Van de wonderboom Het laatste nummer Evenementenlijst Hoog- en laag DELTAWERKEN Bezienswaardigheden Slot Moermond 'Sjps"' Water in augustus DE BADCOURANT 7 Zierikzee 1 Dagelijkse busdiensten vanaf Zijpe op hele en halve uren. Halteplaats: kantoren Deltadienst, Bruinisse. Maandag t/m zaterdag 10.00 t/m 16.00 uur; Zondag 12.00 t/m 17.00 uur. 21 AUGUSTUS 1964 No. 10 n.m. 9 BADCOURANT nen de typische bladeren. Die zijn rond met diep ingesneden spitse slippen, terwijl de steel bijna in het midden zit. Het ge heel lijkt wel wat op een minia tuur palmboompje. Als dan het weer een beetje meezit, schiet de wonderboom snel de hoogte in en wordt al gauw een goeie meter hoog. Dan verschijnen ook de bloemen met hun grillig ge- 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1.39 2.16 2.50 3.24 3.59 4.32 5.06 5.42 6.29 7.28 14.03 14.40 15.14 15.48 16.23 16.56 17.30 18.06 18.53 19.52 12.32 13.31 23 augustus - 14.00 uur: Oriën- teringsrit voor autos’, motoren en scooters. BROUWERSHAVEN Ned. Herv. kerk. Te bezichtigen door bemiddeling van de koster, Bezoekt expositie en kabelbaanstation e v.m. 7.42 8.19 8.53 9.27 10.03 10.35 11.09 11.45 0.19 0.56 HAAMSTEDE Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdagsmiddags en zondags) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toe gangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. van der Weij- deweg. Toegang gratis. School gelieve men eerst schrif telijk of telefonisch kontakt op te nemen met de direkteur (tel. 01116-291). Mogen wij een beroep doen op het publiek om ons niet langer te storen en ons partikulier eigendom te eerbiedigen? Vermeldingen in brochures van campings en andere instellingen dat Moermond vrij te bezichti gen zou zijn,' moeten als onjuist worden bestempeld.” Laagwater n.m. 20.06 20.43 21.17 21.51 22.26 22.59 23.33 Brouwershaven Juli t/m augustus 1964: Foto wedstrijd. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Da gelijks te bezichtigen (behalve zaterdag en zondag) van 10.00- 12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangsprijs 30 cent voor vol wassenen en 15 cent voor kin deren. Burgerweeshuis: Kunst uit Afri ka: maskers en beelden uit het oerwoud. Verder: Regentenka mer anno 1700 en keramiek van eigen atelier. Alle werkdagen van 10.00-17.00 uur. Op donder dag ook ’s-avonds geopend. Toe gang: 75 cent, kinderen onder geleide gratis. Noorddijkstraat 44, van 9.30 tot 11.00 uur en 13.30 tot 16.00 uur (op werkdagen). Buiten deze uren in overleg met de koster. Hoogwater v.m. verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd door de P.T.T. Scharendijke Juli t/m augustus: iedere maan dag en vrijdag uitleenbiblio- theek in het Ned. Herv. ver.-ge- bouw. Geopend van 19.00-20.00 uur. Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Brouwershaven Ouwerkerk Zaterdag 22 augustus - 20.00 uur: Openluchtfilmvoorstelling op het „Groentje”, m.m.v. har- moniegezelschap „Nieuw Le ven”. Vertoond zal worden de cinemascope kleurenfilm „De circusheld” met Danny Kay. Bij slecht weer wordt deze voor stelling in het Dorpshuis ge houden. De zee is de rijweg, die de we- vormde gele, meeldraden. Later relddelen verbindt, zegt Hans Christiaan Andersen ergens, en aan haar stranden vindt men vaak allerlei zaken, die de rei zigers achtergelaten of verloren hebben. Soms zijn dat kisten uit Argentinië of Japan, flessen van Russische wodka of Schotse whisky. Op ^pdere dagen liggen er de vruchten uit verre landen, als bananen, kokosnoten en ana nassen. En nu vinden we er de zaden van de wonderboom. Misschien hebt u er ook al ge vonden. Het lijken net platte bonen, maar hun gele marmer tekening op een roodbruine on dergrond geeft hen een exotisch uiterlijk. Zij zijn dan ook uit tropische landen afkomstig. In Afrika en India wordt de won derboom al sedert onheugelijke tijden gekweekt, zodat men, evenals van vele cultuurplan ten, de oorspronkelijke wilde plant niet meer kent. Uit de za den bereidt men de wonderolie of ricinusolie, die wegens haar eigenschap dat zij niet in benzine oplosbaar is, tegenwoordig in de techniek toegepast wordt als smeermiddel voor machinedelen die tevens met benzine in aan- Voor mondelinge inlichtingen raking komt.Van oudsher werd betreffende de Outward Bound wonderolie ook in de genees kunde gebruikt. Een bijzonder smakelijk medicijn-is het echter niet. In zijn Cruydtboek, dat in 1644 bij de Plantijnsche Drucke- rije van Balthasar Moretus ver scheen, schrijft Rembertus Do- donaeus, dat „dese dranck seer onlieffelijck is ende moeyelijck om in te nemen”, terwijl het „groote beroerte ende ontstelte- nisse in de maghe maeckt, ende deselve gansch omkeert”. Maar zulke dingen kan men verwachten van een plant, die tot de