Bremrapen Evenementenlijst Hoog- en laag water •f I Het begon met een radiator WAARSCHUWING e 2 JULI 1965 No. 2 Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke Nu heeft Erik Örtlund zijn eigen Ford voor B1OCOUR1NT 3—9 juli Hoogwater 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Houdt U aan de volgende voor schriften: 0.54 1.54 2.53 4.00 n.m. 17.07 17.55 18.51 19.51 20.50 21.57 23.10 v.m. 10.46 11.34 Zwem niet bij eb of laag water. Dit is zéér gevaarlijk. Het is niet toegestaan zich met een roeiboot, kano, rubberboot, rub berband, luchtbed of enig ander tot drijven geschikt voorwerp vanaf het strand in zee te be geven. Erik Örtlund heeft al diverse aanbiedingen gehad om het re sultaat van zijn 18 maanden lange vrije-tijds besteding te verkopen. Hij blijft echter zelf rijden in „zijn” creatie, die 1 op 7 verbruikt en nog steeds 70 km per uur haalt. Erik Örtlund, een 25-jarige Ford monteur uit de Zweedse plaats Borlange, bezit een zeer origi nele automobiel. Twee jaar ge- leden besloot hij zelf een auto te bouwen. Als Ford enthousi ast met als hobby oude Ford automobielen nam hij zich voor, dat het een A Ford van 1931 moest worden. Van dit model bezat hij namelijk reeds de ra diator en het Ford embleem In zijn vrije tijd begon hij een ware speurtocht langs oude au towerkplaatsen, boerderijen en autosloperijen. De jacht op nog gave originele onderdelen van het model 1931 was niet gemak kelijk, het kostte hem vooral veel reizen voordat hij een ori ginele bekleding vond. Ongeveer 1.500 gulden kostten hem de onderdelen en na 1.500 uren werken gedurende avon den en nachten stond de wagen klaar, precies of hij juist de lo pende band in Detroit had ver laten. Dank zij de ver doorge voerde precisie en mechanisatie, die Ford reeds vanaf de intro ductie van de T-Ford toepast, was het mogelijk om de onder delen van tientallen verschillen de A Fords weer tot een pas send geheel samen te voegen. Laagwater n.m. 23.10 24.00 12.30 13.30 14.29 15.36 16.49 en Brouwershaven Haamstede - Burgh Zaterdag 3 juli: Concert door Kon. Harm. „Witte van Haem- stede” op muziektent dorp Haamstede. Aanvang 20.00 uur. Dinsdag 6 juli 19.15 uur. Excur sie naar de meeuwenbroedplaat sen in het Rijksdomein. Start bij het pompstation waterleiding bij Uitkijktoren. Woensdag 7 juli 10.00 uur. Na tuurwandeling rond Slot Haem- stede en in de duinen. Start in gang Slot tegenover hotel Bom. 20.00 uur. (precies) Kleurenfilm „Schouwens Westhoek” in zaal Tavenu van hotel Bom te Haamstede. Kassa open 19.15 uur. Donderdag 8 juli 20.00 uur. (Precies) Kleurenfilm „De be woners van de inlagen” in zaal Tavenu van hotel Bom te Haamstede. Kassa open 19.15 uur. Vrijdag 9 juli 19.15 uur. Excur sie naar de meeuwenbroedkolo- nie in het Rijksdomein. Start bij het pompstation waterleiding bij Uitkijktoren. Zaterdag 10 juli. Muziekcon cours te Renesse waaraan 10 gezelschappen zullen deelnemen. v.m. 4.43 5.31 6.27 7.27 8.26 9.30 10.46 Bovenstaande tabel geldt het gehele strand rond Schou- wen’s duinstreek. Alleen houde men met het volgende rekening: in de eerste uren komt de vloed van de zuidkant opzetten door het Westgat, doch in de laatste twee uur massaal over de ban ken en in de Oosterschelde en ’t Brouwershavense Gat vrijwel gelijk. Het verschil in hoogwa ter te Westenschouwen is onge veer 10 minuten eerder. de wereld gekomen. Er zijn in deze tijd nog wel meer parasieten onder de planten te vinden. In de weilanden vindt men nu de gele ratelaars. Die maken het niet zo bont als de bremrapen. Zij hebben dan ook nog groene bladeren, al zijn die dan erg aan de bleke kant. Zij kunnen dus nog enigzins voor zichzelf zorgen, maar het gras moet toch ook het nodige van hen afstaan. Vandaar dat men ratelaars half-parasieten