o De geschiedenis van een lichtreus in de Schouwse Westhoek Evenementenlijst Hoog- en laag water I Excursie meeuwenkolonie WAARSCHUWING Spaar de prachtige bergeenden 25 JUNI 19(5 No. 1 Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Brouwershaven 1 te 23 juni2 juli geldt vooi BADCOURANT De Vogelwacht „Schouwen-Dui- veland” organiseert op de dins dag- en vrijdagavonden te kwart over zeven, te beginnen bij het Pompstation „De Blinkert” te Haamstede, eindpunt A. van der Weijdeweg. excursies naar de zilvermeeuw-broedplaatsen. Op één plaats wordt het broeden van deze vogels nog toegelaten. uur uit 12.44 13.47 14.35 15.27 16.17 i 1 Houdt U aan de volgende voor schriften: 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 1. 2. v.m. 9.13 10.21 10.50 11.45 0.20 1.23 2.11 3.03 3.53 n.m. 15.16 16.24 16.53 17.48 18.47 19.50 20.38 21.30 22.20 Zwem niet bij eb of laag water. Dit is zéér gevaarlijk. Het is niet tcegestaan zich met een roeiboot, kano, rubberboot, rub berband, luchtbed of enig ander tot drijven geschikt voorwerp vanaf het strand in zee te be geven. Laagwater v.m. 2.35 3.40 4.48 5.17 6.23 7.26 8.14 9.06 9.56 Hoogwater n.m. 21.37 22.45 23.14 Elk jaar gebeurt het weer dat badgasten jonge vogels - voor namelijk bergeendjes. patrijzen en fazanten - vangen en mede nemen naar hun vakantie-adres in de veronderstelling dat de ouders deze jonge vogels hebben verlaten. Dit is echter meestal niet het geval. De ouders zijn slechts tijdelijk afwezig door de aanwezigheid van mensen. De Vogelwacht Schouwen-Dui- veland doet dan ook een beroep op allen om geen jonge vogels te vangen en mede te nemen. Niet alleen is dit vangen straf baar maar het opkweken van deze jonge vogels is vrijwel on doenlijk. De vuurtoren van Haamstede is een reuzengevaarte, dat de om geving domineert en bij vele toeristen komen bij het bezien van deze toren, heel essentiële I mermaanden vragen op: hoe oud, hoe sterk het licht, hoe ver de reikwijdte? De vraag naar de ouderdom is interessant, want juist dit jaar - om precies te zijn op 25 maart - was het 125 jaar geleden dat het licht op de vuurtoren „West Schouwen” werd ontstoken. Maar dat was een pover lichtje vergeleken met de bundels, die de vuurtoren nu over de zee voor Schouwens kust werpt. Renesse Zaterdag 26 juni: muziekconcert door de accordeonclub „Semba Cresendo” te St. Willebrord. aanvang 19.30 uur. Zaterdag 3 juli» muziekconcert door „Luctor et Emergo”, aan vang 20.00 uur. Dansen in het Dorpshuis, aanvang 20.00 met de „Melodia Stars” Steenbergen. In de oorlog De tweede wereldoorlog ging ook aan de vuurtoren in Haam stede niet zonder meer voorbij. In de vroege ochtend van de 10e mei 1940 vernielden Duitse vliegtuigen de lichtinstallatie met machinegeweervuur. Het kustwachtpersoneel moest zijn woningen ontruimen en de be zetters nameh er hun intrek. Na de bevrijding werd een hulplicht aangebracht. In 1953 werd de toren grondig geres taureerd en voorzien van de lichtbron, die nu vijftig meter boven de zeespiegel zijn mach tige bundels als molenwieken over het water laat zwaaien. Het loodswezen is trots op deze toren en men heeft er ook ver trouwen. „Hij kan nog wel 125 jaar mee” zeggen de mannen die het weten kunnen. door hun handen laten gaan, voordat de top van de toren be reikt was. Wie naar boven wil - in de zo- mag de toren worden bezocht - moet 225 traptreden beklimmen voor hij het wachthuisje kan betreden. In de vestibule, boven de gang van de toren, kan hij nog de marmeren gedenksteen aan treffen, waarop in diep vergul de letters de volgende tekst is uit gehouwen: „tijdens de regering van Willem de Eersten, Koning der Neder landen, Prins van Oranje Nas sau, Groot Hertog van Luxem burg enz. enz., is deze toren met het daarop staand kustlicht ge bouwd en ingerfcht, onder het bestuur van jonkheer Antonij Cornelis Twent, Ridder in de Orde van den Nederlandschen Leeuw, vice-admiraal, inspec- teur-generaal over het loods wezen enz. enz., door wien op den 7 september 1837 de eerste steen is gelegd en het licht op den 25 maart 1840 voor het eerst ontstoken is”. Elektrisch in 1934 Het licht dat „op den 25 maart 1840 voor het eerst ontstoken is”, voldeed later niet meer zo best. Men trachtte daarin ver betering te brengen door vloei stoffen te vergassen. Bijna hon derd jaar na het eerste petro leumlicht - namelijk op 22 juni 1934 - kwam de grote verbete ring. Toen kon men voor het eerst een elektrisch licht ont steken van 3.900.000 intern, kaarsen. Besluit van 1837 De lichttoren „West