cAffiucmd n SiIiiiiim i’iiN zuiddijk I BIOSCOOP De Br" Hel der verlorenen uitkijktoren Hengel sport A. P.WALHOUT D.de Jonge L.C. HOOGERHUIS kapper H. FIERENS GRATIS VERSPREIDING TEN GERIEVE VAN DE BADGASTEN TE BURGH, HAAMSTEDE EN RENESSE Langs weer <l H.H. Adverteerders L»e vreemdeling in onze Westhoek I mondragon” J. DE KONING - BURGH groenten en fruit M. D. KLOET ZN. een dag slecht Gerrit J. Wilbrink 15 AUGUSTUS No. 7 sfeervol interieur want tenten vis- een J. VIERGEVER Toegang alle leeftijden. LEVENSGEVAARLIJK in hel rijLsdomein. te bereiken via de A. v. <1. WeijJeweg Zaterdag 16 aug., aanv. 8 uur Maandag 18 aug., aanv. 8 uur Bij ons gekocht wordt ook gerepareerd daar goed. In de Oosterschel- de houdt zich echter meestal een groepje op. Over het alge meen zijn dit jonge vogels, die nog niet tot broeden komen. Deze verplichting geldt ook voor degenen, die een woning, gebouw of getimmerte ter be schikking krijgen. „Een ieder die deze kwestie aangaat, vergewisse zich zo veel mogelijk dat aan voren genoemde verplichting wordt of is voldaan”. boven grote In café-restaurant zierikzee HORLOGES WEKKERS REISWEKKERS FANTASIEWEKKERS HORLOGEBANDEN, o.a. Fixoflex, Expandro. GOUD en ZILVER REPARATIE-INRICHTING Zuidstraat 14 Haamstede Zeelion Cliché: Amoeba - orgaan Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie SLAGERIJ Uw adres voor fijne vleeswaren slavinken biefctuk trritzr te kwal, vlees Noordstraaf 45, Tel. 497 HAAMSTEDE BADCOURANT Ook nu weer is J. DE KONING uw aangewezen adres voor: EEN FIJN STUKJE VLEES PRIMA VLEESWAREN uit eigen bereiding. Noordstraat B 35 - Telef. 440 Uw adres voor is Burgh, telefoon 221 Desverlangd alles geschrapt en gesneden Bezoekt ook de consumptie- tent op het strand te Westenschouwen Advertenties voor het vol gend nummer kunnen wor den geplaatst mits deze uiterlijk de dinsdag voor de uitgifte in het bezit zijn van de uitgever, Druk kerij Lakenman en Ocht- man, Jannewekken 11, tel. 01110-2255. Het zwemmen bij „de punt” (daar waar de duinen over gaan in de dijk) is thans, gelet op het daar aanwezige zand, zeer aanlokkelijk. Ter plaatse loopt echter een sterke stroom en de diepte is zeer groot, zo dat zwemmen aldaar niet kan worden toegestaan. Boven zee vissen nog gere geld sterns, die ook al op reis naar het zuiden zijn Zij gaan wel vroeg, maar hebben een hele reis voor de boeg, Hengels Werphengels Werpmolens Nylondraad verschillend lood Haken Dobbers Wartels, enz. RENESSE Het opsporingswerk voor de Rijkspolitie in westelijk Schou wen wordt zeer vergemakke lijkt indien U, vreemdeling/ badgast, verblijf houdend in de gemeenten Renesse, Haam stede of Burgh, uw naast ver blijfadres opgeeft. Door tal van Noordzeebad- plaatsen werd besloten een gastenstatistiek in te voeren, welke in elke gemeente op de zelfde wijze en met gelijklui dende formulieren zou worden aangelegd. Ingevolge artikel 70 van de Algemene Politieverordening der gemeente Burgh, is een ieder, die aan badgasten een woning, gebouw of getimmerte in de periode van 1 mei-1 ok tober ter beschikking stelt, verplicht hiervan binnen 24 uur mededeling te doen aan burgemeester en wethouders, middels daarvoor ter secreta rie verkrijgbare kaarten. voorzichtig. Maar daar heeft hij dan ook reden voor. Zee honden eten namelijk uitslui tend vis en zij kunnen daar van een flinke