C. J. JONKER Hoog- en betere zonnebril laag water KINDER rs „De Westhoek” fa. Piet Ochtman Wees niet DOM voor solide bouw en re paratie van Uw zomerhuis of bungalow, naar LM GRATIS VERSPREIDING TEN GERIEVE VAN DE BADGASTEN TE BURGH, HAAMSTEDE EN RENESSE Zwemmers opgepast! Kerkbusdienst H.H. Adverteerders NQRR PIET DEN ENGELSMAN Vmiï, goepe. J. H. BORGMEIJER N. v. Dongen J. C. Everaers MOOIE RONDVAARTEN rondvaarten over de Oosterschelde naar de Zeehonden plaat, met onze motorpassagiersboot „Jacolga" (150 pers.) a Vertrek v. Zierikzee elke werkdag 8.30, 13.30, 17.45 Duur der tocht 2 uur - Extra vaarten op aanvraag B Gezelschappen reductie - Kinderen half geld Lemsom Schone Rundfahrten JAC. BERREVOETS Zn. 8 AUGUSTUS - No. 6 Boekhandel Natuurstudie Zeester in augustus uur uw BADCOURANT VOOR EEN KWALITEIT IS ONZE RECLAME I ALTIJD GOEDKOPER I ALTIJD BETER Patates frites Croquetten, Knakworst enz. Roomijs „Sierkan" Bier en limonades Versnaperingen Rookartikelen Gezellig zitje tallen van deze dieren gevan gen worden. Daarom was deze kleurstof zeer kostbaar en was het enkel aan zeer voorname lieden geoorloofd gewaden in deze kleur te dragen. 9 10 11 12 13 14 15 16 12.49 13.58 14.47 15.33 Wat U ook zoekt, Levensmiddelen, Drogisterij, Tabak, Schrijfblok, Speelgoed en Souvenir of iets anders vraag eerst bij H. A. v. d. Maas „CENTRA" - KRUIDENIER Burgh - Telefoon 285 Beleefd aanbevelend, Weeldeweg - BURGH Telefoon 01115-413 n.m. 21.— 22.19 23.39 v.m. 2.07 3.03 4.22 5.42 6.28 7.42 8.26 9.12 Advertenties voor het vol gend nummer kunnen wor den geplaatst mits deze uiterlijk de dinsdag voor de uitgifte in het bezit zijn van de uitgever, Druk kerij Lakenman en Ochf- man, Jannewekken 11, tel. 01110-2255. Voor de badgasten die in de buurt van de vuurtoren ver toeven rijdt er elke zondag morgen gedurende de maand augustus een speciale kerkbus. Deze vertrekt om half tien van de toren en rijdt na afloop van de kerkdienst weer terug. Tevens wordt de aandacht ge vestigd op de uitleenbiblio- theek in het jeugdgebouw der Herv. gemeente in het Toren dorp. Maandag, woensdag en vrijdagavond van acht tot half negen kunt U daar goede boe ken verkrijgen. M. Kommer - Burgh Luxe brood- en banketbakkerij Alle soorten chocolade VéGé-KRUIDENIER - Tel. 417 Uw adres voor al benodigdheden. Laagwater n.m. 14.39 15.58 16.18 17.50 18.52 19.42 20.50 21.36 Hoogwater v.m. 8.36 9.55 11.15 11.47 —.25 1.39 2.23 3.09 Boekhandel RENESSE, achter de kerk J. C. BEUZENBERG Zuidstr. 20, fel. 408, Haamstede Depót bene-gas Verkoop en verhuur van gascomforen. Cliché: Amoeba - Orgaan Nederlandse Jeugdbond voor Chocolade en suikerwerken Drogisterij-artikelen BROOD- en BANKETBAKKERIJ Burgh, Hoogeweg B 73, tel. 429 Brood- en banketbakkerij naast postkant., Renesse, tel. 263 Uw adres voor alle soorten brood en banket Specialiteit in Palingbrood! Groenten- en fruithandel Telefoon 267 - Haamstede naar L. C. Hoogerhuis RENESSE naar BOOT'S ZUIVELBEDRIJF Noordstraat 18, Haamstede Telefoon 361 Dage/. bezorging bij U aan huis! Pocketbooks en Tijdschriften Hollands, Frans, Duits en Engels Voor al uw melk en melkproducten boter kaas en eieren Bezoekt