Schouwen” dankt zijn ontstaan aan een re geringsbesluit van 1837. Nog in datzelfde jaar werd met de bouw er van begonnen. Vice admiraal jonkheer A. C. Twent legde op 7 september 1837 de eerste steen. Dat juist een vice- admiraal die plechtigheid ver richtte is niet vreemd. De Dienst Kustverlichting ressorteert na melijk onder het loodswezen en het loodswezen weer onder de Marine. De bouw van de vuurtoren was overigens geen sinecure. Hel bouwwerk kwam te rusten op 201 heipalen, die gedekt werden door een roosterwerk. Vier miljoen escacijnse metsel stenen moesten de metselaars Bovenstaande tabel het gehele strand rond Schou- wen’s duinstreek. Alleen houde men met het volgende rekening: in de eerste uren komt de vloed van de zuidkant opzetten door het Westgat, doch in de laatste twee uur massaal over de ban ken en in de Oosterschelde en ’t Brouwershavense Gat vrijwel gelijk. Het verschil in hoogwa ter te Westenschouwen is onge veer 10 minuten eerder. Haamstede - Burgh Dinsdag 29 juni 19.15 uur. Ex cursie naar de meeuwenbroed- kolonies in de Domeinen. Begin punt bij het Pompstation (Uit zichttoren). Woensdag 30 juni 20.00 uur pre cies. Kleurenfilm „Schouwens Westhoek” in Tavenu (Hotel Bom) te Haamstede. Kassa open 19.15 uur Donderdag 1 juli 20.00 uur. Kleurenfilm „De bewoners van de inlagen” in Tavenu (Hotel Bom) te Haamstede. Kassa open 19.15 uur. Vrijdag 2 juli 19.15 uur. Excur sie naar de meeuwenbroedkolo- nies in de Domeinen. Beginpunt bij het station (Uitzichttoren). Dat oude licht; het werd nog gestookt met petroleum en „kimspiegels”. Lenzen en pris ma’s zorgden er voor dat de scheepvaart er nut van had. Een uurwerk met gewicht aan drijving hield toentertijd het op tiek in beweging. Nu werpt een „groep schitterlicht” op de top van de toren lichtbundels met een sterkte van 5.200.000 kaars over zee. Op twintig zeemijlen afstand is dat licht nog waar te nemen. Denkt alleen uw om die van uw tie-gangers. Breng 's avonds in geving (door uw i rust en sfeer. Laat -vooral de radio een not voor u zelf zijn en ergernis voor uw omgeving! S Spreekwoorden kloppen niet al tijd. Een eerste zwaluw kan best lente brengen en in ieder geval brengt het eerste nummer van „Schouwen’s Badcourant” de zomer. Dat is een soort onge schreven journalistieke wet, die al jaren van kracht is, al moet er wel een excuus bij voorbaat bij. met het oog op de tenslotte bestaande mogelijkheid van re gen en/of wind. De eerste Badcourant. Insiders weten wel wat dat betekent en „nieuwelingen” (hartelijk wel kom op Schouwen-Duiveland!) zullen er wel achter komen. De Badcourant legt contact tussen de gasten en de autochthonen. d.w.z. de toeristen die het een en ander van node hebben en de mensen, die het leveren; tussen de zonzoekers en uitrusters en hen, die van mening zijn dat het toch wel de moeite waard is ditjes en datjes te weten over de streek, waarin men vertoeft en dus die informatie leveren. Toe gegeven het warme zand maakt lezenslui, maar er komt heus wel een moment van koelte om eens de Badcourant in te kijken. Misschien ontlokt de inhoud U dan het kreetje: „O, zit dat zo.” Dan is het redaktionele werk alweer belangrijk beloond. Dit is dan het eerste nummer. Het is een soort mijlpaaltje in het jaar en het markeert een prettige tijd, die het woord va kantie kent en dat is in een jach tige wereld heel wat waard. Uitrusten, krachtjes opdoen, in drukken verwerken, frisse lucht happen.... heel vaak is het er in de „running” van iedere dag niet zo bij, maar in de vakantie wordt dat allemaal anders. We pogen de Badcourant wat lichtvoetig te houden, want in de zomerse sfeer smaakt al zware kost niet zo best. Als het eens een keer mis gaat, schiet niet op de redaktie. want die doet zijn best en de schrij vers en de zetters kunnen het ook best eens warm krijgen of overweldigd worden door ver langen naar buiten. Met zo iets moet men rekening houden. Hoe ook, het eerste nummer is gewrocht. We hopen van harte dat de gasten ‘op Schouwen- Duiveland wat met de inhoud van dit nummer en de volgende zullen weten te doen. Moge het zweet niet tevergeefs zijn ge vloeid. Moge - en dat is nog veel belangrijken - U van elders gekomene - hier ontspanning vinden en rust en een bruin huidje en bovenal levenslust om het straks allemaal weer aan te kunnen. Dan zit de zaak wel goed! u in uw vakantie niet om de nachtrust van eigen kinderen, maar ook S buren-vakan- i uw om- optreden) S ge- geen

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1965 | | pagina 1