de 1 cöeótkoek I H BIOSCOOP Hoog- en laag water HEHEELSPOöT "’’v. Schouwens badcourant van start Gebroeders Karamazov Ni PRIMO J. C. Everaers Excursie meeuwenkolonie in de maand juli H.H. Adverteerders Zwemmers opgepast! n.m. Strandsleepnetten De vreemdeling in onze Westhoek voor uw 'T.L- ARTIKELEN Gerrit J. Wilbrink een dag slecht weer. „mondragon" Domaniale duinen HOU VAST DAN trp 3 JULI 1959 - No. 1 Scharendijke He inlagen De kapmeeuw BADCOURANT Al is er geen verkeer, blijf hier toch ook een heer! Noordzeebad- besloten 4 5 6 7 8 9 10 Bij ons gekocht wordt ook gerepareerd n.m. 19.43 20.27 21.07 21.47 22.24 22.58 23.32 13.40 14.24 15 04 15.44 16.21 16 55 17.29 edele wijze door de edelen om het leven gebracht werd, is van dergelijke inlagen of „in- seten” sprake. Voor de aanleg van de binnen dijken had men natuurlijk grond nodig en die werd uit de inlage gehaald, zodat er na het gereedkomen van de in- laagdijk, natuurlijk niet veel bruikbaars overbleef. De inlage bij Flaauwers is men tenslotte gaan gebruiken als boezemwa ter voor het gemaal en zo wer- ..de felheid der jeugd.. ..de passie van de duivel.. Toegang 18 jaar Palingfuiken en Kruisnetten naar RENESSE - Telefoon 263 Voor prima BROOD, BANKET EN CHOCOLATERIE Hoogwater v.m. 1 16 2.00 2.40 3.20 3 57 4.31 5.05 Laagwater v m. 7.19 8.03 8.43 9.23 10.00 10.34 11.08 Burgh, Haamstede en Renesse zijn, behalve de toegangskaar ten voor de Domaniale duinen, ook duidelijke overzichtskaart jes verkrijgbaar van het ge hele opengestelde bosgebied van de Domeinen, groot 300 ha. schermingsorganisaties en hen die met het herstel van het eiland belast waren, de aanleg van nieuwe en verbetering van de bestaande eilandjes moge lijk gemaakt en zo broeden de vogels voort. En nu inmiddels de weg over de dijk gereed ge komen is, kan men de vogels op een gemakkelijke wijze te zien krijgen. Nu zult u natuurlijk ook graag eens willen weten welke vogels dat zijn. Het overgrote deel zijn kokmeeuwen, de bekende meeuwtjes met hun chocolade bruine koppen. Misschien bent u ze in de winter aan de stads grachten ook al tegengekomen, maar hebt u ze toen niet her kend. Ze hadden in die tijd nog witte koppen. In februari be gonnen zij te verkleuren. Om streeks half maart zochten zij hier de oude broedplaatsen weer op, maar toen hadden zij hun donkere koppen reeds. Nu loopt de broedtijd op zijn eind. De jongen lopen al rond, maar ze gelijken nog niet veel op de oude vogels. Zij dragen nu het bruine jeugdkleed en er gaat nog wel een jaar overheen voor het blanke meeuwtjes zijn. Wie u echter nooit in de stad zult tegenkomen, zijn de sterns of zeezwaluwen, slanke vogels met ranke wieken en lange zwaluwstaarten. Er huizen in de Inlagen drie soorten. Grote sterns, met zwarte pootjes, zwarte geelgepunte snavels en woeste, zwarte kuiven. Ze zit ten allemaal bij elkaar op een van de eilanden. En dan zijn er nog visdiefjes en Noordse sterns Die zijn een stuk klei ner en zij hebben rode pootjes en rode snavels. Bij het vis- diefje is dat rood (meer oranje rood) en heeft de snavel een Dit jaar valt het niet moeilijk te bedenken, dat de vakantie nabij is. Het zomerse weer in dit wonderlijke seizoen 1959, heeft ons al sterk in vakantie- stemming gebracht. Eén oog op de landerijen houden we zeker en ook het „natje” op zijn tijd zal niet kunnen wor den gemist, maar voor de echte vakantietijd is aller wens uiteraard in deze twee woorden te vattenmooi weer. De Westhoek ligt weer wijd en prachtig gereed voor het seizoen, een woord dat men feitelijk met hoofdletters zou moeten schrijven, want het Schouwse baagebied leeft al een heel jaar naar dit seizoen toe. Het is bepalend voor het