Stinkzwammen 4 Evenementenlijst Hoog- en laag water BRUINISSE DELTAWERKEN Bezienswaardigheden HAAMSTEDE in augustus uur I 5 WAARSCHUWING VOETGANGERS! Evenementenweek Dagelijkse busdiensten vanaf Zijpe op hele en halve uren. Halteplaats: kantoren Deltadienst, Bruinisse. Maandag t/m zaterdag 10.00 t/m 16.00 Zondag 12.00 t/m 17.00 uur. 14 AUGUSTUS 1964 No. 9 Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke In 1.00 voor Renesse 20.00 J. VIERGEVER j BlDCOURtNT Ouwerkerk de maand augustus: ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Da gelijks te bezichtigen (behalve zaterdag en zondag) van 10.00- 12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangsprijs 30 cent voor vol wassenen en 15 cent voor kin deren. Burgerweeshuis: Kunst uit Afri ka: maskers en beelden uit het oerwoud. Verder: Regentenka mer anno 1700 en-keramiek van eigen atelier. Alle werkdagen van 10.00-17.00 uur. Op donder dag ook ’s-avonds geopend. Toe gang: 75 cent, kinderen onder geleide gratis. Houdt U aan de volgende voor schriften: Zwem niet bij eb of laag water. Dit is zéér gevaarlijk. Het is niet toegestaan zich met een roeiboot, kano, rubberboot, rub berband, luchtbed of enig ander tot drijven geschikt voorwerp vanaf het strand in zee te be geven. Bezoekt expositie en kabelbaanstation n.m. 19.23 20.20 21.26 22.51 23.30 12.15 13.24 v.m. 0.44 1.26 2.23 3.29 4.54 5.33 6.03 Brouwershaven Juli t/m augustus 1964: Foto wedstrijd. elke woensdag en zaterdag van 7.00- 9.30 uur: Fototentoonstelling be trekking hebbende op de jongste geschiedenis van Ouwerkerk. Donderdag 20 augustus - 20.00 uur: Contactavond met diaver- toning over Schouwen, in het Ned. Herv. ver.-gebouw. dragen de vliegen zorg voor de verspreiding van de stinkzwam men. Vroeger was men altijd van mening, dat de vliegen deze sporen aan hun poten meena men. Maar dat sporenslijm hecht zich niet aan de vliegen- poten. Dat "bleek ook al uit de rappe manier, waarop de vlie gen over de paddenstoel rond liepen. Behalve deze kwalijk riekende gewone stinkzwam groeit er in het duin nog een stftikzwam, die deze naam echter niet verdient, want hij verspreidt geen onaan gename geuren. Soms riekt hij zelfs~-nog enigszins naar bloe men en hij wordt dan ook wel viooltjesstinkzwam genoemd, al moet U zich daar nu ook weer niet te veel van voorstellen. Misschien kunnen wij hem nog beter duinstinkzwam noemen, want het is echt een duinbewo- ner. Behalve aan de geur is deze duinstinkzwam van de gewone stinkzwam te onderscheiden aan kunnen ontwikkelen, als zij ten- j de kleur van het duivelsei, dat minste op een plaats terecht ko- t zodra het boven de grond komt men, die daarvoor geschikt is. een rose tot violette kleur krijgt. De nieuwe bepalingen voor voet- Scharendijke Juli t/m augustus: iedere maan dag en vrijdag uitleenbiblio- theek in het Ned. Herv. ver.-ge bouw. Geopend van 19.00-20.00 uur. Zondag 16 augustus - 19.00 uur: Interkerkelijke zangdienst in de Hervormde kerk. Hoogwater v.m. 6.59 8.04 9.02 10.27 11.06 Laagwater n.m. 13.02 14.07 15.05 16.30 17.09 18.18 19.27 BROUWERSHAVEN Ned. Herv. kerk. Te bezichtigen door bemiddeling van de koster, Noorddijkstraat 44, van 9.30 tot 11.00 uur en 13.30 tot 16.00 uur (op werkdagen). Buiten deze uren in overleg met de koster. die daarvoor geschikt is. I een rose tot violette kleur krijgt, Zo’n paddenstoel, zoals wij die I terwijl het duivelsei van de ge- „omaint. wone stinkzwam wit blijft. Vele jaren heeft men deze stinkzwammen niet van elkaar onderscheiden, terwijl men toch beter had kunnen weten. Want het is dit jaar juist 400 jaar ge leden, dat in de duinen bii