s I I 1 I Inktzwammen en Hoog- laag water s I Zierikzee bij avond I WAARSCHUWING WARNUNG EN BIT 5 5 i f Bezienswaardigheden WIST U 5 DAAROM 6 AUGUSTUS 1965 No. 7 - unten- 7 -13 voor Deltawerken Volgens anderen waren het niet de toverheksen geweest, maar dansten, op zulke plaatsen in maanlichte nachten de lichtvoe tige elfjes en feeën. En wie op zulke tijden binnen hun kringen kwam, kreeg hen niet alleen te zien, maar raakte volledig in hun macht. Zij deden hem ech ter geen kwaad, maar dansten en stoeiden met hem. In latere tijden, toen heksen en elfen a.'.een in sprookjesboeken voorkwamen, bedacht men voor die heksenkringen een andere verklaring. Op zulke plaatsen hadden geiten en schapen, vast- T over zuster en, hand in hand, Boden over zee en land. Draaien, zwaaien, rond en om: Driemaa' dijn, en driemaal mijn, Nog dr -maal, ’t zal negen zijn: Stil! - de toverkring is klaar. 12.44 13.41 14.20 14.55 wandel LINKS. v.m. 3.10 4.31 5.09 6.23 7.20 7.59 8.34 Zwem niet bij eb of laag water. Dit is zéér gevaarlijk. Het is niet toegestaan zich met een roeiboot, kano, rubberboot, rub berband, luchtbed of enig ander tot drijven geschikt voorwerp vanaf het strand in zee te be geven. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Ge opend: maandag tot en met vrij dag van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangsprijs: volwassenen 50 cent, kinderen 25 cent. Gravensteen, Mol. Prenten van steden en dorpen op Schouwen- Duiveland. Dagelijks geopend, behalve des zondags, 10-12 en 2-4 uur. Woensdagavond 8-10 uur. Toegangsprijs 25 cent. Loop op de wegen, waar geen of fietspad is, altijd 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. augustus Hoogwater n.m. 22.28 23.06 Laagwater n.m. 16.10 16.45 17.52 18.47 19.44 20.23 20.58 Houdt V aan de volgende voor schriften: Door de bijzondere verlichting is een bezoek aan het oude mid deleeuwse stadje een belevenis die men niet gemakkelijk zal vergeten. Wanneer voor ons ge voel de zon in de zee is wegge doken en daardoor de kleuren verdwenen zijn, dan wordt in het oude stadje het licht ont stoken. Niet alle avonden is dat het geval. In het vakantiesei zoen gebeurt dit op dinsdag-, donderdag- en zaterdagavond. Dan worden niet alleen de mo numenten maar ook de merk waardige particuliere gebouwen in het licht gezet. En het is op vallend, dat wat u overdag in het volle zonlicht nooit heeft kunnen bemerken, u wel des avonds ziet wanneer de monu menten verlicht zijn. Om een voorbeeld te noemen: Wie het stadhuis bekijkt ziet wel hoe dit laat gotische bouw werk bekroond is door een re naissance toren en bemerkt wel de buitengewone schoonheid daarvan. Maar door de veelheid der onderdelen ziet men niet het eigenaardige beeldhouw werk aan de toren, welke Sa terkoppen als het ware de on dersteuners zijn van het bouw werk. De twee medaillons in de topgevels van het stadhuis ont gaat de meeste aanschouwers, maar ’s avonds vallen deze op door het uitermate scherpe licht en de schaduwwerking. Wat men overdag niet ziet, dat ont dekt men ’s avonds bij de ver lichting en dan zijn duidelijk de borstbeelden te onderschei den van Keizer Karel V en Phi lips II in wier tijd dit bouwwerk tussen 1550 en 1554 is vernieuwd Maar dan ziet men ook hoeveel leven er is in de natuur, want wanneer het windstille avonden zijn dan gonst het om de toren van nachtvlinders, groot en klein en men kan zich zonder deze verlichting niet voorstellen, hoeveel leven en beweging er in de nacht is. En dan de Sint Lievens Mon ster toren en wel de zuidkant, nu geheel gerestaureerd. Het is een lust om daar de onderdelen BADCOURANT Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Brouwershaven I I van belicht te zien en wanneer onder de kijkers stijlkenners zijn, te zien hoe de stijlvormen met de bouwperioden min of meer gewijzigd zijn. Bekijk eens het ’s-Gravensteen en wanneer uw oog valt op de verankering waarin de regeringshuizen van het Graafschap Holland en Zee land te herkennen