Brouwershaven Boormossels I Evenementenlijst HAAMSTEDE - BURGH Hoog- xs- en laag water J 't I W’! 9 JULI 1965 No. 3 Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Brouwershaven Brouwershaven nu V.V.V. BROUWERSHAVEN Laagwater n.m. v.m. n.m v.m. voor B1DC0UR1NT 10—16 juli Hoogwater der de die 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 23.41 12.24 13.17 13.58 14.37 15.13 15.47 5.13 6.13 6.56 7.37 8.16 8.52 9.26 17.20 18.27 19.20 20.01 20.40 21.16 21.50 i l 11.17 0.10 0.53 1.34 2.13 2.49 3.23 is een bezoek ten volle waard. Het gebouw maakt een diepe indruk op een ieder die het be treedt. De kerk onderging een uitwendige restauratie in de ja- ren 1876 tot 1892 en een algehele grondige restauratie in de jaren 1955 tot 1963. Zij pronkt thans in volle glorie en getuigt van een groots verleden. Het is niet met zekerheid te zeggen waar om het gebouw zo groot is opge zet; Brouwershaven telde nim mer meer dan plm. 1900 inwo ners. Men neemt aan, dat het is gebouwd toen men grote ver wachtingen had van de toe komst (dé stedekroon van Graaf Floris V?). In ieder geval kwam de ruimte goed van pas toen al le zeelui, die Brouwershaven aandeden, verplicht onder lei ding van de kwartiermeester of bootsman ter kerke togen.... Verder kunnen nog worden ge noemd: het waaggebouw en het jagershuis, twee oude gebou wen die wijzen in de richting van de vergane glorie. Het Slingerbos is een heel lief park, waar het plezierig wande len is. Aan het einde ervan vindt men de zgn. kruitberg, een vroe ger kruitmagazijn in de stads wallen. Daar dichtbij moet ook een der stadspoorten, de haven of steenepoort hebben gestaan. 1838 het Brouwershavense Gat opnieuw werd betond. Van 1840 tot 1860 was Brouwershaven de drukste zeehaven van ons land. Er vielen elke maand 80 en meer schepen binnen en vele schepen gingen op de rede voor anker. Het was een zeer belang rijke overslaghaven voor Rot terdam en Dordrecht. Er waren eigen consulaten, notarissen, er was een loodsdienst, een recht bank. een belastingkantoor en liefst 27 hotel-café’s. De haven liep toen door tot waar nu de muziektent staat. In 1870 trof Brouwershaven de tweede en nu definitieve klap: Rotterdam kreeg zijn recht streekse verbinding met de zee. Deze slag kwam Brouwersha ven niet meer te boven. 'rtiïK Zoals zijn naam al doet vermoe den komt hij uit Amerika. Om streeks 1890 werden de eerste Amerikaanse boormossels in Engeland gevonden. Zij waren naar alle waarschijnlijkheid met ingevoerde oesters meegekomen. Zij konden in de Noordzee goed aarden en weldra begonnen zij hun zegetocht langs de kusten van Engeland, Noord-Frankrijk, België en Nederland. Inmiddels hebben zij Denemarken al be reikt en reikt hun gebied van Boulogne tot het Skagerak. Op onze kust werd de eerste in 1905 bij Noordwijk gevonden. Dat was toen een hele zeldzaamheid, maar 15 jaar later waren zij al overal op ons strand te vinden. Dat zo’n honkvast dier als een boormossel zich zo snel over een groot gebied kon versprei den komt doordat het in zijn prille jeugd eerst enige weken als larf je rondzwemt. In die tijd kan het, geholpen door wind en zeestromen, zich over een flinke afstand verplaatsen. J. VIERGEVER. Zowel het grasduinen in de Brouwershavense geschiedenis (denk b.v. aan de spinhuisboef Abraham Magaris. die zich als dokter Johan Cato Kamerling in Brouwershaven vestigde en de dochter van de burgemeester trouwde, maar later gebrand merkt werd), als het bezoeken van het huidige stadje, brengt een -aangename ontspanning en verrijkt de geest. Daarom kun nen wij een bezoek aan de smal- stad zeer aanbevelen. U bent er van harte welkom! Vele eeuwen geleden lag het strand veel verder zeewaarts en waren de duinen veel breder. Er lagen zelfs grote plassen met riet en elzen in. Maar de zee drong steeds vgrder op. De dui nen werden smaller en stoven ook verder