familie van de wolfs- melkachtigen behoort, waarvan andere leden namen dragen als heksenmelk en duivelsmelk. Zulke namen beloven weinig goeds. De zaden zijn dan ook giftig. Er zal echter wel nie mand zijn die het plan koesterde van deze zaden een maaltje te verzamelen. U weet trouwens nu wat u dan te wachten staat. Het zou wel te proberen zijn uit deze zaden eens een wonder boom te kweken. Op het strand ontkiemen zij ook wel. Een paar jaar geleden stonden er zelfs tientallen jonge wonderbomen op het strand tussen Westen schouwen en de vuurtoren. Er was hen echter geen lang leven beschoren, want het is nu een maal geen plant van onze stran den. In de tuin lukt het wel. Wanneer men in het voorjaar daar het zaad, dat trouwens in de zaadhandel ook te koop is, uitzaait, komt het al spoedig op. In het begin lijken het dan wel Namens de direkteur der Out ward Bound School, gevestigd in het slot Moermond, geven wij het volgende gaarne door: „Hoewel het ons spijt kunnen wij gedurende de kursussen geen vrije wandeling op de we gen of terreinen, noch bezichti ging van het Slot Moermond toestaan, daar zulks de vor- mingskursussen stoort en be moeilijkt. mondelinge Bovenstaande tabel geldt voor bonen, maar al gauw verschij- het gehele strand rond Schou- wen’s duinstreek. Alleen houde men met het volgende rekening: in de eerste uren komt de vloed van de zuidkant opzetten door het Westgat, doch in de laatste twee uur massaal over de ban ken en in de Oosterschelde en ’t Brouwershavense Gat vrijwel gelijk. Het verschil in hoogwa- I ter te Westenschouwen is onge veer 10 minuten eerder. komen er, als de hele zaak op een buiige dag niet omwaait, stekelige vruchten aan. Als die rijp zijn, springen zij met kracht op, zodat de zaden in het rond vliegen. Maar dan is het al gauw uit me de pret, want bij de eer ste nachtvorst gaat de plant te gronde. In de tropen groeit onze wonderboom nog veel weelderi ger. Daar moet, hij in korte tijd wel twaalf meter kunnen halen en draagt daar dan ook zijn naam met ere. J. VIERGEVER Zaterdag 22 augustus - 20.00 uuiv Dansen in het Dorpshuis. Dinsdag 25 augustus - 20.00 uur: Bioscoop Dorpshuis „Een won derlijke zomer”. Woensdag 26 augustus - 20.00 uur: Dansen in het Dorpshuis. Donderdag 27 augustvs - 20.00 uur: Bioscoop Dorpshuis „Liebe, Tans und 1000 Schlagers”, met Catharina Valente. De officiële cijfers zullen het uiteraard moeten bevestigen, maar algemeen heerst toch wel de opvatting dat het deze zomer in Schouwen’s Westhoek weer bijzonder druk is geweest. Moge lijk zelfs drukker dan ooij tevoren. Het opmaken van deze voorlopige balans betekent tevens dat dit nummer alweer het laatste moet zijn van Schouwen’s Badcourant in 1964. Een jaar waarvan geconstateerd kan worden dat het weer mooi tot heel modi is geweest, al is het dan de laatste weken wat minder vast en zelfs zo nu en dan slechts geweest. Vast staat in ieder geval dat deze zomer heel wat prettiger was dan de zomer van vorig jaar, toen eigenlijk alleen de bouwvakkers bij zonder boften. Recreatie is een moeilijke zaak. De mensen komen naar Schou wen’s Westhoek om dan na enige tijd verfrist weer aan de slag te gaan. Men krijgt alleen nooit precies het fijne te weten of men het nu toch wel echt naar de zin heeft gehad. Het zou immers best zó kunnen zijn, dat men bepaalde situaties in een recreatiegebied anders zou willen zien. Mogelijk is anderzijds ook dat er klachten zijn, maar als toerist is men nu eenmaal ge neigd aan dergelijke gevallen niet te zwaar te tillen, omdat men immers met vakantie is. We zullen dan ook maar hopen dat voor velen het verblijf op Schouwen-Duiveland inderdaad een genoegen is geweest, waar aan men slechts met een dankbare herinnering aan terug zal denken. De komende wintermaanden geven hiertoe weer volop gelegenheid. Rest nog een woord van dank aan onze adverteerders die de uitgave van de Badcourant mede mogelijk hebben gemaakt en onze vaste medewerkers voor hun waardevolle bijdragen in on«e nieuwskolommen. Haamstede-Burgh Elke dinsdag- en vrijdagmorgen in de maand augustus een och tendwandeling door het bos van de Domeinen. Vertrek 8.00 uur bij hoofdingang der Domeinen (Toledo’s pad). Tocht is gratis. Duur anderhalf uur. Maandag 24 augustus - 20.00 uur: Lezing met dia’s „De kerk in klank en kleur”, in de Herv. kerk te Haamstede. Woensdag 26 augustus - 20.00 uur: Hotel Bom, kleurenfilm „Schouwens Westhoek”. Kassa open 19.15 uur. Toegang alle leeftijden. Donderdag 27 augustus - 20.00 uur: Hotel Bom, kleurenfilm „De bewoners van de inlagen”. Kas sa open 19.15 uur. Toegang voor alle leeftijden. Renesse Hier nog een beeld van het Schouwse strand.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1964 | | pagina 1