Belevenissen in en om de Vogelsport en Hoog- laag water Bezienswaardigheden HAAMSTEDE WAARSCHUWING WARNUNG EN DIT KAMPVUUR I Artz mill Patiënt DE BADCOURANT Jonge Koekoek in de Rietsloot 30 JULI 1965 No. 6 Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke tinten- 31 voor Jonge koekoek krijgt zijn voeding van de rietpieper. BADCOURANT Houdt U aan de volgende voor schriften: Zwem niet bij eb of laag water. Dit is zéér gevaarlijk. Het is niet toegestaan zich met een roeiboot, kano, rubberboot, rub berband, luchtbed of enig ander tot drijven geschikt voorwerp vanaf het strand in zee te be geven. Wij publiceren in de badcourant een aantal artikelen van de hand van de heer J. Vijverberg, de laatste die uit zijn vruchtbare en welversne den pen zijn gevloeid, want in de nacht van 14 op 15 april werd de bekende Schouwse vogel- fotograaf-ornitholoog in de leeftijd van 84 jaar door de dood weggenomen 12.41 13.41 14.46 31. 1. 2. 3. 4. 5. 6. juli-6 augustus v.m. 9.44 10.30 11.11 11.54 0.20 1.05 2.05 geldt Laagwater n.m. 22.08 22.54 23.36 Hoogwater v.m. 3.41 4.27 5.09 5.51 6.38 7.38 8.43 en Brouwershaven Beobachten Sie bitte stehende Vorschrifte. Schwimmen Sie niemals wenn es Ebbe oder niedriges Wasser gibt. Das ist sehr gefahrlich. Es is verboten sich in einem Ruderboot, Kajak, Gummiboot, auf einemen Gimmireifen, Luft- bett oder in irgend welchem zum schwimmen geeignetes Eahrzeug oder Objekt vom Strande ins Wasser zu begeben. De burgemeester van Wester- schouwen heeft de volgende mededeling doen uitgaan aan exploitanten van kampeerbe- drijven in de gemeente Wester- schouwen: „Het komt herhaalde malen voor dat kampvuren worden gehou den op het strand. Dit is hinder lijk en zelfs gevaarlijk voor de scheepvaart en bovendien kun nen door overslaande vonken duin- enof bosbranden ontstaan met alle gevolgen van dien. Gelet op bovenstaande roep ik uw medewerking in dit gevaar af te wenden. Ik verzoek u daarom al uw gas ten in te lichten en ik laat graag de wijze waarop aan u over, dat het houden van een kampvuur op het strand ten strengste ver boden is”. öfters melden sich - besonders deutschsprechende - Personen am Krankenhaus, im Falie sie nicht schwere Verletzungen be- kommen haben oder im alge- meinen nur eine leichte Krank- heit haben. Es sei jedoch da- rauf hingewiesen, dass in derg- leichen Falie zuerst einen Haus- artz konsultiert werden muss. Erst wenn er Krankenhausver- pflegung vorschreibt, kann Auf- nahme oder Hilfe folgen. Man merke sich deshalb Nah- men und Adresse der Arize vor, im Ortschaft wo man seine Fe- I rien yerbringt. verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd. Slechts één ei Het koekoekswijfje zal in een zelfde nest maar één ei leggen. Zijn er twee, dan zal dat tweede van een tweede koekoek zijn, wat voorkomt. Kruipt de jonge koekoek ais eerste uit het ei - na phn. 12 dagen - dan wipt hij de andere eitjes er uit. in het andere geval de jonge pie pertjes. De geboorte van een jonge ki-ekoek doet dus een broedsel zangvogels mislukken. Jammer, maar de natuur wil het zo. Is de koekoek er een maal, dan is hij door zijn voed sel nuttig voor de menselijke belangen. Het koekoekswijfje zal plm. 12 eieren leggen. Er zijn waarne mingen van meer. Het ei is voor zo’n grote vogel klein, maar toch aanmerkelijk groter dan dat van de graspieper en lich ter vei kleur. Ziet de bedrogen vogel dit niet of interesseert het hetn niet? In ieder geval, hij werpt het koekoeksei niet uit De jonge koekoek blijft plm. drie weken in het nest. Bovenstaande ontleen ik aan de lectuur die er over is. Eén keer vond ik zeil onder een pieper- nest, verspreid liggend, vier ei tjes. volgens hierboven, door de jonge koekoek er uit geworpen. to enige waarde hebben. In de loop van de namiddag dan krijg ik verscheidene opnamen. Als het geval in de schaduw komt te liggen, ga ik naar huis. Hoe meer hoe liever De volgende morgen ben ik er weer. De kans moet immers uitgebuit worden. Hoe meer opnamen, hoe liever. Na een paar opnamen - op kleurenfilm - dreigt het mis te lopen. De knaap wordt ongedurig, begint te woelen, te draaien, sukkelt of wipt in het grok nest af, komt in het water terecht. Vliegens vlug schiet ik toe, nog juist bij tijds om hem met een stokje naar me toe te kunnen halen. Ik achtte een verdere kans nu ver keken, maar hij bleef rustig op het stuk nest zitten en gaf me nog twee goede opnamen. In nest van geelgors Behalve bij de kleine karekiet (zie foto) zag ik in de loop van een halve -eeuw de jonge koe koek één Néér in het nest van een geelgors en één keer in dat van de gele kwikstaart. Of schoon meer dan vijftig vogel soorten het koekoeksei in hun nest kunnen krijgen, in grote meerderheid zangvogeltjes, is het op Schouwen-Duiveland zo goed als uitsluitend de gras pieper, waarom ik het in het volgende maar over dit vogel tje hebben zal. In onze omge ving noemt men het in de regel kantleeuwerik. De koekoek dan bespiedt het piepertje reeds, terwijl het zijn nestje bouwt en legt haar ei zo mogelijk op