Zomerweelde Evenementenlijst Haamstede-Burgh Hoog- en laag DELTAWERKEN BRUINISSE Water in augustus 1 n uur; Houdt de duinstreek schoon Dagelijkse busdiensten vanaf Zijpe op hele en halve uren. Halteplaats: kantoren Deltadienst, Bruinisse. Maandag t/m zaterdag 10.00 t/m 16.00 Zondag 12.00 t/m 17.00 uur. 15 km wandeltochten 31 JULI 1964 No. 7 Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke op met 20.00 e e BADCOÜRANT 19.27 20.28 21.35 23.00 23.38 12.20 13.22 Elke dinsdag- en vrijdagmorgen in de maand augustus een och tendwandeling door het bos van de Domeinen. Vertrek 8.00 uur bij hoofdingang der Domeinen (Toledo’s pad). Tocht is gratis. Duur anderhalf uur. 20 juli t/m 8 aug.: Natuurhisto rische tentoonstelling N.J.N. in de voormalige kleuterschool aan de Weststraat. 20 juli t/m 8 aug.: Expositie Jan Kloet in Studio Totem, met eigen werk, w.o. pentekeningen, etsen, gouachewerk enz. Geopend van 10.00-12.00 en van 19.00-21.00 u. Maandag 3 augustus - 14.00 uur: Autoralley voor de zomergasten, georganiseerd door V.V.V. Start: gemeentehuis te Haamstede. De prijsuitreiking heeft des avonds plaats in camping „Rozenhof”, Hogeweg te Westenschouwen. Maandag 3 augustus - 20.00 uur: Lezing met dia’s „De kerk in klank en kleur”, in de Herv. kerk te Haamstede. Dinsdag 4 augustus - 18.00 uur: Brouwershaven Juli t/m augustus 1964: Foto wedstrijd. Zaterdag 1 augustus: Grote zee- hengelwedstrijd op één der uit-< gestrekte zandplaten in de Gre- velingen. (Vertrek uit de haven om 12.30 uur). 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. t- [S ir tl v.m. 7.03 8.04 9.11 10.36 11.14 v.m. 0.35 1.30 2.31 3.38 5.03 5.41 6.22 Zierikzee 9 augustus - 14.00 uur: Oriënte- ringsrit voor auto’s, motoren en scooters. Hoogwater n.m. Laagwater n.m. 12.06 14.07 15.14 16.19 17.17 18.23 19.25 grote gele bloemen. En soms groeit er de moerasrolklaver, en Brouwershaven Scharendijke Juli t/m augustus: iedere maan dag en vrijdag uitleenbiblio- theek in het Ned. Herv. ver.-ge- bouw. Geopend van 19.00-20.00 uur. De fraaie natuur in de Westhoek van Schouwen wordt nog al te vaak ontsierd door achtergelaten dozen, conservenblikjes, flessen, papier, e.d. Geen weldenkend mens stelt deze rommel op prijs en het is zeker geen te grote moeite dit afval daar te deponeren waar het de aanblik van het mooie duingebied niet ontsierd. Weg met de rommel! Ouwerkerk In de maand augustus: elke woensdag en zaterdag van 7.00- 9.30 uur: Fototentoonstelling be trekking hebbende op de jongste geschiedenis van Ouwerkerk. Bezienswaardigheden HAAMSTEDE Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdagsmiddags en zondags) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toe gangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. van der Weij- deweg. Toegang gratis. BROUWERSHAVEN Ned. Herv. kerk. Te bezichtigen door bemiddeling van de koster. Noorddijkstraat 44, van 9.30 tot 11.00 uur en 13.30 tot 16.00 uur (op werkdagen). Buiten deze uren in overleg met de koster. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Da gelijks te bezichtigen (behalve zaterdag en zondag) van 10.00- 12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangsprijs 30 cent voor vol wassenen en 15 cent voor kin deren. Burgerweeshuis: Kunst uit Afri ka: maskers en beelden uit het oerwoud. Verder: Regentenka mer anno 1700 en keramiek van eigen atelier. Alle werkdagen van 10.00-17.00 uur. Op donder dag ook ’s-avonds geopend. Toe gang: 75 cent, kinderen onder geleide gratis. Bezoekt expositie en kabelbaanstation 1.19 Bovenstaande tabel geldt voor het gehele strand rond Schou- wen’s duinstreek. Alleen houde men met het volgende rekening: in de eerste uren