i I] 1 JONKER FOTO W.VANSLUIJS gni lilE Snijbloemen Uw Slijter voor Haamstede en omgeving Slijterij FELIÜS Zo is liet en niet toevallig! Reformhuizen De puzzel van de week FOTO BERGE P e d i - f o Fa. Verschiere SANDALEN 1 SA NDALEN kleurcarbolineum n, 7 n r m SPORTVISSEN op de Oosterschelde met het groot daarvoor inge richt motorschip „De Harpoen”. r HANDEL ierikzee „De Maagd van Mechelen” van 1663 •Juwelier BODEDIENSTEN SPREEKUREN *7 SCHOUWEN’S BADCOURANT PAGINA 2 VEILIG VERKEER DONDERDAGSAVONDS TOT ói \Sj Verticaal: RING 10 - HAAMSTEDE TELEFOON (01115) 312 vakfotografie galanterie speelgoed souvenirs Verkoopadres voor Schouwen-Dui- veland van de Ned. Ver. van Dames-, Heren- en Kindersandalen in moderne tinten met ingebouwd voetbed Schoenhandel Z 1 E R I K Z E E Tel. 2106 - K. St. Janstr. DAMES Voor Zie onze folders! Aanmeldingen en inlichtingen: C. J. MOERMOND, Hogezoom 21 te Haamstede, telef. (01115) 620. ROBINSON HEREN potplanten - tuinzaden - tuingereedschappen gazonmaaiers Ruim gesorteerd Bloemenmagazij n Zuidstraat 4 - Haamstede Telefoon (01115) 566 naast 's-Gravensteen vindt U: EXCLUSIEVE SIERADEN in goud en zilver ZEEUWSE ARMBANDEN ZEEUWSE BROCHES ZEEUWSE RINGEN BLOEDKORAAL GRANAAT OCCASIONS en WAPENLEPELTJES in zilver en verzilverd van vele plaatsen van Schouwen-Duiveland Ruime sortering gedistilleerd, oude en jonge jenever, cog nac, brandewijn, Coebergh dranken, Gin, Tip van Bootz, whiskey, sherry, port, tafel- wijn, Heinekens bier, limona des, Seven Up, enz. Ring 32, Haamstede, tel. 464 In Poststraat 31 - Zierikzee Havenplein 1 - Zierikzee Telefoon (01110) 2443 9.00 UUR GEOPEND Tijd is geld. Als U op zaterdag morgen in uw auto van de hoofdstad naar de hofstad rijdt, kunt U lekker opschieten. Plankgas op een snelweg waar weinig verkeer is, geeft U een voorsprong op langzame rijders van vele (kostbare) minuten. Maar dan hebt U ook geen last van bebouwde kommen, dorps kernen met snelheidsbeperkin gen en is er voldoende ruimte om vlot te kunnen passeren. Maar U weet, als iedere erva ren automobilist, dat in ons kleine landje hard rijden vaak weinig zin heeft. U komt mis schien een seconde eerder aan dan de rustige rijder. Samen staat U stil voor overwegbo men, een geopende brug of stoplichten en wég is de voor sprong. Om van het vastlopen in de grote steden maar niet te spreken Als U op tijd op een belangrijke vergadering moet zijn, is het verstandig ruim de tijd te ne men en niet te gaan „jakkeren”, want dat helpt U toch weinig. Het trachten zo hard mogelijk te rijden levert geen enkel voor deel op ten opzichte van het rij den met een aangepaste snel heid. Dat laatste is bijvoorbeeld nodig bij onvoldoende zicht, slecht wegdek en bij bepaalde weg- of verkeerssituaties. Hard rijden is niet alleen vele malen gevaarlijker, maar levert nage noeg geen tijdwinst op, is duur- Consuls van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond (A.N.W.B.) op Schouwen-Duiveland Kampeerconsul J. Th. Brouwer. Nieuwe Haven 57, Zierikzee. Wandelconsul: L. Kouwen, Capelweg 16. Re- nesse. Waterconsul: S. Beekman, Kerkstraat Bruinisse. Uw adres voor groene teerprodukten - rietmatten - be strijdingsmiddelen - tuinzaden - vlechtwerk - geer, palen - rug- sproeiers - gazonmaaiers - roest vrij droogdraad - enz. Bij C. FASOL - Renesse en Hoogezoom 44 - Haamstede Telefoon 437 Bodedienst Rademaker, Haam stede. Dagelijks vanaf Westen- schouwen-Burgh en Haamstede, Scharendijke, Brouwershaven n. Zierikzee en omgekeerd. Bodedienst Hart, Renesse. Op maandag, woensdag en vrijdag vanaf Renesse via Noordwelle, Sercoskerke en Moriaanshoofd naar Zierikzee en omgekeerd. De bodediensten staan tevens in contact met de N.V. Goederen dienst Koophandel te Zierikzee, die een geregelde dienst onder houdt tussen Zierikzee en Rot terdam. Bodedienst Zierikzee-Goes. Een geregelde bodedienst per vracht auto tussen Zierikzee en Goes. Iedere werkdag, behalve woens dag en zaterdag. Ondernemer: D. Verburg, Nieuwe Haven, Zie rikzee. ADVERTENTIES voor het volgend nummer kunnen worden geplaatst mits deze uiferlijk de dinsdag vóór de uitgifte in het bezit zijn van de uitgever: Drukkerij Lakenman Ochtman, Jannewekken 11, telef. (01110) 2255. Horizontaal: 1. ruimte tussen twee stenen; 5. bergplaats; 9. boom; 11. edel steen; 12. Europeaan; 14. meis jesnaam; 15. aanzien; 