MUILTJES en M Hoog- I laag water naar van Schouwen Bezienswaardigheden HAAMSTEDE Diverse veerdiensten in juli en IN 15 km wandeltoehten !0 !0 )0 deren. Houdt de duinstreek schoon Excursie meeuwenkoloiiie 17 JULI 1964 No. 5 Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Brouwershaven De J. VIERGEVER tse voor I »et id. B1DCOUR1NT Burgh-Haamstede Autobusdiensten op het eiland: Voor de vertrekuren van Zijpe, Zierikzee, Westenschouwen v.v. raadplege men de dienstregeling van de R.T.M., waarin ook de diensten vermeld staan, die aan sluiting geven van en naar Rot terdam. 12.59 13.39 14.18 Burgerweeshuis. Tentoonstelling Afrikaanse kunst van 1 julj-1 september. Toegang 75 et; kin deren onder geleide gratis. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Veerdienst Zijpe-Anna Jacoba- polder. Auto- en personenver voer met s.s. „Krammer” van de R.T.M. n.m. 14.00 15.02 16.15 17.27 17.51 19.02 19.42 20.21 v.m. 7.57 8.59 10.12 11.24 11.48 0.35 1.15 1.54 Wandeling door Domeinen, Vertrek Zijpe op werkdagen: 5.00 a r, 5.30, 6.00, 6.30 enz., elk half uur tot fen met 22.30 uur. Op zondag: 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 enz., elk half uur tot .en met 22.00, 22.30 uur. Vertrek Anna-Jacobapolder op werkdagen: 5.15 a, 5.45, 6.15, 6.45 enz., elk half uur tot en met 22.45. Op zondagen: 7.45, 8.15, 8.45, 9.15 enz., elk half uur tot en met 22.15, 22.45 uur. a alleen op maandag en dins dag. r beladen vee-auto’s hebben voorrang. Voor personen, motor-rijwielen, rijwielen en kinderwagens is er een regelmatige dienst, zowel door de R.T.M. als door Gebr. Maas te Zijpe en Anna Jacoba- polder. Hoogwater n.m. 20.21 21.23 22.36 23.50 Laagwater v.m. 1.30 2.24 3.26 4.39 5.53 6.38 7.18 7.57 4.000.000 kg muiltjes verwerkt zijn. Maar laten wij de muiltjes nog eens nader bekijken. Bij laag water vindt men aan de dijken niet alleen lege schelpen, maar ook levende dieren. Overal zit ten zij op mossels, oesters en on elkaar. Zo’n muiltje zuigt zich stevig op de ondergrond vast en er is nog al kracht voor no dig om het dier los te krijgen. Maar wanneer zij op elkaar zit ten, is de onderste vaak een lege schelp. Laten wij eens zo’n levende ketting oorapen, dan zien wij, dat de onderste lege schelp de grootste is, terwijl de volgenden steeds in grootte afnemen. De lege schelp was dan ook de oud ste van het gezelschap, op wiens De fraaie natuur in de Westhoek van Schouwen wordt nog al te vaak ontsierd door achtergelaten dozen, conservenblikjes, flessen, papier, e.d. Geen weldenkend mens stelt deze rommel op prijs en het is zeker geen te grote moeite dit afval daar te deponeren waar het de aanblik van het mooie duingebied niet ontsierd. Weg met de rommel! zullen aan routebe- Waarop is De tijdsduur is zodat ieder op Veerdienst Zierikzee (De Val)- veerhaven Kats. (Auto- en per sonenvervoer). De provinciale boot vertrekt uit Zierikzee (vanuit veerhaven De Val): 5.15, 7.00, 8.00*, 9.00, 9.40, 10.00*, 10.20, 11.00, 11.40, 12.00*, 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00», 15.40, 16.20, 17.00», 17.40, 19.00», 19.40, 21.00». De Vogelwacht „Schouwen-Dui- veland” organiseert op de dins dag- en vrijdagavonden te kwart over zeven, te beginnen bij het Pompstation „De Blinkert” te Haamstede, eindpunt A. van der Weijdeweg, excursies naar de zilvermeeuw-broedplaatsen. Op één plaats wordt het broeden van deze vogels nog toegelaten. Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdagsmiddags en zondags) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toe gangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktoren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. van der Weij deweg. Toegang gratis. BROUWERSHAVEN Ned. Herv. kerk. Te bezichtigen door bemiddeling van de koster, Noorddijkstraat 44, van 9.30 tot 11.00 uur en 13.30 tot 16.00 uur (op werkdagen). Buiten deze uren in overleg met de koster. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Da gelijks te bezichtigen (behalve zaterdag en zondag) van 10.00- 12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. I elke rug de jongere generaties zich achtereenvolgens gevestigd heb ben. Bovenop zit meestal een heel kleintje en dat is dan wel een jonkie van dit voorjaar. Van maart tot de herfst worden namelijk de eitjes gelegd. Deze eitjes worden door het moeder- dier op de ondergrond onder haar schelp vastgezet, waar zij natuurlijk goed beschermd zijn. Door een nauwe spleet tussen ondergrond en schelp stroomt steeds vers en zuurstofrijk wa ter naar binnen. Al spoedig ko men uit de eieren kleine larfjes, die de veilige schuilplaats ver laten en dan nog een paar we ken vrij rondzwemmen. Daarna vestigt het larf je zich ergens en wordt een klein muiltje, dat eerst nog wat rondkruipt, maar al spoedig zijn definitieve nlaats vindt. En dat het zich daarna niet meer verplaatst, kan men wel aan de schelp zien, waarvan de onderrand zich geheel aan de ondergrond aangepast heeft. Zo schuift in die levende ket ting ieder telkens weer een plaats op, maar daarbij gebeu ren grote veranderingen. Het jonge muiltje, dat zich bovenop vestigde, was een mannetje, dat, naar mate het ouder werd, ontwikkelde tot een vrouwelijk dier. Zo’n muiltj esketting be staat dan ook steeds uit een paar mannetjes, enkele dieren in een overgangsstadium en ten slotte een paar vrouwelijke die ren. Het evenementen-programma van V.V.V. biedt dan ook een rijke keus om dit ook gezamen lijk te doen. Excursies domaniale duinen en bossen slot Haamstede vormen vaste punten op het programma Maar ook de natuurwandeltoch- ten van de s.v. Zeemeeuwen en V.V.V. Burgh-Haamstede, ont breken niet. Weer is men er in geslaagd een parcours uit te zetten dat voor de deelnemers een verrassing zal blijken te zijn. Want door welwillende medewerking voert de tocht ook ditmaal weer door enkele stukjes partikulier ter rein waar anders niet gewan deld mag worden. organisatoren deelnemer een uitreiken, Hun naam dragen deze schel pen met ere. want zij hebben inderdaad de vorm van een pantoffel. Op het strand vindt men hen niet zo heel veel, maar in de schelphoekjes langs de Scheldedijken liggen zij bij tien tallen. Dat is niet altijd zo ge weest. Vroeger waren hier hei maal geen muiltjes te vinden. Hun land van herkomst ligt aan de overzijde van de oceaan, waar zij aan de oostkust van Noord Amerika van de Sint Laurens-rivier tot in de Golf van Mexico te vinden zijn. In het laatst van de vorige eeuw wilden de Engelse oesterkwe- kers het eens met Amerikaanse oesters proberen. Men impor teerde dus zaaioesters uit Ame rika, en daartussen kwamen als verstekelingen de muiltjes mee. Het beviel hen aan de kusten van Kent uitstekend en zij ver spreiden zich daar Weldra over de oesterbanken. Overigens tot groot verdriet van de Engelse oesterkwekers. want die zaten al spoedig met de brokken. Niet dat de muiltjes de oesters op- aten, maar zij haalden de oes ters wel het voedsel voor de schelp weg. Muiltjes leven na melijk net als de oesters van plankton, zoals die honderden microscopisch kleine diertjes en wiertjes. die in het water zweven, genoemd worden. Met