Nachtsilene I en Evenementenlijst Hoog- laag water Bezienswaardigheden in juli N >g WAARSCHUWING Landbouwexcursies voor de badgasten DE BADCOURANT 15 km wandeltochten 24 JULI 1964 No. 6 Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke - X v.m. v.m. voor ;se ;89 h- B1DCOUR1NT 14.18 14.57 15.31 16.05 16.40 17.14 17.50 18.32 7.57 9.10 9.10 9.44 10.19 10.53 11.29 i zullen een data Zie Houdt U aan de volgende voor schriften Zwem niet bij eb of laag water. Dit is zéér gevaarlijk. Het is niet toegestaan zich met een roeiboot, kano, rubberboot, rub berband, luchtbed of enig ander tot drijven geschikt voorwerp vanaf het strand in zee te be geven. 20.00 uur: met ..The Hoogwater n.m. Haamstede-Burgh Zaterdagavond 25 juli - Ruiter - show door de „Schouwse Rui ters” en „Oranjeruiters” (Wil lemstad), m.m.v. Kon. Harmonie „Witte van Haemstede”. Terrein weiland naast „de Brouwerij”. Zondag 26 juli - 14.30 uur: Sa menkomst Leger des Heils op strand Westenschouwen, met o.a. medewerking van guitaarband uit Goes. Maandag 27 juli - 20.00 uur: Le zing met dia’s „De kerk in klank en kleur”, in de Herv. kerk te Haamstede. 20 juli t/m 8 aug.: Natuurhisto rische tentoonstelling N.J.N. in de voormalige kleuterschool aan de Weststraat. 20 juli t/m 8 aug.: Expositie Jan Kloet in Studio Totem, met eigen werk, w.o. pentekeningen, etsen, gouachewerk enz. Geopend van 10.00-12.00 en van 19.00-21.00 u. Dinsdag 28 juli - 18.00 uur: Wandeltocht door fraaie natuur, georganiseerd door S.V. „Zee meeuwen” en V.V.V. Start: Ge meentehuis Haamstede. Dinsdag 28 juli - 10.30 uur: Vo- gelwacht-excursie naar broed gebieden der zilvermeeuwen in de Domaniale duinen. Samen komst bij het pompstation „De Blinkert” aan de Adr. van der Weijdeweg. Woensdag 29 juli - 10.00 uur: Na tuurwandeling door de bossen van het Slot Haamstede. Woensdag 29 juli - 20.00 uur: Hotel Bom, kleurenfilm „Schou- wens Westhoek”. Kassa open 19.15 uur. Toegang alle leeft. Laagwater n.m. 20.21 21.34 21.34 22.08 22.43 23.17 23.53 12.11 zouden nog wel geen onoverko melijke hinderpalen zijn, als deze haartjes bovendien nog geen kleverige stof afscheiden. Bovenaan is die afscheiding zo rijk, dat de kleefstof langs de stengel afdruipt. Daar wordt de stengel een echte lijmstok, waar in de waaghalzen blijven steken. J. VIERGEVER Bruinisse Zaterdag 25 juli: Jaarlijks mos- selfeest - vlootschouw, ski-de- monstraties, waterspelen, vuur werk. Westerschouwen Vorig jaar nam de Z.L.M. kring Schouwen-Duiveland het besluit om de zomergasten eens kennis te laten maken met het agrari sche leven. Zij organiseerde daartoe een bustocht over het gehele eiland, waarbij alles wat maar met landbouw en veeteelt te maken had werd bezocht. Ook de ontwatering van het ei land kreeg de volle aandacht en het watergemaal bij Flaauwers. De graanoogst met combines en andere machines werd bezocht terwijl het machinaal melken een top in ’t programma vorm de. Gedurende de gehele tocht zorgt een deskundige voor een juiste explicatie in en buiten de bus. De tochten zullen worden gehouden op de volgende woens dagen: 29 juli, 5, 12, 19 en 26 augustus telkens in de middag uren waarbij gestart wordt bij hotel Bom om half twee en om kwart voor twee van het V.V.V. kantoor in Renesse. Het is wel noodzakelijk dat men zich van te voren (één dag voor de ex cursie) opgeeft bij de V.V.V.- kantoren te Haamstede en in Renesse. daar maximaal slechts vijftig personen per excursie mee kunnen. Donderdag 30 juli - 20.00 uur: Hotel Bom, kleurenfilm „De be woners van de inlagen”. Kassa open 19.15 uur. Toegang voor alle leeft. Vrijdag 31 juli - 19.30 uur: Vo- gelwacht-excursie naar broed gebieden der zilvermeeuwen in het Domein-duingebied. Samen komst bij het pompstation „De Blinkert”, Adr. van der Weijde weg. HAAMSTEDE Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdagsmiddags en zondags) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toe gangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hansê. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. van der Weij deweg. Toegang gratis. BROUWERSHAVEN Ned. Herv. kerk. Te bezichtigen door bemiddeling van de koster, Noorddijkstraat 44, van 9.30 tot 11.00 uur en 13.30 tot 16.00 uur (op werkdagen). Buiten deze uren in overleg met de koster. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Da gelijks te bezichtigen (behalve zaterdag en zondag) van 10.00- 12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangsprijs 30 cent voor vol wassenen en 15 cent voor kin deren. Burgerweeshuis: Kunst uit Afri ka: maskers en beelden uit het oerwoud. Verder: Regentenka mer anno 1700 en keramiek van eigen atelier. Alle werkdagen van 10.00-17.00 uur. Op donder dag ook 's-avonds geopend. Toe gang: 75 cent, kinderen onder geleide gratis. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. en Brouwershaven verschijnt gedurende de zomer maanden in westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke week gratis huis-aan- huis bezorgd door de P.T.T. Tussen het lange gras langs de duinovergangen aan de noord kant staat nu de nachtsilene in bloei. Op zonnige dagen bemerkt men daar echter niet veel van. Wat ijle stengels met enkele overhangende bloempjes, die bovendien wel verdord lijken is alles, wat er dan van deze plant te zien is. Maar tegen de sche mering staan zij in volle pracht. Wat des middags nog verdord leek, is dan veranderd in schit terend witte bloempjes, die wel licht lijken uit te stralen. En om de bloemtros hangt een heerlijke geur, die aan hyacinten doet denken. En ook wordt er in de bloem dan rijkelijk nektar afge scheiden. Dan is er altijd druk bezoek van allerlei nachtvlin ders, die zich er te goed doen, en meteen het stuifmeel van de ene bloem naar de andere bren gen. Maar zodra het weer licht wordt is het feest afgelopen. De nek- tarbron droogt op, de geur ver dwijnt, en de bloemblaadjes rol len hun witte zijde op, zodat al leen nog de gore achterkant te zien is. Elk bloempje bloeit drie nachten. Het is zelfs gemakke lijk te zien, hoeveel nachten zo’n bloempje al gebloeid heeft. Dat gaat zo. De eerste nacht ver schijnen er vijf meeldraden, die hun stuifmeel verliezen en te rugbuigen. De tweede nacht ko men er vijf nieuwe meeldraden te voorschijn, die hetzelfde doen. De derde nacht levert echter geen nieuwe meeldraden, want er zijn er sléchts tien voorradig. In hun plaats staan dan drie langwerpige knopjes, de stijlen met hun kleverige stempels, waaraan het stuifmeel, dat de nachtelijke bezoekers uit jonge re bloemen mee brengen, blijft kleven. Dan heeft de bloem zijn taak volbracht, en is het ver welken geen schijn, maar harde werkelijkheid. Dan gaat het vruchtbeginsel onderin de bloem uitgroeien tot een doosje vol fijne zaadjes. Zodra die zaadjes rijp zijn, springt het doosje open en wanneer dan de wind het stengeltje heen en weer slingert, vallen de zaden in het rond. Maar niet elk zaaddoosje levert zaden. In sommige bloemen hebben de nachtvlinders eitjes gelegd. De rupsjes, die daar uit komen, doen zich aan de rijpen de zaden tegoed, terwijl zij vei lig verborgen in het zaaddoosje hun provisiekast zitten. Zijn de rupsen volwassen, dan boren zij een gaatje, waardoor zij naar buiten kunnen. Dan kruipen zij in de grond om te verpoppen en zo de winter door te brengen. Zo leven hef nacht- vlindertje en de