16. li chaamsvocht; 19. als volgt (afk.); 20. herkauwer; 21. voor-, zetsel; 23. soort onderwijs (afk.); 25. bevel; 26. onbehaard; 28. lichaamsholte; 30. inwendig orgaan; 32. rivier in Brabant; 34. het zijn; 36. stof maat; 37. zich toeëigenen; 40. godsdienst; 41. mijn (Italiaans); 42. drank; 43. zangnoot; 44. rebus; 48. klaar; 50. meisjesnaam; 52. be kend Engels college; 55. meis jesnaam; 57. incasseren; 60. ri vier in Duitsland; 62. rondhout; 63. voorzetsel; 65. boom; 66. eenh. v. kracht (afk.); 67. Duits voorzetsel; 68. Duitse bad plaats; 70. soort; 72. nakome lingschap; 74. deel v. Amerika (afk.); 75. deel v.e. atlas; 77. krenkende opmerking; 79. schrijfgerei; 80. plaats in Duits land. Ruime sortering: Delicatessen - Dieëtvoeding - Zeeuwse babbe laars - Zeeuwse suikerwafels en Zeeuws gesuikerd speculaas der in benzineverbruik en geeft een hoger slijtagepercentage. Dat ondervonden ook de zaken lieden, die met hun wagen op dezelfde dag van Maastricht naar een afspraak in Zwolle moesten, Leeuwarden aande den en tot slot in Zandvoort uitbliezen van de vermoeienis sen van die dag. Een afstand van zo’n 450 km. De drie auto mobilisten hadden dezelfde wa gens, maar een verschillende manier van rijden. Meneer Al bert jakkerde er op los (pro beerde zo’n 120 km per uur te halen), de heer Bernhard reed met aangepaste snelheid en op snelwegen in een fors tempo en meneer Cornelis had geen haast; hij reed maximum 90 km per uur. Het spreekt vanzelf dat de laatste correct de 50, 70, 80 of 90 km snelheidsbeperkin gen in acht nam - evenals de hardrijder -, maar meneer A „scheurde” maar door, trok zich van de „50” niets aan, be halve dan dat hij om zijn eigen hachje dacht. In Zandvoort troffen ze elkaar aan het eind van de dag, bij het circuit! Toen bleek dat het on derling tijdsverschil nog gerin ger was dan U denkt. Op het traject Leeuwarden - Zandvoort kwam B precies vijf minuten later dan A en C elf minuten na B aan, over een af stand dus van plm. 145 km. De zelfde verhoudingen bleken 1. verpakking; 2. rivier in Sibe rië; 3. rivier in Groningen; 4. lopend touw; 5. vod; 6. bijbelse figuur; 7. deel v.h. been; 8. nauw; 10. aardig; 11. hennep braak; 12. traag; 13. schortje; 17. leeftijd (Eng.); 18. zeilboot; 20. boom; 22. Egyptische god heid; 24. gewicht; 27. kleine gift; 28. bid (Lat.); 29. watering; 31. land in Europa; 33. gewel dig; 35. vorm van snellen; 38. op de wijze van; 39. stapel; 45. liefkozing; 46. kleine veertjes; 47. lidwoord; 49. titel; 51. onb. voomaamw.; 53. eveneens; 54. meisjesnaam; 56. jong dier; 58. vogelverblijf; 59. heldendicht; 61. verlangen; 64. rijstbrande wijn; 66. steek; 69. sportartikel; 71. deel der wet (afk.); 73. meis jesnaam; 74. soort vaas; 76. meisjesnaam; 78. water in Friesland. ook op bijvoorbeeld het traject Nijmegen - Zwolle (89 km); B kwam 4 minuten na A en C twee minuten na B! De heren concludeerden dat het toch weinig zin heeft te gaan jakkeren en zodoende de ver keersveiligheid onnodig in ge vaar te brengen. Bovendien ontdekten ze naderhand in de garage, dat het benzine-oliever- bruik van meneer A veel hoger was dan dat van B en dat van C. De drie automobilisten be sloten voortaan maar in één wagen te kruipen: bij de heer Cornelisse, vanwege de veilig heid, het economisch verbruik en.omdat hij de tijd nam en toch op tijd kwam! Mocht U nu toch bang zijn om die zakelijke bespreking niet op tijd te halen, dan mag U ge rust hard rijden, n d.w.z. met aangepaste snelheid. Maar houdt U altijd aan die roodom- rande 50 km of 90 km. Zo’n bord staat er niet zonder meer. En het maakt U maar vijf mi nuten uit op 150 km. En het maakt mensenlevens uit. Mis schien wel het uwe Artsen Haamstede: G. A. M. Stenger, Burghseweg 56. Maandag tot en met vrijdag 8.00-9.00 uur, zater dag 9.00-9.30 uur. Renesse: H. J. Simons, Hoge zoom 186. Maandag tot en met vrijdag 8.00-9.00 uur, zaterdag 17.00-17.30 uur. Boodschappen vóór 9.00 uur. Brouwershaven: W. J. Terpstra. Spreekuur 8.00-9.00 uur. Scharendijke (in ’t wijkgebouw): W. J. Terpstra; maandag, woensdag en vrijdag van 11.00- 11.30 uur. Tandarts Haamstede: D. H. de Kup, Kloosterweg 62. Maandagavond 17.00-18.00 uur, woensdagmor gen 8.00-9.00 uur, donderdag avond 17.00-18.00 uur, zaterdag morgen 8.00-9.00 uur. plP 3111 |4V fi

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 2