portie verorbe ren. Dat loopt al gauw zo tus sen de 5 en 7 kg. per dag en daarbij is zulke goede vis als schol en zelfs zalm. En zoals in Pallieter de vos moest sterven, omdat hij geen gras at, ver gaat het ook de zeehond. Er zijn zelfs tijden geweest, dat er een premie op zijn schuldig hoofd stond. Gelukkig voor de zeehond is dat nu weer voor bij en is de zeehonden jacht bij de wet geregeld. Het ging er anders duister voor hen uit zien en het zou toch jammer zijn, wanneer zo’n merkwaar dig dier uit onze wateren zou verdwijnen. HOTEL BOM, HAAMSTEDE Verhuur van VAKANTIEHUISJES Kampeerterrein voor en kampeerwagens Bondskampeerplaats A.N.W.B. VOOR DE Zonnebrillen en sigaretten Daar de invoering van deze maatregel in 1957 voor het eerst werd doorgevoerd, was de controle zeer soepel. Dit seizoen zal de controle echter scherper zijn. (Overtreding van dit artikel kan gestraft worden met ten hoogste f 300). Nu u toch de zee af zoekt naar vissende sterns, moet u met een eens uitkijken naar eider- eenden. Dat zijn grote donker gekleurde eenden. Alleen de volwassen mannetjes zijn Het Iz. MOERLAND Dorpsplein, Renesse Toiletartikelen - Parfums Zonnebrandolie Tabak, sigaren zeer grote sortering Werp molens en onderdelen Mitchell Mooie „geep" stokken uit één stuk Prijzen 85 ct., 160 ct. en 275 ct. Snoeren, stokken, dobbers, haken Korte Sf. Janstraat 1 - Zierikzee Telefoon 01110-2923 Timmer- en aannemersbedrijf fa. J.H.Braber Zn Renesse, Kromme Reke 20-21 Uw adres voor het bouwen van goede zomerwoningen en alle voorkomende timmerwerken. Detailhandel in ijzerwaren, tencolineum, enz. u nog wel gemakkelijk kun nen herkennen. Het is de kleinste stern en heeft een ge le snavel. De Noordse stern lijkt echter heel sterk op het visdiefje. Alleen de zwarte snavelpunt ontbreekt en dan zijn er nog een paar minder opvallende verschillen. kom met uw gezin gezellig bij ons eten I lopers, zwanen, ganzen en eenden” eens te pakken zien te krijgen. Wij hebben daar tenminste altijd veel plezier van beleeft. Natuurlijk komt men er ook onze broedvogels als kievit, grutto, tureluur, scholekster en niet te vergeten de zwart witte kluut tegen. Maar zij hebben nu gezelschap gekre gen van kemphaantjes, die nu hun fantastische toernooikra- gen missen, zwarte ruiters, groenpootruiters, witgatjes en strandlopertjes. In het begin lijkt het een onbegonnen werk om in dit beweeglijke vogel- volkje thuis te raken. Maar met behulp van een vogel boekje valt het best mee. En anders moet u dat door de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie uitgegeven boek je „Veldkenm’erken van stelt- DE BADCOURANT ver schijnt gedurende de zo mermaanden in Westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke vrijdag gratis huis aan huis bezorgd door de P.T.T. serij wel succesvol verlopen, als er geen kapers op de kust waren. De zilvermeeuwen zijn, eveneens liefhebbers van een maaltje krabben, maar zij kunnen deze lekkernij niet door duiken bemachtigen. En nu proberen zij dikwijls de eiders de buit afhandig te ma ken. Boven een troepje vis sende eiders vliegen dan ook bijna steeds enkele zilver meeuwen rond en zodra een eider met de vangst komt, ploft er zo’n meeuw uit de lucht. In de meeste gevallen duikt de eider onmiddellijk weer en heeft de meeuw het nakijken, maar soms laten zij hun buit los en gaat