landwaarts. Bij laag water krijgen wij nog iets van dat oude land te zien. Dat zijn de veenbanken, die wij vooral tussen Westenschouwen en de Vuurtoren vinden. Dat veen is de bodem van de vroegere duin- plassen. De resten van riet en elzen zijn nog vaak te herken nen. Ook de vroegere bewoners hebben er hun sporen in achter gelaten. Scherven en een heel enkele maal zelfs een hele pot uit de dagen van Karei de Gro te werden er in gevonden. En dat er vroeger herten door ons duin zwierven, weten we door hun geweien, die in het veen gevonden werden. Maar nu heb ben de zeedieren deze oude bo dem in bezit genomen. Dat wa ren in het bijzonder de boor mossels. In het altijd in bewe ging zijnde zand kunnen zij hun gangen niet maken. Daarvoor hebben zij een steverige bodem nodig. Het veen bood daartoe een goede gelegenheid. Sommi ge veenbanken zitten dan ook vol gaten, terwijl de schelpen er nog vaak in zitten. Deze ga ten werden door de boormossels zelf gemaakt. Met de scherpe ribbels en tandjes op hun schelp hebben zij het veen weg geraspt en zo drongen zij dieper door. Als klein schelpje begonnen zij hun gang te maken, en naar mate zij groeiden werden de gangen steeds wijder. Vandaar dat zo’n boormossel nooit zijn gang kan verlaten. Het begin is daar te klein voor en achteruit boren gaat niet, want die scher pe ribbels zitten alleen aan de voorkant. Zij zitten dus wel goed beschermd tegen eventuele belagers, maar er schuilt toch ook een gevaar in. Soms wordt een veenbank wel eens onder het zand bedolven en dan zijn zij ten dode opgeschreven. Tus sen de aangespoelde schelpen kunnen wij altijd ook dë boor mossels vinden. Het zijn lang werpige witte schelpen met aan de voorzijde scherpe richels. Wie goed zoekt, zal drie ver schillende soorten vinden. Twee ervan zijn gemakkelijk te her kennen aan de omgeslagen voorrand. De grootste van dit tweetal is de ruwe boormossel. Hij is kort, gedrongen en stevig. De losse schelpen zijn vaak ge noeg te vinden, maar in het veen op het strand zitten zij bijna nooit. Zij leven wat ver der uit de kust in dieper water. Zij boren niet alleen in veen en klei, maar ook in steen, al moet die dan niet zo heel hard zijn. Vooral die steenbewoners zijn stevige, zware knapen. De andere soort, de witte boormos sel, is veel slanker en teerder. Vroeger was dit onze algemeen ste boormossel, maar zestig jaar geleden heeft hij een geduchte concurrent gekregen. Dat was de Amerikaanse boormossel. De ze lijkt heel veel op onze witte boormossels, maar hij mist de omgeslagen rand. Aan dit ken merk zijn zij heel gemakkelijk te onderscheiden. Wie het eiland Schouwen-Bui- veland bezoekt (en het zijn er tegenwoordig velen) doet ook Brouwershaven aan, de stad van Vader Cats. Om deze kleine stad betei- te leren kennen, dui ken we even in de historie, waarin we interessante gege vens tegenkomen. In 1285 gaf „Der Keerlen God” (Graaf Floris V) opdracht een haven te graven in het toenma lige dichtgeslibde Duivenee. een stroom, die langs het toen bloeiende Brijdörpe liep en uit mondde in zee, op de plaats waar nu Brouwershaven ligt. Zo ontstond Brouwershaven In een oorkonde van 1474 wordt deze plaats genoemd onder „de goede steden”. In 1582 gaf Prins Willem I Brouwershaven het recht wallen aan te leggen. Toen dit werk in 1590 voltooid was, had Brouwershaven ook de gedaante en het karakter van een stad gekregen, een smalstad In de periode van 1591 tot 1641 bouwde men er vijf poot-en. Het moeten grote poorten geweest zijn, versierd met do wapens van Zeeland, van Brouwershaven en van Bourgondlë. Woensdag 14 juli: 10.00 uur natuurwandeling door bos en duin van het slot Haamstede. Vertrek bij ingang slot tegen over hotel Bom te Haamstede. 