het dorp Koudekerke (Schouwen) 7 pension R. Ill ENEFELT I t X capri ys mssmsssss patates frites Quaak’s vishandel Diepvries-kabeljauw Evenementenlijst taxi 3acmov^ Elck wat wils banket diabetici groenten N. v. d. Linde ZOETER RONDVAARTEN RIJPAARDEN K. J. BAKKER ?-2h28 H.A.v.d.Maas lage prijzen o.a.: prima limonadesiroop p. fl. 99 ct.; wijn 98 et.; prima zalm 89 ct.; boterhamworst 150 gr. 38 ct.; ham 59 ct, p. 100 gr.; Ster pindakaas 88 ct. 5 zegels. En nog veel meer artikelen. t GO A. BOUTERSE scharendijke zou Welke CU ra L. A. BAKKER Hoogezoom 31, Renesse CD 03 R. P. Hogerheijde BURGH B 106 hier komen groenten en fruit M. D. KLOET ZN. Slagerij M. J. Ossewaarde W. VAN ZALM schoenreparatie Dinsdagsmiddags na 1 uur gesloten L C. HOOGERHUIS SCHUDDEBEURS 2,5 km. vanaf Zierikzee BAKKERIJ VERJAAL ons cafétaria „De Westhoek” W anneer werd Hotel-café-slijterij K. J. BAKKER Beleefd aanbevelend In het hart Hotel en fruit J. F L O H I L SCHARENDIJKE advertentie Scharendijke Beleefd aanbevelend, Agfacolor projectie-a vonden Uw adres voor De toren van Koudekerke „De Plompe- toren” Proeff ook onze Zeeuwse speculaas en Zeeuws profetenbrood Voor 1e klas brood en Dagelijks verse vis en vers gebakken vis Fijne maatjes haring Visconserven Havenplein 1 - Zierikzee Telefoon 2443 FLOODLIGHT- VERLICHTING Floodlight-verlichting van de kerk en toren te Burgh, zal bij goed weer, elke woensdag, za terdag en zondag van 21.00 tot 22.30 uur branden. 8 uur: Bios- Gebroeders 8 uur: Bios- „Gebroeders Uw adres voor Kruidenierswaren Drogisterij Soevenirs en strandartikelen Ook inlichtingen bij: M. FRENK, Kloosterweg 13, Haamstede. Tel. tussen 6 en 7 uur no. 01115-207 Adres voor Zoutloze en suikervrije artikelen. Levensmiddelenbedrijf NAAST DE BEURS ZIERIKZEE Uw adres voor aardappelen Steeds zeepieren verkrijgbaar CONSUMPTIETENT SCHELPHOEK Zondags gesloten Telef. 01115-228 Meisje biedt zich aan als kinderjuffrouw in zomerwoning. Inlichtingen: L. C. Hoogerhuis, Kantoorboekhandel - Renesse Tel. 01116-343. Beleefd aanbevelend, Piet den Engelsman Weeldeweg - BURGH Telefoon 01115-413 SLAGERIJ BOUWMAN telefoon 213, Burgh Kroonwinkelier - Scharendijke Telefoon 01117-247 Telefoon 01117-378 HEERLIJKE Consumptie wagen bij de Koepel A. LANDMAN Dijkstraat 38 - Scharendijke Tel. 01117-224 door de bewoners verlaten Uw adres voor RENESSE - Tel. 01116-340 Prima RUND- en VARKENSVLEES en machinaal gesneden fijne vleeswaren Dagelijks gelegenheid tot het maken van boottochtjes over de Oosterschelde. Inl. en opgave Hogezoom 39 - HAAMSTEDE Telefoon 01115-275 -w.-w.-W--W- -w. Voor Uw STRANDSCHOENEN en naar DE SLAGERS VAN BURGH nen blijken uit scherven vond sten of dergelijke in het nog overgebleven schamele stukje onberoerde grond waarop de kerk heeft gestaan en rondom de bestaande toren. Wanneer na bovenstaande uit eenzetting het vermoeden uit gesproken wordt dat de bewo ning van het dorp in het mid den der zestiende eeuw heeft opgehouden, menen we niet ver van de waarheid te zijn. P. VAN BEVEREN. ROODE KRUIS Roode Kruis verbandtrommel vindt u o.a. bij de rijwielstal- ling-kiosk van de heer C. van der Klooster, naast de trap te W estenschouwen. Het Ned. Roode Kruis afd. Schouwen (Westhoek). Wij doen een heerlijk gebakje een lekker koekje een goed stuk brood en een ruime sortering chocolade en suikerwerk uw vakantie te doen slagen Met vakantie in de Westhoek! Breng dan ook eens een bezoek aan 9 juli, 8 uur: Schouwen en Hotel Bom. Vrijdag 10 juli, 7.30 u.: Rond leiding Domaniale duinen. Schoppen