de klaploper er mee schuiven. Nu en dan duikt er nog een visser, de zeehond, op. Alleen de rond'e kop met de donkere ogen komt boven en soms nóg maar gedeeltelijk, want zee honden zijn erg schuw en VOOR UW kruidenierswaren natuurlijk naar VéGé-kruidenier RING 5 - TELEFOON 242 HAAMSTEDE Ook ruim gesorteerd in Rookartikelen, Ansichten, enzovoorts. Palingfuiken en Kruisnetten uitzicht op een der oudste delen van zierikzee Kampeercentrum „Schouwen" C. DE FEITER - Renesse Tel. 01116-231 Niet alleen bij laag water is een wandeling langs de zee dijk de moeite waard. Ook bij hoog water is er steeds wat te beleven, want zo langzamer hand verschijnen de eerste trekvogels uit de toendra van noord-Europa. In deze tijd komt men aan de zeedijk dan ook vaak de regenwulp tegen. Op het eerste gezicht lijkt deze heel veel op de gewone wulp, die in het duin broedt en zich nu op slikken en drassige wei den ophoudt. De regenwulp is echter wat kleiner, maar zo lang men ze niet beiden bij elkaar ziet, valt dat kenmerk natuurlijk niet erg op. Verder heeft hij een witte streep over zijn kruin, maar dat is ook niet zo gemakkelijk te zien. De roep is echter een veel be ter kenmerk. Het klinkt als een snel herhaalt bi-bi-bi-bi. Wie dit geluid eenmaal kent, zal het nu vaak horen, want er trekken regelmatig regen wulpen voorbij. Behalve de regenwulp zit in de glooiing ook vaak het veel kleinere oeverlopertje. Het is een grijs bruin steltlopertje, dat ook aan zijn typisch geluid te her kennen is, maar vogelgeluiden laten zich zo moeilijk schrij ven. Houden regenwulp en oeverloper zich bij voorkeur in de buitenglooiing van de dijk op, in de sloten en plas sen aan de binnenzijde treft men ook vele trekkers aan. mannetjes zwart en wit gekleurd, beste kenmerk is de typisch gevormde kop, waarbij de snavel recht in de kop over gaaf. Men zou kunnen zeg gen, dat zij een klassieke Griekse neus hebben. Deze eidereenden horen thuis op de Shetland-eilanden en nog noordelijker. Sedert enige tientallen jaren broeden zij ook op enkele van de Wad- den-eilanden en het gaat hen Wij zagen hen heel vaak bij d’e Westbout en de laatste ja ren ook bij Schelphoek. Met een beetje geluk kan men zo’n eidereendentroep met de vis vangst bezig zien. Het zijn heel handige duikers en tel kens komen zij met een kleine krab in de snavel boven. Nu levert het inslikken van zo’n spartelende krab nog al moei lijkheden op, waarbij vooral die scharen en poten erg hin derlijk zijn. Maar met een draaiende beweging van de kop Weten zij die hinderpalen handig te verwijderen. Op deze wijze zou de krabbenvis- hun winterkwartieren liggen van Frans west-Afrika tot in zuid Afrika. Van deze ranke vogels, die niet voor niets zeezwaluwen genoemd worden, kunt u ge regeld twee soorten ontmoe ten, n.l. grote sterns en diefjes. De grote sterns heb ben zwarte snavels met gele punt. Vaak zitten ze in flinke troep op het strand. De visdiefjes zijn een stuk klei ner en hebben rode snavels met zwarte punt. Vroeger za gen we ook nog al eens dwerg- sterns en Noordse sterns. Maar de dwergsterns zijn de laatste jaren verhuist naar een an der broedterrein en de Noord se stern is in 1953 door de stormramp zijn oude, ver trouwde broedplaats kwijt ge raakt. Dat dwergsterntje zou j

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1958 | | pagina 1