ons cafetaria Ga nooit zwemmen bij laag of afgaand water. Begeef U nooit te ver in zee, ook al meent U goed te kunnen zwemmen. Brengt ook anderen niet in gevaar. De zee is verraderlijk, vooral indien de wind van landzijde komt. liin de zeedijk Lange Nobelstraat - Zierikzee Grote keuze jeugdlectuur Zakboekjes voor natuur vrienden Kleur- en Prenteboeken, Puzzles; grote sortering pocketbooks Prisma, Mimosa, Zwarte Beertjes, Corona en Ooievaartjes Deze tabel geldt voor de duin streek van Schouwen, waarvan voor Westenschouwen de tijd 10 minuten vroeger is. De vloed komt de eerste uren van de zuidkant door het Westgat, vervolgens Brouwershavense Gat; in de laatste twee uren massaal over de banken heen. L. LEMSOM, Korte Reke 12 Tel. 01116-217 - Renesse Voor de zeedieren is ’t strand nu niet bepaald aanlokkelijk. Het zand is door wind en wa ter gedurig in beweging en het gevaar van hieronder bedol ven te worden dreigt steeds. De meeste zeebewoners prefe reren dan ook een steviger ondergrond, die onze kust van nature niet biedt. Vandaar dat op rotsachtige kusten de zee- flora en fauna veel rijker is. Toch hebben wij binnen onze grenzen goede vervangers van deze rotsen in de vorm van de steenglooiingen van de zeedij ken en daar zal men veel kun nen ontdekken van wat het strand ons niet te bieden heeft. Daar vindt men in de eerste plaats de begroeiing van wieren, de zeeplanten bij uitstek. Daalt men bij laag water zo’n wierglooiing af, dan valt het onmiddellijk op, dat de begroeiing zich wijzigt naar mate men de laagwater- lijn nadert. Dit gebied tussen hoog en laag water is eigen lijk niet zo erg geschikt voor een begroeiing met wieren, want deze horen nu eenmaal in het water thuis en kunnen uitdroging niet zo heel goed verdragen. En hier liggen ze een deel van de dag droog en natuurlijk bij de hoog water lijn veel langer dan beneden aan de eblijn. De soorten, die het beste tegen deze uitdro ging bestand zijn zullen het ook hoger op de glooiing kun nen uithouden. Vandaar deze scherp gescheiden zones. De meeste soorten zullen wij dan ook beneden aan het water tegenkomen. Met de dieren is het net zo gesteld. Maar die hebben vaak nog de gelegen heid zich tijdens eb op gunsti ger plaatsen te kunnen ver bergen. In hoofdzaak kunnen wij op een goed begroeide dijk vier van deze wierzones ontdek ken. Helemaal bovenaan eerst een smal randje van het klein wiertje, dat de naam Pelvetia draagt. Maar deze soort ont breekt nog al eens. Dan komt een gordel van kleine zeeeik en daarna een brede zone van blaaswier en knotswier. Dat zijn de grote bruine wieren met luchtblazen, die zo lekker kunnen knappen als ze stuk getrapt worden. Het verschil tussen deze twee is gemakke lijk te zien. Het knotswier heeft grote luchtblazen, die breder zijn dan het loof en bij blaaswier liggen de veel klei nere luchtblazen twee aan twee in het loof. Op sommige dijken is zo goed als geen knotswier te vinden, terwijl het op andere plaatsen juist er govervloedig is. Dit komt omdat knotswier van rustig water houdt en op plaatsen, die bijna steeds blootgesteld zijn aan wind en stroom, daar om meestal ontbreekt. En hierna komt de