Haarlem de duinstinkzwam ont dekt werd, en door dr. Hadrianus Junius, de rector van de Latijn se school te Haarlem, in ’n uit voerig geschrift, dat in 1564 te Leiden gedrukt werd, is be schreven. Dr. Hadrianus Junius of Adriaan de Jong, zoals hij in onze tijd zou heten, was in zijn tijd een beroemd man, waarvan een kroniekschrijver zegt, dat in deze landen geen vermaarder mannen geleefd hebben, dan Erasmus'van Rotterdam en Ha drianus Junius van Hoorn, waar hij op 1 juli 1512 geboren werd. Na zijn studie in de geneeskun de en letterkunde aan de uni- versiteit van Leuven was hij eerst een tijd de leermeester van de prinsen van Denemar ken. De Haarlemse vroedschap liet hem uit Kopenhagen terug komen naar de Spaarnestad, waar hij rector werd. Voor het beleg van Haarlem vertrok hij echter naar Delft, en vandaar naar Arnemuiden, waar hij op 16 juni 1575 overleden is. In het koor van de Abdijkerk in Mid delburg werd hij begraven. Ter ere van deze zestiende eeuwse geleerde draagt de duinstink zwam in de wetenschappelijke werken nu de naam: Phallus Hadriani. Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdagsmiddags en zondags) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toe gangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. van der Weij- deweg. Toegang gratis. maar ook in het duin onder de duindoorns en ook wel zo maar tussen de helm. Bij de gedachte aan een pad denstoel stelt men zich meestal de vorm van de traditionele vliegenzwam met zijn rode hoed met witte vlekjes voor. Een stinkzwam ziet er echter heel anders uit. Daar vindt men geen slanke steel, waar boven een wijd uitgespreide hoed. Wan neer de stinkzwam boven de grond komt, zien wij eerst een bal zo groot als een tennisbal, die zacht aanvoelt, omdat er onder de huid een dikke slijm- laag zit. Deze bal, die ook wel duivelsei genoemd wordt, barst tenslotte open, en dan verschijnt een dikke witte sponsachtige steel, die een donkergroen ge kleurd kapje draagt. Na een paar uur begint dat kapje slij merig te worden en gaat uit vloeien. In dit groene slijm zit ten de sporen, waaruit zich la ter weer nieuwe zwamvlokken en Brouwershaven 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Bovenstaande tabel geldt het gehele strand rond Schou- wen’s duinstreek. Alleen houde men met het volgende rekening: in de eerste uren komt de vloed van de zuidkant opzetten door het Westgat, doch in de laatste twee uur massaal over de ban ken en in de Oosterschelde en ’t Brouwershavense Gat vrijwel gelijk. Het verschil in hoogwa ter te Westenschouwen is onge veer 10 minuten eerder. Burgh-Haamstede Volgende week staan weer enige evenementen op het program ma. Zo kan de gast naast het mooie badstrand en de duinen ook eens kennismaken met het meer interne werk in een boom gaard. V.V.V. Burgh-Haamstede en de afd. Schouwen der N.F.O. zijn overeengekomen deze te houden op dinsdag 18 augustus des middags om 14.30 uur in de fruitkwekerij „Boeijes Bosch” te Burgh. Ingang bij het bekende trapgevelhuisje in Burgh. Deze excursie waar deskundigen aan wezig zijn om de gasten iets te vertellen over de fruitteelt, wordt een week later op 25 augustus op dezelfde tijd en plaats herhaald. De grootscheepse lampionop- tooht die altijd weer wordt ge zien als het naderend einde van het gastenseizoen, wordt gehou den op vrijdag 21 augustus. De organisatie vertoont weinig ver andering met die van vorig jaar. Om 19.45 vertrekt van Grand Hotel „Witte van Haemstede” een muziekkorps over Haamste de in de richting Burgh. Op de zelfde tijd marcheert een ander korps vanaf Westenschouwen (Rotonde). De lampionnen