Strandplanten 11 f Evenementenlijst Hoog- en laag water DELTAWERKEN BRUINISSE Bezienswaardigheden HAAMSTEDE in augustus I i i Dagelijkse busdiensten vanaf Zijpe op hele en halve uren. Halteplaats: kantoren Deltadienst, Bruinisse. Maandag t/m zaterdag 10.00 t/m 16.00 uur; Zondag 12.00 t/m 17.00 uur. 7 AUGUSTUS 1964 No. 8 Brouwershaven Foto- 12.20 Renesse 9 BADCOURANT Haamstede-Burgh Voetbalwedstrijd Zierikzee I- N.A.C. I (amateurs) Zondag a.s., 9 augustus, om 14 uur 30, speelt Zierikzee I tegen het sterkste elftal van het Bre dase N.A.C. Een wedstrijd die ongetwijfeld veel bezoekers naar het sportpark te Zierikzee zal doen trekken. Brouwershaven Juli t/m augustus 1964: wedstrijd. Zierikzee 9 augustus - 14.00 uur: Oriënte- ringsrit voor auto’s, motoren en scooters. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. van der Weij- deweg. Toegang gratis. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Da gelijks te bezichtigen (behalve zaterdag en zondag) van 10.00- 12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangsprijs 30 cent voor vol wassenen en 15 cent voor kin deren. Burgerweeshuis: Kunst uit Afri ka: maskers en beelden uit het oerwoud. Verder: Regentenka mer anno 1700 en keramiek van eigen atelier. Alle werkdagen van 10.00-17.00 uur. Op donder dag ook ’s-avonds geopend. Toe gang: 75 cent, kinderen onder geleide gratis. u n.m. 14.33 15.20 16.03 16.46 17.27 18.06 18.41 n.m. 20.36 21.23 22.06 22.49 23.30 Laagwater v.m. 8.12 8.59 9.42 10.25 11.06 11.45 0.09 Hoogwater v.m. 2.09 2.56 3.3S 4.22 5.03 5.42 6.17 BROUWERSHAVEN Ned. Herv. kerk. Te bezichtigen door bemiddeling van de koster, Noorddijkstraat 44, van 9.30 tot 11.00 uur en 13.30 tot 16.00 uur (op werkdagen). Buiten deze uren in overleg met de koster. Scharendijke Juli t/m augustus: iedere maan dag en vrijdag uitleenbiblio- theek in het Ned. Herv. ver.-ge- bouw. Geopend van 19.00-20.00 uur. Donderdag 13 augustus - 20.00 uur: Contactavond met diaver- toning over Schouwen, in het Ned. Herv. ver.-gebouw. Ouwerkerk In de maand augustus: elke woensdag en zaterdag van 7.00- 9.30 uur: Fototentoonstelling be trekking hebbende op de jongste geschiedenis van Ouwerkerk. Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdagsmiddags en zondags) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toe gangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Daar vinden wij ook de planten met dikke bladeren. De grote pollen zeeraket vallen daarbij het meest op. Vooral als zij in bloei staan en dat doen zij soms tot in oktober. Dan zijn deze frisgroene planten bedekt met grote lila of witte bloemen. La ter dragen ook typische inge- snoerde hauwen, waarbij elk zaad in een aparte afdeling zit. Het hauwtje is kurkachtig en als het rijp is valt het af en breekt in stukken, die heel goed drijven. Zo verspreiden de wind en de zeestromen het zaad van de zeeraket. En zij kunnen hele zeereizen maken. Zo zag Thijsse deze zaden eens drijven op de Waddenzee, halverwege tussen de Groningse kust en Rotum. Minder opvallend is de zeepos- telein, want het is maar klein en meestal maar nauwelijks het hoofd boven het zand houdend. Maar het is het mooiste voor1 beeld van dikke bladen. Die zijn net zo dik als breed en zij staan keurig twee aan twee kruiswijs tegenover elkaar langs de sten gel. In de voorzomer draagt het kleine groene bloempjes en nu vindt men al nieuwe plantjes aan de voet van de duinen. Vroeger vonden wij het bijna uitsluitend