20.00 uur precies kleurenfilm ,Schouwens Westhoek”, zaal Ta- venu van hotel Bom te Haam stede. Kassa open 19.15 uur. Donderdag 15 juli: 20.00 uur precies kleurenfilm „De bewo ners van de Inlagen”, zaal Ta- venu van hotel Bom te Haam stede. Kassa open 19.15 uur. RENESSE Zaterdag 10 juli: 12.00 uur mars deelnemers aan het mu ziekconcours vanaf Dorpshuis. 13.00 uur sportveld begin Laóne muziekconcours. 20.00 uur dansen in het Dorps huis met The Wilco’s. Dinsdag 13 juli: 10.30 uur bezichtiging Herv. Kerkgebouw. 20.00 uur bioscoop Dorpshuis, „De meisjes van Immenhof”, voorverkoop maandag en dins dag van 9.00-11.00 uur. Woensdag 14 juli: 14.30 uur strandmozaiek bij strandpavil joen „Zee en Duin”, duinover- gang Oude Moolweg. 17.00 uur Veilig Verkeer-avond- rit, afdeling Schouwen, voor au to’s, motoren en scooters. Start Dorpshuis. 20.00 uur dansen in het Dorps huis met The Wilco’s. Donderdag 15 juli: 20.00 uur bioscoop Dorpshuis: „Schlag auf Schlag”. Voorverkoop woensdag en donderdag van 9.00-11.00 uur. Bovenstaande tabel geldt het gehele strand rond Schou- wen’s duinstreek. Alleen houde men met het volgende rekening: in de eerste uren komt de vloed van de zuidkant opzetten door het Westgat, doch in de laatste twee uur massaal over de ban ken en in de Oosterschelde en ’t Brouwershavense Gat vrijwel gelijk. Het verschil in hoogwa ter te Westenschouwen is onge veer 10 minuten eerder. Nu we dit allemaal weten gaan we het stadje binnen en vinden er in het najaar (15 september tot 15 december) een vrij druk havenverkeer in verband met de afvoer van bieten. Andere goederen, zoals stro, beurtvaart- goederen. kolen e.d. worden se dert een vijftiental jaren meer en meer over de weg vervoerd. In de zomer is er weinig goede renvervoer via de haven: Zij gaat zich meer en meer instel len op het herbergen van jach ten, waarvan zij er in de toe komst zeer vele ligplaats zal bieden. Als we op het Havenplein rond kijken. valt ons oog allereerst op het standbeeld van Brou wershavens grote inwoner: Ja cob Cats, aan een ieder bekena Hij werd in Brouwershaven ge boren (zijn geboortehuis staat er nog) op 10 november 1577 en het standbeeld werd opgericht in 1829. In 1655 schonk Jacob Cats zijn geboortestad een kost baar boekwerk: een volledige verzameling van „al zijn wer- cken, zo oude als- nieuwe”. Hij zou Vader Cats niet zijn als hij het niet aanbood met een ge dicht, dat besluit met de veel zeggende woorden: Het sal nog leven in de tijt, als ghij en ick begraven sijt. Het stadhuis, nu in restauratie, heeft een prachtige gevel, die dateert van 1599. Het achterste gedeelte van het gebouw is ech ter veel ouder. Het stadhuis is volgens deskundigen een fraaiste voorbeelden van Vlaamse renaissance-stijl. in ons land nog bestaan. Boven de ingang staat geschreven „Lex reipublicae conservatio” (De wet is de hoedster van het gemene best). In 1573 bezat het stadhuis volgens een oude bron nog „eenen becwaamen tooren”, ter wijl in 1840 nog wordt gezegd, dat het stadhuis een toren met slagklokken en een uurwerk bezit. De toren is nu verdwenen In 1820 werd het gebouw „ver beterd” uit de opbrengst van de gesloopte poorten. De monumentale Ned. Herv. kerk is zéér oud. Over de bouw datum is men het nooit eens kunnen worden, maar velen ne men aan dat een begin met de bouw gemaakt werd in 1293. Het De bloei van de stad, die om-* streek.: 1590 was begonnen, kreeg door de watervloed op 26 januari 1632 een geweldige klap. Er spoelde één poort weg. vier bruggen en vele huizen, vrucht bare polders buiten de veste werden door het zoute zeewater overspeeld en de diepe stads grachten werden met slik en zand gevuld. Door dit laatste verloor Brouwershaven goed deels zijn krijgskundige beteke nis. In 1820 werd de laatste der vijf poorten afgebroken. Het dieptepunt voor de stad kwam in 1822. toen er nog maar 332 inwoners werden geteld, als ge volg van. een grote brand en ziekten Er kwam nieuwe bloei toen in

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 1