kun nen reeds des middags vanaf 15.00 uur in garage Dijkman a 25 cent per stuk (compleet) ge kocht worden, zodat elke deel nemer de gunstigste startplaats zelf kan uitzoeken. Het vreug devuur besluit de optocht, waar naar beide korpsen, na elkaar in Burgh te hebben ontmoet, z heen marcheren. De juiste plaats van het vuur is nog niet zeker doch hoogstwaarschijnlijk zal het dezelfde plaats van vorig jaaj; zijn, dus in het duingebied achter Burgh kort bij de ijs baan. te zien krijgen, is namelijk ei genlijk slechts een gedeelte van een plant, die wij zouden kun nen vergelijken met een bloem. Terwijl een bloem de zaden le vert, waaruit nieuwe planten ontstaan, geeft de paddenstoel zijn sporen. Uit deze sporen ontwikkelen zich in de bodem fijne schimmeldraden. die de zwamvlok genoemd wordt, en dat is eigenlijk de plant. Het openbarsten van de dui- velseieren gebeurt altijd in de nachtelijke uren en des mor gens vinden wij dan al bijna volgroeide paddenstoelen, want ’t groeien gaat ontzettend vlug. In enkele uren wordt al een hoogte van ongeveer 15 centi meter bereikt. En als dan het kapje slijmerig begint te wor den, gaat de paddenstoel ook zijn geur verspreiden, waaraan hij zijn naam stinkzwam te danken heeft. Want waar stink zwammen groeien, hangen niet de luchtjes, waar de gerenom meerde parfumfabrieken mee plegen te werken. Het lijkt er meer op of daar ergens tussen de struiken een dood dier ligt te vergaan. Stinkzwammen kan men dan ook het vlugst met de neus zoeken. Als U dan ook dat snelle groeien eens wil zien, kunt U beter zo’n duivelsei niet in huis halen, want dan loopt U toch maar de kans, dat in elk geval in de kortst mogelijke tijd in elk geval het duivelsei, maar misschien wel het ei en U bui ten de deur gezet worden. Toch zijn er buiten steeds lief hebbers, die op deze geuren af komen. Dat zijn voornamelijk vliegen. Zo’n stinkzwam krioelt soms van de bromvliegen en andere aasvliegen. En dan zit- gangers schrijven voor, dat u links ten die gasten heel smakelijk van de rijbaan moet lopen. Waar van dat geurige slijmerige goed- voet- of rijwielpaden zijn, dient je te snoepen. Er zitten trou- 1 men deze te volgen. Zaterdag 15 augustus - 20.00 uur: Dansen in het Dorpshuis met het „Blue Moon”-kwartet. Dinsdag 18 augustus - 20.00 uur: Bioscoop Dorpshuis: „Du bist Wunderbar”, met Catharina Va lente (in kleur). Woensdag 19 augustus - 20.00 uur: Dansen in het Dorpshuis met het „Blue Moon”-kwartet. Donderdag 20 augustus - 20.00 uur: Bioscoop Dorpshuis: „Schlag auf Schlag”, met Peter Alexander (in kleur). Zaterdag 22 augustus uur: Dansen in het Dorpshuis met „The Melody Stars". Haamstede-Burgh Elke dinsdag- en vrijdagmorgen in de maand augustus een och tendwandeling door het bos van de Domeinen. Vertrek 8.00 uur bij hoofdingang der Domeinen (Toledo’s pad). Tocht is gratis. Duur anderhalf uur. Maandag 10 augustus - 20.00 uur: Lezing met dia’s „De kerk in klank en kleur”, in de Herv. kerk te Haamstede. Woensdag 19 augustus - 20.00 uur: Hotel Bom, kleurenfilm „Schouwens Westhoek”. Kassa open 19.15 uur. Toegang alle leeftijden. Donderdag 20 augustus - 20.00 uur: Hotel Bom, kleurenfilm „De bewoners van de inlagen”. Kas sa open 19.15 uur. Toegang voor alle leeftijden. Het zou best eens kunnen ge beuren, dat U in de komende weken deze merkwaardige pad denstoelen tegenkomt, want zij verschijnen soms al in juli. Zij wens suikers in. Bij deze maal tijd krijgen zij natuurlijk ook de speren binnen, maar die zijn voor hen onverteerbaar en wor den na enige tijd elders weer

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1964 | | pagina 1