tussen Scharendijke en Renesse, maar het rukt nu langzaam maar zeker op. De voorposten hebben inmiddels het Verklikkerstrand al bereikt. En daar vinden wij ook een an dere dikbladige vriend, het loog- kruid, die de allures van een cactus heeft, want elk rolrond blaadje eindigt in een vlijm scherpe stekelpunt. Tussen de blaadjes en de stengel staan de nietige bloemen, die slechts uit een kransje groene schubjes en enkele meeldraden bestaan. La ter worden dat aardige zaad- doosjes, die met een glanzend vlies bedekt zijn. De wijze waar op het loogkruid in de meeste gevallen zijn zaden verspreid, is voor ons land nog al bijzonder. In de tijd, dat het zaad rijp is, begint de plant te verdorren en schrompelt ineen tot een steke lige bol. De wortel, die dan zijn dienst gedaan heeft, vergaat en op een winderige dag raakt de hele plant op drift. Dan hobbelt die stekelbol voor de wind uit over het strand en de zaden vliegen in het rond. Bij ons halen niet veel planten dat kunstje uit. Op de wijde vlakten van Roemenië en Rus land komt het meer voor en men spreekt daar dan van „steppen rollers”. In de oudheid is dat verschijnsel al door Homerus beschreven, toen hij het vlot van Odysseus, dat willoos door de stroom en de wind voortge- stuwd werd, vergeleek met de distelen die de noordenwind over vlakten jaagt. J. VIERGEVER Bezoekt expositie en kabelbaanstation 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Bovenstaande tabel geldt voor het gehele strand rond Schou- wen’s duinstreek. Alleen houde men met het volgende rekening: in de eerste uren komt de vloed van de zuidkant opzetten door het Westgat, doch in de laatste twee uur massaal over de ban ken en in de Oosterschelde en ’t Brouwershavense Gat vrijwel gelijk. Het verschil in hoogwa ter te Westenschouwen is onge veer 10 minuten eerder. In het Burgerweeshuis te Zie rikzee is een uitermate interes sante tentoonstelling te zien van negerkunst. Het Burgerweeshuis is op zichzelf reeds een opval lende bezienswaardigheid (fraai goudleerbehang in de Regenten kamer), maar de specimen van exotische kunst in deze ruimten maken een bezoek dubbel aan trekkelijk. Als de harde wind het zand in en Scharendijke komt men de slingerende witte slierten over zandhaver nog al eens tegen, het strand jaagt, ontstaan achter F elk opstakel kleine duintjes, die i echter nog niet erg bestendig I zijn, omdat zij letterlijk als los 1 zand aan elkaar hangen. Zodra 1 dan ook de wind uit een andere 1 hoek komt, worden zij weer weg- 1 geblazen. Willen er echte duinen i uit groeien, dan moet het zand eerst vastgelegd worden en i daarbij spelen de strandplanten een heel belangrijke rol. Het stuivende zand is echter in de j verste verte geen vruchtbare akker, maar voor planten een 1 bar oord, waar slechts enkelen 1 het kunnen bolwerken. Met het zand voert de wind uit zee ook zout aan, terwijl de stormvloeden daar zo nu en dan nog een flinke schep opleggen. En zout is voor de meeste plan ten een doodsvijand. Zoet water, dat voor de plantengroei onmis baar is, is op het strand een bij zonder schaars artikel, dat al leen tijdens regenbuien voor handen is. Na de bui is het al heel gauw in de rulle bodem weggezakt. Op zonnige dagen wordt het bovenste laagje zand gloeiend heet, maar zodra de zon weg is, koelt het weer even snel af. Temperatuursverschillen van een graad of twintig zijn in de bovenste laag dan ook heel ge woon. En is een plant hiertegen nog bestand, dan wordt