s I i i I I - Tussen land en water Evenementenlijst Hoog- en laag water 5 WAARSCHUWING WARNUNG EN DIT I WIST U DAAROM 23 JULI 19*5 No. 5 Bezichtiging Herv. kerk. 13.30 unten- voor J. VIERGEVER. Men ingepolderd. Houdt U aan de volgende voor schriften: Donderdag 29 juli - 20.00 uur: Bioscoop in het Dorpshuis „Ro mance in Lissabon” („Der Frem- denführer von Lissabon”). 12.24 13.33 14.13 15.16 werkt mede om de duinbeplanting in stand te houden en te ontzien! wandel LINKS. n.m. 21.49 23.07 v.m. 2.41 3.51 5.30 6.23 7.12 7.52 8.55 HAAMSTEDE - BliRGH Zwem niet bij eb of laag water. Dit is zéér gevaarlijk. Het is niet toegestaan zich met een roeiboot, kano, rubberboot, rub berband, luchtbed of enig ander tot drijven geschikt voorwerp vanaf het strand in zee te be geven. Zaterdag 24 juli - 19.00 uur: Rui- tershow door de Landelijke Rij- verenigingen „De Schouwse Rui ters”, Dreischor en ..De Oranje ruiters”, Willemstad. (Zie voor verdere gegevens de aanplakbil jetten). Dinsdag 27 juli - 13.30 uur: Ex cursie per autobus Z.L.M. over het eiland. Bezoek aan diverse landbouwbedrijven en kennis making met landbouwmachines in bedrijf. Vertrek vanaf hotel Bom te Haamstede. Nadere in lichtingen bij V.V.V.-kantoor. 18.00 uur: Wandeltocht georga niseerd door de S.v. „Zeemeeu wen” in samenwerking met V. V.V. Deelnemerskaarten voor verkoop V.V.V.-kantoor en een half uur voor de start bij par keerplaats gemeentehuis Haam stede. Bij de finish wordt een herinneringsmedaille uitgereikt. Laagwater n.m 15.28 16.46 17.47 18.27 19.36 20.17 21.19 Loop op de wegen, waar geen of fietspad is, altijd 5 dat de duinen een be langrijke zeewerende functie voor Schouwen-Duiveland vervullen? dat de bescherming van de duinbelopen jaarlijks duizenden guldens vergt? dat moedwillige ver nieling van de beplanting op de duin hellingen U een be keuring kan bezorgen? 24—30 juli Vrijdag 30 juli - 10.30-12.00 uur: j Hoogwater v.m. 9.25 10.43 11.44 0.20 1.09 1.49 2.52 en fazanten - vangen en mede nemen naar hun vakantie-adres in de veronderstelling dat de ouders deze jonge vogels hebben verlaten. Dit is echter meestal niet het geval. De ouders zijn slechts tijdelijk afwezig door de aanwezigheid van mensen. De Vogelwacht Schouwen-Dui veland doet dan ook een beroep op allen om geen jonge vogels te vangen en mede te nemen. Niet alleen is dit vangen straf baar maar het opkweken van deze jonge vogels is vrijwel on doenlijk. Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Brouwershaven Wie na een bezoek aan de s vier reusachtige caissons, die 1 destijds het dijkgat bij Ouwer- kerk afsloten, zijn weg in ooste- i lijke richting langs de dijk ver- i volgt, ziet al spoedig, dat zich daar het land ook buitendijks i uitstrekt. Tenminste bij laag water, want als de vloed zijn i hoogste stand bereikt, is er maar weinig van dit land over. Dat zijn nu de schorren, bui- i tendijkse gronden, die nog re gelmatig onderlopen. Toch zijn deze schorren dicht begroeid. En zonder deze begroeiing zouden die schorren er zelfs niet zijn, want het waren de planten, die aan hun opbouw meehielpen. Het zijn echter wel heel bijzon dere planten, die onder deze le vensomstandigheden kunnen ge dijen. Een tweemaaldaagse on derdompeling in zout water kunnen slechts weinig soorten verdragen. Het schor is dan wel dicht begroeid, maar er is weinig ver scheidenheid. Om met dit selec te gezelschap kennis te maken zullen wij het schor op moeten. Het is echter wel een slikkerige bedoening en vooral in de vele kreken en poelen is de bodem bijzonder taai en glibberig. Laarzen doen het hier beter dan naaldhakken, maar zonder een van beiden gaat het ook best. Alleen moet men dan een beetje uitkijken voor de oude stoppels van het slijkgras, want die zijn