Bij Burghsluis dreef walvis' voorbij een naar van Schouwen laag water Hoog- Bezienswaardigheden Lijst van autodealers HERINNERING UIT 1910 en Excursie ineeuwenkolonie r in juli M 10 JULI 1964 No. 4 Gratis verspreiding te Burgh, Haamstede, Renesse, Scharendijke en Brouwershaven 0.38 voor e BADCOURBNT Renesse: K. J. Goedbloed: Citroen, Pan hard. Fa. W. Gilijamse: D.A.F., Simea, Mercedes en D.K.W. Veerdienst Zierikzee (De Val)- veerhaven Kats. (Auto- en per sonenvervoer). De provinciale boot vertrekt uit Autobusdiensten op het eiland: Voor de vertrekuren van Zijpe, Zierikzee, Westenschouwen v.v. raadplege men de dienstregeling van de R.T.M., waarin ook de diensten vermeld staan, die aan sluiting geven van en naar Rot terdam. ZIERIKZEE Gemeentemuseum, stadhuis. Da gelijks te bezichtigen (behalve zaterdag en zondag) van 10.00- 12.00 uur en van 14.00-16.00 uur. Toegangsprijs 30 cent voor vol wassenen en 15 cent voor kin deren. Burgerweeshuis. Tentoonstelling Afrikaanse kunst van 1 juli-1 september. Toegang 75 ct; kin deren onder geleide gratis. n.m. 20.43 21.34 22.24 23.10 23.54 12.21 13.06 v.m. 2.16 3.07 3.57 4.43 5.27 6.11 7.03 BROUWERSHAVEN Ned. Herv. kerk. Te bezichtigen door bemiddeling van de koster, Noorddijkstraat 44, van 9.30 tot 11.00 uur en 13.30 tot 16.00 uur (op werkdagen). Buiten deze uren in overleg met de koster. Hoogwater n.m. 14.40 15.31 16.21 17.07 17.51 18.35 19.27 Laagwater v.m. 8.19 9.10 10.00 10.46 11.30 En nu de vis. Aangenomen wordt dat het hier een vinvis betrof (Balaenoptera Physalis), waarvan op onze kusten maar enkele strandingen bekend zijn. Ze behoren tot de walvissen, maar onderscheiden zich hier- HAAMSTEDE Vuurtoren. Dagelijks te bezich tigen (behalve zaterdagsmiddags en zondags) van 9.30-11.30 uur en van 14.00-16.00 uur. Toe gangskaarten verkrijgbaar in het nabijgelegen woonhuis. Plompetoren. Te bezichtigen da gelijks. Sleutel te verkrijgen bij de nabijgelegen boerderij van de heer M. O. Hanse. Toegangsprijs 25 cent. Uitkijktcfren, nabij pompstation „De Blinkert”, A. van der Weij- deweg. Toegang gratis. De Vogelwacht „Schouwen-Dui- veland” organiseert op de dins dag- en vrijdagavonden te kwart over zeven, te beginnen bij het Pompstation „De Blinkert” te Haamstede, eindpunt A. van der Weijdeweg, excursies naar de zilvermeeuw-broedplaatsen. Op één plaats wordt het broeden van deze vogels nog toegelaten. van door de kleinere kop en de fraaie torpedovorm. De balijnen bij de vinvissen zijn hoogstens één meter en bij de walvissen vijf meter. De lengte van de vinvissen varieert van 20 tot 25 meter. Typisch zijn de over- langse groeven aan keel- en borstzijde. De vinvissen voeden zich met heel kleine waterdier tjes (kreeftadhtigen, slakjes, garnalen), die vooral in de kou de poolgebieden in grote aan tallen voorkomen. De walvis vaarder noemt dit voedsel „krill”. Voor één maaltijd heeft de vis 10 hl. krill nodig. De vin vis is een bewoner van de noor delijke en zuidelijke poolzeeën. Soms komt het nog wel eens ter sprake in de Westhoek, het ver haal over die merkwaardige dag in 1910. de ..zondag van de vis”. Vellen waren naar de kerk te Burgh - ook de bewoners van het oude Burghsluis - en zaten naar de preek te luisteren, toen plotseling de kerkdeur open vloog en een bewoner van Burghsluis de kerk binnenstapte en luidkeels riep: „Dae drief un walvis”. De gevolgen bleven niet uit, want alle kerkgangers, die maar iets met ’t haventje van Burgh sluis te maken hadden, of op zee hun brood verdienden, renden de kerkbanken uit en spoedden zich naar de haven. Onder hen betonden zich bijna alle leden van het bekende geslacht van de Klooster, die de rij huisjes op het oude Burghsluis bewoon den. De hoogaars H.S. II en de blazer H.S. III - hun eigendom men - werden vliegensvlug in gereedheid gebracht, de zeilen werden gehesen en op weg ging het naar de grote, onbekende vis. Ter hoogte van de Punt dreef het monsterdier en met haken en touwen kon men de vis naar de landrichting sturen, waarna het bij de Westbout te gen de wal werd gedrukt. Bij laag water kwam de vis op de slikken droog te liggen. Welk soort vis het was wist toen nie mand nog, maar voorlopig hield men het op een potvis. Het enorme dier had een lengte van 25 meter en behoorde ongetwij feld tot de walvisachtigen. De v. d. Kloosters zagen iets in de vis als bezienswaardigheid Brouwershaven: Garage Slager: Volkswagen. Zierikzee: Garage Van der Wekken: Fiat, Austin. Garage Glerum: Ford. Garage Braai: Renault. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Bovenstaande tabel geldt het gehele strand rond Schou- wen’s duinstreek. Alleen houde men met het volgende rekening: in de eerste uren komt de vloed1 van de zuidkant opzetten door het Westgat, doch in de laatste twee uur massaal over de ban ken en in de Oosterschelde en ’t Brouwershavense Gat vrijwel gelijk. Het verschil in hoogwa ter te Westenschouwen is onge veer- 10 minuten eerder. Zierikzee (vanuit veerhaven De Val): 5.15, 7.00, 8.00*, 9.00, 9.40, 10.00*;-*10.20. 11.00. 11.40, 12.00*. 12.20, 13.00, 13.40, 14.20, 15.00*. 15.40, 16.20. 17.00*. 17.40, 19.00*. 19.40, 21.00*. Telt men hier 35 minuten bij, dan staat ge aan de veerhaven Kats, waarvan de boot vertrekt om: 6.05, 9.00*, 9.20, 10.00, 11.20, 12.00, 12.40, 13.00*, 13.20; 14.00. 14.40, 15.20, 16.00*, 16.40, 17.20, 18.00*, 18.40, 20.00*, 21.50*. De uren gemerkt met gelden alleen op zondagen; gemerkt met betekent op werkdagen en op zondag. De diensten 5.15 vertrek De Val en 6.05 vertrek Kats worden niet op zaterdag en zondag uitge voerd. De vinvis is een zoogdier en de kleintjes (bij de geboorte al 7 m. lang) worden nog acht maanden gezoogd. De lengte neemt in die periode toe met drie a 4 cm. per dag en het gewicht met 100 kg., eveneens per dag. Ten tijde van de vangst met de lansharpoen bleef het aantal vinvissen oppeil, maar toen de kleine snelle jagers kwamen, gingen zij snel in aan tal achteruit. De „Noordkaper” en de Groenlandse walvis wer den bijna uitgeroeid. Tegen woordig wordt bijna de gehele walvis verwerkt. Uit de traan maakt men margarine en zeep, terwijl het vlees ingeblikt of verwerkt wordt tot vismeel. De alvleesklier is een bron van in suline en uit de lever maakt men vitaminen. Het gewicht be draagt ongeveer 150.000 kg. en de „zondag van de vis” in 1910 is dus wel een heel bijzondere dierendag geweest. en tegen betaling van een kwartje kon iedereen de vis van nabij bekijken en er zelfs overheen lopen. De belangstel ling was zeer groot en van hein de en ver kwamen de gerijtjes en wagens van het eiland naar de Nieuweweg gereden, waar ze achter elkaar geparkeerd ston den. Van hier was het maar een paar honderd meter lopen om bij de vis te komen. Al gauw was het trouwens al van verre te ruiken dat er iets bijzonders te zien was, want het dier be gon geweldig te stinken.cEnkele maanden heeft de vis daar ge legen en zelfs van Ouddorp kwam men met scheepjes aan gevaren om de vis in ogen schouw te nemen. De foto geeft er een beeld van. De vis heeft er nog maanden lang gelegen, totdat het Leids museum zich over de resten ont fermde en 'het karkas naar Lei den liet vervoeren. De personen die op de vi$ staan zijn allen leden van het geslacht v. d. Klooster. Op de vis staan v.l.n.r. Willem v. d. Klooster (verdronk in 1921 met de red dingsboot „President van Heel” bij Hoek van Holland), Jaap v. d. Klooster, Nelis, Marien (kapi tein van de reddingsboot „Prin ses Juliana”), nog een Marien en Marius. weer 8.00, 8.40, 10.40, 11.00*, Veerdienst Zijpe-Anna Jacoba- polder. Auto- en personenver voer met s.s. „Krammer” van de R.T.M. Vertrek Zijpe op werkdagen: en 5.00 ar, 5.30, 6.00, 6.30 enz., elk half uur tot en met 22.30 uur. Op zondag; 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 enz., elk half uur tot en met 22.00, 22.30 uur. Vertrek Anna-Jacobapolder op werkdagen: 5.15 a, 5.45, 6.15, 6.45 enz., elk half uur tot en met 22.45. Op zondagen: 7.45, 8.15, 8.45, 9.15 enz., elk half uur tot en met 22.15, 22.45 uur. a alleen op maandag en dins dag, beladen vee-auto’s hebben voorrang. Voor personen, motor-rijwielen, rijwielen en kinderwagens is er een regelmatige dienst, zowel door de R.T.M. als door Gebr. Maas te Zijpe en Anna Jacoba- polder.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1964 | | pagina 1