hij nog bedreigd door de uitdrogende werking van de wind, die elk spoortje vocht, dat zich op de bladeren bevindt, doet verdwij nen. Sommige strandplanten weten zich hiertegen te be schermen door hun bladeren op te rollen, zodat het bladopper- vlak zo klein mogelijk wordt. Anderen doen het op de manier van vetplanten en cactussen door middel van dikke vlezige bladeren, waarin een watervoor raad opgeslagen wordt. Opgerolde bladeren vinden wij bij grasachtige planten, zoals helm, biestarwegras en zandha ver. Van dit drietal is het bies tarwegras nog het best tegen zout bestand, zodat wij dit gras op het strand steeds in het voor ste gelid vinden. Heel mooi is dat te zien op het brede Ver klikkerstrand, waar wij op grote afstand van de duinvoet heel lage duintjes aantreffen, die op hun kruin een pluk biestarwe gras dragen. En stuift het on der, dan groeit het er weer wel bovenuit, terwijl tegelijkertijd door de ondergrondse uitlopers steeds meer zand vastgehouden wordt. Zo doet het biestarwe gras die lage duintjes steeds ho ger worden, maar het bewerkt daardoor tevens zijn eigen on dergang. Nu deze duintjes min der vaak overstroomd worden, krijgt de helm zijn kans, die door zijn forse groei het duin snel doet groeien en dan is er voor het biestarwegras geen plaats meer. Ook de zandhaver zou er dan kunnen verschijnen, maar op het Verklikkerstrand heeft deze forse blauwgroene plant nooit willen aarden. Daar zijn de jonge duinen uitsluitend met helm begroeid. Tegen de duin voet in de richting van Renesse Elke dinsdag- en vrijdagmorgen in de maand augustus een och tendwandeling door het bos van de Domeinen. Vertrek 8.00 uur bij hoofdingang der Domeinen (Toledo’s pad). Tocht is gratis. Duur anderhalf uur. 20 juli t/m 8 aug.: Natuurhisto rische tentoonstelling N.J.N. in de voormalige kleuterschool aan de Weststraat. 20 juli t/m 8 aug.: Expositie Jan Kloet in Studio Totem, met eigen werk, w.o. pentekeningen, etsen, gouachewerk enz. Geopend van 10.00-12.00 en van 19.00-21.00 u. Maandag 10 augustus - 20.00 uur: Lezing met dia’s „De kerk in klank en kleur”, in de Herv. kerk te Haamstede. Dinsdag 11 augustus - 18.00 uur: Wandeltocht door fraaie natuur, georganiseerd door S.V. „Zee meeuwen” en V.V.V. Start: Ge meentehuis Haamstede. Woensdag 12 augustus - 20.00 uur: Hotel Bom, kleurenfilm „Schouwens Westhoek”. Kassa open 19.15 uur. Toegang alle leeftijden. Donderdag 13 augustus - 19.30 uur: Ballbnoptocht met mede werking van Kon. Harmonie „Witte van Haemstede”. Vertrek bij garage Dijkman te Haamste de. Donderdag 13 augustus - 20.?)0 uur: Hotel Bom, kleurenfilm „De bewoners van de inlagen”. Kas sa open 19.15 uur. Toegang voor alle leeftijden. Zaterdag 8 augustus - 19.00 uur: Volleybalwedstrijd tussen twee clubs uit Dordrecht op het sport terrein van Renesse. Zaterdag 8 augustus - 20.00 uur: Concert door het fanfarekorps „Luctor et Emergo”. Zaterdag 8 augustus - 20.00 uur: Dansen in het Dorpshuis met de „Zilverschoon’s Boys”. Dinsdag 11 augustus - 2Q.00 uur: Bioscoop Dorpshuis: „De kapi tein van Köpenick”. Woensdag 12 augustus - 20.00 uur: Dansen in het Dorpshuis met „The Melody Stars”. Donderdag 13 augustus - 20.00 uur: Bioscoop Dorpshuis: „Du bist Musik”. Donderdag 13 augustus - 19.30 uur: Internationale zangdienst in de Ned. Herv. Kerk. Zaterdag 15 augustus - 20.00 uur: Dansen in het Dorpshuis met het „Blue Moon”-kwartet.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1964 | | pagina 1