Emmertjes Zandvormpjes Scheepjes Ballen Strandballen Werpringen Zonnekleppen Zonnebrillen Duikbrillen Schepnetjes Vliegers Airocopters Badtassen Badmutsen Hoeden Touw RENESSE O O O O Burgh-Haamstede: Zaterdag 4 juli, coopvoorstelling Karamazov”. Maandag 6 juli, coopvoorstelling Karamazov”. Dinsdag 7 juli, 7.30 uur: Rond leiding domaniale duinen. Woensdag 8 juli, 8 u.: Agfaco lor voordracht „Ons Schouw- se Land” in Hotel Bom. „Zwerven door Duiveland” in kelde en de eerste inlaagdijk werd gemaakt in 1475, welke dijk gelegd werd tussen de pa rochies Westkerke en Ouder- kerke. Sindsdien volgde steeds sneller het leggen van inlaag- dijken in noordelijke richting elkander op, nl. in 1505, 1538, 1541, tot in 1565 een inlaag dijk werd gelegd voor het dorp Koudekerke. In 1581 werd wat nu de zeedijk is, als inlaagdijk gelegd, juist langs de toenma lige kerk en toren, dus midden door het dorp. Door dit steeds prijsgeven van grond werd de bevolking die daarop woonde, steeds meer noordwaarts gedreven. Velen zullen daardoor waarschijnlijk die buurtschap hebben verla ten, omdat het gevaar niet te stuiten bleek. Ten slotte werd in 1654 de nu nog bestaande inlaagdijk gelegd ten noorden van de nu nog bestaande zee dijk, waardoor de Koudekerkse inlaag ontstond, waarin de Plompetoren staat, als laatste overblijfsel van het in zee ver zonken dorp. Bezoekt met uw kinderen de waterfietsen in de speetuin van café-resfaurant Schuddebeurs met z'n mooie bosrijke omgeving M. Kommer - Burgh Luxe brood- en banketbakkerij Alle soorten chocolade VéGé-KRUIDENIER - Tel. 417 Uw adres voor al uw benodigdheden. Denkt U in uw vakantie niet alleen om de nachtrust van uw eigen kinderen, maar ook om die van uw buren-vakantie- gangers. Breng ’s avonds in uw omgeving (door uw optre den) rust en sfeer. Laat vooral de radio een genot voor U zelf zijn en geen ergernis voor uw omgeving. Denkt U er om dat wij om 8.30 uur gesloten zijn. M. VAN OEVEREN SCHARENDIJKE - Tel. 248 grafelijk eigendom was of al thans de kerk gerekend moest worden tot grafelijk bezit. Mede zou kunnen blijken uit de vermaarde jaarmarkt, die te Koudekerke werd gehouden - jaarmarkten ontstonden in de veertiende eeuw - dat dit dorp reeds vroeg enige bete kenis had. Deze dorpskerk ver keerde waarschijnlijk in het midden der vijftiende eeuw reeds in een bedroevende staat, wat, gezien het volkrijke dorp met de vermaarde jaarmarkt en een winstgevende kosterij, toch wel op hoge ouderdom zou kunnen wijzen. Toen in 1468 dit ambacht, te gelijk met het ambacht Haam stede door de Prins van Gruit- huijze werd aangekocht, heeft deze daar een nieuwe kerk doen bouwen, „ter eere van den Almachtigen God; van de glorierijke Maagd en Moeder des Heeren, Maria; van alle heiligen en van Sint Maarten, de patroon dezer plaats”. Hoe wel uit het register van de aartsdiaken van de Utrechtse Dom, van de eerste kerk geen patroon vermeld wordt waar aan de kerk was gewijd, blijkt uit de wijding van de tweede kerk, dat Koudekerke Sint Maarten als schutspatroon had (11 november), zodat aangeno men mag worden dat de jaar markt of kerkmis gevierd werd op Sint Maarten. De tweede kerk zal gebouwd zijn in het laatste kwart van de vijftiende eeuw. Toen was er nog geen gevaar voor on dergang, want in 1475 lag de zeedijk nog drie km van het dorp verwijderd. Aangezien er alleen gesproken wordt van een kerk en niet van een toren, is het niet uit gesloten dat de laatste reeds bestond en de eerste kerk in haar nadagen als bekroning ge diend had, wat gezien