zijn, dan be merkt ieder die met gevoel in de avond de oude stad doorwan delt, dat er tijdens de avond- verlichting veel schoons te be merken is dat bij daglicht aan hen ontging. Waarom nog te schrijven over de poorten die een heel aparte schoonheid vertegenwoordigen, die de middeleeuwen in en naar ons geestesoog terugroepen en dan zien we op de open weer gangen in gedachten de verde digers staan gewapend met pijl en boog maar ook met gloeiend pek. om de aanvallers te lijf te gaan. En het zijn niet alleen de gro te monumenten, maar ook de kleinere, ook het particuliere bezit is nog de moeite waard om bij avond tijdens de ver lichting een rondgang door Zie rikzee te maken. De prachtige deurpartijen die wij bij dag nauwelijks zien, de uitermate fijne bovenlichten boven de deu ren. Zij wekken verwondering in ons voor de oude vakbe kwaamheid en we komen tot de conclusie dat er toen onder de „bouwvakkers” vele kunstenaars waren. De besneden raamlijsten, door gewone timmerlieden gestoken, zijn kunstwerkjes op zich zelf. Wat zouden we nog meer aan voeren om u te overtuigen dat een avondbezoek aan Zierikzee u zeker rijker zal maken aan geestelijke waarden. De kleine beeldhouwerken als guirlandes in de gevels, meestal de over vloed symboliserende door de daarin voorkomende granaat appelen die de grote vrucht baarheid tot uitdrukking moeten brengen. De gevelstenen en wat er al niet meer is te noemen. Kortom Zierikzee op de verlich- tingsdagen bij avond zal u iets onvergetelijks geven. I Beobachten Sie bitte stehende Vorschrifte. Schwimmen Sie niemals wenn es Ebbe oder niedriges Wasser gibt. Das ist sehr gefahrlich. Es is verboten sich in einem Ruderboot, Kajak, Gummiboot, auf einemen Gimmireifen, Luft- bett oder in irgend welchem zum schwinunen geeignetes Fahrzeug oder Objekt vom Strande ins Wasser zu begeben. Burgerweeshuis, Zierikzee. Zo mer kijkspel 1965. Een tuin vol bronzen beelden buiten. Binnen: Het verhaal van de verloren zoon op zeven wandtapijten. Voorts zeer hedendaagse schil derijen en een vermakelijke kijkkast met antieke prenten. Keramiek van eigen atelier. Re gentenkamer anno 1750. Ge opend 26 juni tot 12 september, van maandag t/m zaterdag 10- 17 uur. Toegang: 1,25, kinderen 0,50. BROUWERSHAVEN Zoals het paddenstoelen be taamt, schieten nu langs dijken en wegen de geschubde inkt- zwammen uit de grond. Ele gante verschijningen zijn het met hun eerst toegeklapte, later uitgespreide hoed vol sierlijke krullen Maar hun schoonheid is van korte duur. Reeds de vol gende dag begint de hoedrand te verkleuren en verandert in een zwarte vloeibare massa. En dan gaat het snel verder, zodat tegen de avond vaak slechts de holle steel over is. Volgens som migen is dit zwarte goedje heel goed in plaats van inkt te ge bruiken. In een oud paddenstoe- lenboek stond het recept voor zulke zwammeninkt, die volgens de schrijver na ruim vier jaar nog goed van kleur gebleven was. Indien u het eens proberen wilt, dan laat u in een schaaltje enkele inktzwammen helemaal vervloeien. Daarna het bovenste er af scheppen en bij de rest een paar druppels nagelolie en Ara bische gom. Voor het gebruik nog even flink schudden en het schrijven kan beginnen. De kans op een flinke smeerboel zit er natuurlijk wel in. Behalve inkt kan van deze pad denstoelen ook een heel lekkere soep gemaakt worden. Tenmin ste van heel jonge exemplaren, want als ze reeds zwart gaan kleuren, ziet het resultaat er niet zo erg appetijtelijk uit. Een bordje soep voor de volgende dag bewaren is ook niet aan te bevelen want tegen die tijd is het inkt geworden. Dat lijkt wel op tovenarij. In het verleden zijn de padden stoelen daarmee dan ook vaak in verband gebracht. Hun on verwacht verschijnen en hun raadselachtig verkleuren vond men al erg verdacht. En dan stonden zij dikwijls in grote kringen waar bovendien het gras zeer welig groeide. Daar moeste: duistere machten de hand in hebben. Toverheksen in de gedaanten van padden had den op zulke plaatsen in het nachtelijk duister hun wilde rondedansen gehouden en bij het opkomen van de zon ston den daar nog de stoelen, waar op ze gerust hadden. Zo ver klaarde het oude volksgeloof die heksenkringen van paddenstoe len in de weiden. Shakesceare moet daar aan ge dacht hebben, toen hij de drie dansende heksen in Macbeth liet zingen op de dijken! J laat geen afval (plas- J tics, etc.) achter op K de dijken! 