komt de vloed van de zuidkant opzetten door het Westgat, doch in de laatste twee uur massaal over de ban ken en in de Oosterschelde en ’t Brouwershavense Gat vrijwel gelijk. Het verschil in hoogwa ter te Westenschouwen is onge veer 10 minuten eerder. Maar die heeft liever het rijk alleen, dan kan hij zo fijn overal overheen kruipen, zodat de hele slootkant dan bedekt is met een overvloed van gele vlinder bloemen. Andere slootkanten staan weer vol moerasspirea, die op lange stengels dichte pluizige witte bloemschermen dragen, waar een zoete geur om heen hangt. Die geur doet aan meidoorn en lijsterbes denken. Daar komen natuurlijk ook bezoekers op af. Zo vinden wij op de moerasspi rea nog al eens mooie kevers, zoals de gouden tor met zijn groenglanzende schilden en zwarte met gele boktor. Maar dat zijn toch altiid meevaller tjes. Tussen deze planten vin den we de moerasandoorn met zijn lila gekleurde lipbloemen, waar de koolwitjes zo graag op bezoek komen. En staan er elzen of wilgen langs de sloot dan klimt daar zeker de haagwinde in met zijn grote witte bloem kelken, die een heel enkele maal wel eens rose gestreept zijn. Ook vinden wii er de forse planten van ’t ruige wilgenroos je met zijn grote purneren bloemen. Dat ruige wilgen roosje vinden wij ook wel sa men met de kattestaarten in vochtige duinpannen. Maar in het duin vinden wij nog veel meer het smalbladige wilgen roosje, dat zich niet alleen in de laagte thuis voelt, maar ook hoog tegen de hellingen. Maar dat hebt U natuurlijk ook al ge zien, want hele hellingen zijn er nu rood van. Vooral die hel ling aan het begin van het ver harde Middenpad tussen Ver klikker en vuurtoren is nu prachtig. J. VIERGEVER De lijsterbes is toch maar een fijne boom. In de voorzomer droeg hij een overvloed van zwaar geurende witte bloem schermen en nu komt hij voor de tweede maal in. feesttooi, want zijn bessen beginnen te kleuren. Nog enkele dagen en dan zullen de fel oranjerode vruphttrossen .de boom in gloed zetten. Voor de jonge merels en lijsters zal het dan feest zijn. Maar het zijn niet de enige rijpe vruch ten. die deze tijd biedt. Langs de duinpaden dragen de dauw- bramen al blauw berijpte bra men, die velen zich wel laten smaken, al zijn zij dan ook wat aan de zure kant. Hier en daar hangen ook de trosjes rode bes sen van het bitterzoet, dat tege lijkertijd ook nog de blauwe stervormige bloempjes draagt. Deze bitterzoetibessen zien er erg verleidelijk uit, maar laat ze hangen en let op plukgrage kin derhandjes, want zij zijn giftig en beslist gevaarl"v. Dat is ook het geval met de vuurrode bes sen van de heggerank, die hier en daar aan reeds dorrende stengels hangen. Maar deze zomerse dagen brengen ons niet alleen rijpe vruchten. Er zijn ook nog volon bloemen. Vooral slootkanten, die nog niet gemaaid zijn, nrij- ken nu met een overvloed van zomerbloemen, waar gele en paarse tinten de boventoon voeren. Daar staan nu de katte staarten met hun paarse bloemtrossen, die druk bezocht worden door tientallen vlin ders, hommels en bijen. Dat be zoek komt deze nlanten goed van pas, want met eigen stuif meel zetten zij slecht vrucht. Het is bij de kattestaart maar een ingewikkelde zaak, die wel waard is om eens even bij stil te staan. Wanneer men zo’n en kel bloempje eens nauwkeurig bekijkt, dan zal men daarin twaalf meeldraden en een stamper ontdekken. Dat is niets bijzonders, want het komt meer voor in de plantenwereld. Maar die twaalf meeldraden blijken zes aan zes van verschil lende lengte te zijn. Bovendien bestaan er drie maten bij: kort, middelsoort en lang. Datzelfde vinden wij ook bij de stampers. Daardoor kunnen wij drie soor ten van bloemen vinden: le: zes lange en zes middel soort meeldraden en korte stamper. 