de stijl van dit bouwwerk niet onmo gelijk geacht moet worden. Bewijst het leggen van de di verse inlagen een snelle ach teruitgang van deze omgeving, hetzelfde zou zijn af te leiden uit het genoemde register van de aartsdiaken, waarin de laat ste pastoor vermeld wordt in 1523. Ook na de algemene in trede der Reformatie op ons eiland, in het begin van de tweede helft der zestiende eeuw, vindt men nergens iets vermeld van het dorp of de kerk van Koudekerke, noch in de handelingen van de Zeeuw se Synode, noch ook bij de sa menvoeging van parochies on der één predikant. Voorzover bekend komt Koudekerke ook niet voor in de rekeningen van de geestelijke goederen na de Reformatie, welk fonds be heerd werd door een speciale rentmeester. Moge uit het bovenstaande enigszins blijken wanneer de bewoning van dit dorp is op gehouden, geen enkele grond is er om een vermoeden te op peren wanneer het dorp is ge sticht en de bewoning een be- Havenplein Brood- en Banketbakkerij Telefoon 228 - RENESSE Probeert u naast ons prima rund- en varkensvlees ook de echte Zeeuwse worst Dorp 29 - Scharendijke C. v. d. Klooster Westenschouwen TE HUUR Ook ponny's en ponnywagentjes om rond te rijden aan het strand bij de trap te Renesse M. AARS - ROTTERDAM aardappelen, groenten en fruit ijs, limonades en conserven kwaliteit en billijke prijzen Evenals vorige jaren worden te Haamstede in de bioscoop zaal van Hotel Bom projectie- en filmavonden gehouden. De organisatoren, de heren J. F. J. v. d. Berge te Haamstede en J. P. C. Boot te Burgh, in nauwe samenwerking mét de Agfa, brengen iedere dinsdag-, woensdag- en donderdagavond een serie Agfacoloropnamen van de Schouwse Westhoek en filmopnamen van Zierikzee en het herstel van de dijken. De serie „Ons Schouwse Land” is een geheel nieuwe serie, die dit seizoen voor het eerst in het programma is opgenomen. Gezien het succes in het sei zoen 1958, mogen de verwach tingen groot zijn. „Zwerven door Schouwen- Duiveland” brengt alle bijzon derheden van het eiland. Alle steden, dorpen en gehuchten komen op het witte doek. Een serie die vooral bij de vakan tieganger in de smaak zal vallen omdat hij hierdoor een totaalbeeld krijgt van de schoonheid van ons eiland. Door een bezoek aan deze pro jectie- en filmavonden zal het vakantiegenoegen in onze mooie Westhoek niet weinig worden verhoogd. ons best met: 3. Of deze toren de „zegevie rende bekroning” van de eer ste dan wel van de tweede kerk is geweest, kan niet met zekerheid worden gezegd, al is er aanleiding hem bij de eerste kerk te denken. De eerste kerk was waarschijnlijk gewijd aan Sint Maarten en had twee bij- altaren, nl. voor het heilig kruis en Maria de onbevlekte maagd. Reeds vrij vroeg moet het een kerkdorp van betekenis zijn geweest, wat is af te leiden uit de begeving van de kosterij van die kerk. Toen Graaf Wil lem de Goede in 1322 te Zie- riksee vertoefde, schonk hij de kosterij aan Pieter Dankaerts- zoon, uit welke begeving het vermoeden zou kunnen rijzen, regelmatig afbrok- dat deze heerlijkheid toen nog gin nam. Dit zou alleen kun- Renesse: Zaterdag 4 juli: Concert op de tent door „Witte van Haem- stede”. Dinsdag 7 juli, ’s avonds 8 uur Agfacolor voordracht „Ons Schouwse Land”. Zaterdag 11 juli: Concert op de tent door „Crescendo” te Dreischor. Dinsdag 14 juli, 8 uur: Agfa- colorvoordracht „Ons Schouw se Land”. Zaterdag 18 juli, 2.30 uur Film in het Dorpshuis, ’s Avonds optreden Harmonie-gezelschap E.M.M. m. drumband te Kort- gene. Onze specialiteiten zijn