aan de scherpe kant. Wanneer we tenslotte min of meer beslikt de waterkant be reiken, komen wij op het kale slik, waar in de plassen het fijne groene zeegras groeit. Dat is nog een echte waterplant, die niet veel droogte verdraagt. En daar verschijnt ook de eerste schorreplant, de zeekraal. Het lijken net kaktussen in dwerg formaat. Bladeren zitten er niet aan. Het zijn slechts groene vle zige stengels. Hier en daar zit ten er bloempjes aan, maar die stellen niet veel voor. Een kransje heel kleine schubjes is alles. Deze zeekraal groeit niet aleen hier op het slik, maar men vindt het ook langs de brakke slootkanten en op drassige plek ken in de inlagen. In zijn jeugd levert het een heel smakelijke groente en in de voorzomer ziet men dan ook vaak zeekraalsnij- ders aan het werk. Later op het jaar wordt de stengel van bin nen houtig, en dan is het echt geen lekkernij meer. De zee kraal is nu de plant, die de eer ste grondslag voor het schor legt. Tussen de talrijke stengel komt de vloedstroom enigerma te tot rust, en krijgt het mee gevoerde slib kans te bezinken. Op deze wijze wordt de bodem langzaam opgehoogd. Dan krijgt het slijkgras zijn kans. Dit forse gras vormt dichte pollen, waarin natuurlijk weer veel meer slib opgevangen wordt. Van deze eigenschap van het slijkgras heeft men dank baar gebruik gemaakt. Op plaatsen, waar men aanslibbing o mocht verwachten, heeft men pracilllgt slijkgras uitgeplant. Een goeie l>pv<rpp>](lp|i veertig jaar geleden is men daarmee in het Sloe begonnen. Elk jaar gebeurt het weer dat en dat gebied is inmiddels al badgasten jonge vogels - voor- ingepolderd. Men gebruikte I namelijk bergeendjes, patrijzen 20.00 uur (precies): Kleurenfilm „Schouwens Westhoek” in zaal TAVENU (hotel Bom), Haam stede. Kassa open 19.15 uur. Donderdag 29 juli - 20.00 uur: Lampionoptocht met na afloop vreugdevuur. Lampions met kaarsen te koop bij V.V.V.-kan- toor en garage Dijkman, Haam stede. Medewerking van Kon. Harmonie „Witte v. Haemstede”. 20.00 uur (precies): Kleurenfilm „De bewoners van de inlagen”, in zaal TAVENU (hotel Bom), Haamstede. Kassa open 19.15 u. Zaterdag 31 juli - 20.00 uur: Concert op de muziektent te Burgh door de Kon. Harmonie „Witte van Haemstede” en het Beobachten Sie bitte stehende Vorschrifte. Schwimmen Sie niemals wenn es Ebbe oder niedriges Wasser gibt. Das ist sehr gefahrlich. Es is verboten sich in einem Ruderboot, Kajak. Gummiboot, auf einemen Gimmireifen, Luft- bett oder in irgend welchem zum schwimmen geeignetes Fahrzeug oder Objekt vom Strande ins Wasser zu begeben. BJDCOURINT 5 teringen daarvoor niet ons slijkgras, maar haalde uit Engeland een veel forsere soort, die heel snel grote dichte pollen vormt. Dat Engels slijkgras voelde zich hier goed thuis en verspreidde zich door heel Zeeland. En natuur lijk heeft men het ook op meer dere plaatsen uitgeplant. Wan neer wij het goed gezien hebben nu ook aan de nieuwe Greve- lingendam. Op deze wijze wordt het schor snel hoger en wordt het steeds korter tijd overstroomt. Dan krijgen weer andere grassen hun kans. Het zeevlotgras en zwenkgras begint hele weiden te vormen. Langs de kreekran- den groeit een brede zoom van de obione met zijn grijsblau we en geelachtige bloempjes. Grote pollen schijnspurrie met een krans van roze bloemen be dekken nog kale plekken. Hier en daar schiet de zeeweegbree op. die aan zijn smalle bladen en slanke bloeiaren te herken nen is. Die zou alleen te verwar ren zijn met het strandzoutgras, dat echter veel ijlere aren heeft. Dat zoutgras is niet zo’n best gras, want het bevat het giftige blauwzuur. Het is dus beter, dat u het niet gaat eten, wat trou wens ook wel niet uw plan ge weest zal zijn. Wat u op het schor wel zou kunnen eten en wat dan ook