jaar, zo goed als uiteraard, de fruitteelt in deze streek het is. Zo zoetjes aan het is maar eerlijk het te bekennen wordt het drukker in de Westhoek van Schouwen. Veel meer vakantiegangers dan vroeger ontdekken het gebied. Een zekere vorm van „plan ning” om een modewoord te gebruiken was en is derhalve wel nodig, want al te grote vrijheid zou onder de druk van velen voor het schoonheidsgevoelige gebied niet goed zijn. Niemand be hoeft echter te schrikken, want de Westhoek heeft nu eenmaal heel veel troeven achter de hand. Bovendien... de stranden zijn zo breed en uitgestrekt, dat een „Zand- voort-effekt” hier wel bijna uitgesloten moet worden ge acht. Een natuurlijke oase zuidelijk van de Randstad Holland treft u hier en de redaktie hoopt van harte dat velen er levensvreugde en voldoening zullen vinden. De „Badcourant” wilde daar toe een bescheiden steentje aen een veilige en rusuge broedplaats voor de vogels. Wel werden en worden in be perkte mate nog de eieren ge raapt, maar daar staat tegen over dat degene, die hier het recht van eierrapen gepacht had, deze vogels tegen kwaad willigen beschermde en hun broedplaatsen in goede staat hield. Oorspronkelijk waren er drie plassen, maar één ervan ging door de stormramp van 1953 verloren, terwijl in de beide overgebleven inlagen ook grote veranderingen hadden plaats gevonden. Ondertussen heeft bijdragen, want zo kersvers geïmporteerd (ook al kent Schouwen vele „stamgas ten”), is enige voorlichting altijd gemakkelijk. Een tipje zo m een berichtje zus, kun nen de badgasten soms van dienst zijn. Daarom ook in dit seizoen weer.... „Schou wens Badcourant”, die gratis beschikbaar is voor „onze” gasten. Een eerste - en straks, een laatste, maar dat is nog ver - woord op deze plaats geldt immers hen. Dit woord kan slechts zijn: „WELKOM” op Schouwen—Duiveland, dat voornemens is ook in het sei zoen 1959 de meest gastvrije ijzers in het vuur te steken. Ook al worden ze gloeiend heet, niemand zal zich er aan branden. U zult beslist niet graag van de rechte weg willen afdwalen. Maar toch wil ik u er toe over halen. Want als u over de straatweg van Zierikzee naar de duinstreek rijdt, moet u ze ker eens in de buurt van de molen van Moriaanshoofd een van de zijwegen naar de dijk inslaan. Daar liggen, ingeslo ten tussen de dijken, twee wa terplassen met enkele eiland jes, waarop honderden zeevo gels hun nest gebouwd hebben. Deze plassen zijn de „Inlagen”, de beroemde vogelreservaten van Schouwen. Hun ontstaan hebben zij te danken aan de eeuwenlange strijd tegen het water. Waar nu de Oosterschelde in de zon ligt te blinken, was eeuwen ge leden nog land. De kronieken vertellen nog, dat de Schelde in die oude tijden zo smal was, dat de omwonenden „met mal kander sprake hielden”. Maar de getij stromen ondermijnden gestadig de dijken en vele door braken volgden elkaar op. Om zich tegen dergelijke rampen te beschermen, heeft men reeds vroeg een tweede dijk achter deze zeewering gelegd. Het land tussen deze dijken werd een inlage genoemd. Reeds in stukken uit de tijd van Graaf Floris V, die in 1296 op on- HOTEL BOM - HAAMSTEDE Het opsporingswerk voor de Rijkspolitie in westelijk Schou wen wordt zeer vergemakke lijkt indien u, vreemdeling/ badgast, verblijf houdend in de gemeenten Renesse, Haamstede of Burgh, uw naaste verblijf adres opgeeft. Door tal van plaatsen werd besloten een gastenstatistiek in te voeren, welke in elke gemeente op de zelfde wijze en met gelijklui dende formulieren zou worden aangelegd. Ingevolge artikel 70 van de Al gemene Politieverordening der gemeente Burgh, is een ieder, die aan de badgasten een wo ning, gebouw of getimmerte in