gezaagde zee eik, waarvan de randen van het loof getand zijn als een zaag. Tussen en onder deze wieren zijn vele zeebewoners te vin den. Daar kruinen de alikrui ken rond, de grauwe gewone alikruik, de kleine ruwe ali kruiken en de gele en groene stompe alikruiken en wat die per tussen de stenen zitten vaak purperslakken. Die ho ren tot een beroemde familie, die in de oudheid de purpe ren kleurstof leverde. Die kleurstof wordt gevormd in een klier binnen in het dier en daar de hoeveelheid per slak erg klein is, moesten daarvoor natuurlijk grote aan- DE BADCOURANT ver schijnt gedurende de zo mermaanden in Westelijk Schouwen, ten gerieve van de badgasten en wordt elke vrijdag gratis huis aan huis bezorgd door de P.T.T. Ondertussen zijn wij vlak bij de waterlijn gekomen en om nog wat te zien te krijgen, zullen wij ons moeten haasten, want straks komt de vloed op zetten. En juist hier is zo veel te beleven. In de plassen zit ten er zeeanemonen. Het lij ken net prachtig gekleurde bloemen, maar het zijn dieren en nog wel familieleden van de kwallen. Wat bloemblaad jes lijken, zijn vangarmen, ge wapend met netelcellen, die voor kleinere diertjes dodelijk venijn bevatten. Het kan haast niet missen, of hier vindt men zeesterren. Een zeester is al een heel wonder lijk dier, want hoewel er kop nog staart aan te ontdekken valt, kruipen zij toch rustig over de stenen. Dat kruipen gebeurt door middel van tien tallen voetjes aan de onder kant. Deze voetjes worden door waterkracht bewogen. Door alle armen loont name lijk ’n kanalensysteem, waar op deze voetjes aangesloten zijn. En door hun beurtelings vol te pompen en weer leeg te laten lopen wordt het voort - bewegingsmechanisme in wer king gesteld. Met deze voetjes kunnen zij niet alleen krui pen, maar er ook goed iets mee vasthouden. Dat onder vinden de mossels vaak aan de lijve. Zeesterren voeden zich met schelpdieren en daarbij is de mossel hoofd schotel. Wanneer u een leven de mossel open zou willen trekken, dat valt dan niet mee, of liever het lukt niet. Met een grote spier houdt de mos- i «p! zjjn schelpen stevig ge- sloten. De zeester gaat op de mossel zitten, zuigt zijn armen met de voetjes aan weerszij den vast en begint te trekken. En zij weten van volhouden, desnoods een hele dag. Op de lange duur gaan de mossel schelpen wijken en dan is de zaak beslecht. Dan laat de zeester uit het middelpunt van de armen zijn maag in de schelp zakken en begint de mossel in de schelp te verte ren. En is dit proces ver ge noeg gevorderd, dan wordt de maag met mossel weer binnen gehaald en blijven de lege schelpjes liggen. Gelegenheit für Rundfahrten iiber die Osterschelde nach der Seehundenplatte, mit unserm Motorpersonendampfer „Jacolga" (150 Personen). Abfahrt aus Zierikzee (Hafen) jedem Arbeifstag 8.30, 13.30 und 17.45 Uhr Jede Fahrt dauert zwei Stunden Kinder zahlen halbe Preis, für Gruppen gewahren wir Nachlass - Extra-Fahrten auf Verlangen De ondernemer Der Unternehmer, „lm weissen Haus", Bolwerk 4, Tel. 01110-2079, Zierikzee „Witte Huis", Bolwerk 4, Telefoon 01110-2079, Zierikzee

Krantenbank Zeeland

Schouwen's Badcourant | 1958 | | pagina 1