5 graaf niet in de dijken! help mede om het plaatsen van bordjes ..Verboden toegang” te voorkomen! Herv. kerk. Bezichtiging iedere dag (behalve zondag) van 9.30 tot 11.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, onder geleide. Inlich tingen bij de kosteres mevr. De Jonge-Hoekman, Noorddijkstr. nr. 44. Toegang 50 cent. Voor groepen ook buiten bovenver melde uren, in overleg met de kosteres. OUWERKERK Tentoonstelling „Delta-visie”. Dagelijks geopend van 10.00-12.00, 14.00-17.00 en 19.00-21.00 uur. 11 augustus: Orgelbespeling in DE BADCOURANT verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd. v.m. 10.04 10.42 11.49 0.20 1.17 1.56 2.31 Bovenstaande tabel geldt het gehele strand rond Schou- wen’s duinstreek. Alleen houde men met het volgende rekening: in de eerste uren komt de vloed van de zuidkant opzetten door het Westgat, doch in de laatste twee uur massaal over de ban ken en in de Oosterschelde en 't Brouwershavense Gat vrijwel gelijk. Het verschil in hoogwa ter te Westenschouwen is onge veer 10 minuten eerder. gebonden aan een touw, al gra zende hun kringen gemaakt en deze plaatsen extra bemest, zo dat daardoor het gras zo welig groeide. Maar ook dit bleek niet juist te zijn. De paddenstoelen hadden er wel degelijk iets mee te maken. Maar dat werd pas duidelijk, toen men de geschie denis van de paddenstoelen leerde kennen. De paddestoel, die wij nu vinden, bleek niet de hele plant te zijn. Het was slechts het vruchtlichaam, dat de sporen voortbrengt, waaruit dan weer nieuwe paddenstoelen ontstaan. Die sporen, die wij met zaad zouden kunnen vergelijken, ont staan aan de talrijke platen, die wij onder de hoed vinden. Zij zijn bijzonder klein, zodat zij zonder microscoop niet te zien zijn. Hun aantal loopt echter al gauw in de miljoenen. In een regelmatige stroom vallen zij van de plaatjes omlaag en, om dat zij natuurlijk ook heel licht zijn, worden zij door het minste zuchtje meegenomen. Vele spo ren komen daarbij op totaal on geschikte plaatsen terecht, maar een enkele vindt wel een goede groeiplaats. Dan ontstaan uit de sporen fijne schimmeldraden, die naar alle kanten uitgroeien. Op die manier ontstaat in de grond een grote schijf van deze draden. Aan de rand hiervan worden in de volgende jaren weer nieuwe paddenstoelen ge vormd, die op die manier in een kring komen te staan. Die pad denstoelen vergaan weer spoe dig en vormen een bemesting van het gras, dat daardoor op die plaatsen beter groeit dan el ders. En zo ontstaan dan die mooie groene heksenkringen. De schimmeldraden in de grond blijven steeds doorgroeien, van daar dat de kring elk jaar gro ter wordt. Soms wordt de grond hier en daar ongeschikt voor die schimmel, zodat die daar af sterft. En dan is de regelmaat er natuurlijk uit. J. VIERGEVER. 'zfz////z//zzzzz//z//z//z///z/r. HAAMSTEDE Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdagsmiddags en zondags) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toe gangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation ..De Blinkert”, A. van der Weij- deweg. Toegang gratis. j dat de winterstormen S een voortdurende bedreiging vormen j voor ons mooie - laag- S gelegen - eiland? j dat het onderhoud van J de zeedijken voort- J durend grote sommen gelds opeist? dat een goede grasmat 4 een goede bescher ming vormt van het dijklichaam? dat de vastheid van het dijkoppervlak be- j vorderd moet worden? J rijd niet met uw auto J S over de dijken! plaats geen tenten etc. nn dn diilrnn’ 5

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 1