cAowu/^w Alweer afscheid Kentering C. J. JONKER maison „Étienne „De Westhoek” GRATIS VERSPREIDING TEN GERIEVE VAN DE BADGASTEN TE BURGH, HAAMSTEDE EN RENESSE -K Oliebollen op Renesse De laatste Voetgangers PIET DEN ENGELSMAN Concert fanfarecorps ‘Apollo’ uit Brouwershaven J. H. BORGMEIJER N. v. Dongen 22 AUGUSTUS - No. 8 huis jj Parasolzwam Cliché: Amoeba - org. Nederl. Jeugdbond een dat voor KWALITEIT IS ONZE RECLAME I ALTIJD GOEDKOPER ALTIJD BETER Loop links wandelaar, dan ziet U ’t gevaar! Patates frites Croquetten, Knakworst enz. Roomijs „Sierkan" Bier en limonades Versnaperingen Rookartikelen Gezellig zitje Beleefd aanbevelend, Weeldeweg - BURGH Telefoon 01115-413 Markt 21, Brouwershaven Telefoon 01119-391 Moderne haarverzorging dames- en herenkapsalons BADCOURANT Zwal uwen Een „welkom” aan het begin, wil wel eens vlotter uit de pen vloeien, dan het „vaar wel” aan het eind, Temeer omdat wij een beetje met de dubbelzinnigheid zitten, dat het eind van het seizoen er (gelukkig) nog niet is. Maar wel het einde van schijningsperiode Schouwse Badcourant. voor Natuurstudie Het fanfarekorps „Apollo” uit Brouwershaven hoopt a.s. za terdag 23 augustus een concert te geven op het terrein van de heer Berrevoets te Renesse. Het optreden van het korps wordt een min of meer offi cieel gebeuren. Ten eerste is het voor de eerste maal dat er een concert plaats heeft op het terrein van de heer Berrevoets. Het optreden van diverse ge zelschappen op dit terrein is J. C. BEUZENBERG Zuidstr. 20, tel. 408, Haamstede Depót bene-gas Verkoop en verhuur van gascomforen. men. Dan groeit uit zo’n spore in de bodem een heel netwerk van fijne draden, de zwam- vlok, waaruit de volgende herfst weer nieuwe padden trekvogels. Die gaan nu weer op reis naar hun winterkwar tieren. Eigenlijk is die trek al omstreeks de langste dag be gonnen. Toen kwamen er al groepjes kievieten langs en be gonnen de jonge spreeuwen uit de Baltische landen in grote zwermen naar onze streken te komen. Dat waren de eerste voorlopers. Maar nu horen wij al geregeld regenwulpen en oeverlopers in de nacht over trekken. En straks gaan de zwaluwen ons ook weer verla ten. Op de telefoondraden be ginnen zij al te verzamelen. Langs het strand trekken de sterntjes vissend naar de kus ten van West-Afrika en over enkele weken zullen onze zo mergasten plaats gemaakt heb ben voor de winterse bonte kraaien en wilde ganzen. J. VIERGEVER. Cliché Amoeba - orgaan van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie Boekhandel RENESSE, achter de kerk Aanstaande zaterdag worden er weer oliebollen gebakken, nu op het terrein aan het Wal- lenweegje, vanaf vier uur. Deze lekkernij wordt blijkbaar zeer op prijs gesteld door dorpsgenoot en vakantiegan ger. Te hopen is dat het aantal „pannen” met honderd pro cent wordt vermeerderd. Het lange wachten bij de vorige verkoop deed velen „oliebol- lenloos” huiswaarts keren. Zo goed echter als straks de vogels terugkeren, hopen wij ook in 1959 onze badgasten weer terug te zien. Maar eerst een jaar teren op alle geneugten en wie ze optelt zal zeggen: „het waren er veel Groenten- en fruithandel Telefoon 267 - Haamstede zorgde voor doorgaans in teressant nieuws. Opwek kende lektuur vormde stellig de aankondigingen van de verschillende attrakties, die ditmaal veelvuldiger konden worden georganiseerd dan op andere jaren. De Badcourant vergde ruimere verspreiding en is ’n beetje graadmeter 1 de interesse. Maar als ge zegd dit is het laatste nummer. Schoorvoetend nadert thans de herfst weer. De koekoek zwijgt, de wielewaal is er van door en de roep van trekkende vogels is ’s avonds al te horen. Eén van de meest geschiktste paddenstoelen om de kennis making mee te beginnen is wel de parasolzwam, die in deze tijd hier en daar al op de wei landen verschijnt. Wanneer deze juist bovenkomt lijkt hij het meest op een trommelstok, waarmee de tamboer de grote trom bewerkt. Het is dan een dunne steel met een dikke, ronde kop. Die kop spreidt zich al gauw uit tot een platte hoed en dan doet hij zijn naam pa rasolzwam alle eer aan. Onder deze hoed zien wij een groot aantal plaatjes, die als spaken in een wiel gerangschikt staan. En aan deze plaatjes worden de vruchtjes gevormd, die voor de verspreiding van de soort moeten zorgdragen. Zij zijn dus zo ongeveer met zaden te ver gelijken, maar zijn heel anders Vooraluwmelken melkproducten boter kaas en eieren naar BOOT’S