noemt. Zo’n wei met bloeiende rate laars ziet er prachtig uit, maar het is heel begrijpelijk, dat de boer daar echt met verrukt over is. Hij was die bloemtuin liever kwijt dan rijk, maar rate laars zijn taaie rakkers, die elk jaar weer verschijnen. J. Viergever. Vroeger vond men in de alma nakken tussen de weersvoor spellingen en de opgave van de komende zons- en maansver duisteringen meestal een blad vol raadsels. En daar was dan met regelmatige tussenpozen steeds de vraag bij, welke ra pen niet in de groentewinkel te koop waren. Een blad of zeven verder kon men het antwoord vinden, al moest men het boek er wel voor op zijn kop houden. Het bleken dan bremrapen te zijn. Hoewel de betrouwbaar heid van deze boekwerken des tijds al sterk in twijfel werd ge trokken. was dit wantrouwen ten aanzien van de bremrapen niet gerechtvaardigd. Want in derdaad zullen zij U nimmer door de groenteman aangebo den worden. Maar U kunt wel zelf op zoek gaan naar brem rapen. Op grazige duinhellin gen en ook wel in klavervelden zijn zij te vinden. Staat daar een dichte bruinachtige bloemtros, waarvan de bloemen enigzins aan leeuwenbekjes doen den ken, dan is dat wel een brem raap. In het duin is het in de meeste gevallen een walstro- bremraap. Zo’n bremraap ziet er maar vreemd uit. Een groen blaadje zit er niet aan. Aan de stengel zitten hoogstens enkele bruine schubben, die met een beetje goede wil als blaadjes te her kennen zijn. Dat vreemde uiter lijk geeft te denken. Wij hebben toch altijd geleerd, dat de plan ten groene bladen nodig hebben om te kunnen leven. Want aan hetgeen een plant aan water en voedingsstoffen met de wortels uit de bodem haalt, heeft zij niet genoeg. Zij gebruikt ook het koolzuur uit de lucht. Met behulp van de groene kleur stof - het bladgroen - en zon licht kan een plant uit water en koolzuurgas suikers fabriceren die het weer omzet in zetmeel. Dat is een heel ingewikkeld proces, dat wij heus niet zo maar kunnen nadoen, maar waar wij wel de vruchten van plukken. IVJaar hoe moet dat nu bij onze bremraap? Bladgroen heeft de plant niet, dus suiker maken gaat niet. En toch heeft zij ook suikers nodig. Hoe de brem raap deze moeilijkheid opge lost heeft, zit diep in de bodem verborgen. Daar hebben de wortels van de bremraap zich aan andere plantenwortels ge hecht en op die wijze tappen zij de suikers af, die de anderen met hun bladgroen gemaakt hebben. Zij leven dus ten koste 1 van anderen en zijn dus echte parasieten. De slachtoffers va ren daar natuurlijk allerminst wel bij en het gele walstra, waarop een walstrobremraap te gast is. ziet er dan ook altijd maar armtierig uit. En de bremraap uit de klavervelden wordt niet voor niets klaver - vreter genoemd. Nu blijft al leen het raadsel van zijn naam i over. Met raapjes heeft die niet veel, maar toch wel iets te ma ken. De voet van een bremraap is namelijk knolvormig verdikt, en lijkt dus wel wat op een raapje. Bovendien bestaat er 1 een grote soort, die de brem- struik als slachtoffer verkiest, en zo is de naam bremraap in Renesse Zaterdag 3 juli. Muziek con cert door „Luctor et Emergo” aanvang 20.00 uur. Dansen in het Dorpshuis aanvang 20.00 uur, met de Melodia Stars. Dinsdag 6 juli 10.30 v.m. Be zichtiging Kerkgebouw (Ned. Herv. Kerk) Woensdag 7 juli 8 uur. Bijzon dere zangavond met medewer king van massaal koor samen gesteld uit de kerkkoren van Haamstede, Nieuwerkerk en Re nesse. Zaterdag 10 juli 8.00 uur. Dorps huis dansen. si ’s, n. fe jiff:* ■fc?’ Stil en eindeloos is het geworden nu de avond valt over het wijde strand. De mens, de enkeling, komt tot zich zelf en voelt zich klein maar niet verlaten. De peddels zijn in rust - wie durft de stilte te verbreken?

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 1