2e: zes lange en zes korte meel draden en middelsoort stam per. 3e: zes middelsoort en zes korte meeldraden en lange stamper. Eigenlijk zouden wij alle drie deze vormen eens op moeten zoeken, want dan pas kunnen wij zeggen dat wij de kattestaart kennen. Om nu veel en goed zaad te krijgen, moet het stuif meel uit lange meeldraden op lange stampers komen en zo is het ook bij de middelsoort en de korte het geval. En dat karwei wordt nu door al die insekten opgeknapt. Waar de kattestaart groeit, vin den wij ook in vele gevallen de wederik, een forse plant met Wandeltocht door fraaie natuur, georganiseerd door S.V. „Zee meeuwen” en V.V.V. Start: Ge meentehuis Haamstede. Dinsdag 4 augustus - 19.30 uur: Tweede ballonoptocht. Vertrek bij garage Dijkman te Haamste de. Woensdag 5 augustus - 10.00 uur: Natuurwandeling door de bossen van het slot Haamstede. Woensdag 5 augustus - 20.00 uur: Hotel Bom, kleurenfilm „Schouwens Westhoek”. Kassa open 19.15 uur. Toegang alle leeftijden. Donderdag 6 augustus - 20.00 uur: Hotel Bom, kleurenfilm „De bewoners van de inlagen”. Kas sa open 19.15 uur. Toegang voor alle leeftijden. Donderdag 6 augustus - 14.30 uur: Middagwandeltocht georga niseerd door de sportvereniging „Zeemeeuwen” in samenwerking met V.V.V. Vertrek gemeente huis te Haamstede. Deze week worden de bekende excursies van de Vogelwacht Schouwen-Duiveland naar de broedkolonies in het Domein duingebied voor de laatste maal gehouden. Samenkomst bij het pompstation „De Blinkert, Adr. van der Weijdeweg. Renesse Vrijdag 31 juli - 19.45 uur: Voet balwedstrijd Gem. - personeel- Toeristen. Zaterdag 1 augustus - 11.00 uur: Hengelwedstrijd internationale „De Crabbe”. Inschrijven van 9.00-10.00 uur in het Dorpshuis, daarna op het strand bij de overgang Oude Moolweg. Zaterdag 1 aug. - 20.00 uur: Dorpshuis: Dansen met „The Melody Stars”. Dinsdag 4 augustus - 20.00 uur* Bioscoop Dorpshuis: „Verliefd in Kopenhagen” (in kleur). Woensdag 5 augustus uur: Dansen in het Dorpshuis. Donderdag 6 augustus - 20.00 uur: Bioscoop Dorpshuis: „De man met de bolhoed”. Zaterdag 8 augustus - 20.00 uur: Dansen in het Dorpshuis. Donderdag 6 augustus - 20.00 uur: Contactavond met dia ver toning over Schouwen, in het Ned. Herv. ver.-gebouw. Zaterdag 1 augustus - Strand feest voor kinderen van 11 a 12 jaar. (Bij goed weer). Burgh-Haamstede Wie werkelijk genieten wil van de mooie natuur, moet de wan delschoen aantrekken en rustig dwalen door de mooie omgeving waaraan Westelijk Schouwen die ook al gele bloemen draagt. z0 rijk: is. - - - -»'é Het evenementen-programma van V.V.V. biedt dan ook een rijke keus om dit ook gezamen lijk te doen. Excursies domaniale duinen en bossen slot Haamstede vormen vaste punten op het programma Maar ook de natuurwandeltoch- ten van de s.v. Zeemeeuwen en V.V.V. Burgh-Haamstede, ont breken niet. Weer is men er in geslaagd een parcours uit te zetten dat voor de deelnemers een verrassing zal blijken te zijn. Want door welwillende medewerking voert de tocht ook ditmaal weer door enkele stukjes partikulier ter rein waar anders niet gewan deld mag worden. De organisatoren zullen aan elke deelnemer een routebe schrijving uitreiken, waarop vermeld wat bezienswaardig is ep deze tocht De tijdsduur is luim gesteld, zodat ieder zijn gemak kan genieten. En natuurlijk aan het eind wacht men weer op u met een fraai herinneringskruisje, dat U thuis weer even doet genieten van uw zomervacantie. Op vier verschillende data wordt de tocht uitgezet. Zie hiervoor de aanplakbiljetten.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1964 | | pagina 1