wel gedaan wordt, zijn de jonge spruiten van de zeeaster of zulte. Die worden onder de naam „lamsoren”, als groente gebruikt. Die naam is de oorzaak van veel geharrewar geweest. Er groeit op het schor namelijk nog een andere plant, die in de plantkundeboeken of ficieel de naam lamsoor draagt, maar die toch geen smakelijk gerecht zou leveren, want zijn bladeren zijn nog al aan de leer achtige kant. Nu komt deze ech te lamsoor hier niet zo veel voor Maar in het Zwin staan er bij voorbeeld hele velden van. En wanneer straks die Zwinne- blommen bloeien, trekken zij evenveel bezoekers als de bloei ende hei. De paarse bloemtuilen van de lamsoor laten zich heel gemakkelijk op de manier van strobloemen drogen, en enkele grotere gekweekte soorten zijn onder de naam Stattce dan ook in de handel. Onze schorren zullen over enkele weken ook in bloei komen. Want dan draagt de zeeaster of zulte een overvloed van paarse bloemen, die precies op herfstasters lij ken. Dan moet u nog maar eens op het schor gaan kijken. Mo gelijk komt u dan ook nog een afwijkende vorm tegen, waarbij de paarse bloemblaadjes ontbre ken, zodat alleen de gele hartjes over zijn. Die bloeiende zeeaster geeft een overvloed van honing en hier krioelt het dan ook altijd van de insekten. Al onze kleu rige vlinders zijn daar dan te bewonderen. Woensdag 28 juli - 14.00 uur: Behendigheidswedstrijden voor automobilisten op de korte start baan van het vliegveld Haam stede. (Zie de aanplakbiljetten). 10.00 uur: Natuurwandeling rond het Slot Haamstede met de aan sluitende duinen. Start bij in gang Slot tegenover hotel Bom te Haamstede. i paden J blijft buiten de afras- j 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Bovenstaande tabel geldt het gehele strand rond Schou- wen’s duinstreek. Alleen houde men met het volgende rekening: in de eerste uren komt de vloed van de zuidkant opzetten door het Westgat, doch in de laatste twee uur massaal over de ban ken en in de Oosterschelde en ’t Brouwershavense Gat vrijwel gelijk. Het verschil in hoogwa ter te Westenschouwen is onge veer 10 minuten eerder. Dinsdag 27 juli - 10.30-12.00 uur: Bezichtiging Herv. kerk; 20.00 uur: Bioscoop in ’t Dorps huis „Leve de vakantie” („Oh diese Feriën”). Woensdag 28 juli - 20.00 uur: Speciale jeugdavond: Youth for Christ”, in de Herv. kerk, met medewerking van o.a. Dave Fos ter en de „Chalk Artists” en een „Condo” van ’t Leger des Heils; 20.00 uur: Dansen in het Dorps huis met The Wilco’s. BROUWERSHAVEN Zaterdag 31 juli - 20.00 uur: Koorzang in de met kaarsen verlichte Herv. kerk door het kerkkoor van Brouwershaven en de gemengde zangver. van Scha rendijke. Fotowedstrijd gedurende de maanden juli en augustus. Deel- name-formulieren verkrijgbaar bij het V.V.V.-informatiebureau. loopt niet buiten de SCHARENDIJKE Zaterdag 24 juli - 13.30 uur: Strandfeest op het strand bij de Koepel (bij ongunstige weers omstandigheden op zaterdag 7 augustus a.s.). Elke maandag- en vrijdagavond: bibliotheek in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Geopend v. 19.00-20.00 uur. Dinsdag 27 juli - 20.00 uur: Ver toning korte gespreksfilm „Tijd” van Jan van Hillo, in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Woensdag 28 juli - 13.30 uur: Zeehengelwedstrijd aan de zee dijk te Scharendijke. Elke donderdagavond 20.00 uur: vertoning kleurendia’s over de Deltawerken, in het Ned. Herv. Verenigingsgebouw. Fanfarekorps „Luctor et Emer- go” uit Renesse. Na afloop een gezamenlijke taptoe. Vrije toe gang. RENESSE Zaterdag 24 juli - 19.30 uur: concert op de muziektent door de accordeonclub „Semba Cres cendo” uit St. Willebrord; 20.00 uur: dansen in „Het Dorpshuis” met Dixieland-band. si ’s, n.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 1