. 15.28 15.58 16.29 16.58 17.29 18.04 18.48 Bovenstaande tabel het gehele strand rond Schou- wen’s duinstreek. Alleen houde men met het volgende rekening: in de eerste uren komt de vloed van de zuidkant opzetten door het Westgat, doch in de laatste twee uur massaal over de ban ken en in de Oosterschelde en ’t Brouwershavense Gat vrijwel gelijk. Het verschil in hoogwa ter te Westenschouwen is onge veer 10 minuten eerder. dat het dennenzaad gaat rijpen, schakelt hij daar op over. Dat zaad zit echter goed opgeborgen in de dennenappels. Wie al eens geprobeerd heeft die harde schubben uit elkaar te halen, kan daar van meepraten. Maar de bonte specht heeft er iets op gevonden om dat karwei te kla ren. Hij gaat op zoek naar een spleet in de schors of een nau we takvorm, waar zo’n dennen appel in past. Daar plaatst hij zijn vers geplukte dennenappel in en met een paar tikken zit die zo vast als in een bank schroef. Met zijn sterke snavel hakt de specht dan de taaie schubben uiteen en eet het zaad smakelijk op. Zo’n goede plaats houdt de specht zo lang moge lijk in ere en hij draagt er steeds nieuwe dennenappels heen. De afgewerkte komen onder de boom terecht, en soms liggen er onder zo’n spechtensmidse wel een goeie honderd. Als U eens zo iets tegenkomt, dan moet U die boom maar eens nader be kijken. Ergens in de hoogte zult U dan zijn bankschroef wel ont dekken. J. VIERGEVER verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd. Aan de rand van het pad lag onder de struiken een steen, een gewone baksteen. En daar ron dom lagen tientallen kapotte slakkenhuizen. Sommige waren geheel versplinterd, anderen slechts in tweeën gebroken. Nu plegen slakken niet met dermate hoge snelheden te kruipen, dat zij daarbij uit de bocht vliegen en tegen zo’n steen te pletter slaan. Maar toch heeft die steen met die verbrijzelde schelpen uit te staan. De lijsters weten er ech ter meer van. Die komen hier onder de struiken geregeld voedsel zoeken. Met grote ijver gooien zij dan de dorre blade ren uit elkaar, want daaronder is altijd wel iets van hun gading te vinden. Torretjes, wormen, rupsen en allerhande ander klein gedierte laten zij zich er goed smaken. Zij vinden er ook dikwijls van die grote huisjes slakken. Maar om dit te kunnen eten, moet natuurlijk eerst de schelp er af. Zo’n slak zit echter stevig in zijn huis verankerd. Het lukt dan ook niet om de slak er zo maar uit te trekken. Daar komt meer voor kijken. In zo’n geval pakt de lijster het slakkenhuis bij de rand beet en rent er mee naar zo’n steen. Met een paar harde klappen slaat de lijster het slakkenhuis tegen de steen aan diggelen, en dan is de zaak gauw bekeken. Niet alleen stenen, maar ook af gevallen of blootgestoven wor tels worden op deze wijze als aambeeld gebruikt. Omdat zul ke goede aambeelden buiten toch betrekkelijk schaars zijn, worden zij regelmatig gebruikt. Er liggen soms wel een honderd stukgeslagen slakkenhuizen bij zo’n lijstersmidse. Wie een flin ke tuin heeft en daar in een verborgen hoekje een flinke steen legt, maakt een goede kans dat zich er een lijster als smid vestigt. Hij houdt dan meteen flinke opruiming onder de slak ken. Dat hij ook wel eens van de aardbeien snoept, moet men maar op de koop toenemen. An ders zouden die slakken toch ook doen. De lijster is niet de enige smid, die zijn ambacht in de vrije natuur uitoefent. In het dennebos huist er ook een, na melijk de bonte specht. Helaas krijgt men in deze tijd de bonte specht niet zo gemakkelijk te zien. Hij geeft de voorkeur aan het dichte bos. Nu de bomen nog goed in hun blad zitten is het een hele toer om deze vogel te zien te krijgen. In de winter lukt dat beter. Maar wellicht bent u wel eens een van zijn familieleden - de groene specht - tegengekomen. Die leeft niet zo verscholen, en men ziet hem nog al eens op de grond bij een mierenhoop bezig. Want groene spechten zijn nog al verzot op een maaltje mieren. In gedaan te en grootte lijkt de bonte specht veel op deze groenrok, maar hij draagt een ander li vrei. In plaats van groen ver toont zijn verenpak een bonte mengeling van zwart, wit en rood. Een groot deel van het jaar klimt hij op de typische spechtenmanier langs de boom stammen om al kloppend en ha merend de schors op insekteri te onderzoeken. Maar in de tijd, Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdagsmiddags en zondags) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toe gangskaarten verkrijgbaar het nabijgelegen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. van der Weij- deweg. Toegang gratis. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Ge opend: maandag tot en met vrij dag van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangsprijs: volwassenen 50 cent, kinderen 25 cent. Gravensteen, Mol. Prenten van steden en dorpen op Schouwen- Duiveland. Dagelijks geopend, behalve des zondags, 10-12 en 2-4 uur. Woensdagavond 8-10 uur. Toegangsprijs 25 cent. Burgerweeshuis, Zierikzee. Zo- merkijkspel 1965. Een tuin vol bronzen beelden buiten. Binnen: Het verhaal van de verloren zoon op zeven wandtapijten. Voorts zeer hedendaagse schil derijen en een vermakelijke kijkkast met antieke prenten. Keramiek van eigen atelier. Re gentenkamer anno 1750. Ge opend 26 juni tot 12 september, van maandag t/m zaterdag 10- 17 uur. Toegang: 1,25, kinderen 0,50. BROUWERSHAVEN Herv. kerk. Bezichtiging iedere dag (behalve zondag) van 9.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, onder geleide. Inlich tingen bij de kosteres mevr. De Jonge-Hoekman, Noorddijkstr. nr. 44. Toegang 50 cent. Voor groepen ook buiten bovenver melde uren, in overleg met de kosteres. OUWERKERK Tentoonstelling Deltawerken „Delta-visie”. Dagelijks geopend van 10.00-12.00, 14.00-17.00 en 19.00-21.00 uur.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 1