dezelfde dag. Wil alles met succes verlopen, dan moet de broedduur voor de eieren vrijwel gelijk zijn. Is de aag daar, dan zet de wijfjes- koekoek zich op een uitkijk post, vliegt, nadat de pieper haar ei gelegd heeft, op dit nest toe, zet zich daarop, legt haar Vrijdag 4 juli 1958. Middag! Etensuur! Een ruk aan de bel, niet zo zachtjes! ’t Is nog zo’n ouderwetse, grote koperen. Aan de deur een werkman, zó van ’t veld, bezweet, bruin als olie, gehaast, vinnig. „Goeien dag meneer, je kent me nog wel, ik kom even in ’t schaftuur naar je toe! Wat daar nu in die rietsloot langs de Mo lendijk zit, mag Joost weten. Dat was me daar deze voor middag een geschreeuw van je welste! Ik er op af! En jawel, daar zat de schreeuwlelijk, tus sen het riet, op een dot dooie rommel! Een grote vogel, bruin grijs gestreept op zijn rug, ’n bek als een hooischuur, bloed rood van binnen en met scherpe, kromme nagels! Kan ’t ook een roofvogel zijn? Dat was mijn eerste gedachte. Twee kleine, lichtgele vogeltjes fladderden al maar om hem heen, ’k Heb het zaakje maar zo laten zitten, ben op de brommer gesprongen en nuhebt u er enig idee van wat dat voor een vogel zijn kan? n.m. 16.05 16.51 17.33 18.15 19.02 20.02 21.07 Bovenstaande tabel het gehele strand rond Schou- wen’s duinstreek. Alleen houde men met het volgende rekening: in de eerste uren komt de vloed van de zuidkant opzetten door het Westgat, doch in de laatste twee uur massaal over de ban ken en in de Oosterschelde én ’t Brouwershavense Gat vrijwel gelijk. Het verschil in hoogwa ter te Westenschouwen is onge veer 10 minuten eerder. Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdagsmiddags en zondags) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toe gangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. van der Weij- deweg. Toegang gratis. BROUWERSHAVEN Ned. Herv. kerk. Te bezichtigen door bemiddeling van de koster, de heer L. Krijger, Noorddijk- straat. ZIF.RIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Ge opend: maandag tot en mét vrij dag van 10.00-12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangsprijs: volwassenen 50 cent, kinderen 25 cent. Gravensteen, Mol. Prenten van steden en dorpen op Schouwen- Duiveland. Dagelijks geopend, behalve des zondags, 10-12 en 2-4 uur. Woensdagavond 8-10 uur. Toegangsprijs 25 cent. Burgerweeshuis, Zierikzee. Zo- merkijkspel 1965. Een tuin vol bronzen beelden buiten. Binnen: Het verhaal van de verloren zoon op zeven wandtapijten. Voorts zeer hedendaagse schil derijen en een vermakelijke kijkkast met antieke prenten. Keramiek van eigen atelier. Re gentenkamer anno 1750. Ge opend 26 juni tot 12 september, van maandag t/m zaterdag 10- 17 uur. Toegang: 1,25, kinderen 0,50. éi, neemt het ei van de pieper in de snavel en vliegt er mee weg, om het elders in zijn ge heel te verzwelgen, tenzij ze het laat vallen en het breekt. Op een nest met nauwe ope ning zet ze zich rechtop neer boven de opening en mikt het ei daarin. Valt het ei er naast op de grond, dan laat ze het eenvoudig liggen. Dat zij het ei op de grond zou leggen zij zulke nesten en het met de snavel er in brengen zou, wat vroeger verondersteld werd, is nog niet waargenomen. In nest van rietpieper i ..Man, kom aan m’n hart”, had ik haast uitgeschreeuwd, je hebt gevonden, waarnaar ik al t ’n halve eeuw op ons eiland heb uitgekeken: een jonge koe- koek in het nest van een rietpie- pertje, kleine karekiet, zeggen de boeken!” ..’k Heb helemaal geen nest ge zien!” ..Dat is mogelijk: een klein nestje tussen vier rietjes. De bullebak zit er bovenop, ’t is geen nest meer, hij heeft het helemaal plat geremeld en ge drukt. Maar, ehbinnen drie kwartier ben ik bij je.” „Oké”de brommer bromt en het stuk drift stuift de weg op. Eindelijk, eindelijk, een jon ge koekoek bij de kleine kare kiet. Alle jonge koekoeken, die ik zag. bij graspiepers. Deze kans zou ik uitbuiten, tot en met. Ter plaatse gekomen, bevind ik de situatie als beschreven, ’t Is inderdaad een jonge koekoek met een karekietenpaartje als pleegouders. Dadelijk echter zakt mijn enthousiasme min of meer: de jonge koekoek is aan het uitvliegen toe. „Grote vo gel” had de man gezegd. Met de karekieten vergeleken inder daad groot. Nog kan de kiekerij mislopen. Voorzichtig bind ik het hinder lijke riet opzij van het nest weg; sinjeur kijkt belangstellend toe, blijft rustig zitten, nu in de vol le zon. Gauw de camera er voor en een tweetal opnamen gedaan van de jonge koekoek alleen, om alvast het feit vast te leg gen van op ons eiland een jon ge koekoek in een karekieten- nest, ter documentatie dus. Dan, terwijl de pleegouders al met voer rondvliegen, maak ik mijn schuiltentje gereed en weldra zit ik. de contactknop in de hand, te wachten op een der karekieten - wie weet twee tegelijk - want daar gaat het toch om. zekei' één van de oude vogeltjes moet er bij. wil de fo- I Loop op de wegen, waar geen wandel of fietspad is, altijd LINKS. het nest.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 1