nachtsilene als trouwe bondgenoten, die elkaar het leven mogelijk maken. Maar het kleine kruipende ge dierte, zoals kevertjes en mie ren, die ook wel eens aan de zoete bron willen snoepen, weet de nachtsilene zich van het lijf te houden. Zij zouden natuurlijk tegen de stengel kunnen op klimmen, maar dat zit die klau- teraars niet mee. De stengel zit vol kleine haartjes, hoe dichter bij de bloemen hoe meer. Dat 1.54 2.33 3.07 3.41 4.16 4.50 5.26 6.08 Bovenstaande tabel geldt het gehele strand rond Schou- wen’s duinstreek. Alleen houde men met het volgende rekening: in de eerste uren komt de vloed van de zuidkant opzetten door het Westgat, doch in de laatste twee uur massaal over de ban ken en in de Oosterschelde en 't Brouwershavense Gat vrijwel gelijk. Het verschil in hoogwa ter te Westenschouwen is onge veer 10 minuten eerder. Burgh-Haamstede Wie werkelijk genieten wil van de mooie natuur, moet de-wan- delschoen aantrekken en rustig dwalen door de mooie omgeving waaraan Westelijk Schouwen zo rijk is. Het evenementen-programma van V.V.V. biedt dan ook een rijke keus om dit ook gezamen lijk te doen. Excursies domaniale duinen en bossen slot Haamstede vormen vaste punten op het programma Maar ook de natuurwandeltoch- ten van de s.v. Zeemeeuwen en V.V.V. Burgh-Haamstede, ont breken niet. Weer is men er in geslaagd een parcours uit te zetten dat voor de deelnemers een verrassing zal blijken te zijn. Want door welwillende medewerking voert de tocht ook ditmaal weer door enkele stukjes partikulier ter rein waar anders niet gewan deld mag worden. De organisatoren zullen aan elke deelnemer een routebe schrijving uitreiken, waarop vermeld wat bezienswaardig is op deze tocht De tijdsduur is ruim gesteld, zodat ieder op zijn gemak kan genieten. En natuurlijk aan het eind wacht men weer op u met een fraai herinneringskruisje, dat U thuis weer even doet genieten van uw zomervacantie. Op vier verschillende wordt de tocht uitgezet, hiervoor de aanplakbiljetten. Zierikzee Donderdag 30 juli - 20.00 uur: Taptoe in gala-uniformen door het trompetterkorps der cavale rie uit Amersfoort, o.l.v. wmr. J. C. van Kleef. (Havenplein). Ouwerkerk Vrijdag 24 juli, 8 uur; dinsdag 28 juli, 7.30-9.00 uur; zaterdag 1 aug., 4.00-6.30 uur; Fototentoon stelling betrekking hebbende op de jongste geschiedenis van Ouwerkerk. Renesse Zaterdag 25 juli: Muziekconcert door „Kunst en Eer” uit Zierik zee. Dinsdag 28 juli - 20.00 uur: Bio scoop Dorpshuis „Droomrevue” (in kleur). Woensdag 29 juli - 20.00 uur: Openluchtfilm op het strand bij paviljoen „Zee en Duin”, strand- overgang Oude Moolweg. Woensdag 29 juli - 20.00 uur: Dorpshuis: Dansen met de „Zil- verschoon’s Boys”. Donderdag 30 juli - 20.00 uur: Bioscoop Dorpshuis „De mooiste dag van m’n leven” (in kleur). Vrijdag 31 juli - 19.45 uur: Voet balwedstrijd Gem. - personeel- Toeristen. Zaterdag 1 aug. - Dorpshuis: Dansen Melody Stars”. Brouwershaven Juli t/m augustus 1964: Foto wedstrijd. Vrijdag 24 juli: traditionele bal- lonwedstrijd. Na afloop hiervan volgt een feeërieke lampionop- tocht met als sluitstuk een groot kampvuur. Dit alles met mede werking van de «muziekvereni ging „Apollo”. Ballonnen en lampions worden gratis beschik baar gesteld en uitgereikt van 20.00-20.15 uur. Scharendijke Juli t/m augustus: iedere maan dag en vrijdag uitleenbiblio- theek in het Ned. Herv. ver.-ge- bouw. Geopend van 19.00-20.00 uur. Donderdag 30 juli - 20.00 uur: Contactavond met diavertoning over Schouwen, in ’t Ned. Herv. ver.-gebouw. Zateradg 1 aug. - Strandfeest voor kinderen van 11 a 12 jaar. (Bij goed weer).

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1964 | | pagina 1