ZUIVELBEDRIJF Noordstraat 1 8, Haamstede Telefoon 361 Dagel. bezorging bij U aan Pocketbooks en Tijdschriften Hollands, Frans, Duits en Engels de ver- van de Nog maar enkele weken gele den kleurden de bloemtrossen van het smalbladig wilgen roosje, dat ook wel de „Bruid van Haarlem” genoemd wordt, duinhellingen en nu stuift er het zaadpluis rond. En dat is één van de vele tekenen dat de zomer op zijn eind loopt. Hier en daar verschijnen de bloemen van de herfst: de pad denstoelen. En hoewel zij toch door fraaie kleuren en karak teristieke geuren onze bewon dering waard zijn, hebben zij nooit de waardering van de zomerse bloemen gekregen. In tegendeel, hun plotseling ver schijnen op de meest onver wachte plaatsen en het feit, dat sommigen dodelijk giftig zijn, hebben hun een duistere reputatie bezorgd. Uit het grijs verleden zijn dan ook vele ver halen overgeleverd, waarin zij in verband gebracht zijn met heksen en duivel. Misschien is dat ook wel de reden dat velen elke padden stoel, die zij op hun weg ont moeten, vertrappen of met stokken te lijf gaan. En dat is toch heus niet de manier om meer van deze gewassen te weten te komen. Bezoekt ons cafetaria Dit moet weer het laatste nummer zijn en we nemen dus afscheid van onze va kantiegasten. Helemaal zon der in mineur gaat dat niet, want de zomer 1958 heeft ons wel een beetje in de kou en in het water laten staan, De Bilt zal straks statistisch wel vertellen, dat het zo erg niet was, maar wie de regen druppels op de pannen van het hotel of pension of het „linnendak” heeft nageteld, zal er toch wel wat anders over 'óórdelen. Dat is jammer, maar gezien de vele mogelijkheden die het Schouwse badgebied te presenteren heeft, geloven wij toch niet dat er één bad gast is die van deze vakantie niets heeft kunnen maken. Men moet het weten te „ver sieren” en de Schouwse gas ten zijn daar immers keien in. Trouwens, tussen twee buien door, is de natuur ook mooi en zelfs (soms) tijdens een bui. De Badcourant wilde hier en daar wat tips geven, wat voorlichting verschaffen en wat dokumentatie. De re- daktie hoopt hierin geslaagd te zijn. Ook dit jaar ging het weer niet zonder de trouwe mede werkers. Wij noemen de heer Jac. Viergever, natuurkenner par exellence, de V.V.V.-be sturen van de badgemeenten en de heer P. van Beveren te Zierikzee, die voor een hand vol historie in de kolommen zorgde. Ook de Vogelwacht badcourant in dit seizoen is weer van de pers. Be denkt U straks nieuwe plannen om tot een glo rieus seizoen 1959 te ko men, schakel dan voor uw drukwerk Drukkerij L. en O. in! Ook zij hebben goede ideeën, waar echt iets in zit. Tel. 01110-2255, Zierikzee. gebouwd en worden sporen ge noemd. Te zien zijn deze spo ren slechts met behulp van een microscoop, maar door de fa belachtige aantallen waarin zij geproduceerd worden, is van het geheel nog wel iets te zien. Daarvoor heeft men alleen de hoed van een paddestoel op een vel papier te leggen en het geheel met een doos of bus tegen tocht te beschermen. Na enkele uren zullen de miljoe nen sporen op het papier een keurige afdruk van de plaat jes gevormd hebben. Buiten zullen zij natuurlijk bij de minste luchtstroming her en der verplaatst worden. En een heel enkele spore zal een ge schikte plaats bereiken, waar zij tot ontwikkeling kan ko- DE BADCOURANT ver schijnt gedurende de zo mermaanden in Westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke vrijdag gratis huis aan huis bezorgd door de P.T.T. Chocolade en suikerwerken Drogisterij-arti kelen BROOD- en BANKETBAKKERIJ Burgh, Hoogeweg B 73, tel. 429 zo goed ontvangen bij het pu bliek, dat men nu ook wil trachten er concerten te geven. De primeur dus voor „Apollo”. Ten tweede zal dit concert het laatste zijn dat door de heer P. H. J. Everwijn gedirigeerd zal worden. Deze kundige dirigent gaat binnenkort ons eiland verlaten, waardoor een grote kracht voor de muziekbeoefe naars op Schouwen en Duive- land verloren gaat. In de al lereerste plaats voor „Apollo”, die juist door de bezielende leiding van de heer Everwijn tot grote hoogte was gekomen. Een concert met een afscheid dus, wat zeker het korps zal inspireren om tot grootse mu zikale prestaties te komen. Vermelden we nog dat ook „Apollo” in splinternieuwe uniformen zal concerteren, waardoor het zaterdagavond een samenzijn op hoog niveau kan worden.

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1958 | | pagina 1