de periode van 1 mei-1 oktober ter beschikking stelt, verplicht hiervan binnen 24 uur mede deling te doen aan burgemees ter en wethouders, middels de daarvoor ter secretarie ver krijgbare kaarten. Advertenties voor het vol gend nummer kunnen wor den geplaatst mits deze uiterlijk de dinsdag voor de uitgifte in het bezit zijn van de uitgever, Druk kerij Lakenman en Ocht- man, Jannewekken 11, tel. 01110-2255. Het tegelpad, dat ruim 3.000 meter lang is, slingert hier- doorheen. Toch zou het jam mer zijn als de wandelaars al leen op dit pad blijven, omdat zij dan niets zien van de bloei van de bergdennen, die op het ogenblik, met hun kaarsjes en kleine rode dehrienappèltjes in de top, op z’n mooist zijn. Verdeeld over het hele terrein zijn veertig banken geplaatst, zonder papiermand. Schillen en papieren kunnen zo ge makkelijk in het zand worden gedraaid met de voet. zeer grote sortering Werp- molens en onderdelen Mitchell Mooie „geep” stokken uit één stuk Snoeren, stokken dobbers, haken Korte St. Janstraat 1 - Zierikzee Telefoon 01110-2923 komf met uw gezin gezellig bij ons eten I uitzicht op een der oudste delen van zierikzee sfeervol interieur Zaterdag 4 juli, aanv. 8 uur Maandag 6 juli, aanv. 8 uur Gratis verspreiding ten gerieve van de badgasten te Burgh, Haamstede, Renesse en Specialiteit in palingbrood Chocolade van de beste merken Deze tabel geldt voor de duin streek van Schouwen, waarvan voor Westenschouwen de tijd 10 minuten vroeger is. De vloed komt de eerste uren van de zuidkant door het Westgat, vervolgens Brouwershavense Gat; in de laatste twee uren massaal over de banken heen. niet mee die verschillen te zien te krijgen. De sterns zijn echte trekvogels, die al spoedig op reis zullen gaan. Langs het strand komt men dan geregeld troepjes sterns op trek tegen. De reis gaat al vissend langs de kus ten van Europa en west-Afri- ka tot in Zuid-Afrika, zoals bleek uit de vondst van een op „De Beer” bij Hoek van Hol land geringde grote stern op het strand van Port Edward, 110 mijl ten zuiden van Dur ban in Natal. Deze vondsten van geringde vogels hebben het-overleg tussen natuurbc- -ito. ook- geleerd hoe -vlug de Seis kan gaan. Een visdiefje werd als nestjong geringd op 25 juni, tussen Kampen en El- burg, en reeds op 29 september kwam het in handen van een visser in de omgeving van Da kar in Frans west-Afrika en had dus toen, goed drie maan den oud, reeds zo ongeveer 5.000 km achter de rug. J. VIERGEVER. DE BADCOURANT ver schijnt gedurende de zo mermaanden in Westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke vrijdag gratis huis aan huis bezorgd door de P.T.T. café-restaurant zierikzee Ga nooit zwemmen bij laag of afgaand water. Begeef u nooit te ver in zee, ook al meent u goed te kunnen zwemmen. Brengt ook anderen niet in gevaar. De zee is verraderlijk, vooral indien de wind van landzijde komt. De Vogelwacht „Schouwen en Duiveland” - die met de be strijding van de meeuwen niets heeft uit te staan - organiseert op de dinsdag- en vrijdag avonden, om kwart over 7 te beginnen bij het Pompstation „De Blinkert” te Haamstede, eindpunt A. v. d. Weijdeweg, excursies naar de zilvermeeuw- broedplaatsen. Op één plaats wordt het broeden van deze vogels nog toegelaten. Verhuur van VAKANTIEHUISJES Kampeerterrein voor tenten en kampeerwagens Bondskampeerplaats A.N.W.B. Kampeercentrum „Schouwen" C. DE FEITER - Renesse Tel. 01116-231 c, den het waterplassen, waarin slechts enkele eilandjes over bleven. Deze eilandjes vorm- zwarte punt, terwijl de snavel van de Noordse stern helemaal bloedrood is. Maar als ze zo ito F

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1959 | | pagina 1