o.a. Patates-frites Croquetten Knakworst enz. Heerlijke slaatjes Roomijs „Sierkan” Bier en Limonade e Rookartikelen GEZELLIG ZITJE Voor al uw gedistilleerd Wijnen - Likeuren - Limonade Bier - naar de bekende slijterij van hotel Volledige vergunning Aparte nieuwe eetzaal Ruimschoots gelegenheid voor koffiedrinken Gezellig zitje Tevens het aangewezen adres voor verkoop per fles. Burgh, telefoon 221 Desverlangd geschrapt en gesneden Bezoekt ook de consumptie- tent op het strand te Westenschouwen Zuidstraat 16 - Haamstede - Telefoon 01115-271 SPERWER-winkelier BURGH Telefoon 285 Wij brengen tegen Ook drogisterij, rook-, huishou delijke artikelen, photokaarten, galanteriën enz. Let op onze grote 4 iedere 14 dagen op onze folder. Beleefd aanbevelend, H.A.v.d.Maas - v/h Centra u onze artikelen Het dorp Koudekerke, eertijds gelegen in het zuidelijke deel van de polder Schouwen, on geveer driekwart uur gaans van de oorspronkelijke zee dijk, schijnt een zeer vroeg be woond en volkrijk dorp te zijn geweest. Als zelfstandige am bachtsheerlijkheid bezat het schout, schepenen en recht spraak. Ten zuiden van dit dorp lagen de parochies Bries- kerke, Westkerke en Ouder- Reeds in het laatst van de veertiende eeuw begon de zuid kust van Schouwen verval te vertonen en Fokker toont reeds inlagen aan voor het jaar 1400 in dit deel van de polder. Reeds vroeger werden inlagen of inseten in Schouwen ge maakt, wat moge blijken uit een brief van Graaf Floris V - 26 februari 1291 - waarin ge sproken werd over de kosten van de te maken inlagen, welke over het gehele dijkvak moes ten worden verdeeld. Wanneer een zeedijk - water- kerende dijk - gevaar begon te lopen om weg te vallen, legde men daarachter, meer binnen waarts, een slaperdijk. Het ma teriaal voor zulk een dijk werd in die tijden genomen van de bovengrond der percelen tus sen de zeedijk en de te maken slaperdijk. Het overblijvende oppervlak tussen de twee dij ken noemde men dan inlaag of insete. Door het weghalen van de bouwvoor, ontstond een eigenaardige situatie omtrent de eigenaars van zulke perce len. De polder, beter uitge drukt: het ambacht - omdat het een bepaalde parochie be trof - behoorde aan de am bachtsheer. De bebouwbare grond kon verschillende eige naars hebben. Werd nu zulk een inlaag of slaperdijk gelegd van de bouwvoor, dan werd het „baatgevend oppervlak” weg genomen. Alleen dit oppervlak kon aan een andere eigenaar behoren dan de ambachtsheer. De ondergrond evenwel niet. Zo ontstonden „karrevelden” of, zoals deze in Duiveland genoemd werden, „uitslagen”, die geheel aan de ambachts heer terugvielen. De eigenaars van de percelen bezaten dus geen recht meer op de van de bouwvoor ontdane grond die was overgebleven. Dit alles volgens het Zeeuwse Leen recht. Gevolg hiervan was dat de landbouwende bevol king moest vertrekken wegens gebrek aan levensruimte. Dat was ook het geval in dit zuiddeel van Schouwen, waar de kust ZUIVELHUIS N. BOUWMAN Telefoon 476, Burgh Voor prima oude en jonge gesneden of aan een stukje van Zierikzee vindt u juwelier JAC MOURER met een pracht collectie souvenirs o.a. wapenlepeltjes Zeeuwse sieraden en nog vele andere artikelen in zilver en pleet KOMT U EENS KIJKEN BIJ: Voor uw brood gebak - koek A. Rotte - Scharendijke Brood- en Banketbakkerij Levensmiddelenbedrijf Tel. 01117-348 Bezoekt tijdens Uw vakantie ons PENSION-CAFÉTARIA „DE KOEPEL” I en onze consumptietent op het strand. Ook verhuur van BADHOKJES

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1959 | | pagina 2