een heel zeefapparaat filteren beiden dat plankton uit het zee water. En nu vestigden zich tientallen muiltjes op de oester schelpen. die daardoor geen ruimte en geen voedsel meer hadden en daardoor het loodje legden. Het was natuurlijk te verwach ten, dat die muiltjes vroeg of laat ook de Noordzee zouden oversteken. In 1922 kwamen de eersten, maar het Wéren nog maar lege schelpen, die aan bos sen wier aanspoelden. Enkele jaren later werden op een balk de eerste levende muiltjes ge vonden en niet lang daarna werden ze uit de Oosterschelde opgevist. Over de manier, waar op zij hier gekomen waren, is men het nooit helemaal eens geworden. Sommigen vermoe den, dat zij met stukken wrak hout meegekomen zijn, terwijl anderen van mening zijn, dat de jonge larfjes met de zee stromen naar onze kust geko men zijn. In elk geval was de Oosterschelde bereikt en na en kele jaren zat het er vol mee. En ook hier vormden zij een be dreiging voor de oesters, die de oesterkwekers bergen werk gekost heeft. Bij scheepsladingen vol werden de muiltjes opgevist, maar er was maar weinig met de vangst te doen. In Engeland had men destijds nog getracht dit nieuwe zeebanket op de markt te introduceren, maar die poging leed al spoedig schip breuk. Het nieuwe produkt had dan ook geen bijzondere kwali teit te bieden. En hier ging het net zo. Als mest of veevoer was er nog wel eens wat mee te doen. Alleen in de schaarste van de oorlogsjaren werden zij als voedsel gebruikt. Op die manier moeten er in 1941 ongeveer Wie werkelijk genieten wil van de mooie natuur, moet de wan delschoen aantrekken en rustig dwalen door de mooie omgeving waaraan Westelijk Schouwen zo rijk is. Bovenstaande tabel geldt het gehele strand rond Schou- wen’s duinstreek. Alleen houde men met het volgende rekening: in de eerste uren komt de vloed van de zuidkant opzetten door het Westgat, doch in de laatste twee uur massaal over de ban ken en in de Oosterschelde en ’t Brouwershavense Gat vrijwel gelijk. Het verschil in hoogwa ter te Westenschouwen is onge veer 10 minuten eerder. Hoek van Ouwerkerk-Stavenis- se. Vaart alleen bij gunstig getij en op vroegtijdig telefonisch ver zoek. Het veerbootje vertrekt van Stavenisse uit de haven of vanaf het veer. Extra opletten is hier gewenst. Zijpe-Anna Jacobapolder. Naast de bestaande diensten van de R.T.M. is er een geregelde dienst met drie motorboten, uitgevoerd door Gebr. Maas Westbroek. Zype-Goeree Overflakkee (Hoek van St. Jacob bij Oude Tonge). Vertrek van Zijpe: 7.30, 13.30, 17.30. Vertrek van St. Jacob: 8.30, 14.30, 18.30. Bij al deze diverse veerdiensten kunnen geen auto’s worden ver voerd. Kats, waarvan de boot vertrekt om: 6.05, 9.00*, 9.20, 10.00, Toegangsprijs 30 cent voor vol- schrijving wassenen en 15 cent voor kin- vermeld wat bezienswaardig op deze tocht ruim gesteld, zijn gemak kan genieten. Lp natuurlijk aan het eind wacht men weer op u met een fraai herinneringskruisje, dat U thuis weer even doet genieten van uw zomervacantie. Op vier verschillende data wordt de tocht uitgezet. Zie hiervoor de aanplakbiljetten. Telt men hier 35 minuten bij, dan staat ge aan de veerhaven weer 8.00, 8.40, 10.40, 11.00*, 11.20, 12.00, 12.40, 13.00*, 13.20, 14.00, 14.40, 15.20, 16.00», 16.40, 17.20, 18.00», 18.40, 20.00», 21.50». De uren gemerkt met gelden alleen op zondagen; gemerkt met betekent op werkdagen en op zondag. De diensten 5.15 vertrek De Val en 6.05 vertrek Kats worden niet op zaterdag en zondag uitge voerd.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1964 | | pagina 1